• ۱۳۹۴ شنبه ۱۳ تير
  • اِسَّبِت ١٦ رمضان ١٤٣٦
  • Saturday, July 04, 2015
صفحه نخست

صبح روشن ( سری 1 )

( یادداشت کوتاه - فلق )

نکته :

- این مطلب در نسخه جدید سایت با نام صبح روشن ادامه فعالیت خواهد داد ...
- "صبح روشن" منحصر به شخص نیست و هر فردی می تواند، خاطرات و دست نوشته های خود را برای نشر در این بخش برای ما ارسال کند.

- صبح روشن فستیوالی است از خاطرات، ناگفته ها، آخرین اخبار کوتاه، شنیده ها و ...
- متن در حال ویرایش است ...

- برای دیدن فهرست صبح روشن، اینجا کلیک کنید

**********************************************************

699.كشت دوم برنج
مذاكره ومكاتبه با مهندس حجتى  ٨١/٨/٢٦ توسط مجمع نمايندگان درمجلس ششم بيرو نامه هاى قبلى ،درموردافزايش درامد كشاورزان ازراه كشت دوم برنج ونياز به اعتبار ٦٠٠٠ ميليون ريالى براى انجام اين منظوراعلام گرديد

**********************************************************

698.مصاحبه باالميادين
اقاى نديمى درمصاحبه با تلويزيون عربى الميادين به اتفاق دكتر غفورى فرداين مطالب رابيان داشت
انتخابات ايران عموما بامشاركت روبروبوده است
انتخابات ازدوبعد داخلى وخارجى قابل تحليل است
امريكاييها همواره بهانه جويي مىكنند وگرنه ما كه درهيچ دوره اى  بيش تراز  اين عدد تاييد نشده اند
تهديد به فشارتحريم. يك سياست تجربه شده است
چرابه كشورهاى داراى نظام شاهى واستبدادى ايراد نمىگيرد
مابه تحريم عادت داريم
رهنمودهاى رهبرى به كانديداها براساس حقوق اساسي وقانون اساسى مىباشد
ماباكشورهاى غيرمحارب اختلافى نخواهيم داشت
مااساسا اسراييل رابه رسميت نمىشناسيم  و٠٠.       مورخه ١٣٩٢/٣/١٥

**********************************************************

697.بندالحاقى ٤٤
يك بيشنهاداقاى نماينده كه درابتدا دركميسيون  تلفيق وسپس درصحن علنى تصويب شد به اين قراراست :
دولت مكلف است مبلغ هشت هزارميليارد ريال  ازمحل فروش  سهام شركت هاى دولتى  رابه منظور تهيه واجراى  طرحهاى هادى وپروژه هاى داراى اولويت درزمينه بهسازى روستاها ،احداث ونگهدارى راههاى روستايي، ابرساني روستايي،احداث خانه بهداشت وتوسعه ورزش روستايي براساس شاخص هاى برخوردارى هرشهرستان اختصاص دهد
باتوجه له اين متن مصوب شده مى توان نتيجه گرفت كه :
١ نماينده بايد بسيارى ازمشكلات مردم را ازراه قانون گذارى حل كند كه نمايندگان بسيارى ازاين توان محرومند
٢ روستاگرايي نماينده براى حل مشكلات انان وتقويت توليد ازراه گسترش خدمات زيرساختى
٣ جامعيت پئشنهاد كه دريك متن همه امور رامى گنجاند

**********************************************************

696.اجلاسيه دوم مجلس ششم
دونطق بيش ازدستور ( ١٤٩-١٨٧)
هشت تذكر به مسوولين اجرايي(١١١-١١٣-١٢٢-١٧١-١٠٨-٢٠٧-٢١٦-٢١٧)
پنج تذكر ايين نامه اى ( ١٣٦-١٤٨-١٥٨--١٧١-١٧٥)
اخطارقانون اساسي ١٥٤
چهاربيشنهاد دهنده (  (١٧١-٢٠٧-٢١٠- ٢١٧)
بيست وپنج موافق ومخالف ( ١١٢-١٢٠-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٣٠-١٣٥-١٣٦-١٥٠-١٥٢-١٦٠-١٦١-١٦٨-١٧٠-١٧١-١٧٥-١٧٩-١٨٢-١٨٥-١٨٧-٢٠٨-٢١١٢١٧-٢٢٣)
بنج مورد سوال از وزراء(١٤٣-١٤٩-١٨٣-٢١٤-٢١٦
ورود درحيطه سوال وبه چالش كشيدن وزراء درطول شش دوره اى كه ايشان نماينده نبودندبرابر با همه ادوارازاين جهت قابل اعتناست كه اولا ازنظرتعداد وثانيابراى به بحث كشيدن وتنوير افكارعمومى واعتمادسازى براى مردم  اثر گذاراست ، چراكه نماينده حرف هاى انان را به حاكميت مىرساند وامر نمايندگى تحقق  مىيابد

**********************************************************

695.بهبود چاى
دنياى اقتصاد (١٣٨٢/١/٢٤-ص١٥)
نماينده لاهيجان وسياهكل اعلام كرد كه با روند كنونى  مديريت  حاكم بر سازمان چاى اميدى به بهبود وضعيت چاى نيست
خبرگزارى فارسازقول ايشان نوشت عدم اعلام خريد برگ سبز چاى دراسفندسال پيش  بايد قبول كرد كه طرح ازاد سازى چاى (مصوب مجلس پنجم )شكست خورده است جراكه تنها به رهاسازى چاى مىپرداخت
اهداف اعلامى ان طرح درهيچ موزدى به نتيجه نرسيد

**********************************************************

694.الذليل عندى عزيز
هر ستمديده ناتوانى  نزدم عزيزوتوانمند است تاحقش را به اوبرسانم
الذليل عندى عزيز حتى اخذالحق  له
هرتوانمند ستمگرى  درپيشگاهم خواروناتوان است تا حق را ازاوبستانم
والقوى عندى ضعيف حتى اخذالحق منه
اگر انقلابيون تنها باهمين ايده وارزو واقدام وسوگيرى مسووليت بپذيرند براى همه دنيا واخرت ازتجارت  نجات بخش بهره مند هستند 

**********************************************************

693.اجلاسيه اول مجلس ششم
بنج نطق پئش ازدستور ( جلسات ١٠ -٢٠ -٣٧-٦٤-١٠٠)
پانزده تذكر به مسوولين اجرايي ( ١٣-١٤--٢٣-٢٨-٤٤--٤٧--٤٩-٦٤-٨٢-٨٥-٩٥-]١٠٧)
هفت تذكر ايين نامه اى ( ١٤-٣٤-٥٤-٦٦-٧٤-٧٧-٩٥)
جهار اظهارنظر به عنوان عضوى ازكميسيون( ٧٤-٧٥-٧٦-٧٧)
هفت باربيشنهاد دهنده (٥٤-٧٠-٧٥-٧٧-٧٥-٧٨-٨٤--٩٧)
سي ويك با موافق ومخالف طرحها ولوايح( ١٢-١٣-١٤-٢٠-٣٣-٣٧-٤٢-٤٤-٤٧-٤٩-٥٠-٥٣-٥٧-٥٩--٦٧--٦٨-٧٠-٧١-٧٢-٧٦-٧٧-٨٣-٨٥--٨٧-٨٨-٩٤-٩٥-١٠٠-١٠٢-١٠٧
درسال اول حضور درنمايندگى ايشان به نظرشما به اندازه چنددوره نمايندگى ديگر نمايندگان لاهيجان وسياهكل دران مجلس از حق حضور وبيان درخواست هاى مردمى استفاده نموده است ؟
ايا مردمى كه ارزو داشتند تا نماينده انان دربين همه نمايندگان ايران بتواند با اظهارات كارشناسي خودچند اثر افرينى چون - طرح موضوعات - بيگيرى خواسته هاى مردم - به نتيجه رساندن خواسته هاى مردم - هويت افرينى اجتماعى وسياسي واقتصادى

**********************************************************

692.انتخابات رياست جمهورى
دقت درمباحث مطروحه توسط كانديداهاى رياست جمهورى كاملا مىتواند بيانگر نكات بسيار مفيدى باشد كه اهميت توجه همه جانبه را ضروروى مىسازد
١ فرمايشات رهبرى معظم كه معلوم مىدارد كه ازنظر نظام وايشان هرهشت نوع فكر وشخص مشروعيت دارند ،مخصوصا كه ايشان راى به هركدام ازاين هشت نفر. را راى به جمهورى اسلامى مى دانند و٠٠
٢ تفكر درمورد نوع اظهارنظر وگفتمان اين هشت نفر كه درجاى خود بيان تضارب افكار كشورماست
٣ راهكارهايي كه ارايه مىشود نيز در خور توجه است
٤ تفاوت بين دوجريان فكرى ( حتى درداخل يك جبهه ) قابل اعتناست
٥ سوگيرى طرفداران  درامكان استفاده ازنظرات بزرگان نظام مخصوصا رهبرمعظم كه با مشكل  اساسي روبرو شده است

**********************************************************

691.پرواپيشگان
توجه به فرمايشات امام على ( ع) دربيان مشخصات متقين  ازجهات مختلف براى هرانسانى دراين روزگارحايز اهميت است
١ قوت وتوانمندي دردين   -  قوه فى دين ٢ دور انديشى ونرمخويي وسازگارى -حرما فى لين
٣ ايمانى دريقين  - وايمانا فى يقين ٤ حريص دركسب دانش - حرصا فى علم
٥ اميرش علم وحلم وبردبارى - علما فى حلم  ٦ ميانه روى درثروت وبى نيازى - وقصدا فى غنى
٧ خاشع درعبادت - وخشوعا فى عباده ٨ ابرومند در تنگدستى - وتجملا فى فاقه
٩ بردبارى در بحران وسختى - وصبرا فى شده ١٠ جستجوگر مال حلال - وطلبا فى حلال
١١ پرتحرك وپر تلاش در راه هدايت مردم - ونشاطا فى هدى
١٢ دورى ازازوطمع- وتحرجا عن طمع  ١٣ انجام كارشايسته بدورازغرورونگران عدم پذيرش عبادات- يعمل الاعمال الصالحه وهوعلى وجل
١٤  پاىان  روزباشكر وصبح با ياد خدا- يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر
١٥ شب با لذت شب زنده دارى وذكرخدا بيدارماندن ،نگران غفلت وشادان به فضل ورحمت خداوند- يبيت  حذراويصبح فرحا ،حذرالما حذرمن الغفله ،وفرحا بما اصاب من افضل والرحمه
١٦ اگر چشم پوشى ازگناهان براودشوارباشد مقاومت كند تا با تن دادن به خواسته هاى نامشروع ارزش وشخصيت اولكه دارنگردد- ان استصغبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سوتها فيما تحب
١٧ روشنى چشم او به ماندگاريهاست ، به خاطر دست يابى به لذتهاى زود گذر دنيا زندگى ابدى خودرا تباه نسازد- وقره عينه فيما  لا ىزول وزهادته فيما لايبقى
١٨ دانش باصبر وگفتار باكردار - يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل
١٩ با ارزوهاى كم ودورى ازرويا پردازى تراه قريبا امله
٢٠ قليلا زلله- با لغزش اندك
٢١ دل اوخاشع - خاشعا قلبه
٢٢ قانعه نفسه ، قانع وچشم دل سير
٢٣ اسير شكم وپرخورى نيست منزورا اكله
٢٤ امورات اوسهل وساده مىگذرد سهلا امره
٢٥ حريزا دينه داراى دين محكم ودرمقابل هواى نفس وشيطان استوار چون كوه
٢٦ ميته شهوته مسلط برشهوات به قدرت تقوى
٢٧ كاظم غيظ ومسلط برنفس - مكظوما غيظه
٢٨ الخير منه مامول ،والشر منه مامون اميد به خير به او ،ودرامان ازشراو
٢٩ ذاكر درجمع غافلان واثرگذاربه نفع حق وعدل ،ودرجمع ياداوران وذاكران گرفتارغفلت نمىشود ان كان  فى الغافلين  كتب فى الذاكرين ، وان كان فى الذاكرين لم يكتب من الغافلين
٣٠ ازكسانى كه به اوستم كردند مىگذردًوان كه اورامحروم كرده بخشش مىكند  ،يعفو عمن ظلمه ويعطى من حرمه
٣١ صله رحم با خويشاوندى كه با اوقطع رابطه كرده است - ويصل من قطعه
٣٢ بعيدا فحشه ،لينا قوله ازبدزبانى دور وزبانى مهربانانه
٣٣غايبا منكره حاضرا معروفه ازناپسند دور ،خوبيهاى  اوزبانزد
٣٤ مقبلا خيره مدبراشره  به كارخير روى اورد ،وازبدى مىكريزد
٣٥ درشدايد وسختى ها با استقامت ومقاوم است فى الزلازل وقور 
٣٦وفى البكاره صبور وفى الرخاه شكور درمشكلات بردبار ودررفاه شاكر
٣٧ لايحيف على من يبغض ،ولاياثم فيمن يحب  بران كه خشم مىگيرد زياده روى نكند ودوستى با كسي اورا به گناه نمىاندازد
٣٨ بيش ازانكه عليه اوشهادت دهند به حق اعتراف مىكند يعترف بالحق قبل ان يشهد عليه
٣٩ لا يضيع مااستحفظ امانتدارى  سختكوش ودورى ازخيانت
٤٠ ولاينسى ماذكر هرگز يادخدا وكسب رضايت اورا ازيادنمىبرد
٤١ ولاينابزبالالقاب ديگران را با لقب زشت نمى خواند
٤٢ ولايضاربالجار- به همسايه ضررنمىزنتد
٤٣ ولا يشمت بالمصايب - مصيبت زدگان را شماتت نمىكند
٤٤ ولايدخل فًى الباطل ولايخرج من الحق - قدم در امور باطل نمىگذارد واز چهارچوب حق خارج نمىگردد
٤٥  ان صمت  لم يغمه صمته، وان ضحك لم يغل صوته اگر ساكت باشد وحرف نزند ناراحت نمىشود واگربخندد قهقهه ندارد
٤٦ وان بغى عليه صبر حتى يكون الله هوالدى ينتقم له دردفع ستم دفاع وصبورى ولى انتقام نمىگيرد ومقابله به مثل نكند وان رابه خدا واگذارد
٤٧ خودرادرراه خدا وبندگان اوبه رنج وتعب كىاندازد تامردم ازسوى اودرراحتى ورفاه باشند
نفسه منه فى عناه ،والناس منه فى راحه
٤٨ خودرابه خاطر اخرتش درتعب نگه مىدارد تاديگران درارامش باشند اتعب نفسه لاخرته واراح الناس من نفسه
٤٩ كناره گيرى اوازمردم براى حفظ تقوى ومعاشرت  اوبا ديگران موجب رحمت ومهربانى
بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهه، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمه
٥٠ ليس تباعده بكبر وعظمه  ،ولا دنوه بمكر وخديعه دورى اوازمردم  به علت كبر وغرورنيست وارتباط  با مردم به جهت مكر وفريب نيست

**********************************************************

690.چندكلمه شورايي
انتخابات ونظارت ،. ردوتاييد ،چهارمرجع وتحقيقات ميدانى ، ،نظارت بخشى وشهرستانى واستانى وكشورى ،
افرادى دوست دارند همه تاييد شوند ،گروهى مىخواهند همه ردشوند ،كسانى مىگويند فقط قانون ، جمعى مىگويند فقط نظر ما ، افرادى مىگويند ما وقانون
افرادى مىكويند ،ما برنامه داريم تا اين ردشود ،گروهى مىگويند برنامه تاييد اين هاست
بعضى برنامه داشتند وتبليغات كردند كه اين شود وان شود
افرادى فساد دارند وپرونده. ندارند
افرادى اسير تبليغات رقبا هستند وجوسازى  مدام عليه انان
جمعى ازپول وزور خود مىخواهند بهره گيرند
گروهى به نفوذ  فاميلى وادارى دل خوش دارند
ناظر اگر بخواهد به حق وعدل وقانون عمل كند گرفتار چند دسته مىشود كه :
مىخواهند قانون عمل تشود ،يا به ان عمل شود
مىخواهند دوستان انها ويا افراد مورد نظر انان تاييد شود
مىخواهند مخالفين فكرى وسياسي و٠٠ تاييد نشوند
ولى ناظربايد:
نظرجهارمرجع ،نظر ناظر ،نظر موثقين را لحاظ كند
اين جاست كه مشكل ظاهرمىشود چراكه '
اگر مر قانون پىاده  نشود رفتارغيرقانونى است
اگر به نظر دوست عمل كند رابطه حاكم وضابطه فراموش شده است
اگر مخالف نظرخويش راپيش نبرد جوسازى مىكند كه بامن  برخورد سياسي شده است
اگر مستند ارايه نشود نمىتوان به حرف درست عمل كرد
ابن همه درشرايط راى نيز نتيجه خودرادارد چراكه بالاخره راى تعيين كننده است

**********************************************************

689.تجهيزات ورزشى
گردشكار ١١٨/٣٧٧٢٢/٥٤٠-١٣٨٢/٧/٩ مبنى بركمك به تامين هزينه خريد تجهيزات ورزشى بع رييس جمهورى ودستور پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال( ٤٠٣٣١-١٣٨٢/٧/١٩) حوزه معاون اول - حسينى - تاجيك - مهندس خاتمى رياست دغتر رييس جمهورجهت ورزشكاران دوشهرستان لاهيجان وسياهكل
اقى نديمى درطول سه دوره نمايندگى خويش با پى گيرى موثر همواره براى ورزش ايران وگيلان ولاهيجان وسياهكل كوشيده ومىكوشد چراكه حضور وراه اندازى درفراكسيون ورزش وهيات رييسه ان وارتباطات تعريف شده بامسوولان ورزش ازجمله هاشمى طبا ،مهرعليزاده ،علي ابادى ،سعيدلو ،عباسي ،ودهها مسوول كشورى ،فدراسيونى ،استانى تلاش نمود تا درهمه مواردازنصب مديران تا ساخت مجموعه هاى ورزشى وتامين اقلام مورد نياز به ورزش وورزشكاران اين هدف راپيگير باشد كه نمونه انتخاب اقايان مهربان وميراعلمى تا اين تامين مالي ازان شماراست

**********************************************************

688.منطقه ويژه
معاون پژوهشى وطرحها ى دبير خانه شورايعالى مناطق ازاد وويژه تجارى وصنعتى درپاسخ به مكاتبات ومذاكرات نماينده محترم شهرستان درخصوص تاسيس منطقه ويژه اقتصادى ( م/٨٢/٠٣-٢٠٧١١٣٨٢/٧/٩) درمورد تصويب در دولت ومجلس توسط فرهنگ مظفر
حكايت نقل اين نوع مكاتبات درحقيقت بيانگر استقامت اقاى نديمى است كه وقتى به ضرورت ايجاد اين منطقه رسيد ازهرطريق مثل  استاندارى ودبيرخانه  ودولت ومجلس انرا به نتبجه بخشى رساند
فكر اين راه اندازى وقتى حاصل شد كه دولت درصد ايجاد منطقه ازاد درابادان وخرمشهر كه بعدا به اروند تغيير نام داد واقاى نديمى ازاين فرصت براى ارتقاى منطقه ويژه انزلى بهره برد ولى درهمين زمان اين مطلب رابراى لاهيجان واستارا دربرنامه قرار داد

**********************************************************

687.حقوق ومزايا
سازمان چاى (١٣٨٢/٣/٦٣٩٠) عطفبه پيگيرى     نماينده ٤٣٠٢٢- درخصوص  موافقتنامه  ٣٣-٢٢٥ اختصاص  مبلغ ١٢/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به منظور كسرى  پرداختهاى حقوق ومزايا ى كاركنان  وپرداخت ٦/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ان ( ع/٣/٦٣٩٠-٨٢/٧//٢٦

**********************************************************

686.پيگيرى پروژ هاى سياهكل
برق رسانى ،شركت توزيع برق
كاشكى ،گولك ،ميكال ،چالكسراكى ،تنگرود ،عين شيخ ،گارسنگ ،سرده رود شاهيجان ، گيلاركش ،سياهكاربن ،لرده ،كشتى گيرچاك ،كيارود ،انگلبر ،سوتگوابر ،لاكارم ،توشى ، گيسل ، اسپزاهان، پش عليا ،ليشك ،سياهبيجار ،ليه ،خرمرود ،،بيجارسرا،زرجه سرا ،لوشاده ،صالحكوه
اين كاركرد كه نماينده با استفاده از فرصت پيگيرى وسوابق همكارى با اقاى مصلحتى درمركز ودوستان دراستان انرادراين سال اغاز يا به اتمام رسانيد دركنارديگر پروژه هاى كوچك وبزر گ
ديگر مىتواند بيانگر نقش خدمت درمحبت مردم ديلمان به ايشان باشد كه عليرغم روابط بسيار عاطفى بين انان دردور كذشته با وجود دوستان كانديداى بومى ان راى درخشان درديلمان وسياهكل رابه ايشان دادند واين بدان معنى است كه اگر اقاى نديمى سر خودرابزير انداخته وفقط به فكر خدمت است براى اين نتيجه اى است كه براى العين دريافته كه خدمت كن تا بمانى واين خداوند است كه حب وميل وعلاقه وعشق رادر دل انسان مى اندازد ،هم اكنون اگر اقاى نديمى دركميسون وفراكسيون ومجمع وهرجاى ديگر خودراوقف اين خدمت كرده ازاين روست كه همه بدانند هـيچ كس باسروصدا نمىماند بلكه بايد كاركنى تا بمانى
گروهى كه چشم انصاف نداشته وهزاران برنامه وكارنامه خدمات جمهورى اسلامى وامثال ايشان را كه واسطه اين خدمت هستند درنظرنمىگيرند به مقصد نمىرسند چراكه مردم اقايي خادم رامىپذيرند
درهمين قضيه شورا ارزش حضور امثال اقاى نديمى درنظارت برانتخابات. شوراهاى  شهروروستا رادريافته اند كه چگونه دراستان ودوشهرستان جز  تشكر وسباس ازجانب دوست ودشمن متوجه ايشان مىشود وان همه پيامك هاى تشكر رابه ايشان دراحقاق حقوق مردم مىدهند
البته بديهى است كه افرادى ازبودجه ريزى ويا كيفيت اثرگذارى باخبرنباشند كه بايد براى انان توضيح دادچراكه همين باور غلط كه همه نماينده ها را ازنظر سطح تاثير برابرمىدانند باعث مىشود كه فكر كنند هركس نماينده شود درست مثل ديگرى موفق خواهدشد ولى تجربه ثابت كرده كه موفقيت به چند نوع مشخصه كارداردكه بخشى درجايگاه ،قسمتى در ويزه كيهاى فردى وروابط وكاركرد اشخاص دارد
أگر هركسي درجايگاه واحد باديگرى ازنظركاركرد برابر باشد انتخابات مفهوم خود رااز دست خواهد دادچراكه معناى انتخابات ان است كه ما برترين رابرگزينيم واين بدان معناست كه
براى انجام وظيفه فردى راكه ازنظرهوشى وعقلى وتجربي وارتباطى ونتيجه بخشى موفق ترباشد برگزينيم
يادكردكارنامه ها ازاينرو ارزشمند است كه مىتواند سوء تبليغ افرادى راكه با فراموشى قصد سياه نمايى دارندرا باناكامى روبروسازد چراذكر وياد اورى مىتواند مردم رابا گذشته ويا حال واينده كاركردى روبروسازد
اين سايت درنظردارد تا تمام كاركرد يك سال قبل وهشت سال پيش رابراى مخاطبين اشكارسازد

**********************************************************

685.يك روش حمايتى
ازروش هاى به كارگرفته شده دوره كنونى دردفتر اقاى نديمى دردوشهرستان درباب كمك به متقاضيان اين است كه اولا اين كمك دراختيار مجموعه اعضاى دفتر است كه حسب توزيع منطقه اى ويا بين افراد دفتر به جهت شناخت فردى انجام مىپذيرد ونماينده محترم براساس اخذ امكانات از مراكز انها را به اين وسيله مديريت مىنمايد تا ارلا افراد حرفه اى  مديريت شوند وثانيا حق به حق داربرسد وثالثا از اطلاعات افراد استفاده شود

**********************************************************

684.مصاحبه درمورد كشاورزى
ميزان واردات وتقسيم كالاهاى اساسي درايران  توسط رييس كميته سياستهاى تجارى  باروزنامه اطلاعات ( ١٣٨٢/٢/٢٣-ص١٨) محصولات كشاورزى ، حمايت از توليدات داخلى ،جلوگيرى در از بي ن رفتن فرصت هاى شغلى ،نبود امار دقيق از ميزان مصرف  اين محصولات  و

**********************************************************

683.رابطه بين پيشرفت واشتغال واقتصاد
روزنامه حمايت ( ١٣٨٢/٢/٢٣ -ص ١١) بايد براى توسعه وپيشرفت ازاشتغال واقتصاد كشور دفاع كرد

**********************************************************

682.چهاد نصر
معاون وزير نفت درمكاتبه با ملاكى معاونت گاز وزارتخانه  درمورد گاز رسانى به ديلمان ( پيرو نامه ١٣٨٢/٥/١٤-ام م /٦٠٧٢/٤٣١٧)تقاضاى بازديد چهادنصر ازمسير خط دررابطه  باكل عمليات  طراحى. واجراى خط ( ١٣٨٢/٧/١٩)

**********************************************************

681.چرا اين چنين  !!
گفتند ان فيلسوف راغم زندان درمقابل همنشينى ابله اسان مىنمود كه بادرك پايين وسوالات ابتدايي وتحليل كودكانه وايراد گيرى توام با مرض ويا غرض به جاى برادرى دلسوز درنقش دشمن ظاهرمىشود وحرف اوبيش ازانكه حكايت دلسوزى ودانش اوباشد تلتبار ناراحتى وغصه وعقده هاى اوست
مثل اين ايرادات( كه ازايراد بنى اسراييلى گذشته است) كه نمونه اى ازات مىباشد
چرانماينده مردم نامه مىنويسد وپئگير كارمردم مىشود
چرادفتر دارد
چرادردفتر اين همه ادم ان هم با انهمه تنوع جغرافيايي و٠٠. را جمع كرده است
چرامطبوعات  مختلف اين همه. از اومى نويسند
چراراديو وتلويزيون اين همه با او مصاحبه مىكنند
جرا اين همه درمجلس نظر مىدهد
چرا سايت اواين همه طرفداردارد
چرا با اين همه  مسوول اشناست
چرا اين همه به منطقه وحوزه انتخابيه مىايد
چرا اين همه با گروههاى مردمى رفاقت وتواضع دارد
چرا اين همه مسوول  رابه حوزه انتخابيه مىاورد
چرادرمجلس غيبت ندارد
چرادركميسيون اين همه تلاش مىكند
چرا اين همه ازاوتعريف مىشود
چرادرفكر اتمام پروژه هاست
چرابازهم درفكر پروژه هاى جديد است
چرا ابن همه سمت ومسووليت درون مجلسي دارد
چرا اين همه ازمردم مىگويد
چرا ازمديران جوان وبومى استفاده مىكند
چرا اين همه ازمردم تعريف مىكند
چراباعقل ودور انديشى عمل مىكند
چراايران واسلام رادوست داشته ودرمقابل غرب سلطه ازان دفاع مىكند
چرا به دوستان وحاميان ووفاداران خود اين همه ميدان مىدهد
چراشعار انتقام جويي ندارد
چرا به صورت اتوبوسي مديران دوره قبل راعوض نكرد
چرا شعار مقبوليت ( وجهه اجتماعى ) ومشروعيت ( شايستگى ) درانتخاب مديران سرلوحه برنامه هاى اوست
چرا درمقابل توده مردم خاضع ومتواضع است
چرا ازگيلانى ها درايران دفاع مىكند
چرا ازلاهيجانى ها وسياهكلى هادر گيلان وايران دفاع مىكند
چرا دركميسيون بودجه وتلفيق اين همه از روستا ،شهر ،ورزش ،سلامت ،عمران و٠٠٠ دفاع موثر داشت
چراخودراوقف خدمت به مردم كرده است
چرابرشماردوستان وهواداران او افزوده مىشود
چرا دشمنان  انتخاباتى او حرفى براى گفتن ندارند
چرا درانتخابات شورا مامن وملجا وپناهگاه كثيرى ازگيلانيان گرديد
چرا درگيلان وايران اين همه شناخته شده است
چرا هرمديرى درسال فقط صدجلسه بايد در دفتر اوحاضرشده وپاسخگوى مردم باشند
چرا او هرسال فقط صد جلسه درهراداره برنامه گذاشته است
چرا درجمعه وجماعات واجتماعات مردمى حاضرمىشود
چرا ازدهه پنجاه تاكنون انقلابي باقى مانده است
چرا اين همه وفت مطالعه دارد
چرا هزاران  جلدكتاب ودهها هزارفيش تحقيقى تهيه نموده است
چرا دايما مطالب افراد يا خودرا يادداشت مىكند
چرانواورى رادربرنامه خود قرار داده است
چرا پيكير كارقضايي دوست  وفاميل نمىشود
چرا ساعت كار نمى شناسد وتا كارهست اوهست
چوا براى هرسوالى جوابى داردوالبته اين همه اورابه تكبر وخودخواهى دچارنساخته است
چرا اين همه حوصله شنيدن داردوادمى راازاين همه حوصله كلافه مىكند

**********************************************************

680.غرب سلطه
گفت : اينكه اقاى نديمى درسالن فرهنگ وارشاد اسلامى رشت ( خاتم الانبياء ) گفته ما باغرب تاريخى وجغرافيايي وطبيعى كارى  نداريم  ولى  ما غرب ( امروز مظهرش امريكا ) سلطه را نمىتوانيم اموزگارفرهنگ خودسازيم درحاليكه ما ازنظر ايرانى واسلامى بايد به نقش تاريخى خود عمل كنيم مبين كدام برداشت است
گفتنند : ايا دراينكه ايران با قدمتى چند صد برابر امريكاى امروز به عنوان مظهر غرب سلطه برابر روبروست كه نبايد ترديد كرد ،چراكه خود انان از كشف اين قاره سخن مىگويند
گفت : ولى امريكا زده ها وافرادى كه هويت ايرانى واسلامى خود رابرنمىتابند اين اعتقادراندارند
گفتند : ولى ما كه براى ان چند نفرمعلو م الحالى( كه نه سواد دارند ونه اعتقاد) كه نبايد حرف بزنيم ،مكر مىشود ايرانى باشى ولى تاريخ كشورت رانشناسي ويا ادعاى سواد داشته باشي ولى تاريخ امريكاى سلطه ( كه ازاروباييهاى ماجراجويي كه خودراجانشين بوميان سرخ پوست با ان وحشى گرى ساختند ) بى اطلاع باشد
گفت : ولى اين گروه كه مىگوييد اعتقاد شان نمىتواند برخلاف واقعيت باشد ،شما هم دران سخنرانى تاكيد كرديد كه با غرب تاريخى و٠٠ ٠ كارى نداريد بس چرااين قسمت را ذگر نمىكنند
گفتند : اگر قرار باشد كه ادمى راست بگويد كه اين همه كم حافظگ، نخواهد داشت

**********************************************************

679.نظام مردمى
گفت : ايا براى يك نظام مردمى مىتوان مشخصات داد
گفتند : مگر بدون شناسه ومعيار وشاخص و٠٠٠ شناسايي وباز شناسى ممكن خواهد بود ، بالاخره هرپديده وموجودى با يك سلسله مشخصات قابل شناسايي وتشخيص است أگر ما با مظاهراستبداد كه متكى به راى مردم نيست  موافق نباشيم، مشكل داريم اما ادم بيسوادى كه نمىفهمد كه حتما دردنياى كنونى يك معيار ضرورى  نظام مردمى دخالت دادن مردم درهمه ابعاد قدرت با واسطه ويا بي واسطه است وهرحكومتى درروزگاركنونى با راى مردم  قانون گذارى وانتخاب مديران ومسوولان را اساس كارخويش قرار ندهد نمىتواند از ديكتاتورى واستبداد كه ارام ويا با سرعت جانشين مردم شود خودرامصون دارد
گفت : امانظام هايي كه شاهى نباشند هم ممكن است گرفتار استبداد شوند
گفتند : قطعا اگر مشخصات مطرح مىشود به اين معنا خواهد بود كه يك شرط ( البته اساسى ) راى گيرى است وبه اصطلاح دموكراسي يا جمهوريت يك وجه ضرورى  است وبه همين دليل امام  راحل اسلامى را به ان افزوده وملت ما هم به جمهورى اسلامى ارى گفتند بعنى انكه يك مكتب دركنار مردم ،بنا براين اگر عامل پيروزى انقلاب اسلامى راايمان ،وحدت ،رهبرى مىدانيم وهمه اركان نظام با انتخابات شكل مىگيرد مثلا رييس جمهورى ،نمايندگان ،شوراها ،خبرگان با راى مستقيم ووزراء ،رهبروبقيه مسوولان با يك يا دو واسطه انتخاب مىشوند

**********************************************************

678.دراين يك سال ( ش پنج)
٥٨ گزارش دهى فصلى ، تحت عنوان. فصلنامه وسپس ادامه روزانه درسايت چهت سنت پاسخگويي
٥٩ نشست با سرگروهها ى دفاتر جهت همانديشى بيشتر براى خدمات به مردم
٦٠ نشست با مشاوران دفتر براى اخذ نظرات واطلاع از اوضاع
٦١ صدها ساعت مصاحبه راديو ،تلويزيون ،روزنامه ها ،نشريات ،خبرگزاريهاى داخلى وخارجى واستانى 
٦٢ نشست باسران سه قوه  جهت اطلاع ازنظرات وتبادل اطلاعات واخذ امكانات
٦٣ دهها ساعت ملاقات با وزراء براى هماهنگى واخذاعتبارات
٦٤ سخنرانى درنمازهاى جمعه دوشهرستان
٦٥ نشست تخصصى وديدارهاى متفاوت با شهرداران درشهرستان
٦٦ دهها ساعت نشست با استانداران درگيلان چهت بيگيرى  اموردوشهرستان
٦٧ دهها ساعت نشست براى پئگيرى تمور كشاورزى دردوشهرستان واستان وكشور ووزراء ومعاونين رييس جمهور ورييس قواى مجريه ومقننه
٦٨ دهها ساعت نشست براى بازنشستگان وتامين اجتماعى دردوشهرستان واستان وكشور
٦٩ صدها تذكر وسوال ونيز عضويت درجلسات تحقيق وتفحص
٧٠ حضور (بدون غيبت) در صدها جلسه  صحن علنى ٧١ حضور درصدها جلسه كميسيون اقتصادى( بدون غيبت)
٧٢ حضور دردهها جلسه كمبسيون  تلفيق بودحه ( فقط يك روز مرخصى براى شركت درجاسه دولت درگيلان )
٧٣ حضور دردهها همايش مربوط به توليد وتعاون واصناف درنقاط مختلف كشور
٧٤ حضوربدون  غيبت درمجمع نمايندگان استان گيلان
٧٥ حضور درمجمع نمايندگان شمال كشور دروزارتخانه هاى مختلف
٧٥ ملاقات با دهها معاون وزير درمحل وزارتخانه هاى مختلف براى بيگيرى مشكلات مردم
٧٦ پاسخگويي به هزاران بيامك مردمى براى امور عمومى يا خصوصى
٧٧ پاسخگويي به هزاران تبربك پيامكى مردم ومسوولان
٧٨ بازديد ازدهها پرؤژه با حضور مسوولان ذيربط
٧٩'شركت درفواتح مردمى درشهرستان ها وروستاها وبخش ها
٨٠ شركت درشبكه هاى مختلف برون مرزى جهت پاسخگويي براى ايرانيان مفيم خارجً
٨١ دعوت ازبزرگان نظام جهت حضور دراستان ولاهيجان وسياهكل
٨٢ همراهى با مقامات ارشد حكومت  دربازديد از پروژه هاى استانى وشهرستانى
٨٣  دهها ساعت جلسه وقراىت پرونده هاى كانديداهاى شوراى شهر وروستا
٨٤ ايجاد امكان براى خلق افرينشهاى هنرى ازجمله. عكس بردارى هوايي از دوشهرستان
٨٥ شركت درراهپيمايي هاى ايام الله وسخنرانى دران
٨٦ شركت  درتشيع پيكر پاك  شهداى  گمنام  كشور
٨٧ شركت درجلسات ستاد نماز جمعه دوشهرستان
٨٨ برقراى دهها ساعت كارگروه گاز واب وراه و٠٠٠ دوشهرستان باحضور مقامات كشورى واستانى وشهرستانى ومردمى
٨٩ شركت درمراسم عزادارى اباعبدالله ومداحى وسخنرانى دراماكن مختلف
٩٠ هزاران ساعت مطالعه مكاتبات مردمى وطرحها ولوايح ومتون قانونى
٩١ پيگيرى  مانده  مطالبات مردمى دردوشهرستان بمانند گاردريا راه تازه اباد سياهكل ،،راه سياهكل ديلمان ،بيمارستان سياهكل ،درمان بستر ديلمان ،سراوان سياهكل ، بيمارستان لاهيجان ،بام سبز دريا ،فرماندارى ويژه ،راه رودبنه دريا ،ودهها بروژه ديكر كه درسامانه تشريح مىگردد
٩٢ تلاش براى افزايش قيمت خريد تصمينى وپرداخت به موقع ان براى محصولات كشاورزى
٩٢ تلاش جهت ترغيب نمايندگان به مشاركت درراى دادن وحمايت از مصوبات
٩٣جلوگيرى ازردصلاحيت افراد زيادى دراستان وشهرستان وشهر هاى گيلان وايران
٩٤ پيگيرى نتيجه بخش درمورد افزايش رشته هاى كارشناسي ارشدلاهيجان وكارشناسي سياهكل
٩٥ طى فرايند اجراى پروژه هاى جديد بسيارى براى اجراء درسالهاى بعد ازجمله درمان بستر رودبنه ،تقاطع غير همسطح ميدان گيل و٠٠
٩٦ پيگيرى گثيرى از خواسته هاى ايرانيان مقيم خارج ارز طريق وزارت خارجه و٠٠
٩٧ دهها نشست با سفرا ومسوولان سياسي وگروههاى دوستى كشورهاى بيگانه درايران وخارج ازكشور
٩٨ نشست هاى مختلف با اتاق بازرگانى صنايع ومعادن وكشاورزى ايران وگيلان
٩٩ پئگيرى درج پروزهاى عمرانى دوشهرستان ازجهت ميزان حمايت مالى وبودجه اى ازجمله بيمارستانهاى دوشهرستان وراه سياهكل - ديلمان وفاضلاب لاهيجان
١٠٠ پيگيرى  استفاده گردشگرى باغ تحقيقات توسط شهردارى لاهيجان
١٠١ پيگيرى موضوع كمربندى وكنارگذر سياهكل باتوجيه حمل سيمان
١٠٢ پيگيرى برگشت پروژه هاى ملى استانى شده براى افزايش اعتبارات
١٠٣ مسوليت نظارت برگمرگ ونيز مناطق ازاد ازطرف كميسون اقتصادى
١٠٤ بئگيرى داشتن رديف مستقل براى اب رسانى روستايي وتوفيق بران براى اولين بار دركشور وافزايش اعتبارات ان دربودجه ٩٢ ولوايح ديگر
١٠٥ شركت در مراسم بزرگداشت سرداران استان ازجمله شهيد املاكى
١٠٦ باسخگويي به خواسته فرمانداران وامامان جمعه استان حسب ارجاع امور مختلف
١٠٧  دهها ساعت امور توجيهى با مديران شهرستان ها براى خدمات رسانى بيشتر وجامع تر
١٠٨ برقرارى دهها خدمت جنبي به شهروندان باهدف صرفه جويي درزمان وهزينه درسايت زبان گويا بمانند مطالعه جرايد مختلف وسايت هاى گوناگون وراديو وشبكه هاى مختلف و

**********************************************************

677.دراين  يك سال( ش چهار)
٣٧ ازنزذيك.  اشنا كردن مردم با مجلس ، كه به همين دليل درقسمت ديدارى ،  امادگى خضوز افرادجهت بازديد ازمجلس وجلسات علنى فراهم شد
٣٨ سنت تشكر ، به همين  دليل ازهمه مردم درشهر وروستا و دردوشهرستان باحضور وجلسات ا سپاس وتشكر    انتخاباتى ،كرديد
٣٩ سنت تبريك ، كه  به همبن دليل  با حضور فرمانداران دوشهرستان وصنف  با اكثريت بازارتبريك گويي ، عيد طراحى شد
٤٠ كمك به تجارت توليد ، به همين دليل براى عرضه كنندگان چاى ، فرصت  ارايه وشناسايي وفروش چاى در بين نمايندگان كل كشور ،. درمجلس فراهم شد
٤١ حمايت از كارافرينان استانى ،به همين جهت بازديد ازواحدها دراقصا نقاط استانى وكمك هاى بانكى وديكر خواسته ها از طريق بانك وصنعت صورت گرفت( انزلى، رشت ،املش و٠٠٠ )
٤٢ حمايت ازسرعت دهى  پروژه هاى عمرانى استانى وهمراهى با مقامات كشورى  واستانى ( مهرماندگار ومحرابيان و٠٠٠٠ )
٤٣ كمك بودجه اى واوراق مشاركت اجراى پروژ هاى استانى كشور( باطراحى پيشنهاد انتخاب پروژه توسط نماينده. ) وتقسيم مبالغ اوراق مشاركت بين استانها
٤٤ برند سازى براى كشور، استان ودوشهرستان ازجهت معرفى  وتبليغ ونواورى  درمسايل مختلف  پارلمانى وپروژه اى و٠٠٠
٤٥ افتتاح پروژه هاى اساسي دو شهرستان مثل فاضلاب  لاهيجان ،سيمان سبز
٤٦ همانديشى با ناظران ،ازجمله چاى وبرنج  باحضور مسوولان شهرستانى واستانى
٤٧ ارتباط  فعال با شوراهاى شهرى وروستايي با حضور مسوولان شهرى واستانى وكشورى ٤٨ برگزارى شوراهاى اموزش وپرورش دو شهرستان با حضور مديران كل ذيربط استانى
٤٩ روحانيون ، وبرقرارى چندين جلسه  با حضور مقامات شهرستانى واستانى جهت استماع نظر وهمانديشى
٥٠ برگزارى جلسات پرسش وپاسخ مسوولان ازطرف كارمندان وهمكاران مجموعه مثل اموزش وپرورش وورزش و ارشاد اسلامى و
٥١ برگزارى جلسات صنف با حضور مديران شهرستانى واستانى ازجمله نايب رييس صنف كشور ومديركل مالياتى و
٥٢   پرداخت به مشكلات  حاشيه دريا ،ازجمله گاز ،اب ،اسفالت درمناطق حسن بكنده و٠٠٠٠٠٠
٥٣ پيگيرى انجام پروژه هاى ورزشى دوشهرستان مثل شهداى لاهيجان وبهره بردارى پروژه (دوران خويش مثل )ناصر كياده و.
٥٤ بازديدهاى مكرروحضور درگلزارهاى.    شهداء  مثل رشت  ولاهيجان وسياهكل وروستاها
٥٥ ابعاد بين المللى ودفاع ازمواضع كشور درجهان ازجمله كانادا و٠٠
٥٦ تخصيص وقت  بيشترى ازگذشته با مراجع فكرى وسياسى   مانند  فرهنگيان  دوشهرستان وبخش ها
٥٧ بركزارى سالگرد زلزله دربخش ديلمان با حضور مقامات استانى

**********************************************************

676.وزارت امور خارجه :

نامه به وزیر امور خارجه در رابطه با اقدامات آن وزارت خانه در جهت اموال و املاک جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

نامه به وزیر امور خارجه در جهت روش جذب و بکارگیری از نظر سوابق

نامه به وزیر امور خارجه در جهت جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

نامه به وزیر امور خارجه در جهت تمهیدات این وزارتخانه در رابطه با کاهش تنش منطقه ای و همسایگان

نامه به وزیر امور خارجه در جهت ارائه برنامه و عملکرد آن وزارتخانه در رابطه با بازسازی نیروی انسانی در داخل و خارج از کشور

نامه به وزیر امور خارجه در جهت ارائه اقدامات آن وزارتخانه در باب مصادیق دانشجویان ایرانی در خارج از کشور

نامه به وزیر امور خارجه در مورد اقدامات آن وزارت خانه در جهت حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور

نامه به وزیر امور خارجه در مورد هماهنگی جهت کاهش مسائل حوزه تحریم

نامه به وزیر امور خارجه جهت هماهنگی آن وزارتخانه و وزارتخانه های تولیدی در جهت واردات و صادرات از کشورهای مختلف

نامه ندیمی به صالحی وزیر امور خارجه در رابطه با حمایت از ایرانیان مقیم خارج

 

**********************************************************

675.وزارت امور اقتصادی و دارایی :

نامه ندیمی به حسینی وزیر اقتصاد در مورد وام خودرو در شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل

نامه ندیمی به حسینی وزیر اقتصاد در مورد وام کالا در دو شهرستان لاهیجان و سیاهکل

 

**********************************************************

674.وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات :

نامه ندیمی به تقی پور وزیر ارتباطات در رابطه با اجرا مصوبات دور اول

نامه ندیمی به تقی پور وزیر ارتباطات در رابطه با آنتندهی مخابراتی در دو بخش مرکزی و دیلمان ،سیاهکل ، رودبنه و دیلمان

نامه ندیمی به تقی پور وزیر ارتباطات در رابطه با آنتن دهی مخابراتی در لاهیجان و سیاهکل و استفاده از اینترنت

نامه ندیمی به تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پیگیری مصوبات سفر دوم دولت

نامه ندیمی به تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پیگیری مدارک مورد درخواست

نامه ندیمی به تقی پور وزیر ارتباطات در رابطه با کارگزاران دفاتر مخابراتی

 

**********************************************************

673.وزیر راه و شهرسازی:

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با جابجایی ساعات پرواز

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با تسریع در اتمام پروژه ها

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با تسریع آزادراه رشت به گرگان

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با بنیاد مسکن

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با احداث جاده بام سبز به دریا

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با احداث تقاطع غیر همسطح

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با احداث کمربندی جدید از محور نیاکو به لنگرود

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با ایجاد راه های روستایی

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با معضل حمل سیمان

نامه به وزیر راه و شهر سازی در رابطه با مشکل ساخت مسکن در لاهیجان و سیاهکل

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) ساعت پرواز فرودگاه سردارجنگل رشت به تهران و بلعکس

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در رابطه با طرح هادی روستاهای شرفشاده،کهنه رودپشت،کنفگوراب،حسنعلیده شهرستان لاهیجان

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در رابطه با سرعت در اجرای پروژه های مسکن مهر لاهیجان و سیاهکل

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در رابطه با آزادراه سراوان - سیاهکل

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در رابطه با پیگیری راه روستایی شهرستان های لاهیجان و سیاهکل

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در رابطه با ورود بنادر کشتیرانی به منطقه

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در مورد طرح هادی روستاهای رادارپشته،چالشم،پشکلیجان،گرماور شهرستان سیاهکل

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در مورد سرعت اجرای پروژه بیمارستان لاهیجان

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در مورد تعریض راه های سیاهکل - بازکیاگوراب و رودبنه - چاف

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در مورد پیگیری جاده بام سبز به دریا

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در مورد کمربندی جدید لاهیجان از بازکیاگوراب به دیوشل

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) در مورد قرار گرفتن پروژه بیمارستان لاهیجان در مهر ماندگار

نامه ایرج ندیمی به وزیر راه و شهرسازی ( نیکزاد ) چهاربانده شدن محور کیاشهر به لنگرود

نامه ندیمی به نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در رابطه با پروژه بام سبز-دریا مصوبه سفر اول

نامه ندیمی به نیکزاد وزیر راه و شهرسازی جهت پیگیری معضل حمل سیمان در محور دیلمان - سیاهکل

**********************************************************

672.دراين يك سال ( ش سه )
٢٥ تلاش درجهت احياى فراكسيون غيرسياسى ،كه درمباحث مربوط به اخذ اطلاعات حداكثرى ازبخشهاى مختلف مثل بخش تعاون ،قانون ،سهم، ساختار ًموانع ،راهكارها
٢٦ تلاش درجهت اخذ اخرين اطلاعات درموردمباحث بودجه اى وپيكيرى اراوعدم اجرا
٢٧ انتشار عكس ها وفيلم هاى گوناگون حوزه نمايندگىً
٢٨ پاسخ هاى كوتاه به شايعات وانتقادات
٢٩ حضور درمجامع استانى وبازديد استانى ازپروژه ها و
٣٠ مشاوره به همكاران ،مكررا به همكاران نماينده اى كه براى صحبت كردن  ويا راى ازايشان مشاوره مىگيرند كه بخشى ازان درعكس هاى سايت هاى گوناگون مندرج است
٣١ محل دفاتر ،تلاش شد تا ازجهت هزينه ،سرعت تردد ،محورى بودن محل دودفتر
٣٢ روز شمارنمودن نمايندگى جهت توجه وبرنامه ريزى ومسووليت پذيرى
٣٣ الگوى ديگر نمايندگان ،تلاش براى انكه درموارد زيادى ازجمله نوع سايت و٠٠ براى همكاران نمونه جهت اطلاع رسانى به نمايندگان باشد
٣٤ افدامات نتيجه بخش ،بسيارى ازخواسته ها اززمين ورزش درزمين منابع طبيعى تا اب رسانى براى همه روستاها ى فاقد ولو به صورت موقت و٠٠٠
٣٥ تمرين هاى دموكراسي ، ازجمله جلسات برسش وپاسخ وگوش دادن به حرف هاى مردم با حوصله بسيار
٣٦ فرصت به مخالفين ،ازحفط مدير درشهرستان تا رشد استانى وكمك به انان حتى درانتخابات شورايي

**********************************************************

671.دراين يك سال( ش دو)
١٦ تلاش شد تادهها مشكل مردم چاره انديشى شود ،مثلا دوستان كارگزارمخابراتى وجندصد ميلياردتومان  مطالبات دركشور ،اب روستايي، ورزش روستايي، خانه بهداشت ،ورزش روستايي،طرح هادى وبهسازى ، حمايت ازتوليد و٠٠٠٠( كه درشرح بودجه به طور كامل. شرح داده مىشود
١٧ ارتباطات فراكسيونى،وحضورموثر دراطلاع رسانى ان به مردم
١٨ كاهش مراجعات مردم به دفتر ،كه نمونه هايي ازان درتقويم جلسات ودرخواست جلسات ازاين جهت كه مردم نيازى به حضورفيزيكى نداشته باشد
١٩ توسعه ارتباطات الكترونيك ،ازنمونه هاى ان مىتوان به پيگيرى پيامك هايي كه براى كارهاى مردمى با سرعت تمام ارجاع الكترونيك مىشودتا مردم منتظر نماينده نمانند
٢٠ حفظ عزت مردم ،ازطرق مختلف ،تلاش شد تا نوكرى مسوولان واربابي مردم اعلام شود
٢١ بازديدهاى تخصصى ،ازمراكز علمى وسياسي ،صنعتى ومعدنى ودرمانى
٢٢ اعتماد به جوانان ،دردفتر ودارات ومشاوره ها به مردم فرصت داده شود
٢٣ ديدار ازخانواده ايثارگران وحضور درمراسم شهدا
٢٤ نواورى ،دركليه امور تلاش شد تا امور  باتنوع بيشنرى به مردم ومخاطبين ارايه شود ازجمله ان درموضوع ارتباط با ياران نماينده ونوع جلسات با انان
                           

**********************************************************

670.دراين يك سال. ( ش يك ) 
اقاى نديمى دريك سال اول نمايندگى تلاش داشت تا درراستاى اين امور برنامه ريزى واقدام داشته باشد كه بخشى ازان حاصل وبخش ديگرى نيز به اميد  خدا درسالهاى اينده عملى مىگردد
١ دفتر خوب،چراكه بيشترين ضربات ازدفاتر سر نماينده مىايد وازجهات مختلف دفتر موجب قضاوت مردم ومنتقدان قرار مىگيرد ( شرح اهداف ،برنامه ها،اساسنامه ،اعضاء ،كارگروهها ،كميته ها ، و٠٠٠٠٠ را درسايت ملاحظه فرماييد )
٢تلاش شد تاتمام كارهايي كه دركذشته توسط ايشان پيگيرى شده بود مجددا پس ازچهارسال ازطريق مذاكرات ومكاتبات وتذكرات وسوالات وبودجه سنواتى پيگيرى شود
٣ متناسبا براى حل مشكلات پيكيرى نشده جديد ومانده ازقبل چاره انديشى شود( بند٢و ٣ درسامانه سايت موجوداست )
٤ تلاش شد تا بازيابى مجددى درمورد تريبون ايران - گيلان - لاهيجان وسياهكل  درمجلس ورسانه ها به عمل ايد وازطرق گوناگون دراين مورددرمجلس ورسانه ها باسخگويي شد
( كه شمارى ازان درسامانه موجوداست وازراههاى ديگرى چون اينترنت وخانه ملت ومشروح مذاكرات مجلس و٠ ٠٠ قابل دسترسي است )
٥ چايگاه استانى نماينده لاهيجان وسياهكل هدف قراركرفت كه رييس مجمع استان ،نايب رييس نظارت شوراهاى شهروروستاى استان  و٠٠٠ ازان جمله است
٦ مسوليتهاى درون پارلمانى هدف گذارى شد كه رييس بين المجالس شوراى سياست گذارى مجلس شوراى اسلامى ازان جمله است
٧ مسوليتهاى فراكسيونى برنامه ريزى شد كه رياست وهيات رييسه  فراكسيون هاى   تعاون و ورزش ،مديريت شهرى وروستايي وچندين فراكسيون ازان جمله است
٨ هدف گذارى بودجه اى شد كه عضويت وهيات رييسه كميسيون تلفيق واخذ اعتبارات ويژه براى اب وفاضلاب وورزش وروستاها وجاده اى و٠٠٠٠٠ ازان شماراست ( كه درجاى خودشرح تفصيلى خواهد داشت )
٩ برنامه ريزى چهت پاسخكويي جلسات. مردمى شد ( كه شايد به روز ترين نماينده درايران ازنظر تعداد جلسات وتنوع ان باشبم )
١٠ مداراى با مديران بازمانده دربرنامه ريزى اعلام شد كه ما بيش ازتغيير افراد به تغييرات افكار واعمال وروش ها توجه داريم كه به ان عمل شد
١١حضور درجمعه وجماعات هدف گذارى شد كه درجاى خود بيشترين فرصت رابه خود اختصاص داد
١٢ جلسات ويژه باروابط عمومى ها وروحانيت ورزشكاران و٠٠ كه هركدام درطى يكسال چندين جلسه برفرار شد
١٣ نشست هاى با مسوولان ومردم وبرق اى جلسات مشترك مردم ونماينده ومديران شهرى واستانى نيز ازدستاوردهاى اين يك سال است
١٣ اوقات ويژه با كاركنان ادارات دربرنامه قرارگرفت  كه مدارك ان درسايت موجوداست
١٤ اخذ وارايه كزارش هاى ادارى جهت اطلاع مردم كه عمل شده ودرحال انجام است
-٥ ابوذرنيوز يا زبان گويا براى اطلاع رسانى هدف گذارى شد كه درطى يك سال به چهارصد هزار كاربر نايل شد.          ادامه دارد

**********************************************************

669.يك نوع ارزيابى ( اولين  سال نمايندگى )
اقاى نديمى درپاسخ به پرسشي درمورد ارزيابى يك ساله نمايندگى درمحل بيت مقام معظم رهبرى بيش از حضور رهبر بزرگواراين عناوين رامطرح ساختند
١ وقت كذاشتن درحوزه انتخابيه ، يك معيار است ،چراكه مردم دوست دارند تا نماينده ازاوضاع انان به صورت مستقيم باخبر باشد
٢ انجام امور ، مردم انتظاردارند تانماينده پيكير كارهاى انان مخصوصا امور عمومى باشد
٣ دفتر ،نماينده  ، با يك دفتر خوب بخش عمده اى از امور مردم رامديريت مىنمايد
٤ افتخار افرينى ،،.  مردم ازنماينده اى كه مىدرخشد رضايت خواهند داشت
٥ مديران ،.  ،نحوه استفاده ازفرصت مديران  قبلى ويا منصوب يك معيار ارزيابى مىباشد
٦ ازفرصت تقنينى ونظارتى كدام مشكل  مردم حل شدوبا گدام پروژه مصوب شد
٧ امور نتيجه بخش ،نيز درموثر بودن نمايندكان مدنظر قرار مىگيرد
٨ حمايت ازاقشار مختلف ،جون مدد جويان ،ايثارگران ،فرهنگيان ،كارافرينان  و٠
٩ ارتباط با گروههاًى مرجع  اجتماعى حوزه انتخابيه
١٠ كاراكتر نماينده ازجهات مختلف پارلمانى و
١١ رسانه هاى مختلف
١٢ تبليغ عملكرديك ساله
١٣ تفاوت ها با نماينده قبلي ويا نمايندگان  فعلى
١٤ برگزارى همايش هاى گوناگون درمنطقه
١٥ ابعاد ملى درنگاه ديگران ومسوولان
١٦ حمايت درحد امكان دوستان
١٧  مقابسه تطبيقى عملكرد درهمه ابعاد
١٨  امكان دسترسي مردم به كاركرد نماينده
١٩ نوع نقد مخالفان انتخاباتى ازنماينده
٢٠ درقياس به نسبت انتظارات  ازايشان

**********************************************************

668.چندپيام بهداشتى !
اقاى نديمى ازطريق دوستان نماينده اى درمجلس ًاين پئام را براى تنى چند ازكانديداهاى رياست جمهورى ازجمله سردارقاليباف ارسال نمود
١ چون احتمال دو مرحله اى شدن زياد است درمورد رعايت هواداران علايق انان رابنماييد
٢ نقد هاشمى ولايتى در مجامع مختلف نوعى گاف به حساب مى ايد
٣ احترام به كانديداها ازنظراخلاقى راى اوراست
٤ مردم مثل امنيتى ها وپليس از ضعف ها واعترافات معمولى به نتيجه مىرسند مواظب كفتار وگردار خود باشيد
٥ تاكنون هـئچ برنامه اقتصادى ارايه نكرده ايد تنها نقد ونظر داشته ايد
٦ درامور معمولى به عنوان جلب نظر عوام بيش ازحد  متمركز مىشويد

**********************************************************

667.يك نماينده
اقاى نديمى به يك نمابنده ازشرق كشور كه درخواست داشت حسب يك سال همكارى نظرات خودرابه ايشان بگويد كفت :
بعضى ازمسوولان براى مردم امكان مىگيرند ولى كسانى برعكس عمل مىكنند
بعضى برنامه تعريف شده چهارساله دارند وكروهى به اين برنامه اعتقادندارند

**********************************************************

666.اين جواب ؟!
كفت : بعضى ادمها ازكانديداها انتقاد دارند كه دچار خودشيفتگى هستند
گفتند: چرااين طور فكر مىكنند
گفت : براى انكه دايما ازخودشان وكارهايشان مىگويند وازروابط خود ويا نظرات ديگران درباره خود مىگويند
گفتند : مگر تبليغ راه ديگرى دارد،بالاخره انها بايد كار خود وگذشته وداشته وكارهاى انجام شده ونظرات افراد مطرح درباره خود را بگويند وازاين  طريق خود را به مردم بشناسانند
گفت : خوب اين طورى كه دايما ازخودشان مىگويند ،مكر اين كارخودشيفتگى نيست
كفتند : اگر براى بيان ماموريت ها ويا اشنا كردن مردم با حوزه ماموريت باشد كه خودشيفتگى نام ندارد درست مثل نماينده اى كه مى گويد چه نامه اى نوشته ام ، جه ملاقاتى داشتم ، جه صحبتي كردم ،،چه برنامه اى دارم وصدتاكاروحرف ديگر
گفت : اين طورى كه مجبور است دايما سايت خود وديگران رامملو از كارهاى  اين مسوولان ببينيم
گفتند : خوب  اگرسايت مربوط به نماينده اى دركنار اخبار عمومى گزارش كارخودرا ارايه كند كه بايد از اوتشكر كرد كه مردم راازجهت راهنمايي وقضاوت نسبت به خود وعملكردش كمك مىكند
گفت : اخر اين افراد حرف ديگران مربوط به خود رانقل مىكنند وازخودشان به طور غير مستقيم تعريف مىكنند
گفتند: اگر اسم وادرس بدهند،كه عيب ندارد بالاخره مردم بايد درجريان قرار بگيرند وهرفردى ازاطلاعات قابل واپرس وجستجو خوشحال مىشود
كفت : لااقل قسمت مربوط به تعريف رادرسايت ها قرارندهند
گفتند : هركس سليقه اى داردولى اگر دروغ نباشد حرمت ندارد
گفت : واقعا نقل تعريف ديگران چه فايده اى دارد
كفتند : ارزش وفايده لزوما دليل نقل نيست ،بلكه كمك به قضاوت مردم داردجراكه همه ما به وسيله مباحث ومسايلى شناخته مىشويم ،بك بعد ان نظر ديگران درمورد اشخاص است
گفت : تعريف راكه ديگران بيان مىكنند
گفتند : اگر كسي نظرى رابيان كند لروما كه خودشيفتگى نيست ،اصلا ادمها نمىتوانند عنصر تشويق وتعريف رااززندكى خود خارج كنند بلكه مهم اين است كه تعريف موجب غرور نشود ويا ادمى رابه تكبر دچارنكند ويا اختلالى درپيگيريهاى اوايجادنكند ويا رفتار اوباديگران عوض نشود ،وگرنه اگر با نگاه شما بخواهند سايت داشته باشند كه فقط شما حق داريد عقده گشايي كنيد وفحش بدهيد وباهزاردروغ وتهمت مسوولان رابكوبيد واگر كسي به شما جواب ندهد مىگوييد جوابي ندارندواگر جواب بدهد مىگوييد كه ربطى نداشت ويا مايل هستيد كه مسوولان فقط به شما ببردازندوكارمردم رافراموش كنند واگر جواب بدهدمىگويند كه بيكاراست واقعا كه ٠٠٠٠٠٠

**********************************************************

665.تحقق يك درخواست
اقاى فرامينى مدير ابفار گيلان به اقاى نديمى گفتند اگر بشود مادربودجه باكمك شما براى اب روستايي بعد ازاين همه سال يك رديف مستقل اب رسانى روستايي داشته باشيم
اقاى نديمى به عنوان عضو كميسيون تلفيق ( هيات رييسه كميسيون ) براى تمقق اين خواسته يعنى براورد اين خواست ازطرق مختلف اقدام كرد كه ازجمله انهاست
طرح وتصويب مبلغ ٨٠٠ ميليارد تومان ازمحل سهام شركتها جهت روستا با چندمحور ازجمله اب روستايي
حمايت ازاخذ مبالغى ازمشتركين اب  شهرى جهت اب رسانى روستايي
وپس ازان درطى چند مرحله رديف مستقلى با شماره ١٢٠-٥٣٠٠٠٠ كه درابتدا دركميسون تلفيق باطرح ان كه  ازاعضاء ( سه چهارم ) راى گرفت ولى درعين حال نماينده دولت ( كردبچه ) راه انحرافى نشان مى داد وبالاخره درطى چند روز وطى طريق مختلف اين رديف اخذ شد كه منبعد مىتوان واريزى هاى مختلف راشاهد بود

**********************************************************

664.غلظت وشفقت
كفت: چرااقاى نديمى به وزراء ومعاونين ومديران وروساي ادرات اين همه سخت مىگيرد ولى درمورد مردم عادى اين همه متواضع است
گفتند : نبازمند به توضيح نيست ،مردم ولى نعمت انقلاب هستند وما نسبت به انان وطيفه داريم وبه انان بدهكاريم ولى مديران  كه خادم ونوكرمردم هستند بايد باسخگوى وظايف ، اختيارات  و،برنامه هاباشند
گفت : ولى مديران باتوجه به دوره قبلي وتغييراتى كه درمديريت شهرستانها ويااستان  ياكشورصورت گرفته چندان به اينروش عادت ندارند
گفتند : هركسي مسووليتى دارد ولى ايا خواسته نماينده خارج از حوزه قانون است يا درهمان حد ازانان مسووليت مىخواعد ،ايا مردم مىپذيرند كه :
مدير نظم حضور نداشته باشد
مدير درشهرستان محل خدمت ويا شهرستان نزديك ان زندگى نكند ودررفت وامد چندساعتى با محل خدمت بوده وامكان دسترسي به او توسط مردم يا مسوولين ممكن نباشد
مدير ازبودجه وبرنامه دستگاه خود باخبر نبوده وبه همين دليل ازجهت بيگيرى با مسكل روبرو باشيم
ارتباطات متناسب رابا ارباب رجوع نداشته وبه اصطلاح تكريم ارباب رجوع ننمايد
نفوذى دراداره استانى خودنداشته وازاين جهت نتواند حق خدمت به مردم خودرا به جا اورد
هماهنگى لازم رابا مديران سهرستانى نداشته وباعث عدم انجام امور گردد
به جاى انجام وظايف ادارى مشغوليتهاى ديگرى داشته باشد
ويا درسطح استانى وملي درموردمرزم كشور ومنافع صنوف ومجامع وگروهها كم كارى كند ويا موجبات بدبينى مردم به نظام ومجلس گردد؟

**********************************************************

663.درس هايي كه بايد ازانتخابات   شورا  اموخت
١ وزن كشى  مدعيان ٢ جريانات ٣ رويكردهاى مختلف انتخاباتى  ٤ ابنده  ازنظر ابعاد انتخابات نقد وتحليل شود ٥  روش هاى جديد تبليغات٦  عملكرد مسوولين وجريان سازى انان ورويكردها ٧مردم وانتخابات ازجهات فكرى وعملى ورويكردى  ٨  تعيين وزن دوست  ودشمن ٩ افوام وجنسيت وسن ١٠
بايد با دقت درانتخابات وتمام  مباحث ان  درمورد اينده خودودوستان و٠٠ درس گرفت
ازاين رودرهرانتخاباتى درس هايي مىتوان اموخت كه براساس ان برنامه ريزي هاى اينده صورت مىپذيرد
اگر عقلا به عملكردها ونتايج توجه كنند بسيارى ازمسايل روشن مىشود ودراين نگاه هركسى برداشت خودرااتجام مىدهد
بازنده واقعى ان كسانى هستند كه به صورت يك بعدى مثل شكست كسى  وبيروزى ديگرى به ان نگاه كنند بايد دستاوردها ى مختلف راكه شمارى ازان  دراين مقال به ان توجه شده را درنطرگرفت

**********************************************************

662.انتظارات ازمسوولين اجرايي
اقاى نديمى درديداربامسوولين اجرايي شهرستانى براى اعمال نظارت بيشتر درخواست نمود تادرمورد ارسال گزارش هفتگى ،كاركرد يكساله ،اولويت گذارى پروژه ها،ارسال اخبار مهم شهرستانى ،هماهنگىى درعزل ونصب مديران،برنامه هاى اوقات فراغت ،فعاليت انتخاباتى كنونى وهمكارى جهت جذب وام هاى مختلف خوداشتغالى وديگر امور فعاليت قابل دفاعى داشته باشند

**********************************************************

661.كاهش انواع فشارها برمردم ودفتروادارات
اقاى نديمى درجلسه سرگروهها گفت : بايد تلاش كنيم تا:
١  باانتخاب مديران خوب مردم سرگردان نشوند ،كارها ازجهت پيگيرى وانجام با مدير توانمندى روبروباشد،افراد به دليلحل مشكل وتكريم ارباب رجوع وسرزدن مديران نيازى به مراجعه به نماينده ودفتر نداشته باشند ً،چراكه اگر مردم به دفتر ونماينده پناه مىاورند به اين دليل است كه مشكلشان حل نمىشود
٢ با طرح نودردفتر تلاش شد تا بار دفتر روى يك نفر نباشد ويك جمع نزديك به هزارنفرازجهت مراجعين وكميته ها ومشاورين وگروهها دفتر رااداره نمايند كه درجاى خود بسيارمهم است وافراد نيز انگيزه بيشترى براى هنكارى با دفتر خواهندداشت
٣ مسوليتهاى نماينده ازجهت اثركذارى وتصويب قوانين براى ان است كه هم مشكل مردم حل شود وهم ادارات درپاسخگوىى سهولت بيشترى  داشته باشند ونماينده دراجابت درخواست مردم امكان بيشترى داشته باشد
٤ طرح يكصد حضور نماينده در ادارات ويكصد حضور ادارات دردفتر با هدف كاهش مكاتبات وامكان پيكيرى  خواسته هاى مردم ازطريق  كاردوجانبه مردم ودفتر مىباشد
٥ حضورهرهفته اى نماينده وجلسات مختلف در دوشهرستان باهدف شناسايي وحل مشكلات مردم ازطريق همانديشى مىباشد كه دركاهش مراجعات مردم به ادارات ودفتر موثر مىباشد

**********************************************************

660.درس هايي كه بايد ازانتخابات   شورا  اموخت
١ وزن كشى  مدعيان ٢ جريانات ٣ رويكردهاى مختلف انتخاباتى  ٤ ابنده  ازنظر ابعاد انتخابات نقد وتحليل شود ٥  روش هاى جديد تبليغات٦  عملكرد مسوولين وجريان سازى انان ورويكردها ٧مردم وانتخابات ازجهات فكرى وعملى ورويكردى  ٨  تعيين وزن دوست  ودشمن ٩ افوام وجنسيت وسن ١٠
بايد با دقت درانتخابات وتمام  مباحث ان  درمورد اينده خودودوستان و٠٠ درس گرفت
ازاين رودرهرانتخاباتى درس هايي مىتوان اموخت كه براساس ان برنامه ريزي هاى اينده صورت مىپذيرد
اگر عقلا به عملكردها ونتايج توجه كنند بسيارى ازمسايل روشن مىشود ودراين نگاه هركسى برداشت خودرااتجام مىدهد
بازنده واقعى ان كسانى هستند كه به صورت يك بعدى مثل شكست كسى  وبيروزى ديگرى به ان نگاه كنند بايد دستاوردها ى مختلف راكه شمارى ازان  دراين مقال به ان توجه شده را درنطرگرفت

**********************************************************

659.تعريف وتكذيب
گفت : چرا ازفلانى تعريف مىشود ،اين باچه خوارى است
گفتند : اگر تعريف بداست ،بدگفتن وتكذيب جطور؟
گفت: تعريف نشانه جامعه زنده است كه باانتقاد پويا مىشود
گفتند : چه كسي مىتواند اثبات كند ،كه تعريف انگيزش ابجادنمىكند
كفت: اخر تعريف زياد به چابلوسي مىانجامد
گفتند : زياد وافراط ارى ، ولى اصل تعريف وتشويق را به اين علت بايد ترك كرد
گفت : اگر خوب افراد رابگوييم ، ممكن ايت به خودشيفتگى بيانجامد
گفتند : ولى دردين ما بشيرونذير ،خوف ورجا، ،بيم واميدباهم تعريف وپيگيرى مىشود
كفت : ممكن است  افراد ظرفيت تعريف رانداشته باشند
گفتند : ظرفيت وروش بحثى است وهمواره بدي افراد راگفتن  مطلبى ديگر
گفت: ادمهاى عادى بله. ، ولى ازمسوولان بايد بدكفت ونقد داشت
گفتند : معنى نقد همواره بدگفتن نيست ،كجا نقدجداكردن خوب ازبد ،زشت اززيبا ،سره ازناسره تعريف نشده است
گفت : ولى به ما گفته. اند اند اگر ازمسوولين بد بگوىى هم خودت محبوب مىشوى وهم مسول خودرا اصلاح مىكند
گفتند : ولى دردين ما توامانى منطق وموعظه ،حكمت وپند دلسوزانه اورده اند ،به اين معنا كه حرف پخته ومنطقى اما درعبن شفقت ودلسوزى
گفت : منطق واخلاق راكه كسي باور ندارد
كفتند : اولا جامعه باورداردوثانيا سخن از تكليف ووظيفه است نه همرنگى حمعى كه شما مىگوييد
گفت : بعنى تومىكويي كه ما جورى حرف بزنيم كه كسي به حرف ما گوش ندهدوسايت مارا نخواند
گفتند : اگر براى خواننده حمع كردن است مى توان ازدهها راه انسانى  تردوست جمع كرد،لازم نيست تا بادروغ وتهمت وشايعه وناديده گرفتن خدمات به افزايش خواننده دست زد چراكه دير يا زود مشت ها واشوند  وجملگى رسوا شوند

**********************************************************

658.مشاركت درانتخابات
اقى نديمى درنشستي با حجه الاسلام گفت : موضوع مشاركت درانتخابات رابايد به اين دلايل مورد توجه قرارداد
١ امثال اقايان هاشمى ،خاتمى ،مشايي مىتوانستند درمورد رونق مشاركت ورقابت اثرگذارباشند كه به علت عدم خضور شان عملا بايد قبول كرد كه ازنظرجلب وجذب مردم به پاًى صندوق ها بايد تدبيرى انديشيد چراكه ممكن است بخشى از اراء توسط شوراها جلب وجذب شوند اما نمىتوان به لحاظ افكار واراء متفاوت بون تدبير جمعيت حداكثرى را براى افرادى كه ازنطًر فردى وفكرى نزديك مىباشند به رقابت ومشاركت دعوت كرد
٢ با توجه له تاخير انداحتن بخشى ازتحربم ها توسط جان كرى به بهانه انتخابات وافزايش ان لازم است درمورد جذب مردم تدبيركرد چراكه شرايط كنونى به گونه اى است كه مثل سابق حتى نمايندگان جوش وخروس قبلي راندارند چه رسد به مردم عادى كوچه وبازار

**********************************************************

657.تحريم
گفت: مىگويند كه امريكا درصد تحريم بيشتر ايران است
گفتند : نعجبي ندارد معلوم است كه انها هركارى بتوانند با كشورهاى رقيب ومتخاصم خواهند داشت ،انهاكه ادعاى دين ووجدان نارند وفقط به سود بهاء مى دهند

**********************************************************

656.اعتمادمردم (سرمايه بزرگ)
انقلاب اسلامى بي هيچ شكى بزرگترين سرمايه هايش راازمكتب ،مردم ورهبرى دارد
هرحركتى كه بكى ازاين سه رمز بيروزى وتداوم انرا تحت الشعاع قراردهدعملا به اينده تن خيانت كرده است
ايا جدايى اشكاروپنهان هرمقدارازمردم ( توسط دوست يا بيگانه ) نبايد دوستداران اسلام وانقلاب را نگران كند كه اگرفتح افواجا بود ،جدايي هم ارام ارام صورت مىپذيرد اين بابهانه اى وان باگفتارى وان يك با رفتارى

**********************************************************

655.روستا وبازهم روستا
با انتخاب افاى نديمى مجددا درتصميم سازى هاى مهم مجلس مثل بودجه دوباره روستا گرايي بودجه اى افزايش يافت
تصميمات كشاورزى ،ابيارى ،بهسازى وطرح هادى ،بيمه محصولات ،بيمه كشاورزان ،اب روستايي،برق ، گاز ،ورزش و٠٠ كه چه دركميسيون تلفيق وصحن علنى با حمايت وموافقت وراى كيرى اقاى نديمى به نتيجه قانون گذارى رسيد كه دربحث هاى ديگرى بايد بند به بند ارايه شود
يك نماينده مطرح به اقاى نديمى كفت با خودمجددا روستاگرايي ،توليد كرايي را به مجلس اوردى

**********************************************************

654.تيز
اقاى عبادي واقاى عاشورى  نمابندگان بيرجندوفومن وشفت درمذاكره با اقاى نديمى نسبت به هوش وتيزى وزرنكى نماينده لاهيجان وسياهكل تاكيد داشته واعتقادخويش مبنى بر اين خصيصه واثار ان درواخواهى مطالبات مردم براى مردم ايران وگيلان ولاهيجان وسياهكل رابيان نمودند.

**********************************************************

653.لحظه اخر
گفت : مردم ايران پيچيده هستند وتاروز اخر نمىتوان نظر انان رادانست
گفتند : ايا مساله درتاريخ ايران است كه مردم راپيچيده كرده ويا موضوع نداشتن حزب است
گفت : حتما تاريخ ايران مردم رابيچيده كرده كه سعى  مىكنند تا درون خويش رااشكارنكنند
گفتند : ابن مطلب بايد تودارى رازياد كند درحاليكه خيلى ادم ساده داريم كه راجت حرف خودرامى زنند
گفت : سادگى ازپاكى  انان است
گفتند :، سادگى با پيجيدگى سازگارنيست ،وبيچيدگى با پاكى درتضادنيست
كفت : ولى فكرنمىكنم اين موضوع ربطى به حزب داشته باشد
گفتند : اگر احزاب بودند ،هركس ادم ونفر خودرامى شناخت واعلام مىكرد
گفت : ولى احزاب افراد رابرده  مىسازند وادمى مجبوراست تا افراد وادمهايي راتبليغ كند كه شايد قبول نداشته باشد
گفتند : اما قدرت پيش بينى ،تعهدات قابل وابرسي وپاسخگويي وجلوگيرى ازرفتارهايي كه سرانجام به نام يك نفر نوشته مى شودراكاهش نمى دهد،،الان ما با بك نفر كه چند اسم ويا چند حزب فصلى روبروهستيم كه همان ها هم مىتوانند بعا ازاو اعلام انزجاركنند روبروييم ،ايا واقعا ،اگر يك يا چند حزب داشته باشيم اين همه مسووليت گريزى خواهيم داشت

**********************************************************

652.جلسه نظارتى
دراين جلسه درمحل يكى ازوزارتخانه ها تشكيل شد اقاى نديمى گفتند كه :
١ عضويت دراحزاب تنها وقتى منحله وغيرقانونى اعلام شود قابل  پي جويي است يعنى نبايد عضويت  احزاب قانونى راجرم دانست ولى هرنوع ادامه فعاليت درجهت احزابپس از غيرقانونى شدن  ان احزاب جرم است
٢ درمورد گزارشات مبنى بردرگيرى با افراد اصل براين است كه ملكه ثابت نفسانى نباشد وگرنه يك درگيرى ودعوا كه نبايد موجب رد يك نفر ازكانديداتورى شود
٣ استفاده از واژگان كمى دروزن گذارى كيفى را غيرقابل قبول مىدانيم  به همان شكل كه درمطالبى چون التزام درجه گذارى مثل كمرنگ راپذيرانيستيم
٤ مردم ازنظارت توقع دارند كه نسبت به شوراها توجه نظارت بيشترى است
٥ ماناظرين بايد درردوقبول به حجت  شرعى   وقانونى برسيم
٦تمام قضاوت ها با امضاء سه نفر خواهد بود
٧ تما م رونوشت رد به سه نفر داده شود
٨ روى مسايل اخلاقى ومالى مطروحه توجه بشترى شود
٩اشتهار به كارى از يك نفر و٠٠ قابل قبول نيست بلكه بصطلاح بايد شهره شهر باشد

**********************************************************

651.چاى وقاچاق
اقاى نديمى درجلسه انفرادى ونيز جلسه عمومى روز سه شنبه با جناب مالكى واعضاى ستادوجمعى از دست اندركاران چاى اعم از استاندارد،استاندارى ،سازمان ،اتحاديه ها و. ديگران درمحل ستاد تشكيل شد
درموردپيشگيرى وامارتوليد وميزان قاچاق جناب ابويي. نظرات درمورد برندهاى قاچاق وازمايشات وموانع واردات وثبت سفارش وگمرك وچاى سنواتى ونودهزارتن وهيجده هزارتن صادرات وگسترش توليد براساس. نياز وعمل اورى وبازسازى وبرداشت صنعتى وواردات چاى ازسريلانكا وتبليغ صددرصد خارجى رابيان كرد
محررگفت: امارها ازسال ٨٩ (٢٦) ٩٠(٢٧)٩١(٣٢) هزارتن وپيش بينى(١٥٠) هزارتن وچاى خشك ( ٢٥) هزارتن قابل مصرف (٤/٥) برمبناى  توليد ٨٧) ٢٢ صادرات ٨٩(٥٥) ٩٠(٥٠) صادرات ٢٦ (٩١) ٢٢هزارتن
٨٨ تحويل  سازمان چاى  مصرف   روستايي١/٤٠٠) شهرى (١/٢٠٠)  گمپ ست شركت خزر لزسه تشكل ًكافيين ونوشابه بهتراست ويك كيلو كافيين ٤٠٠ دلار
بيست وپنج هزارتن بقيه راازراه حواله وتجارت
١١٠ هزارتن نياز و٨٠ هزارتن  و٥٠ / قانونى ازكانال قانونى وثبت سفارش ولى كليه واردات ازراه سازمان نيست وباتعرفه ١٥/ واردكىكنند
هويت وشناسنامه تاجرين وانتزاع وظايف
اقدامات براى افزايش نيست ،هكتارچهارتن وجود ندارد وبرنامه كيفى سازى والان ٣٤ هزارهكتار ولى ٢٧ هزارهكتار مىباشد
راههاى افزايش چاى ازنظركمى وكيفى وحذف بعضى مشكلات
نقش قيمت درتوليد وكيفيت ،
اقاى نديمى بحث  تفصيلى درمورد توليد وصنعت وتجارت داشتند وازجهات واردات قاچاق
امارازگمرك  واردات ٤٨ تا٦٠ وصادرات ٢٠تا٢٥ هزارتن
ايشان مىگويندكه چوابايد قيمت متناسب باهزينه نباشد وقتى حداگثر يكى دوميليون خالص ير اوبيايد معاوماست كه به مزرعه نمىرود
وقتى كارخانه دار درحدمفت چاى رامىگيرد وحداكثر هفتصد تومان خرج مىكند چرنبايد سود ببرد
وقتى عددتوليد وواردات بش ازشصت هزارتن نيست معلوم است كه  چه قدرقاچاق مىشود
وقتى متولى واحد نيست معلوم است كه ميزان واردات كنترل نشود
وقتى اينده چاى معلو م نيست قطعا تغيير كاربرى افزايش مىيابد
در باصطلاح ساختارچاى درمجلس پنجم اخرين ضربه رابه چاى زدند وهرچند ما دوباره دولت راوارد كرديم وخريد تضمينى راداير كرديم ولى عملا ما مجبور بوديم

**********************************************************

650.حذف وابقا
ازبحث هاى مداوم بين نمايندگان درايام بررسي بودجه وقبل از اعلان اسامى تاييد شده ها ،درمورد اخبار وحدس وظن بيرامون كانديداها ست
يكى مىگويد شرايط براى  ولايتى فراهم شده وديگرى جليلى وسومى مىگويد قاليباف هم ردشده وچهارمى ازجلسه مشترك  شوراى محترم نگهبان با مقام معظم رهبرى وشوراى امنيت ، يكى ازهزينه هاى حضور يا عدم حضور ،راى يا عدم راى ،برنده شدن وبازنده شدن ايشان مىگويد وان يكى ٠٠

**********************************************************

649.دست بسيار
مادربزرگى به طعنه به افراد خانواده مىگفت ،دست بسيا ر هم درخوردن هم دركار،كنايه ازاين كه درسرسفرهً براى خوردن بايد توام باكمك درجمع كردن وكاركردن باشد
كسانى فقط وقت خوردن حاضرند اما دركاروگره گشايي هـيچ همكارى ندارند
اي كاش همه مثل نماينده ، اول زحمت بكشند وبعد ادعا داشته باشند
درطول دوران هاى مختلف كاركردن ولرنامه ريزى كردن وپيكيرى كردن وتوفيق داشتن يانداشتن راعموما ازنماينده ديده ايم ولى افرادى كه حتى زحمت لنگش كن رانداشته اند دوقورت ونيم  حرف اين سوى وان سوى ارايه مىكنند
اى كاش كمى  به خود زحمت تلاش براى مردم  بدهندوادعا كنند ،ممكن است بگويند مردم به ما راى نمىدهند !

**********************************************************

648.ارزوانباروتورم
گفت امروزه بسيارى ازمديران ناكارامد درامدهاى ناشى ازارزوتفاوت قبمت ان وذخاير وومسكلات واردات وارزش يافتن ذخاير وياكاهش ارزش پول ومتورم شدن اعداد ارزى وريالى خودراكارامد معرفى مىكنند درحاليكه ٠٠

**********************************************************

647.شورا وحمايت ازمردم
اگرنظارت شورا ارزشى داشته باشد در اين مطلب  مفهوم مىشود كه براى مشاركت بيشتر مردم وحفظ ابروى مردم است انجا كه بي رحمانه عليه مردم مطلب منتشر مىكنند وتا بي دينى براى انان پرونده مىسازند
شايد درطول اين چندروز صدها تماس وارسال اسامىبراى اقاى نديمى گواه ان باشد كه ابرو چقدر اهميت دارد
دوستان قديم وجديد ،نمايندگان قديم وجديد ،روساى ادارات ،معاونين وزراء ،مديران كل ،،ديگر اعضاى شوراها،و٠٠كه هركدام درنوع خود يك تجربه جديد به شمارمى ايد
درهرحال اقاى نديمى تلاش دارد تا باهمكارى ديگر دوستان ناظر ومراجع چهارگانه حداگثر تاييدى رادراين دوره تجربه كنند وفقط درموارد معدودى كه امكان نباشد اين مطلب اتفاق افتد
واقعا چرادرايران مخصوصا درگيلان اين روش( ازبين بردن ابرو)  اين اندازه رايج است
چراكروهى تلاش مىكنند تا به هرصورت درمورد اشخاص اطهارنظر كنند ودرمواردى اين چنينى به هرنحوبا  راست ودروغ رقيب ،فاميل ،دوست ،همشهرى ،هم محلى راكناربزنند ،
ايا اين نوع رفتارها ربط به تاريخ سياسي ايران داردوجريانات سياسي ،نوع مشكلات مرتبط با حوزه استبداد باعث ان. شده  است
ايا اين رسم سوغات شرايط زندگى درايران  بيش ازاسلام ويا انقلاب است واين گرفتارى براى حفظ معيشت بوده وافراد براى ماندن وزندگى كردن مجبوربه انجام ان مىشدند
درهرحال اين رفتار ازمردم ( هرچند بسياراندك) ايران با تاريخ ودينى كه دارند بسيارعجيب است اين مردم تاريخ وتمدن پرافتخارى دارند وبراى  كروهى از(اندك انان)  زيبنده نيست
اين كارشايد براى اقوام ديگرى ازجهان باعث حيرت نشود ولى ايرانى مسلمان وان هم شيعه دوازده  امامى ،خيلى بايد مواظب ابروى مردم باشد
اميد واريم اين رسم براى يكديگر زدن وپرونده سازي رادراينده شاهد نباشيم

**********************************************************

646.شجاعت
گفت فلانى خيلى شجاع است
گفتند چرا
گفت اخرهرچه مىخواهد مىگويد
كفتند ولى زبان بايد درخدمت بيان حقيقت وحفظ حرمت ادمها باشد
گفت خوب نمىتوان با راست  گفتن دل مردم رابدست اورد مردم مخالفت مىخواهند ونترسي
گفتند اولا مردم حقيقت رادوست دارند نه دروغ وتزوير راوثانيا علاوه برانكه دروغ پايدارى نداردمخافت هاى بي پايه دير يازود روشن مىشود
گفت مىگويند تا نباشد چيزكى مردم نگويند چيزها
گفتند ولى درمواقع بسيارى بدون چيز هم چيزها گفته شد يعنى شايعه سازى لزوما نيازمندحقيقت وصدق نيست ،مىتوان دروغ گفت وان راانتشاردادازاين رونبايد اين فكر ضرب المثلى راانتشاردادكه حتما چيزى هست كه سرزبان مردم افتاده ،بلكه دروغ ساختن وان را با وسايل گوناگون انتشار دادن جزء برنامه افراد غير صادق مىباشد
گفت ولى ادم دروغگو را ازراستگو مىتوان قبلا شناسايي كرد
گفتند اولا راست ودروغ فعل وكاراست يعنى ممكن است يك ادم مومن هم گاهى اين كناه رامرتكب شودونبايد فكركرد مومن معصوم است ،خير مومن گناه مىكند ولى با غيرمومن داراى اين تفاوت است كه مومن كمتركناه مىكند ويا درحين وپس ازانجام گناه احساس شرمسارى داردوعلاوه انكه پس از گناه به فكر توبه وجبران است ولى ابنكه پگوييم چون مومن است خطا نمىكند قابل اعتنا نيست
كفت انگيزه هاى افرادى كه سعي مىكنند تا تخريب كنندچيست
كفتند رفتارهاوانگيزه ها هميشه يكسان نيست ومىتواند متفاوت باشد، بايد فرق قايل شد يكى نمىداند وخطا مىكند ،ديگرى اطلاع غلط دارد وسومى. ممكن است به افرادى اعتماد دارد وانهادچاراشتباه شده واورابه اشتباه انداخته باشند ويا درذهن خودفرض براين باشد كه اين كاردرست است ويا صورتهاى ديگر ى از ابرازنظرات مبتنى برعدم بيان كه صحت سنجى ان روش دارد وبا ان روشها مىتوان بين حق وباطل تفاوت  قايل شد

**********************************************************

645.بقاوفنا
گفت نمايندگان دوستان خودرابراى بقاى خود مىخواهند
گفتند اين حرف درمورد نديمى صدق نمىكند
مگرايشان درخدمت غير دوستان است ،مگر ازجهات متفاوت ايشان اگر ازدوستان خود ابرومىگيرد براى انان ابرو ايجادنمىكند ،به اين مطالب توجه فرماييد
١ ايشان براى هردوشهرستان وزندگى مردم تلاش مىكند وادرس ان درسامانه ها موجوداست
٢ ايشان دفتر خويش راجهت مديريت برتقاضاى مردمى دراختيار دوستان قرار داده است
٣ جهت استفاده ازنظردوستان كميته وگروههاى مختلف دردفتر تعريف شده است
٤ ايشان درمسووليتها عموما درمعرغى دوستان رابرديگران ترجيح داده است
٥ افرادى ازدوستان هم اكنون مسووليتهايي دردوره ايشان يافته وقطعا دراينده نيز چنين خواهدشد
٦ ايشان كليه امكانات وكمك هاراميز ازطريق دوستان  مديريت  مىنمايد
٧ شعارشايستگى همسويي راباجديت دنبال مىكند
٨ درتمام امورى كه بتواند چاپايي براى دوستانش فراهم كند فروگذارنمىكند
گفت :  پس چرادردومورد درسياهكل دوستانش رييس نشدند
كفتند : اولا اگر دوستى رييس نشد دوست ديگرى چاى اوراگرفت وثانيا اخردنيا كه نيست روز ديگرى ان دوست هم به حق خود مى رسد وثالثا الان دولتى ومزاجى ،فردا هم رويكرد جديدى ، ،بالا خره اشتباهاتى ازطرف دوستان ويا مديران كل ممكن است صورت پذيرفته باشد
گفت : بعضى ازاين دوستان خيلى زحمت كشىده بودند
گفتند اولا كسي منكر محبت مردم ويا زحمات دوستان نيست ولى أگر سوال شود كه ايا انها زحمت كشيده بودند كه رييس شوند ويا مردم با انها همراهى كرده بودند تا اقاى نديمى نماينده شود تا اين زحمتكشان رييس شوند ويا اقاى نديمى به انها قول ووعده اى داده بود كه برويد راى جمع كنيد تاشما رارييس كنم حتما اين مطالب راكسي نمى پذيرد وهيچ كدام ازاين موارد راست نيست
كفت مىگويند كه  اقاى نديمى فقط انها رامعرفى كردند  ولى پيگيرى نكردند
كفتند : اولا انها هم كه رييس شدند نمىتوانند بگويند كه براى ماوقت گذاشت براى انها كه رييس نشدند وقت گذاشته نشد،اگربراى ردشده براى مديريت وقبول شده براى مديريت رفتار يكسان شد كه اشكالى ايجاد نمىشودوثانيا مثلا براى دواداره سه نفر معرفى شود ودونفرازدوستان تاييدشود كه اتفاق بدى نيفتاده بالاخره ازدوستان ما انتخاب شده وان دوست ديگر مىتواندبه جاى ديگرى  معرفى شود ،علاوه انكه تمام خدمت به مردم دررييس شدن نيست وگاهى فردى مثلا براى اموزش وپرورش با مشكل روبرو مى شود ولى براى جاى ديگر اسانى وجوددارد
گفت مثل اينكه يكى دونفر خيلى ناراحت شدند
گفتند بايددست خدارادرهركارىديد ،مثلا يكى ازاين ها بعدا رفتارى بروز دادكه ازم ازاصل درموردس سك مىكند كه جوهرادمها دربحرانها شناسايي مىشود ودوست واقعى هرگز ان رفتارها راازخود بروز نمىدهد ،دريك مكالمه ومكاتبه تلفنى اين فرد ( هرچند برحق يا ناحق) فحش ها وكلمات. زشت. وتهديداتى راازخود بروزدادكه اصالتادرموردهمه گذشته اش مىشود ترديد كرد،البته اين كلام به معناى تاييد مخاطب نيست ولى زشتكارى اورا به هـيچ وجه تاييدنمىكند كمااينكه همو درنشستى با دوستان ديگرى دردفتر ازهمين ادبيات استفاده كرد ،بنا براين نبايد فكركرد كه مبدان خدمت بي يارمىماند ،كما اينكه درهرنشستى عزيزانى برجمع ما افزوده مىشود

**********************************************************

644.قوه قضاييه
درنشست روز دوشنبه ساعت ده مورخه ١٣٩٢/٢/٣٠ اقاى نديمى با اية الله لاريجانى  ابن مطالب مطرح شد
اقاى بنايي رابط دولت مىگفت كه تاكنون وقت به افرادازنمايندگان داده نسده وفقط به صورت كميسيونى ديدار برقرارشده است
اقاى لاريجانى دراين ديداردرمذاكره مطالب متنوعى ازجهت كانديداها ونظام اجرايي ومشكلات كنونى ومباحث قضايي مطرح نمودند ودرحمايت خويش دردوران شوراى نگهبان وتوحه به سمال ايران ومشكلات كشاورزن وكمبودهاى  انان صحبت كرد
درراستاى كمك به پروژه زندان شرق وراه اندازى دادگاهاى رودبنه وديلمان مطرح شد
ايشان گزارشى ازاقاى نديمى درمورد بودجه دريافت كرد
اين ديدار صميمى حاوى نكات فوق العاده  مهمى لود كه عنقريبا درصبح روشن طرح مىگردد
حاصل انكه اقى املى هم مثل بسيارى از پزرگان  ازجهت اشخاص ، فرصت سوزى وتاثيرات افراد برعقب ماندگى

**********************************************************

643.انتخابات قيامت دنيا
هركس يك باردرانتخابات كشورى ويانمايندگى  مجلس شركت كند ابعادى ازقيامت رادرك مىكند كه چگونه همه كاركرد اودرزير ذره بين دوست ودشمن فرار مىگيرد
شايد ازدلايل عدم شركت بعضى درانتخابات گوناگون  دلايلى باشد ازجمله مظر مراجع چهارگانه ،شايعات مختلف ،به قيد قسم دروغ بافتن ،شاهدهاى جعلى ساختن ،داستانهاى مختلف بافتن ،ايرادات متنوع اشاعه دادن،همه فك وفاميل اورابازنمايي ابرويي كردن ،ازبچگى وقبل انقلاب دركود اوجستجو كردن ،باتشابه اسمي اورا متهم كردن،وهزارايراد به او واردساختن

**********************************************************

642.بلوف
كفت : اقاى نديمى بسيارى ازافرادى راكه نام مىبرد ازباب مشهوركردن خوداست مثل كانديداى رياست جمهورى
گفتند : يعنى ايشان دروغ مىگويد وافراد با اورابطه ندارند،اتفاقا هرسال دربزرگداشت ها هم همين افراد مىگويند مثلا اقاى ضرغامى نمىايد ،ابوترابى نمى ايد ،چمران نمىايد ،حداد عادل نمىايد ،احمدى نزاد نمىايد و٠٠٠ بعدا متوجه مىشويم كه تلاش مىكنند تا ان شخصيت نيايد مثلا براى همه شخصيت هاى كه به دعوت ايشان به منطقه امدند چه ها كه نگفتند وننوشتند تا ان شخصيت به سخنرانى نيايد تا بعدا بگويند كه ديدى بلوف بود مثلا درهمين قضيه افتتاح سيمان ويا فرودگاه معاون اول به اصرار ازاقاى نديمى خواست تا درديلمان ورشت پروژه راافتتاح كند بعد كامنت نويس بي وجدان  نوشت كه اقاى نديمى مىخواست با اقاى رحيمى عكس بگيرد درحاليكه اقاى نديمى سالها با اودوست ويا درنهاد رياست جمهورى با اوهمكاربود ويا ازاقاى صرغامى باهزارحيله وكلك خواستند كه ايشان براى شهداء نيايد واين درحالى بود كه خود اقاى مهندس با اصرار خودش امد و٠٠
گفت : يعنى ايشان اين همه مسوول رامىشناسيد
گفتند : اقاى نديمى  ازسال هزاروسيصد وپنچاه وشش ودركوران انقلاب وامور اجرايي با انها زندگى كرده چطور مىشود دروغ بگويد با هركدام ازانان درمحلى وبه مناسبتى سروسرى داشته  اگر شما شك داريد بپرسيد تا توصيح بدهد
كفت : يعنى ان مطلب كه دريكى ازنوشته ها امد الكى بود
گفتند : معلوم است كه ان نوشته ها ازسر بى اطلاعى  ويا٠٠ نوشته شد ،خوب ان بنده هاى خدا كه هستند ازانان بپرسيد كه چه كسي دروغ مىگويدمثلا ازمطرحين ويا بقيه بپرسيدتا سيه روى شود هركه دراوغش باشد

**********************************************************

641.سواد(٤)
گفت اين ها همه براى فراراز مساله  است
گفتند ازچه فرار گنيم ،ما سي وپنج سال درتلاش براى مردم هستيم
كغت ولى مىگويند مردم رابراى رشد خود نردبان مىسازىد
گفتند اولا برادرمن ان روزها كه اصلا انقلابى نشده بود اقاى نديمى ازمردم مىگفت وبراى مردم مى جنگيد تاوقتى كه هنوز انقلاب شكل نگرفته بود وهمه ابن سالها  او بدون  هـيچ چشمداشت. تنها وتنها به مردم انديشيد وبراى انان گفت وملامت چشيد ولى ازقبل ازانقلاب  تاكنون  با اميد به نجات مردم مبارزه كرده وهرگز فكرنمىكرده كه انقلاب رادراين شرايط درك نمايد وازسال ٧٩ تاكنون هم كه نماينده شده  اگرحرفى باشد صرفا يعى خدمت كرده است وهرگز خيانتى  ازاوسرنزده وكارنامه خودرابدون هـيچ كاستى دراختيارمردم گذاشته وشايد اگر گزينشى عمل مىكرد دسترسي مخالفان را مديريت مىكرد ولى به جهت صداقت. هرگفته ونوشته رادرنگاه جستجوگر منتقدان ودشمنان  قرار داد
گفت بالاخره كه شما وكيل مردم شديد واى روشنفكران ازشما انتقاد دارند
گفتند اولا چه كسي  مىگويد همه روشنفكران وثانيا انتقاد دلسوزانه( وبدون غرض ومرض ) ازهركسي قابل پذيرش است وما احترام لازم راازاقاى نديمى داشته ودرهرجا اين فرصت رابراى مخالفان ايجادكرده واساسا يك ايراد برايشان  اين است كه درهرجا مىپرسد سوالى است
كفت پس چرااين همه ازايشان انتقاد مىشود
كفتند اولا هـيچ كانديدايي درايران صد درصد راى راندارد وابن مىتواند اثارى داشته باشد وثانيا اين همه !؟ دركجاست اگرمقصود يكى دوتا سايت باشد كه محل تامل است كه چند نفر درهرجا حرفى مى زنند وخودشان هم متاسفانه  فكرمىكنند خيلى هستند وعدداين چند نفر هم نمىتواند درحد قلم انها باشد

**********************************************************

640.معادل اسلامى
كفت چرابعضى ميل دارند با اصطلاحات خارجى حرف بزنند ،ايا به دليل نشناختن واژكان فارسي ويا دينى است يا مىخواهندبگويند خيلى بلديم ! چون بسيارى ازخودباختگى ها ريشه درهمين قالب ها دارد
عناوين ولو مشترك معنوى بين غرب واسلام نمى تواند كارايي واژگان قرانى ،حديثي واسلامى راداشته باشد
ايا اصرار بركاربرد واژگان وقتى امكان استفاده ازمفردات ولغات با فرهنگ  ايرانى واسلامى وجوددارد ويا

**********************************************************

639.چرانمىگوييم
گفت : خوب است افراد هرچه درباره هم مىدانند پگويند
گفتند : دراين ثورت كه سنگ روى سنگ بند نمىشود ،اگر خداسناراست يعنى ماهم تخلق به اخلاق خداوند كنيم ،نه انكه با اشكارسازى  عيوب يكديگر به جند بلا گرفتار شويم اولا موجبات ضايع شدن يكديگر رافراهم سازيم وثانيا موجبات بدبيهى به يكديگر رافراهم سازىم
گفت : پس شفافيت كه همه از ان سخن مىكويند چيست ؟
كفتند : شفافيت بدون رعايت اخلاق اسلامى ارزشى ندارد، ما مسلمانيم وموظف هستيم در هركارى رضايت خدا را درنظربگيريم
گفت : ولى ما كه دايما نمىتوانيم  اسلام واخلاق رارعايت كنيم
كفتند : دران صورت ازادهستى وهركارى مىخواهى انجام بده ولى مشكل حل نمىشود
گفت : چه مشكلى ايجاد مىشود
گفتند : ازنظرطبيعى وانسانى وعلت ومعلول وعمل وعكس العمل باز مشكل ايجاد مىشود
گفت؛ ءأمثلا چه اتفاقى مىافتد ،ابروى مارامىبرند خوب ببرند ،اعمال زشت صورت مى دهند خوب بدهند ،روابط اجتماعى به هم مىريزد ،چه اسكالى دارد و٠٠
كفتند : ببخشيد باشما نبوديم

**********************************************************

638.وديدارمرتبط با انتخابات
اقاى نديمى با اقايان ابوترابى وسعيدى ديدارداشتند
صبح روز. يك شنبه ١٣٩٣/٢/٢٩  ساعت هفت صبح با اقاى ابوترابى مشورت شد كه احتمال دوقطبي شدن انتخابات زياداست وشما براساس اين مطلب بايد تصميم گيرى فرماييد كه النهايه ازايشان تقاضا شد تا براى وحدت اصولگرايان ايثارنماييد كه حاصل اين ديدارنامه تقاضاى انصراف بود
ديداردوم ساعت يك ونيم با اية الله سعيدى نماينده مقام معظم رهبرى  دركورد نوع مباحث وانتظارات از ايشان توسط افراد باحضور يك كانديداى رياست جمهورى خارج ازمجلس بود ومطالب قابل اعتناى مربوط به حوزه هاى تاييد ويا شمال ايران وديگر اموربود

**********************************************************

637.تلفيق وماجراهايش
اقاى نديمى مىگفت اي كاش مى شد بعضى ازبشت پرده هاى كميسيون ها وصحن علنى راتا انجاكه مى شود بيان كرد وموجبات اضراراجتماعى رافراهم نمىسازد جهت تنوير افكار بيان كنيم ،ازتلاش هاى بى فرجام ،ازنيات اشكار وبنهان  بيشنهادات ونظرات ونوع مخالفت ها ى دولت وارتباطات اشكاروپنهان وزراء ومعاونين چهت مباحث بخشى ودرخواست هايي كه حكايتگر  ضعف نظام برنامه وبودجه دركشورماست

**********************************************************

636.انتخابات
گفت چرانبايد موضع اشكار نمايندگان راشاهدباشيم ؟
گفتند : نمايند ه هم يك نفر، ،چرابايد فكركنيم كه نماينده بايد اظهار مواضع كند
گفت : مىگويند نماينده مىخواهذ مواضعش اشكار نباشد
گفتند : اگرنخواهد اشكاركند چه اشكالى  دارد
گفت : مى گويندنماينده بعدا ادعاى همراهى ويا مخالفت با برنده وبازنده رااعلام مىكند
گفتند : مگر سابقه اى داريد كه نماينده رايش  رااشكارنكرده باشد ،ايا درانتخابات قبلى ايشان نظر خودرانگفت مثلا دردوره هاشمى  وخاتمى واحمدي نژاد چه كسي نظرنماينده رانمىدانست ويا نماينده به صورت اشكارسخنرانى نكرد
كفت : مىگويند ايشان مىخواهد ازاين راه به قدرت برسد
گفتند : اولا ايشان  كه بازنشسته است وثانيا دردوره هاى قبل ايشان كه كاملا شفاف عمل كردمثلا دردوره اول خاتم ازاقاى ناطق اشكاردفاع كرد نامه امضاء كرد ودرروزنامه رسالت چاپ شد ودرجلسات اقاى خاتمى شركت نداشت ويا دردوره اول اقاى احمدى نژادايشان به روشنى درلاهيجان سخنرانى كرد ونظرات خودرااعلام كرد
گفت : ولى طور ديكرى نوشته بود ند
گفتند: شما كارى به نوشته هانداشته باش ،ايااقاى نديمى درچه دوره  اى دوگانه عمل كرد ومردم ومسوولين نظر اورانفهميدندويا برحسب گزارش ها وطومارها ازان مطلع نشدند ،اصلا اگر مواضع اقاى نديمى معلوم نبود كه نوارسخنرانى ايشان رابراى مسوولين ارسال  نمىكردند
كفت : خوب انهارانهادها ضبط  كرده بودند
كفتند : برادراقاى نديمى ، اطلاعيه داد وپرده سخنرانى نوشتند ودرمسجد جلوى موافق ومخالف نظردادوحتى مخافى درپايان جلسه درجلوى مردم ازاوسوال كرد ،به نظر شما مشكل دراطلاعات يااغراض وامراض نيست
اكر همه نظركسي رابدانند جه مشكلى ايجاد مىشود ، البته ايشان درشهرهاى ديگر هم سخنرانى  كرد،
گفت : اخرمىگويند اگر نظرشما مخالف بود پس چرا به شما بست مىدهند
گفتند : اولا    ايشان قبل ازنمايندگى هم پست داشت وبانمايندكى دركشور مطرح نشد وثانيا اقايان براى اقاى نديمى ان همه تماس گرفتند وبرعليه ايشان درسايت هاى مختلف نوشتند وبراى اين كه حكم نگيرند جه كارها كه نشد ،ضمنا اقاى نديمى به زور وفريب كه وارد دولت نشد ( ه برادرمن) چراكه هم نظام جشم وگوش داردوازطرق گوناكون كشف مواضع ممكن است ان هم كشورى كه دستگاههاى مختلف امنيتى امروز دنيا رامتحير كرده وعلاوه انكه با اصرارمقامات اجرايي ايشان به دولت رفت
كفت : اخرمى گويند دولت ازنظرشما مطلع نيست
گفتند موضوع اقاى نديمى درمجلس ومطبوعات ورسانه ها ودستكاههاى امنيتى وحراست كه بدون استعلام حكم صادرنمىكنند ودرهمان روز اول دولت بعضى ازصراطها به دولت توپيدندو يكى ازوزراء ازجلسه دولت ونظر جهرمى و. مطلب داشت بنا براين هيچ مطلب پنهانى وجودنداشت

**********************************************************

635.سواد(٣)
كفت مكرتغيير موضع رامىشود حفظ مصلحت نام گذاشت
گفتند تغيير موضع درچه چيزى ،مثلا انديشه وافكارويااعمال
گفت هردو
گفتند اولى يعنى ذهن وقلب راكه نمىتوانى اثبات كنى
گفت ولى ازكوزه همان تراود كه دراوست
گفتند ولى جه عملى شما   رابه يقين رسانيد كه ايشان تغيير موضع داده است
كفت مثلا تاييد مواضع دولت ،مثلا همين تاييد موضع درباره مجلس
گفتند ولى هنوز هم ايشان  معتقد است كه مجلس به هردليلى بسيارضعيف شده است وبيشتر دنباله رواست تا پيشتاز ،البته دلايل وچرابى ان محل بحث است اما درهرحال مجلسي كه بايد درراس امورباشد عملا دنباله  روشده وتابعى   ازمراكز مختلف شده
گفت ولى اين كلام امام ( ره) مىباشد
گفتند دومطلب ازهم جداشود يكى انكه بايد وديكرى انكه هست ،.، يعنى شرح واقعيت نه حقيقت ،بله مجلس واقعا بايد مركزى باشد كه همه قدرتها بايد تابع ان باشند ولى ممكن است خودش خودش راضعيف كرده باشد ويا قصد ضعيف كردن ان مطرح باشد ويا فرادست ان مراكز ديگرى راايجاد كرده باشند،ازاين رواكركفته شود انسان خليفه خدادرزمين است دروغ نگفته ايم  اما معناى ان اين نيست مه هرانسانى واجد اين شرايط است وياامام فرمودند نمازجمعه درراس اموراست
كفت ولى نمايندگان وزير رادرشرايط استيضاح قراردادند
گفتند نمايندگان نبود ، بلكه نصيرپورنماينده( اصلاح طلب )  سراب بود ،ه اوهم درحقيقت داستان پروژه محلى داشت واين مطلب رااول به خود اقاى نديمى. گفت  ويك تذكز داد ونه بيشتر
گفت ولى خود اقاى. نديمى ازمجلس عذرخواهى كرد
گفتند بله متنى نوشته كه افاى. صدرانراخواند( ودرحقيقت اقاى نديمى ازحق  پاسخگويي كه درايين نامه بود استفاده كرد) تا اولا محل سوء استفاده راببنددوثانيا ارادت خويش به امام رااعلام نمايد

**********************************************************

634.باسواد. (١)
گفت من باسوادم ولى ديگران رانمىدانم !
گفتند منظور ازسواد ،خواندن ونوشتن است يا؟
گفت منظورم اين است كه هواداران نديمى سواد ندارند ولى ماكه ازفرط باسوادى درسايت ها مىچرخيم خيلى باسوادهستيم
گفتند برادرمن امروز باسايت واينترنت گردى وزير مطالب نظر مخالف گذاشتن كه كه نشانه سواد نيست
گفت من براى همه امور برنامه دارم
گفتند خوب اين برنامه هارا كجا ارايه كردى
گفت نياز به ارايه نيست
گفتند مگر ذهنيات شما بدون نظر ديگران قابليت اجراپيدامىكند
گفت همين است ديگر
گفتند خوب اگر تونماينده بودى چه كارمىكردى
گفت مثل نديمى دنبال مردم نبودم
گفتند بابا اين كه درمجلس ششم امتحان شد وموجبات شكست بلكه حذف افراد وافكارشد
گفت خوب انها جاودانه شدند
گفتند يعنى به نظرتوان همه سرمايه بايد ازبين برود كه يك تحصن ويك نامه كه جزء وظايف نيست نوشته شود ويا درهمين انتخابات اخيركه اگر لااقل پس از فرمايشات رهبرى كناره مىگرفتند امروز بي بروبرگرد موقعيت داشتند وان همه جوان و٠٠ راگرفتارنمىكردند
گفت كارما روشنگرى است،براى ما مهم روبكرد سياسى است
كفتندافاى محترم ما معتقديم نماينده بايد دركادر قانون اساسي تعريف شود ولى خواسته مردم قابل انكار نيست،يعنى همانطور  كه اهداف ملى ،استانى ،شهرستانى،واجرايي ونظارتى رابايد بيگيرى كرد
كفت مشكل ما همين جاست ،كه امثال نديمى خودرا وقف  مردم مىكنند وكرنه اگرايشان سياسي عمل كند ما نظرمان برمىگردد
گفتند ولى دردوره ششم ازهمين كيلان ان همه سياسي  بودند چه شد نظام ومردم جه رفتارى باانها داشتند ،ايا الان كسي سراغ انها رامىگيرد ،خوب اگركسي بتواند خواسته مردم راشناسايي كند وانها راپيگيرى كندودرمجلس ومحافل ازانها دفاع كند بهتراست يا بقول شما درحزبى قراركيرد كه ياحزب فصلى است ويا درگيرودارماندن ومنحل شدن ،
گفت ما اصل رابر كارحزبى مىگذاريم ونتيجه  ان براى مامهم نيست
گفتند برادرمن اين چه كارى اسا كه ادمى براى. هـيچ وپوچ خودس رابسوزاند ودوستان وخانواده راگرفتاركند درحاليكه اصل نظام راحق  مىدانيم واين امور رابدون ريشه وناشى از ضعف افراد وسوء استفاده انان مىدانيم
كفت ايرادما برنديمى همين حرفهاست
گفتند يعنى متهوربودن وبى باكانه عمل كردن ازنظرشما شجاعت است كه دقت واحتياط ازصروريات ان است

**********************************************************

633.باسواد(٢)
گفت مامىگوييم كه چرااقاى نديمى بايد بتواند باهمه دولتها كاركند
كفتند اولا يادتان باشد كه اقاى نديمى كارمند دولت است ،بنابراين طبيعى  است كه رفت وامد دولتها دراصل همكارى اثرنمىگذارد ثانيا يادتان باشد كه درباره حكومت طاغوت صحبت نمىكنيد اين ها همه دولت اسلامى هستند كه راى مردم رادارند ودردومرحله توسط وزارت كشور وشوراى نگهبان ( براى كاندياتورى وصلاحيت وتاييد انتخابات) ونيز تنفيذ امام ورهبر روبروبوده اند
كفت بس چراديگران نتوانستند چنين كارى راانجام دهند
كفتند كدام يك ازكارمندان تاسي  سال خدمت خود رادردولت انجام داد ولى بادولتهاى گوناگون نبود
كفت منظورم كارمند عادى نيست بلكه مسووليت هاست
گفتند باهم مروركنيم ،ايشان بخشى ازعمرخودرادرمدارس ومراكز تربيت معلم ودانشگاههاتدريس كرد،بخش ديگرى رادروزارتخانه هاى. گوناكون درمناصبزغيرسياسي بود بخسى دجرادرمناصب امنيتى بود ويجبخشي رادرمجلس و
كفت ازنظرهمسويي مىگويم
گفتندزمنظورازهمسويي چيست ، اگرمنظورعدم  اختلال وسنگ اندازى باشد حق باشماست وايشان هم  به چنددليل  مصلحت نظام را برهمه امور ترجيح مىدهند
گفت ولى ما اين مطلب راضعف مىدانيم
كفتند ولى اين حرف امام ورهبر است فقط با صطلاح روشنفكران ( البته بدلى) نظرامام ورهبر رابربرداشت خود ترجيح نمىدهند

**********************************************************

632.جواب مورد نظر
افرادى تمايل خودرادرمواردمختلفى بيان نمىكنند مثل مواردزير:
افرادى كه مىگويند نبايد به حرف ماجواب بدهى !
افرادى كه جواب مخاطب راچون هم نظر خودنمىداند برنمىتابتد
افرادى كه چندكامنت رانظرهمه مىنامند وين درحالى ايت كه اولا ممكن يك نفرچند كامنت رابااسامى مختلف فرستاده باسد وثانيا نماينده اى كه سه بار ازمردم راى داشته وچندباردىگر هم باان راى بالا درانتخابات شركت نموده است
جال تر حرف فردى است كه مىفرمايد شايد اقاى نديمى مردم را حق ناشناس مىپندارد،درحاليكه حرف وعمل نديمى مويد تاييد مردم به عنوان سلامت وشكرگذارى بوده وهمه جا از مردم وخوبيها ى انان گفته وانان راستوده است
اين چه حرفى است كه افراد. نگرانى خود نسبت به اعتماد عموم مردم رااينگونه تعريف كنند ،،اقاى نديمى هزاران بار خداراشكركرد كه مردمى اين چنين صميمى وصادق درايران وگيلان ومخصوصا درلاهيجان وسياهكل كه ازجهات گونگون بايد خداوند راسباس داشت
ما مردم رادوست داشته وازچندكامنت  افراد معدود هرگز ياس عام نمىكنىم وعلاوه ان
كه طلبى ازمردم نداشته وچون همبشه درخدمت مردم

**********************************************************

631. 16ميليون دلار
موضوع خط انتقال بره سر- جيرنده - ديلمان١٣٨١/١٠/٢ شماره  ٢٨٦٢/٠٠٠/٥٦/ گ
ابلاغ گ / دب ٤٠١  مورخ١٣٨١/٦/١٨ وشانزده ميليون دلار ازمحل بيع متقابل  درطى پنج سال ، دستررات مهندس ملاكى  معاون وزير ومديرعامل شركت ملى گازايران به مهندس عابدپورورمضانى

گازرسانى به شهرك هاى صنعتى استان گيلان
١٣٨١/١٠/١٦- گ ٥٦/٣٠٣-   ٣٠٣٣ -- خط تغذيه دستگاه تقليل فشاراختصاصى شهرك هاى صنعتى استان  كيلان  باپرداخت هزينه هاى داخلى توسط شركت شهركهاى صنعتى 

گازرسانى ٨١
درسالهاى ٨٠-٨١ مبلغ ٨٧٧٦ ميليون ريال ازدرامدعمومى / منابخ داخلى / خوديارى / بيع متقابل  درگازرسانى اهندان وكوبنه وشروع گازرسانى نوبيجار،بيجاربنه بالاوپايين ،وبازكياگوراب  ودرصورت تامين اعتبار جهت ليالمانًشيخانبر ،،لاشيدان حكومتى،شادهسر ،ميان محله  نخجير كلايه ،بوجايه بااعتبار٦١٢٠ ميليونريال
درسياهكل  مبلغ ١٨٠٧ ميليون ريال  وگازرسانى نمكرودباروبااعتبارجديدبراى كوجيل ،مهربن ،ليش ،كلامسر ،ولشكريان بااعتبار٤٦٢٠ ميليون ريال (---٢٨٤٠/٠٠٠/٥٦)٦١٣٨١/١٠/١ )

**********************************************************

630.براى چه سايت
برادرى مىكفت : كتاب رسايت  كارنماينده نيست  ! البته نفرمودند كه چرانداشتن سابت  بهتراست  ؟
اگرنماينده بوسيله يك سايت اين اهداف را تعقيب وپيگيرى كند باز ازنظراين دوست كامنتى بايد انراتعطيل كند
١ براى مردم ازجهت گونا گون  سهولت وتسريع وكاهش هزينه روحى وروانى ومالى ايجادكند مثلا اگرمىخواهد بداند امروز كجاست،، ويابخواهد ازنماينده وقت جلسه بگيرد٫درخواست هاى خودرادران ارايه كند،كاركردفعلى وقبلي نماينده راجهت ارزيابى وقضاوت درسايت دراختيارداشته باشد
٢ نماينده بوسيله ان بامردم درتماس بوده ولااقل بخشى ازانان رابوششدهد
   كاركردها رادران جمع اورى وارايه نمايد
  سخنرانىها وكاركردمجلس ومحافل رادران ذخيره نمايد
  اخبار ملى ومحلى راجهت دسترسي خود ومردم مديريت نمايد
  كاركردهاى قبلى وسامانه هاى مختلف بايكانى رادران عملى سازد
  پاسخگوى پرسش هاى مختلف باشد
  ازنظريات افراددرجهت بهبود اموربهره مندگردد

**********************************************************

629.نماينده كامنتى
مى گويند حب وبغض باعث مىشود كه ادمى به توجيهاتى خنده دارى دچارشود كه شمارى ازاين مطالب  دراظهار نظرها وگفته ها وشبنامه ها واخيرا دركامنت هادرنوع خود  ، محل تامل وتعجب است
١ كسي مىگفت نگوييد كه نماينده بايد دنبال كار اجرايي وپروژه هاى مورد نظرمردم باشد واصلا كارهايي مثل اب وبرق وگاز ومدرسه ودانشگاه وراه و اين نوع كارها چه ربطى به نماينده دارد اين ها مربوط به وظيفه دولت وقوه اجرايي است وقوه مجريه بايد ان را انجام دهدو٠٠٠٠
٢ نطق وموافق ومخالف وامورى ازاين موارد درشايستگى نماينده اثرى نداردوازان جهت كه ممكن است حرف هاى اواثر قانون گذارى ونظلرتى واجرايي نداشته باشد بنا براين نبايد گفت كه  اين كانديدا وان نماينده ضعيف بوده ويا هستند واصلا نماينده نبايد ازجهت توانايي درسخن ارزيابى شود
٣ دئگرى مىگفت ترددوحضور درمردم وسرزدن به انان اهميتى نداردونماينده بايد مسايل ملى راپيگيرى كند
٤ برادرى مىكفت نماينده نبايد درهمه امور نظارت ويا اظهارنظركند اوفقط. بايد  درحدمسايل تخصصى ومجلسي سخن بگويد
٥ عزيزى مىكفت نماينده بايد حزبي باشد ونبايد خارج ازچهارچوب حزبى مثل پايدارى و اصولگرايان حرف وعمل داشته باشد

واقعا اگر يك نماينده حزبي درلاهيجان رسياهكل انتخاب مىشد كه فقط به حزب ومصالح ان مهم تربن دغدغه اوبوده  فردى كه هرفيام وقعودش  بااجازه حزب متبوعش باشد دراين شرايط مردم كجاى كارمى باشند؟! 
اگرنماينده حرف نزند ،چه كسي بايد به نمايندگى انان حرف بزند
أگر نماينده كارهاى برزمين مانده مردم راپيگيرى نكند چه كسي انرا مديريت مىكند

**********************************************************
 

628.تسنبم
مصاحبه باتسنيم پيرامون چرايارانه درحد پنجاه هزارميلياردتومان واگرهشتادهزارمياياردتومان ويا صدوبيست هزارميلياردتومان مى شد درتفاوت قيمت حاملها   باچهل هزارميايادتومان   چه اندازه كرانتر مىشد  وتفاوتهايي  كه ازنظر قيمت حاملهاى انرژى باسال نود ويك مىداشتيم  ونوع طرح مباحث  اقاى نديمى درهيات رييسه كميسيون تلفيق وصحن علنى واختلاف نظر درمورد قيمت چندبرابى وسهم بهداشت وتوليد وونوع قيمت گذارى حاملهاى قاچاق پذير وپرمصرف واثرات ان بر قدرت خريد وتفاوت هاى اين سناريوها درزندگى مردم واثار ان گفتگو شد

**********************************************************

627.توحيد
حصرت اية العظمى بهجت مىفرمود اهم مشكلات درتوحيد ادمى است  اگركسي خدارا درهمه امور باورداشته باشد وهمه صفات اومثل عليم وخبير و٠٠ رادرنظرداشته باشد وضعش  باديگوى كه توحيد راقبول ندارد فرق  مىكند
واقعا اگرخداباشد وادمى براى خداحرف بزند وقضاوت كند ونقدنمايد كاملا با ديگران فرق خواهد داشت
اگرخداباشد كانديدا ازراه خلاف قانون به خدمت فكرنمىكند همچنان كه اقاى نديمى درانتخابات اين دوره اعلام كرد كه هـيچ  ادم نشان دارمالى ،اخلاقى ،سياسي نبايد دردفتر وستاد ماباشد وچه چهره هايي راازانتخابات دور كرد
اگرخداباشد منتقد براى محكوم كردن  ازهردروغى راست نمىسازد بلكه حق وباطل راازهم جدامىكند وازراه خداپسندانه مردم راهدايت مىكند مثل فول لين درقران وتوامانى حرف حكيمانه ومنطقى با اخلاق وموعظه ونرمى سخن
كجا خداوند اجازه مىدهد كه هرحرفى ازدهان بيرون ايد رانثارمردم كنيم ، افرادى كه اصول دين  (پنج كانه ) دارند  همه اموررا با ان پنج تا مىسنجند  مثلا ازخود مى پرسند كه ازنظر توحيد ،نبوت ،معاد،عدل وامامت ابن حرف رامىتوان زدبعنى خدامى پسندد ،بيامبر ماازنظرقول  وفعل وتقريروتاييدبا موردمشابه اش موافقت داشت ويا دراخرت مىتوان انراپا سخكو  بودوازنظرعدل وامامت چه بازخوردى دارد
اينكه قران پيامبر عظيم الشان رااسوه والگو وسرمشق ومقتدا معرفى كرده يعنى همه گفتارها ورفتارها وديگر اموررابا ايشان اندازه گيرى كنيم
نمىتوان به انواع رفتارهاى غربي وشرقى گرايش عملى داشت ولى  ادعاى مسلما نى داشت

**********************************************************

626.راهبردهاى چاى
اقاى نديمى درمصاحبه باخانم اسماعيلى  راديو ايران دررابطه با چاى  (١٣٩٢/٢/٢٧ ) گفت :
توليدات بطورعام وكشاورزى بطورخاص وچاى بطوراخص  بااين مشكلات روبروست :
١ مشكلات حوزه توليد مثل كاشت وداشت وبرداشت ، درمورد بهزراعى ، به نژادى ،ابيارى ،ماشين الات ، مكانيزاسيون،،اموزش وترويج ،بذور،كودشيمايي،سم ،هزينه كارگر ،تامين مالى انجام توليد
٢ حوزه صنعت دررابطه با تغيير ماشين الات جهت كاهش هزينه ها وافزايش كيفيت فراورى وصنايع تبديلى واستفاده ازهمه موجوديت برگ وساقه جهت ارزش افزوده جون كافيين ،روغن چاى وانواع اختلاط ها وفراورى
تجارت يعنى  احتساب  تمام واردات دررابطه با نياز داخل وعدم استناد به مجوزهاى داده شده وزارتين جهادكشاورزى وصنعت ومعدن وتجارت وكسر همه واردات قاچاق ومرزنشينان ومسافرى ازنياز داخل جهت مديريت توليد وحفظ بازاروتراز نياز به واردات درتعامل باميزان  توليد
تشكلهااعم ازچايكاران وكارخانه داران وتجارت ودخالتدادن  انها درتصميم گيرى ها اعم از قيمت خريد تضمينى وميزان واردات وديگر امور جهت مشاركت انها درهمه مراحل اين صنعت
وراهبردها وبرنامه ريزيهاى دراز مدت وثابت جهت سرمايه گذاريها مثل كاربرى ،قيمت گذارى ،تسهيلات ،سطح تصميم گيرى ثابت وعدم انتقال مديريت وتصميم سازى وتصمي گيرى  به اشخاص ومقامات ملى واستانى  كم تاثير ويا نا اسنا

**********************************************************

625.نحوه تبليغات
همواره درهرانتخاباتى چه مجلس ،وشوراورياست جمهورى يك نكته مهم اين است كه چگونه اطلاع رسانى شود ،اقاى نديمى دردوره پيش دست به ابتكارى زد كه عملا رقبا رامات كرد
١ ايشان برخلاف اقايانى كه ازراههاييغيرشرعى ويا غير قانونى بود كفتند بهترين راه اين است كه ازراه گذشته درمردم ايجاد اطمينان گردد
ايشان ازجنبه هاى گوناگون ديروز راچراغ فردا ساختند مثلا انتشاركتاب هاى سخنرانيها وعملكرد وفلاش  هاي كاركرد كذشته وسامانه هاى بايگانى
دراين بخش ايشان تلاش داشتند به جاى قيمومت به مردم فرصت مطالعه وتوجه بدهند ،اين عمل انچنان موفق ظاهرشد كه افراد براى گرفتن گتاب ها صف مىكشيدند واصرار مىكردند
٢ cd نمونه سخنرانى كه فرصتى فراهم ساخت تا مردم كلمات وسخنرانىهاى ايسان راخودسان گوش دهند
٣ ارتباط من تومن وبه جاى دفتر خودش سعى كرد تادربين مردم حضوريابد
اما بودند كسانى كه شام ونهار دادند ويا پول بخش كردند ويا وعده زياد دادندويا به تخريب رقيب پرداختند ولى راى نياوردند حتى اگر سرصندوق ادم چيدند

**********************************************************

624.ان سال هلى حادثه
كفت ماتا سال٦٠ چبزى ازاقاى نديمى نمىدانيم ؟ واقعا يك لاهيجانى مىتواند ازسالهاى پنچاه تاكنون هرجاپاي حماسه وايثار وانقلاب باشد ونديمى رادران سالها حس نكند ونشناسد !
چگونه ان  مقابله هاى هاى فكرى وسياسي وعقيدتى ايشان ازياد افرادى كه دركانون استانه ،غريب اباد ، مسجد سليمانيه ،رودبنه ،شعربافان ،و٠٠ دهها مسجد وكانون وكتابخانه چون الهادى رابياد مىاورد ولى ابوذدرابياد نمىاورد
هرچند كه ايشان ازسال ٥٦ درتهران زندگى مىكند ( البته درسايت خودننوشته متولد تهران است ) ولى جه كسي ازنقش ماندگاراودربرپايي انقلاب بي خبر است
ان سخنرانى هاى پرشور وان راه اندازى تظاهرات وشعارهايي كه ازنواى اودرشهر ازاولين شب درمسجد اقا سيدحسين تااولين سخنرانى درتظاهرات درجلوى شهربانى فديم ونشست هاى برپايي درمنزل پدرى وشهيد كريمى وكاظم اكبرى ودهها مكان ديگر وپس ازانقلاب درمجادلات خيابانى درهرجاى ايران وگيلان ازجمله چلوى داروخانه شفا وبانك ملى سياهكل استانه ودهها برنامه ديگر درتهران ودانشگاههاى انزمان وحضوردرمراكزتدريس سپاه به همراهى شهيدانى چون عليرضاموحدى كرمانى ودهها نهادى وسباهى وكميته اى وفعاليتهاى اموزشى دراگثر مراكز نهادى ودانشگاهى وسربازى گمنام امام زمان ( ع) وديكر امور كه دربيوگرافى هاى ادوار حضور اودرمجلس چاپ ونشر شده است
اگرانصاف باشد نيازى نيست كه ايشان را حتى درمقام دفاخ ( نه اغاز گرى ) محكوم كنيم كه چراجواب مىدهى
مگر سكوت پارسال اوچواب داد كه پاسخ امسال او شماراخوش نيامد ، برادرمن هرچه مىخواهىد مىگويي بعد ادعاى دين واخلاق مىكنى !
كدام مرجع اخلاق وفقه وتاريخ درقوا وفعل وتقرير ايمه ما سراغ دارد كه ابروى مردم ( مخصوصا منتخبين انان براى انجام امور ،ان هم درشرايطى كه سه سال ديكر بايد ازاين ابرو براى خدمت به مردم استفاده كند ) رابريزيم بعد اسم انرا نقد بگذاريم ،ان هم توسط مدعيان ،بدون انكه حتى يك  بار به صورتى ( نوشته اى ،گفته اى ،پيغامى و) ان فرد مسلمان ( حتى خداى ناكرده غيرمسلمان را) ازطريق راهى كه دين برماگشوده مثل اداب امربه معروف ونهى ازمنكر مطلع ويا تصيحت كرده باشي ،كدام مسلمان حق دارد الروى افراد رادروب كم تيراز يا پرتيراژببرد كه من درحال نصيحت  هستم ( توبخوان نقد)
جناب عالى انگاه كه ابروى يك انقلابى ،يك خدمتگزار،يك برادر شهيد ( كه بايد به فرموده امام ورهبر چشم وچراغ باشند ) رگ غيرتت نجوشيد كه بگويي اين كه اورا اماج هزارتهمت قرار داده اى مسلمان است ،رييس مجمع نمايندگان كيلان است و٠٠٠
مسلمانى كه شما به ان باور داريد كه عرض وابروى هرانسان رامىبريد نمىشناسيم ،راكه به ما اموخته اند كه مسلمان كسي ايت كه مردم ازدست وزبان اودرامان باشند
اسلامى كه مامىشناسيم خون ادمها وابروى انان رابرابر دانسته وفقه دين ما براى هرعملى برنامه دارد
كجاگفته اند كه حتى حرف حق ( نه ناحق ) رابايد ازراه باطل بيش برد ،شايد شمارساله ديگرى نوشته ايد ،ولى دين ما بزرگى رادرتقوا نعرفى كرده نه وزارت ووكالت ودرجه وعنوان ومقامات ،ازاينروتقوا واخلاق جانشين نظريات افراطى غرب مابانه است كه مىكويد براى پيشبرد هدف روش مباح است
چگونه درسال قبل ويا امسال هتك حرمت مباح بود ولى اگر دادوفرياد برايد كه اين نه مسلمانى است دل ازرده مىشوى كه ٠٠
ارى برادرم مانيز درست داريم ( كه دوست تومىگويد نبايد ازدوست خود دفاع كند) مانيز خانواده داريم مانيز ابروداريم ) كه مثل تودرصددتاراج ان است ) واسلام به ما اجازه داده است تادرمقام شكايت ودفاع ازان فروگذارنكنيم ( وتومىفرمايي كه هرچه گفتند توهيچ نگو) مثل جنابعالى كافى است فقط يك بار دريك انتخابات سركت كنى تا ببينى كه چگونه با نامردى مىخواهند سربرتن تونباشد ( بعدا توادعا مىكنى كه دربين مردم منتقد دارى ) جه اسكال دارد كه انهيي كه اورانمىشناسند ويا بااوننشسته اند ويا ازكارهاى او باخبرنيستند ويا بااورقابت دارند ازنماينده خودبپرسند و٠
ان چه مامىگوبيم به هيچ وجه اين نيست كه
١ نماينده صددرصد اراى يك شهررادارد
٢ نماينده درطول نمايندگى به افزايش. راى وياكاهش ان گرفتارنمىكردد
٣ نمىگوييم كه نماينده معصوم است
٤ نمىكوييم كه همه مردم طرفداراوبوده ويا خواهند بود  ،يعنى حتى پاكترين ومعصومان نبز متاسفانه ازاين نعمت محروم بوده اندوحتى خداى بزرگ نيز دوستان ودشمنانى دارد جه رسد له ما كه ادعايي نداشته ونداريم ودرپيش تمام بزرگان هيچ اندرهـيچيم

**********************************************************

623.نظارت
در نشست نظارت اقى نديمى توجه دادكه :
١ حق خصوصى چون حق عمومى اصل ضرورى حضورمادراين مجموعه است
٢ ملاك حجت شرعى وقانونى است كه بايد خود ووجدان واخرت رادرنظربكيريم
٣ درموردفتنه ملاك انمام حجت مقام معظم رهبرى است
٤ عناوينى جون اشتهار به فساد ،فقط درتواتر ابت مىشود ونه نظرافراد
٥ احكام قضايي وسياسي تاييد شده نافذ هستند
٦ ازهمه ردشدگان توسط هيات نظارت استعلام تلفنى مبنى برارسال شكايت سود تاخداًى ناكرده غفلتى ازجهت ارسال ان توسط هيات ويافرماندارى نشده باشد
٧ نسلت له شوراها كه تغييرات اساسي درزندگى داشته اند دقت بيشترى شود

**********************************************************

622.جورديگر
شعر( عكسي ازروياى ) شاعرمنتقد راچندين وچندبارخواندم واينكه ايا اين حرفهاى راستى است كه شاعر ان رابه خواب تسبت داده وباصطلاح تلاش دارد جامعه رابا اين شعر نقد كند واين كليله وان دمنه تمثيل زمانه ذهنشاعر است ويا
توجه فرماييد
١ شهرخيابان ندارد ٢ ساعتها عقربه ندارند  ٣ شب به روز نمىرسد
4 مردم واژه ها رامىسوزانند.  وخاكستر ان رادرچشم مىريزند 
5 مكس ها عسل مىفروشند   6 خوك ها فرهنگ مىنويسند
7 الاغها غزل مىسرايند         8 مردگان به زندگان   نيشخند مىزنند
9شاعران خودرا حلق اويز مىكنند
10حكيمان براسب هاى چوبي سوارند
11خواب ديدم     (    بيدارم ).   خواب میبينم
اين شعر درپستوى شاعر (ضد پوبوليست) است كه هرچند وجيره ى ناچيز است ولى مىتواند مباحث زيادى را به همراه داشته باشد كه عبارتند از
دليلى براينكه چرا اقاى نديمى اصرار برپاسخگويي برهرنوشته اى ندارد وچرامطالب ايشان درسال قبل راجدى نگرفت ويا سعى نكرد با پاسخ فورى براىنويسنده اى باچنين افكارى چهره سازى كند
مافى الضميرى رااشكار كند كه  حداقل  سياه مىبيند وسياه نمايي مىكند وتمام اين مطالب خواب وبيدارى را با كنايات وايهامات درحقيقت نقد زمانه مىكند
سوال : اين جامعه درخواب يابيدارى كجاست
  دركدام جامعه اين اتفاقات زشت مىافتد
        كدام مملكت گرفتارچنين پليديهايي است
        تصورچنين جامعه اى درذهن چه كسي موج مىزند
        باجنين خواب يا بيدارى چه بايد كرد
        ايا اين اشعاربراى دانستن وتطبيق دادن ايت
         چه احساسي به خواننده اشعارانتقال مىيابد
         چراهـيچ موج مثبتي دراين شعر وجودندارد
        چه كسانى درحال معرفى اين ذهن به جامعه هستند
        چرامىخواهند اين افكار وصاحب انرشناخته شود
       ناراحتى نداشتن تريبون شاعر اين كلمات براى نشر همين  سياه نمايي هاست
       ايا قبول نداشتن تمام مسوولين داراى مناصب سياسي لاهيجان براى  همين نگاه مىباشد
       ايا قبول نداشتن شوراها ونمايندگان وتمام صاحب منصبان سياسي يك شهرستان باهمين
       ديدكاه توجيه شد
       ايا تمام اشعار ومقالات عليه روشنفكران ومنتقدين با همين ذهن وقلم ونكاه توجيه مىشود
       ايا انان كه اين ذهن وزبان را ترويج مىكنند براى ديكران نيز چنين كرسي راقايل هستند يا
       به دليل خاصى اين افكاردرحال نشرهستند
       جفاى به سهراب (وحرف باارزش او درمقاله اى) كه چشم هارابايد شست وجور ديگرى  
       بايدديد رااكرلازم شد به اشكال ديكر براى احترام به علاقمندان وحتى منتقدان  ارايه.

**********************************************************

621.رياست جمهورى  يازدهم
دربين نمايندگان گفت ازانتخابات اتى رياست جمهورى درحال افزايش است وهمه. نمايندگان دررابطه بااين مباحث  اتفاق نظروالبته (درمواردى اختلاف )دارند
١ مشاركت به خاطر نوع رقابت درحال افزايش است
٢ انتخابات سه ضلعى است ،دولت ، اصولگرايان ، هاشمى ( واصلاح طلبان )
٣ هاشمى بدون(  خانواده وباخانواده ) كمك دولت ( درصورت رد شدن كانديدا ى خود) درمرحله يكم واجد اراست ( مرحله دوم متفاوت است) ٤
٤ پارلمان نيز چون جامعه ازنظر اراء  مىباشد
٥ علامت هاى مقام رهبرى دراينده تعيين كننده است
٦ صف بند ى اساسي بس ازتعيين صلاحيت خواهد بود
٧ اردوگاه اصولگرايان تنها پس از فرد واحد تعيين كننده است
٨ مردم ازرييس جمهور تقاضاى حل دومشكل رادارند اقتصاد داخلى ،سياست خارجى
٩ توامانى انتخابات شورا ورياست جمهورى  عملا يكى ازدورادرذهن وزبان مردم  حساس نموده است
١٠ قانون انتخابات دراينده البته درزمان بازترى بايد روز امد شود
١١ نقش رسانه ها مخصوصا رسانه ملى به صورت اشكاروبنهان بااثر گذارى ويژه درخط دهى ذهنى مردم غيرقابل انكاراست
١٢ درگيرى گثيرى ازنمايندگان با نظارت بر انتخابات شوراها عملا انان رابيشتر درگير با ان  نموده  است

**********************************************************

620.تفاوت دراهداف
مردم ازنماينده خودچه مىخواهند ؟
بدون پاسخ درست به اين ًبرسش مشكلات زيادى ايجادخواهد شد ازاين روباكمك يكديگر انراموردبازبينى قراردهيم
١ قانون چه مىگويد
٢ مجالس چه كرده اند
٣ راى دهندگان چه مىگويند
٤ منتقدين چه مىگويند
٥ دررقابت جه امورى ازكاركرد نماينده موردنقدقرارمىگيرد
٦ ايا انان كه درامرانتخابات شركت ندارند داراىنقدبيشترى نيستند
٧ ايا  جوامع علمى وعملى با نوع واحدى ازتقاضاوانتقادروبروهستند
٨ ايا رقبا با يكديگر پس ازانتخابات همفكرى وهمكارى دارند يا ازفرداى انتخابات درصدد انتقامجويي مىباشند
٩ازنظرمحدوده فعاليت ايا نماينده بايد درحدكشورى واستانى ومحلى پيگيرى داشته باشد
١٠ ايا بايد درامور اجراييتنها نقش مراقب وناظر داشته باشد وياصورتى ديگر
مسكل اساسي همين مطالب است چراكه درتقاضاباتفاوت درخواست روبروهستيم
يكى مىگويد حل مشكل فردى برايم مهم است ،كار ،وام ،مشكل ادارى،و
ديگرى مىگويد براىمن خواسته عمومى است راه ، اب ،گاز ،مدرسه ،دانشگاه و
سومى مىگويد براى من مجلس مهم است نطق ،صحن علنى  و
چهارمى مىگويد براى منشخصيت فردى ياحزبي وسياسي مهم است
پنجمى مىگويد براى من پيگيريهاى صنفى ،سياسي ،اهميت دارد
هرفرد ومحل وصنف وصنعت وحزبى با معيارى نماينده راسنجش مىكند واين بردشوارى كارمىافزايد
شما قضاوت بفرماييد چه بايد كرد تا هركس با بهانه اى جمعى راازدور وبرنماينده دورنكند ونماينده درفكر برنامه وكارنامه باشد

**********************************************************

619.نسخه پيچى
جالب است وقتى با ادمهايي روبروشوى كه ازدرد به  خود مىپيچند ونمىدانند كه ريشه درد كجاست ودايما نسخه ويزيت مىفرمايند
ادمهايي كه بدون شناخت ازافراد مدام به نفى واثبات اين وان مىپردازند كوتوله هايي هستند كه به قول ان مرحوم طاغوتچه هستند واين جماعت تنها خودرا دراينه خيال مىبينند وهمه افرادديگرراانكارمىكنند
مىگويد درحال لنجام چه كارى است درحاليكه  نيازى به اين پرسش  وجود ندارد چراكه دهها وسيله براى اين نوع سوالات ازطرف نماينده ويا نظام تدارك ديده شده است وفقط دردقايقى بيش ازصدنفر ان لاين ازسايت اوبازديد مىكنند
مىگويند براى لاهيجان وسياهكل چه كرده است درحاليكه امكان ان قبلا تدارك ديده شده است ونيازى به اين پرسش وجود ندارد
مىگويند نماينده راى خودراازدست داده است درحاليكه چه درگذشته وچه حال ابن مطلب نيازى بع واگويي نداردچراكه ازاولين دوره حضور تاكنون اراى اودرادوارمختلف افزايش يافته وهماكنون نيز بادهها روش مىتوان دريافت كه محبوبيت اودر حال افزايش است ازجمله ديدارهاى مردمى ،حمايت نخبگان وجوامع مختلف وكاركردها وسايت ودفتر و
مىگويند مردم استباه كردند اوراانتخاب كردند شما بفرماييد درادوارگوناگون درمقابل اوچه كسي رابرمىگزيدندبهتربود واگرجراتى وجوددارد ضمن ذكرنام دلايل ترجيحى رابيان فرماييد
مىگويند اين دوره ايشان فروغ گذشته راندارددرحاليكه اولا هنوز حتى يك سال ازدوره نگذشته است وثانيا اين كم فروغى درچه موردى است حضور ،مذاكرات ،مناصب ،اثرگذارى ،نظازت ،قانون گذلرى

**********************************************************

618.نگاه منفى خريدارندارد
افرادى اصراردارندكه جوامع ازجمله ايران دچاررياكارى است ومردم دوشخصيته هستند والبته معلوم نيست كه چه درامدى ازاين مطلب  دارند،درحال اثبات چه موضوعى هستند ،ايا مىخواهند بابدبينى ازنوع صادق هدايت سرنوشتى چون خودكشى وياس رادامن زنند
ايا اين كه رياكارى ودوشخصيتى ونقش بازى كردن درخانه وخيابان واداره وجوددارد به جه دستاوردى مى رسيم وحتى فحش هاى ادبى ازنوع وراج ،پرازتشريفات وتعارفات وكنايه زنى ونقاب هاى مختلفى برچهره داشتن مردم ،مى خواهيم جوان رابه چه رفتار وقضاوتى ارجاع دهيم
مىخواهيم اوصداقت رافراموش كند وبگويد به هيچ كس نمىتوان اعتماد كرد وهمه رادروغكو ورياكاربداندورواج ابتذال وتملق راباچه هدفى بزرگ نمايي مىكنيم
اگر قصد اموزش وهدايت وتربيت داريم قطعا بهره اى حاصل نخواهدشد وباچنين تبينى خودگوينده هم گرفتار خواهدشد كه اوهم با رويكردجديدى درحال رياكارى است وقصد سرگيسه كردن فكرى ويا اقتصادى وسياسى ولااقل اخلاقى مردم جهت جذب انان رادارد
هيچ كي اين توصيه راكه بايد كا تعارفات واحترامات رابايد ترك كرد چراكه ريشه دررياكارى دارد رانخواهدپذيرفت وحداقل انكه به چندنسل كارمداوم نياز دارد

**********************************************************

617.جاى تنگ
مىگويند اقاى نديمى چندشغل همزمان داشته ولى جوانان مابيكارهستند
واقعا اگر اين جاخالى مى سد يك نفر به كارگرفته مى شد؟
مثلااقاى نديمى ازطرف صاحب سهم دولتى دروزارت صنعت درشركت خانه سازى مپسا درجلسات ماه وكاهى دوماه يك باردرمحل شركت به وضعيت  شركت ورفع تنگناهاى اجرايي ويا درتعامل با ديگر وزارتخانه ها شركت مىكرد ،ايا اگر ايشان اين كمك رابه ان شركت نمىداد ،ايا كارمند جذب مى شد ويا يك نفرديگر ازميان كارمندان انرا انجام مىداد بس اولا موضوع جذب كارمندى درميان نبود ويك نفر ازميان مسوولين يا كارمندان بايد كمك مىداد وثانيا سخن ازكمك هاى هييت مديره اى واستفاده ازتجارب وارتباطات براى پيشرفت امور است كه حتما نباز به سطح هيات مديره دارد وجاى هـيچ جوانى راتنگ نكرده است
ويا ايشان درهيات مديره خودروسازى مازندران بوده است واين يهنى يك باردرماه ويا درهردوماه يك بار ازطرفدشركت مادر ازجهت ارتباط استانى ويا خل مشكل بانكى واخذ وام به اين پروژه كمك مىكرده وشركت مادر هم به چند دليل به اين همكارى نياز داشته است واين كارشغل نبوده وحقوق ومزاياى شغلى مثل قبلى نداشته است وايشان نيز به علت مسووليت ادارى مىتوانسته چنين همكارى داشته باشد ،،ايا اين كاركه به دليل صرفه جويي با جذب كارمند همراه نبود رابه يك جوان مىدادند ويا اگراقاى نديمى  نمىرفت يك نفرازنسوولين موجود به اين كارگماشته مىشد نه انكه بروند ازمون استخدامى بگذارند كه يك جوان را به  عضويت هيات مديره بگمارند ، جالب تر مطلبى متفاوت بود كه چرابراى مازندران كارمىكند اولا تمام ايران سراى ماست وثانيا ايشان درمازندران نبود وثالثا گيلان شركت خودروسازى نارد تاانجا كاركند والبته درزمان حضوراقاى نديمى دروزارت صنايع ايشان درمقام جانشين وزيرصنايع درزمان اقاى قهرمانى  با مجوز راه اندارى خودروسازى درگيلان باتيراژيكصدوپنجاه هزاردرسال موافقت كرد كه درمصوبه سفر درج شد
مشاغلى مثل همين مسووليت ،جايگاه حقوقى شمرده مىشود ولى بعضى كه مىخواهندشماره بدهند مثلا اورده اند كه نديمى درعين حال كه معاون وزير بود جانشين وزير دركارگروه سفر هم بود اين مطلب درست است كه ايشان در رابطه با سفر دولت نماينده تام الاختيار بود ولى ااين عنوان جاى كسي راتنگ نمىكرد يعنى اگر اقاى نديمى به علت معاونت سه گانه استانها،حقوقى ،ومجلس ( البته اگرنگويند كه جاى سه نفررامگرفته ،چون عنوان يك معاونت است كه وزير براى يك نفرحكم مىزند) عملا بايد درموردپروژه هاى استانى نظر مىداد وگرنه يا خود وزيردراين جلسات حضورمىيافت ويا يك معاون ديگر اين كار راانجام مىداد،ازاين رواين نوع جمع زدن كمى مضحك است مثلا اقاى نديمى قبل ازمعاون شدن دروزارت صنعت مشاور وزيربود خوب معلوم است كه وقتى معاون مى سود ديگر مشاورنيست ويا درهمين وزارتخانه مسووليت مرتبط باحوزه وزارتى راهم چون نماينده وزير ويا ديكر عناوين كه اقايان جمع مىبندند تا منظورخودراعملى سازندوگرنه به خوبى مىدانند كه ازجهت اين نوع مشاغل مشكلى براى كسى ايجاد نمىشود وحقى هم براى يك كارجو بوجود نمى اورد

**********************************************************

616.حلاج تودر
واقعا اين اقاى نديمى براى هركسي خيرى دارد براى دوست گونه اى وبراى دشمن صورتى،
دوستان درابعاد ماى واستانى وشهرستانى وادارى وسياسي واجرايي و٠٠ ودشمنان دردعوا وعليه اوچيز نوشتن ويارجمع كردن
ان بكى  ادعا مىكند چون نديمى قدرتمند است مىخواهم ارا بشكنم  واين يكى مىگويد اگر با اودعوا راه بياندازم معروف مىشوم
بعضى الحمدلله كلا خيرهستند وضايعات وزايدات ندارند برعكس كسانى كه خير قابل اعتنايي ندارند
اى كاش اگر نديمى براى شما  خيردارد قدرى نمك شناسي كنيد تا اقاى نديمى مجبور نشود مباحثى راكه نبايدگفت اظهاركند
اورديد نديمى تنها وكيل خودس مىباشد ،اشكال ندارد بااوراه بيافتيد  تا ببينيد كه اوباچه محبوبيتى روبروست ويا همين سايت اودرطى يك سال با چه اقبالى روبرو شد ويا دركشور واستان درباره اوچه مىگويند

**********************************************************

615.سانتى مانتاليسم  وپوپوليسم ادبى
خواننده : جاى تاسف است كه اين قدر خوانندگان اثارتان كم است
ج : ٠٠ نوعى سرخوردگى اهل شعر ازكنش هاى عميق فكرى درشعر وروى اوردن به نوعى سانتى مانتاليسم وپوپوليسم ادبى است
اصلا ايشان درخواب وبيدارى درشعر وسياست با يك دشمن روبرو ست البته ازسياست ايشان كه بىخبريم چراكه ازديد ايشان درشعر عكسي ازرويا خوك ها فرهنگ مى نويسند
اي كاش مىشد كه شب به روز برسد واي كاش ساعت عقربه داشت جراكه بدون دارد نظم نمىتوان زندگى داشت
درشعرتقدير عشق همو مىنويسد كه ٠٠ وعشق        ازماگريخت         همه چيز            دركذشته باقى ماند
زندگى درگذشته همين مشكلات را دارد وقتى شعراخودرادررويا حلق اويز كنند وحكيمان براسب چوبي سوارباشند
عدالت شاعرانه اى كه قراراست درهمه جا بگسترد ،بهترازاين نمىشود،اساسا دنياى ذهنى همين وضعيت رادارد ،واقعيات ادمهاى ذهنى رامىبلعد ،وقتى حكيم دراين وجيزه هاى ناچيز شعر اين  ادمها ياد بچگى مىكند هرجور كه بخواهى فى بطن شاعر معنى كنى گرفتارمىشوى وازخودت براى اين شعرهاى كم خواننده حرف دراورى درست نمىشود
ايا بهتر نبود اين بنده خداى بى بيشينه سياسي وانقلابى ( لااقل به استناد برگ مشخصات ) به همين گفت با خوانندگان كم شمارمشغول شود ودرسايت هاى نظير مشترى ادلى دست واكند وعرض خود نبرد وزحمت تمام شوراهاومسوولان سياسى يكرشهرستان نامدارراسبب نشود
دراينده اطلاعات بيشترى راكه گرداورده ايم به بحث ونقد خوانندگان بى شمارخواهيم گذاشت

**********************************************************

614.مادرچه فكرى وانها در٠٠
اقاى نديمى همه توانايي هاى خداداد وظرفيت هاى درون حكومتى رابراى مردمان ايران وگيلان ولاهيجان وسياهكل ورودبنه وديلمان مىخواهد وازهمان روزهايي كه شجاعانه باشلاق كلام وتظاهرات واعلاميه ها وگردانندگى انقلاب درمحدودهاى حضور خويش جستجو مىكرد ولى كامنت نويس شاعر ضد پولاوليست  ادبي وسياسي وبي باور به تمام مردان سياست واجرادرپس ازانقلاب لاهيجان يا همان وجيزه نويس شعرنووالبته كم خواننده مىگويند كه بايد ازپس نديمى براييم !
به نظر شما نماينده قانونى چند دورهاى مردم كه هم اكنون نيزداراى مسووليتهاى ( البته اگرشاعررويايي ما نخواهد بنام مشاغل گوناگون انرا براى شغل خود مصادره كند ) كوناگون در مجلس مثل رييس بين المجالس مجلس شوراى اسلامى درهمه پارلمانها ورياست گروه دوستى كشورهاى مطرح چون گره جنوبى وهيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه ودهها مسوليت ديگراست مىخواهدتا
١ سطح نمايندگى رابراى ايران وگيلان ولاهيجان وسياهكل افزايش دهد تا لااقل نماينده رابشناسند نه انكه چهارسال نماينده باشد وهمكاران چهارساله اورانشناسند
٢ مىخواهد تاپيگير خواسته هاى مردم مخصوصا پروژ هاى عمرانى ومعيشتى واقتصادى انان باشد
٣ مىخواهد مديرپرورى كند وباوقت دادن به مردم مخصوصا جوانان انان رابراى اينده اماده كند
٤ مىخواهد تادفترنمونه اى راراه اندازى كند وبه اين وسيله انان رابراى اينده سازى خود وديگران مهيا سازد
٥ مىخواهدباراه اندازى بروژ هايي جون شهرك هاى صنعتى و٠٠ موجبات اشتغال مردم رافراهم سازد
٦ افاى ندبمى بانيت پاسخگويي سايت راه اندازى مىكند وهمه كاركرد قابل نمايش راارايه مىكند ولى جنابعالى مىگويي چرابيگيرى پروژه هارر نمايش مىدهي وچراعكس جلسات رامىگذارى وياچرانظرات بزرگان رادرباره خود به مردم اعلام مىكندواگرمراسم شهداء رابگذارد ناراحت مى شوى كه هرسال بك نفر ازبزرگان را به لاهيجان مىاوردوهركارراباشلتاق روبرومىسازى واكراقاى نديمى جواب ندهد مى گويي چه كم ظرفيت واگر جواب دهد مىكويي خودشيفتگى ،اصلا مىدانى كه دروغگو كم حافظه است  وبايك رجوع به گذشته شما ونيات شما اشكارمىشود درست نثل ان شاعرنقاد كه با اينترنت ومنابع بيرونى افكار ان چنانى و٠٠ رامىشود بازگويي كردشكانيزاهت شخصيت فردى واحتماعى وسياسي وامنيتى واخلاقى وكاركردى وحتى سبك نوشتن چون متن ان قابل شناسايي هستيد

**********************************************************

613.خواب
شعر خواب نقاد شاعر  شعرتو راخواندم ولى دران بوى ياس ونااميدى كلافه ام كرد شهر بى خيابان ،ساعت بي عقربه ، شبى كه به روزنمىرسد،سوزاندن واژه ها توسط مردم وريختن خاكستر ان درچشم ها وفروش عسل توسط مگس ها، غزل سرايي الاغهاونيشخند مردگان به زندگان وازهمه بدترحلق اوبز نمودن شاعران ان هم به دست خودشان !!!!؟ وچوب سوارى حكيمان
واقعا ازچنين  قلمى وذهنى حتى اگر ايرادى به كسي  وارد شد بايد صبورى كرد چراكه رنج منرج دراين شعر قابل درك است وقتى حتى شاعر به دست خودحلق اويز مىشود والاغ غزل سرا مىشود شما بوديد عليه همه مردم برنمى اشفتيد
قبول كنيد كه بارجوع به مكاتبات به پستوى اشعارايشان با چه ماجراهايي روبرو هستيم
شمارابه خدا به صاحب اين قلم وشعر رحم كنيد
بكذاريد هرچه مىخواهدبنويسد ،همچنان پاسخ به خوانندگان اشعارش  كه براى ادمهاى انقلابى والبته اهل دقت. خواندنى است

**********************************************************

612.شاعرنقاد
بارجوعى به اثار شاعرمحترمى كه حتما به نقد شعرهاى اوخواهيم پرداخت وباهمان روحيه نازك نارنجى والبته حساس مىفرمايند كه عيب نماينده ها مردم گرايي است وبه همين دليل روبروى روسنفكران مى ايستند ولى  ازاقاى نديمى سابقه اى ازضديت وفحش دادن برنيامد اما ازشاعرمتولدتهران درسال ٤١ بكرات اين ضديت قابل  ادرس دادن است
البته اقتضاى شاعرى وسايتى كه قابل دسترسي نيست وحداكثربيست نفربازديد داشته همين است ،علاوه تولد تهران ونشناختن تاريخ مردم وانقلاب نيز به اين رفتار مىانجامد كه شايد دفترى اضافه شود
ولى ادرس اجرايي دادن كمى دشواراست ان هم ادمى كه سوابق روشن ارايه نكند
بايد دروقت موسعى ازادب سراغ گيريم كه ايا نوع كلمات باشعرها برابر است
البته نوع مراجعات نمايندگان وشوراها وغرمانداران لاهيجان كه ايشان به تن ازباب اينكه حقيقتا سياسي نيستند راست است چون اصلا نوع دغدغه هاى ايشان كاملا متفاوت است مثلا خواننده اشعار ايشان مىگويد چه فاميلى خوبي داريد وايشان هم مىگويند نه فاميلى شما خوبتراست ،توجه فرموديد كه دغدغه شما اب ونان وازادى واستقلال نيست واشعار خودرانيز وامدارنيچه  و٠٠ هستيد ومانديديم كه ازپيامبران وامامان شيعه اشارتى دراشعار خويش داشته باشيد ولى امثال سياسيونى كه ايشان باضديت انان مطلب مىنويسد ازسال پنچاه تاكنون  ازخدا وپيغمبر وامامان  كفته وبا ان مردمى كه ايشان انرا نمىپسندد واين نوع رابطه حاكمان رابرنمىتابند،ازاين رو موضوع ارتباطات يك شاعر بايك انقلابي وحاكم ومجرى وشورا وفرماندارونماينده ازجهات گونگون متفاوت است

**********************************************************

611.براى چه خوشحالى ؟!
به اين جملات توجه فرماييد : متاسفانه شهرلاهيجان درطى سالهاى بس ازپيروزى انقلاب اسلامى ازداشتن مردان حقيقتا سياسي درعرصه هاى مختلف  به ويژه  نمايندگى  مجلس  ويا مناصب  سياسي واجتماعى شوراى شهر  يا تشكلهاى ساسي محروم بوده و٠٠
به نظر شما ايشان براى قبل ازانقلاب چه شانى قايل است
ايشان غيزازخود چه  كسي راقبول دارد؟
لاهيجان درتمام هويت سياسي ومجلسى وشورايي. تشكلى  (به كشف كريستف  كلمب سياست ) فاقد حتى يك چهره بوده ومردم نيز درهمه انتخابات اشتباه كرده اند
مردان حقيقتا سياسي كه به دنبال ان هستيد چه كسان با چه مشخصاتى بوده واصلا درايران ،گيلان ولاهيجان قابل يافت هستند؟!
مناصب سياسي ديگر ازنظرشما بايد فرماندارى وبخشدارى و٠٠ باشد كه درانجانيز بمانند نمايندگى وشورا فاقد مردان سياست بوده ،وبه معنى ديگر امثال  شهيد كريمى و٠٠ ازنظرشما فاقدويژگى مردان حقيقتا سياسي است
ايا حق مىدهيد كه اين برادرناشناخته را راباسوالاتى ازجنس شخصيت علمى وعملى  وانقلابى وانگيزه ها موردپرسش قراردهيم
اي مردمان لاهيجان مااصلا به بنده خدايي كه مىنويسد ايراد وارد نسازيم بلكه بترسيد ازچندنفر كه درهرسخنى بلافاصله هورامىكشند ونمىدانند كه درحال فحش خوردن هستند وشعورشان زير سوال رفته وبه ريش همه لاهيجانيان مى خندند كه كامنت لاهيجى ودوستدار لاهيجانى رايدك بكشى ولى بگويند نمىفهمى وحتى اگربگويند ازميان روحانى واجرايي وسياسى هـيچ يك اندازه(  تراز ) ادمى كه نمى شناسيمش نبوده وديوژن زمانه درحال يافت انچه يافت نمىشودهستند
واقعا تاسف برانگيز  است كه بنام لاهيجان به لاهيجانى ها بخندند وبنويسند ودست مريزادبگيرند وتيزبين خوانده شوند

 

**********************************************************

 

610.درتاريكى
فرمود كه درهست سال فبلي وجود نمايندگان محافظه كارباعث اسيب به كشورشد
اين فرموده مىتواند قدرى ازمواضع مرد تاريكى راعيان سازد
اين جمله يعنى من منتقد هشت سال اخيرهستم
اين جمله يعنى من احمدي نژاد راقبول ندارم
يعنى من به احمدى نژاد راى نداده واوراقبول ندارم
حال اقاى نديمى رابا اين دموستنس يونانى ايرانى مقايسه كنيم
اقاى نديمى باشجاعت تمام جلوى مردم لاهيجان ورودسر اين ايام رادرسخنرانى معروف خويش بيان كرد ،شما بفرماييد كجا اين خطرراگوشزد فرموديد؟!
اقاى نديمى درمجلس  هفتم مكرر درمورد همه اين داستانها به اشكارى سخن گفت شما بفرماييد كجا افاضه فرموديد ؟!
اقاى نديمى هزينه  ان مواضع وسخنان را به كمك دوستان همشهرى ات داد شما بفرما كجاهزينه داده اى
اقاى نديمى ان سالهاى دور درلاهيجان واستانه و٠٠ بيش ازپيروزى عليه طواغيت چون شاه به اشكارى  حرف زد شما كجا درپيش وپس انقلاب مردم رابه فيض رسانديد
اقاى نديمى درسازماندهى انقلاب درتهران وگيلان نقش بارزى داشت شما كجابىديد
اقاى نديمى سوابق تعريف شده اى دارد شما كجاها تشريف داشتيد
اقاى تديمى دروزارتخانه هاى امنيتى ، اموزشى ،اقتصادى ،سياسي ،صنعتى ومعدنى وتجارى و٠٠ جايگاه روشنى دارد شما كجا بوديد
اقاى نديمى. جاى كسي رادرهيچ كجا تنگ نكرد وبه اندازه داراييهاى علمى وعملى وانقلابى خود كاركرد شماكجابوديد
اقاى نديمى همواره ازطرف دستگاههاى امنيتى ،نظامى ،انتظامى ،قضايي تاييدشد شما چطور ؟
اقاى نديمى همواره براى مسووليتها دعوت به كارشدند كه عندالزوم اعلام مىكند شماچطور ؟
اقاى نديمى همواره ازمحبت مردم برخوردار بوده سما چطور ؟
اقاى نديمى ازخانواده ايثاركران است شما چطور؟

**********************************************************

609.من هستم
من تخريب مىكنم بس مىتوانم تخريب شوم
من اتهام مىزنم پس امادگى اتهام رادارم
من مىپرسم پس حق دارند ازمن بپرسند
من مىنويسم پس حق دارند برايم بنويسند
من خودرامعرفى نمىكنم پس مىتوانند خودرامعرفى كنند
من چشم ديدن موفقيت مردم راندارم پس مىتواننذد ازشكست هايم درپس گريم چهره ام بپرسند
من تريبون ندام پس هـيچ كس نبايد تريبون داشته باسد
مطالب مرادرسايت ها وبلاگ هاى كم تيراژ منتشر مىكنند پس تريبون ها ورسانه ها ومجلات ونشريات نبايد براى ديگرى مطلبى منتشركند
من هـيچ گاه عرضه براى راى نشدم ومنتخب مردم قرار نگرفتم پس هـي كس نبايد راى بياورد
من ازمردم بخاطر انتخابات بنج نماينده قبلى لاهيجان وسياهكل متنفرم چون بامن مشورت نكردند
مردم مرا تحويل نمىگيرند ومن مجبورمرگوش مفت وچندهمبالگى بيابم پس دربايد ازمردم انتقام بگيرم كه داراى عقل وتجربه نبودند وبامن براى انتخاب نمايندگان قبلى مشورت ننمودند
من چندكلمه يادگرفته ام همه بايد مراتعظيم كنند
چرامردم ايران اين نمايندگان ومسوولان راانتخاب مىكنند وبه حرفهاى دانشمندانى چون من گوش مىكنند
من حزب راست قامتان هستم چون هيچ كس مرانمىشناسد
من صادقم وديگران همه ناصادق
همه بايد به فرمان من حركت كرد ه وجنگ هميشه اى رابا اين وان ترتيب داده وگرنه تن دادن به نتيجه انتخابات توراازسياست بيرون مىكند
من تنها مجالسي راقبول دارم كه باحكومت درجنگ  باشند
اين منطق افرادى است كه بيش ازنظام به خود مىانديشند وازبس دروغ گفته اند همه راچون خودمىپندارند
اداى اين گروه به دوران رسيده وشايد نرسيده رااگرببينى متعجب وحيران مىمانى كه فتبارك ا٠٠ احسن الخالقين

**********************************************************

608.من فحش نمىدهم !
ادب چه تعريفى دارد ؟ ايا كىتوان به نام سوال مارك زد وازچسب هاى لا يتچسبك استفاده كرد ان هم به ادمى كه ازسال پنجاه تا كنون شناسنامه روشنى دارد وهركس كه بااسلام وانقلاب درمحدوده هاى حضور اواشنا باشد اووجرات ودرك وقيام وانقلابي بودن اورا مىشناسد
چگونه شما اورانمىشناسيد ولى خودراگيلانى بلكه لاهيجانى مىشناسي
راستى حرف زشت وفحش چيست كه سما دردايره ان قرار داريد
تا كنون جندبارايشان راديده ايد ويا با ايشان سخن گفته ايد ودرگدام مركز كارى با اوهمكاربوده ايد كه به نام مسووليت اورانقدمىكنيد ،اصلا تاكنون كجا وچه كسانى رانقدكرده ايد ،ايا اين كه به خودحق نقدمىدهيد كشورى هم هستند يا فقط نديمى بايد نقدشود
عجب كه مسووليت شناسي شما گل كرده وحضرت ايشان باب ميل شما شده وچند هوادارهميشه نقاد والبته اماده براى دهها سوال ونوشته تكرارى داريد
مقامات كشورى ولشگرى كه توسط شما نقدشده اند رانام ببريد
اگر بما براين روش باسد كه باچندكلمه همديگر رابكوبيم وان شماراانارشيست ويالمپن ويا بورروا ويا درخدمت ابن وان بداند كه كار حل نمىشود
كجاى دين به شما اجازه داده كه مسوليت براى انتقاد ازفردخاص  داشته باشيد  ؟
بسبارخوبزمىپذيريم كه بايد گوش كرد واى كدام حرف وازكدام كس ،كه گرفتارلغونگرديم
مىفرماييد غرض يا مرض نداريد قبول ،ولى چه شده كه فقط وقت نازنين شما مثروف يك نفريا دونفر ان هم به تازگى شده ،چوانبايد شك كرد كه شما قصدى داريد درحاليكه به قول خودتان  نه انجا كه مىنويسيد شمارابه خواننده معرفى كرده ونه خواننده شمارامىشناسد ازاينروبه جاى هركارى همان اول خودتان رامعرفى فرماببي تا متناسب با تحصيا وتجارب شما صحبت كنند
براشفتگى ندارد ،مثل دهها سطرى كه ازنمايندگان اول تاكنون لاهيجان نقد فرموده وهـيچ كدام ازنمايندگان اين ٩ دوره راباتراز من دراوردى خودقبول نداريد وازامير انصارى تا خيرخواه ويعقوبى وقاسمى همه ازنظر شاقول خود ساحته شما مقبول نيستند لااقل بفرماييد كه ازدوره اول تاكنون كدام راراهنمايي فرموده ايد ويا عليه ان بنده هاى خدا نوشته ايد
مىبينيد كه حق داريم لااقل ازشما بپرسيم كه دركدام تاريخ وجغرافيا ازاقايان فوق الذكرنقدفرموده ايد شايد به عنوان يك متفكرناشناخته موجبات معرفى بيشتر شمارافراهم اورد
عزيز برادر به جاى اين درواندرزدن لطف فرموده اصلا نظام را با افاضات خود بهره مند سازيد
قدرى ازمردان سياست مورد قبول خودبگوييد تا بدانيم موضع فكرى شما چيست ،ايا چپ يا راست وخصوصا الان دركدام اردوگاه سياسى وفكرى قرارداريد ؟
درميان كانديداهاى فعلى كدام كانديدا راقبول داريد ؟
الگوى سياست شما ازميان زندگان ( نه شهداء ) چه كس ياكسانى  مىباشند ؟
ايا دردورهاىى كه دركشور ويا استان ويا دوشهرستان شما نماينده انتخاب شدند شما به كدام يك ازكانديداها متمايل بوديد لطفا نام ببريد چراكه باكلى گوىى چيزى حل نمىشود ومشت شما بسته مىماند ،لطفا باصراحت وشجاعت بفرماييد منتخب شما با منتخب مردم چه فرقى دارد وضمن ذكر نام كانديداها ى مورد نظرشما كه مردم به اوراى ندادند خصوصيات ترجيحى اورانام برده وبه تفصيل شرح فرماييد
ازخانواده خود ونقش برجسته فردى وخانوادكى انان براى ارادت بيشتر خواننده ذكرى به ميان بياوريد چراكه علاوه. برشناسايي حصرت عالى  برحسب ونسب نيز اباب ذى القربي مودتى حاصل گردد

**********************************************************

607.واى اگرازپس امروزبودفردايي
واقعا شگفت اوراست ،افرادى براحتى به خوداجازه  مىدهند كه اولا باچهره پوشانده پشت هرمطلبى مخفى شوند وهرگفت نابخردانه اى را انتشار يا تاييدنمايند
امربراين كروه رسوا مشتبه مىشود كه راست مىگويند وخودنيز انراتوشيح مىفرمايند وباقلمبه گويي قلم فرسايي مىفرمايندوازويژگى اين جماعت رسواست
١ شناسنامه علمى ،سياسي ،انقلابى ،ومردمى خودرا اشكار نمىفرمايند
٢ پايگاه انقلابى ودوران حضور دزانقلاب مخصوصا لاهيجان وسياهكل رابيان نمىفرمايند
٣ خطوط فكرى وسياسى  انها معلوم نيست
٤ هويت انها درنفى ديگران است ودران مورد يامواردى كه قلم به انكار ديگران مىگشايند ،خودشان كارى يا كارشايانى نكرده اند
٥ انها درهركلامى موافقانى دارند كه بيش از انكه طرفدار اوباشند بيان مخالفت يا رقابت باديگرى مىنمايند
٦ اين نقادان عموما فصلى هستند كه جولان داده ولى خداوند به خاطر انچه درصمير دارند دولت رابرانان روا نمىدهد
٧ اين گروه بيش ازبيان حق عقده گشايي مىكنند ودرحقيقت مردم راعوام مىدانند وخودراازاكابرناس مىدانند وگرنه به سخره گرفتن مردم وراى انان وكل نظام جزازذهن هاى بيماربرنمى خيزد
بياييد بهاين مباخث توجه فرماييد
الف  لقب زشت ------ ب. اتهامات بنام نقد------- ج فريب بنام دانش غربى ------- د خودبرتربينى باقلم دارى ---------ه  درسال اول نمايندگى خيز انتقام وانتقاد.----------- ز عدم  طى فرايند دينى واسلامى وانقلابى چون امر به معروف. ونهى ازمنكر وتذكر لسانى و.

**********************************************************

606.همه دروغ مىگويند !؟
من سياسي هستم ،مجلس پراز ادمهاى غير سياسي است ، من مردم راباوردارم وديگران براى قدرت ازمردم مىگويند ،من سياسي خوانده ام پس تنها من سياسي هستم ، هـىچ كس ازنمايند گان ايران ويامسوولان سياسى نيستند علاوه انكه مابايد باهمه منتخبين ملت بجاى همكارى بجنگيم تا سياسى باشيم وكرنه اگر خداى ناكرده منتخب ما راى نياورد وما بجاى جنگ اشكار وپنهان با گوش به حرف خدا وپيغمبر ورهبر داديم وبااو براى پيشبرد اهداف نظام وخون شهداء همكارى كرديم حتما اشتباه مكى كنيم چراكه حضرت والا نپسنديده اند
اين چه منطق ضد دين وانقلابي( البته غربى وشرقى) است كه مىگويد بايد بجنگى تا ٠٠٠
ما ازاول اشنايي بااسلام وانقلاب اسلامى ( دهه پنجاه ) تاكنون يادگرفته ايم تا اولا اخلاق محور حركت ماباشد وانچه از رسول اكرم ص وامامان وامام راحل ورهبر، اموخته ايم اين است كه با همه بايد براساس رافت واخلاق  رفتاركنيم وثانيا محور اصلًى حفظ نظام باشد وباكلمات غربي ادمها رامورد سىجش قرار نمىدهيم
مبانى فكرى متفاوت لزوما به تجويز نسخه هاى كوناگون مى انجامد ،مثلا ما براين اعتقاديم كه ازنظركلى  بدمطلق نداريم ويا انتخابات بيانگر ضرورت زمانه است نه بىشتروازان جا كه نگاه مسلمانان به يك ديگر براساس نگرش مثبت است با نقاط مثبت يكديگر كارمىكنند مثلا حضرت امام درمورد احزاب نظرى داشتند كه ان رابه حجة الاسلام انصارى درتفاوت جامعه روحانيت وروحانيون مبارز فرمودند ويا رهبر كنونى ما با تقسيم بندى خودى وغيرخودى انرا بيان نمودند
ازنظر ماچپ وراست درايران بيانگر تفاوت مكاتب نيست بلكه عمده اختلاف رادراخلاق وروشها وجهت گيريهاى محدود مىدانيم
ادمهايي كه اين هنر بزرگ (!!!) رادارند كه فقط عيب مىبينند معلوم است كه ربطي به اسلام وانقلاب ندارند
انها حتما امام را بخاطر عدم ابراز نظريات  خودنسبت به ادمها ومراجع ومسوولان ( غير ازشرايط خاص) پذيرانيستند چراكه ايشان درمورد ورود عناصرى مثل مقتضيات زمان ومكان  وياكتمان نظر تامدت نامعلوم را كاملا رعايت فرموده اند ،درست مثل استفاده از كلمات غربى براى وزن ادمهاى اسلامى وبه كاربردن ( واصرار) كلمات نامانوس غربى براى بيان كاركردها ،زمانى براى ابراز راى ونظر وجوددارد ومواقعى براى همكارى وزمان ديگرى براى رقابت ،درست مثل اقاى نديمى كه جلوى صدها نفر درمسجد چهارپادشاهان  لاهيجان ودر رودسر درمقام مقايسه شرايط شور رابراى استفاده ازهاشمى ( به دليل اقتصاد وسياست خارجى ) صلاح دانست وانرانه يواشكى بلكه باصداى بلند درجلوى هزاران نفراعلام كرد ولى اقاى احمدي نژاد راى اورد ودرپايان نمايندگى هم تقاضاى بازنشستگى خودراتقديم كرد ولى شخص رياست محترم جمهورى ومعاونين ايشان ازعيد به بعد با اصرار ادامه همكارى اقاى نديمى ايشان راخواستار شدند كه خودماجرايي دارد ويا درمورد دوره اول اقاى خاتمى ايشان به اشكارى  از اقاى ناطق نورى حمايت كردند والبته ان نامه هم درروزنامه ها ازجمله رسالت چاپ شده است ودرستادايشان با اقايان باهنر وديگران همكارى كرده است ( بااشكارى ) ولى همين ادم  قبول دارد كه اقاى خاتمى واحمدى نژاد راى اورد ه اند ومردم بااستفاده ازحق قانونى خويش راى دادند ووازرت كشور وشوراى محترم نگهبان انتخابات راتاييد كردند وامام ورهبر نيز باتنفيذ خويش عملا راه اينده رامعلوم كردند بنا براين ماسياست خودساخته شما راقبول نداريم
اسلام سياست داردولى نه ازنوع غربى وتنازع بقا ان

**********************************************************

605.ميداندارى بجاى پرحرفى :
رووساى مجلس عوما به نقش ويژه اى كه دراين مجلس اقاى نديمى پيش كرفته اذعان مىكنند ازجمله صبح روزسه شنبه ١٣٩٢/٢/٢٤ قبل ازشروع جلسه  اقاى لاريجانى  ازاقاى نديمى درخواست كرد كثيرى ازدرخواست صحبت توسط اقاى نديمى براى بودجه به چند دليل مطرح نشود ،عضويت دركميسيون  تلفيق وهيات رييسه. ان،شرايط مجلس در روش رسيدگى به بودجه ٩٢ واقاى ابوترابى هم درحين اداره مجلس به نظر اقاى نديمى واثار ان درراى نمايندگان وخود اقاى نديمى نيز براى اخذ راى روش هاى تازه اى رادرزمان راى اعلام مىكند مثلا ابى قرمز چهار ( براى خصوصى سازى ) ويا ( ياايهاالمسلمون چهار ) براى راى اولويت تعاون پيشنهاد  كميسيون  فرهنگى  وبقول دكتر عباسي نماينده مجلس ( خدا چه مىكند اين مغز) ويا ( اهل كتاب، مسلمانان چهار )

**********************************************************

604.عجبا ازسياست !
سياست چه پرده هاى شگفتى دارد ،جنگ  هايي كه رنگ صلح دوستانه دارد ،دعراهايي كه شكل دلسوزى مىيابد ،اينده خواهي كه زبان نقد نه براى خلق بل خويش پيچيده دركلمات بشردوستانه ،
اينكه گفته اند دم خروس والبته ازپيدايي ان مىگويند معنايش  اين خواهد بود كه با دقت درگفتار وكردار مىتوان اهداف رااشكار ساخت
گفتن ونفد كردن راچگونه مىتوان با مقاصد هماهنگ ساخت وغرض راشناسايي كرد
١ حيطه عمل : اگرمعلوم شودكه هدف متوجه كدام محدوده هست دانش ،خواست رامىتوانيد با محدوده حدي بزنيد ،وقتى همه دغدغه متوجه مثلا لاهيجان وسياهكل است وفرد درمورد استان وكشورمطلب ومقاله ندارد يعنى براى ان منطقه برنامه ونقشه اى دارد
٢ اشخاص : وقتى همه مطلب متوجه چند  فردمىشود ،واشخاص ديگر معاف هستند ،كاملا داستان لو مىرود
٣ زمان : وقتى ازيك زمان خاص ايراد خطابه صورت مى پذيرد مفاد اهداف اشكارمى شود چراكه مگرمىشود مسووليت اززمان خاصى گل كند وافراددريك زمان خاص  داراى مسووليت نخواهند شد ولى هدف هاى فردى  يا غرض  يا مرض پيدا مىكنند
٤ دوستى ودشمنى : ازراه دوستان  ودشمنان وحاميان ومخالفان  مىتوان دم راشناسايي كرد

**********************************************************

603.چهار اظهار نظر  درمورد نديمى :
اقايان شوشترى ،ارامى ،حسن نژاد ،قوامى   ازنمايندگان  مجلس  نهم درمذاكره با اقاى نديمى مطالبى راگوشزد كردند كه خلاصه به اين فرار است :
١ علاقه افرادى دردفتر يا شهرستان انها به ايشان وقايل بودن  به شناخته بودن وموثر بودن ايشان ازطرف خودشان يا شهروندان
٢ وئژگى هاى ايشان درجا انداختن  مباحث قانونى دركميسيون تخصصى وتلفيق. وصحن علنى  كه با اين خصوصيات روبرو ست
متفاوت بودن ازجهت قياس بانمايندگان --- وفادارى به اصولى چون تحليف وسوگند ومردم وپيشرفت وعدالت ------ مخاطب شناسي ازجهت شموليت افراد ------ جامعيت ازنظر شموليت موضوع -------- منتقدانه ازنظر درك وتحليل مباحث-------- شناخت زمان ومكان ودرك شرايط------ درنظرقراردادن اراء مخا لف وموافق ------- سبك سخن وورود  وخروج ------ تفهيم موضوع وتدقيق درژرفاى بحث ----- جان دادن به كلمات به جاى گرفتن جان كلمات ------

**********************************************************

602.واردات وتوسعه وپيشرفت
روزنامه اطلاعات (٨٢/٧/٢٢ ص ١٨) ونقش واردات محصولات كشاورزى دربرنامه چهارم وكاهش واردات غيرضرورى مازاد محصولات ازجمله برنج ،شكر دانه هاى روغنى
ميزان واردات ،تقسيم وتوزيع به خصوص  دركالاهاى اساسي بع شكل كاملا مشكوكى صورت مىپذيرد
اين نماينده مجلس ،نابسامانى دربخش واردات محصولات كشاورزى راموجب حمايت نكردن ازتوليدات داخل ،انگيزه سازنبودن ،عدم خريدداخل راموردبررسيقرارداد
درروزنامه حمايتر( ص١١) تحت عنوان براى توسعه وپيشرفت كشور بايد ازاشتغال واقتصاد مولددفاع كنيم اين سخنان نماينده  لاهيجان وسياهكل درمراسم ارايه كارنامه سوابق برداخت حق بيمه به بيمه شدگان ماشين سازى ميرنظام بود

**********************************************************

601.حرف ها ونقل ها
انتخابات همواره درايران ازجهات مختلف عبرت اموز است ،حرفهايي كه زده مىشود ،تلاشهايي كه انجام مىشود ، اتهاماتى كه زده مىشود ودروغ هايي كه مىبافند
درهمين انتخابات پيش روى رياست جمهورى  اين نكات  محل تاما است :
نخواهد اند
تاييد نمىشود
اىتلاف مىكنند ،
تا اخرمى مانم
به نفع كسي كنار نمىروم
هركس به نفع كسى كنار برود غلام حلقه به گوش است
مامثل هم هستيم ولى به نفع هم كنار نمىرويم
خطرى ماراتعقيب مىكند اما ما
راستى ازهواداران هم بگوييم :
باسرعت تمام درحال جاگرفتن هستند تا نكند عقب بمانند
اتاق فكر راه مىاندازند
خودرادرستاد راهبرى وشايد راهبردى اين ويا ان (كانديدا).  جازده ويا معرفى مىكنند
اجازه نمىدهند تاثبت نام بشود ويا صلاحيت  افراد اعلام بشود ازترس ان كه جايشان گرفته نشود ،عكس مىگيرند ومصاحبه مىكنند
البته خنده دارتر وقتى است كه كاتديدا ى ىمورد نظرشان ثبت نام نكنندويا كناره بگيرد وياراى نياورد
جالب تر ادمهايي هستند كه درمنطقه خود راى ندارند ولى مىخواهند تا براى يك بنده خدا دراستان وشايد كشورراى بگيرند
البته بعضى هم يك دوره ازسراتفاق خودرابنام رييس ستاد فرد پيروز معرفى كردند وطلبكارانه ازمردم تقاضاى راى براى خود كردند شايد ازاين جهت كه كمان مىكردندكه چون ان يك به اتفاق راى اورد اين يك نيز مىتواند تابي دليل اجرايي واثرگذارى انقلابى ويا كاركردى بتواند با جوسازى ونامردى راى مردم را منحرف نمايدوباافراد برسرصندوق چيدن وحذف چهره هاى مردمى بتوانند حاكم شوند

**********************************************************

600.حكايت دونامه
دونفر ازنمايندگان يكى قبل ازثبت نام وديگرى پس ازثبت نام ،با دوهدف يكى براى كوبيدن وديگرى براى حمايت ازهاشمى ، به جمع اورى نامه ازنمايندگان پرداختند
هرچند كه هردواز اقاى نديمى جواب نه شنيدند ولى (دنيا) وحكايت هايش (وزمانه )واوج وحضيضش واقعا محل عبرت است
كريمى قدوسى وتابش يكى ازخراسان واين يكى ازيزد ،جالبتر واكنش هاى امضاء كنتدگان بس ازنامه ًيكى  مى گفت براى اين امضاء كردم وان يكى
ياد ان نامه كذايي افتاديم كه حتى وقتى به دلايل امروز امضاء نشد باز ادمهاى عقده اى بىدين از ان نام بردند وگفتند كه ،
دراين ميان بنويسى وننويسى وامضاء بكنى ونكنى بايد تقاص پس بدهى چراكه دشمن تو ان طور كه مى خواهد معنا مىكند. نه ان طور كه هست
شايد بعضى منافعشان دران است كه دروغ بگويند وبنويسندوگرنه اينكه هرزمان حرفى رامنتشركنى كه حتما راست نيست درست مثل ان اتهام كه سه پسرداردوالبته درايران نيستند ويا دررشت پرونده قضايي دارد ويا ازاورشوه گرفته ويا كارخانه دارد ويا ان نامه راانضاء كرده ياگرفته ،همه حكايت ادمهايي لست كه يا براى دل پراز عقده خودمىگويند ومىنويسند ويا اقتصاى منفعتشان اين است ويا راهى به جز اين براى كنار زدن نديمى بلدنيستند واسمان وزمين را به يكديگر مىچسبانند تاشايد لااقل خودشان ارام بگيرند ،درست نثل انكه چرا درعزل ونصب دخالت مىكند وان ديگرى كه مىگويد به ان يكى قول رياست داده ويا چرا درعزل ونصب دخالت نمىكند ولى الحمدلله درحال تمام شدن هستند وديگر امكان بهانه ازدست انها كرفته شده مخصوصا بس ازوچيزه واينك صبح روشن مىدانند كه اكرقرار بربيان باشد خداوند به اقاى نديمى وطرفدارانش كم نداده وبايد سكوت كنند وگرنه نوشتن چند كامنت تكرارى والبته تهوع اور كارسختى نيست

********************************************************

599.نشست بامحسن رضايي
انگيزه هاى من رزمندگى  ودرك يك خطر كه ابعاد ان بيشتر مىشود واسنادى كه دارم  در سال ٦٠ بادستخط شهيد باقرى  وبرادرمحسن وفتح المبين. وتهديدات امريكا وامريكا تمام كارها رادرايران انجام داده وسازش وسقوط اهداف ناكام امريكا ومنزوى كردن ايران ومحاصره شديد ايران واسراييل ودشمنى ايران با ان كه دران مستتراست وپايان جنك وقرارگاه سازندگى وكمك به دولت وفت وسد وگاز وتيپ عملياتى. وازمهندسي مكانيك به رشته اقتصاد تا دكترى وخروج ازسپاه وتجارب ١٨ ساله وكميسيون كلان مجمع ورياست ان تا كنون
مهم ترين مساله اقتصاد است وبيست سال فعاليت وبدون اقتصاد بقيه مشكلات  به نتيجه نمىرسد
مسايل فرهنگى وداخلى دركنار ان وداشتن يك گفتمان وجامعه مدنى وشكست تن درداخل ويا الگوى عدالت كه به سوسياليزم نيانجامد ونوسازى چندجانبه فرهنگ ودولت واقتصادملى
برنامه درحد اختيارات وعدم اشتباه دولت هاى قبلى وزير نظرسه دولت قبلى  واطلاع ازهمه مسايل وهماهنگى با رهبرى وقوا
استفاده ازتمام ظزفيت هاى كشور به صورت اقناعى وهمكارانه وقبول قانون اساسي
اختياراترياست جمهور مثل شوراى امنيت ونيانداختن بارروى دوش رهبرى وخودم مى روم توى صحنه 
بيدارى اسلامى وديدگاه رهبر انقلاب دفاع وامنيت ملى وبيدارى اسلامى وشوراى انقلاب فرهنگى. واقتصاد
اولين دولت توليد ثروت به جاى فروش ثروت زير زمين ،اقتصادمبتنى برمردم وخانوار وشهرواستان وملى وكشاورزى وصنعت ودانشگاه جهت نواورى
سياست خارجى وتحريم وتوليدملى وعدم قبول نگاه خوش بينانه درمورد امريكا وگرانى وبيكارى ومذاكره استراتژى كارامدى وديپلماسى وبسيج قوى ترين ديپلمات ها وويژگى  هاى فردى
علت عدم پيوست به ايتلاف ها جهت جمع اورى تمام نيروهاى كارامد وقبول صادقانه رهبر انقلاب 
تحمل پذيرى درمقابل سوءظن ها بدرفتارى ها
يكشنبه ١٣٩٢/٢/٢٢

********************************************************

598. نمازجمعه استانه
شركت درنمازجمعه سياهكل ١٣٩٢/٢/٢٠ واستماع خطبه هاى نماينده مجلس خبرگان ازچندجهت قابل اعتناء است
ا استفاده از مواعظ مرد انقلاب وعلم وجهاد وايثار
٢ نزديكى چندكيلم مترى بالاهيجان
٣ استماع نظرات مردم
٤ ياداورى خاطرات دوران انقلاب
٥ فضاى زيارتى
٦ درجريان قرار گرفتن وضعيت سياسى واجتماعى
٧ انجام مسووليت رياست مجمع نمايندگان
٨ ارتباط بالاهيجانيها وسياهكليهاى مقيم دراستانه

********************************************************

597.نظارت ٢
نظارت شورا وجلسه دراستاندارى  وبهره مندى ازنظرات روساى نظارت شهرستانها وپاسخگويي به سوالات متنوع چون
مراجع چهارگانه روشنگر يا تعيين كننده
تعامل با فرمانداران وبخشداران
تعامل با وزارت كشور
جلسه درروزجمعه ١٣٩٢/٢/٢٠ ساعت سه

********************************************************

596.رياست مجمع
نوع برخوردهاى بايك پديده مىتواند بيانگرمسايل زيادى باشد مثل همين موضوع رياست مجمع اقاى نديمى : ٠٠
بعضى نمى خواهند مردم مطلع شوندازاين رو انرا انهكاس نمىدهند
گروهى مىخواهند ان رابى وزن سازند ويا اطلاع رسانى نمىكنند يا به ان شاخ وبرگ مىدهند كه اصل يا اهميت ان تحت تاثيرقراركيرد
بعضى مىگويند مگرچند ساله است ،ديگرى هم٠٠ راستى چرابعضى فكرنمىكنند كه مردم داراى عقل وشعور هستند وياحافظه دارند وحداقل ديدند كه درمواردمشابه چه هانوشتند  وچه ها گفتند
بعنى يادتان رفته كه تاكنون چند مقاله وچند كامنت براى همين يكسال فرستاديد وان همه پرده وپيامك
ايكاش حيايي بود وخجالتى ،شرمى بود وعدالتى ،انصافى بود وحسادتى نبود

********************************************************

595.روستادربودجه ٩٢ ازنظر كمكها:
اجازه به شركتهاى گازرسانى  با تضمين وزارت نفت تاسقف سي هزارميليارد ريال تسهيلات جهت گازرسانى  به روستاها
تشويق  وسرمايه گذارى تعاونى توليدى  و٠٠ دراحداث تكميل  وتجهيز طرحهاى شبكه هاى فرعى ابيارى  وزهكشى  ،اجراى عمليات  اب وخاك  كشاورزى  وروشهاى نوين ابيارى  و٠٠ ٨٥/ سهم دولت به صورت بلاعوض  وحداقل ١٥/  سهم بهره بردار
٧٠ هزارميليارد دراختيار كارخانه هاى ارد جهت خريد گندم

********************************************************

594.يك نگاه
كسانى گمان مىكنند ازهمه بيشترمىفهمند ولى اقاىنديمى مىگويد تا مىتوانيم بايد مردم رابه حرف بياوريم ازاين جهت بيشترين تلاش ايشان درجلسات اين نكته است ،ازجمله درجلسه اًى كه بادست اندركاران ورزش باموان لاهيجان برقرار كرد چون گذشته ازهمه درخواست كرد تا حرفهاى ( خودراباحضور مديركل ورزش وجوانان استان گيلان ) بزنند وانا ن نيز هرانچه مىخواستند رابى محابا مطرح ساختند
ايا همه مسوولان ازجهت ظرفيت مىتوانند ازافراد چنين درخواستى داشته باشند كه. هرچه مىخواهيد بگوييد؟
اياان قدركاركرد وجوددارد كه هركه هرچه خواست بپرسد ؟
ايا اين توانعلمى درافراد مختلف ( به دلايل علمى ،عملى ،اخلاقى ،سياسى ،٠٠٠٠) درحدو هست كه ازطرح انواع سوالات وحتى شايعات وشبنامه ها نهراسد؟
ايا راه اندازى هزاران جلسه با افراد مختلف گواه ان نيست كه سلامت وصداقت ودورانديشى وبرنامه ريزى ومديريت ايشان درسطح كشور فوق العاده است ؟
ابا خردهكيران مىتوانند دريك جلسه حضور يابند تا حرف خودرابزنند والبته جواب خودرابشنوند وقضاوت رابه حاضرين واگذارند ؟
واگرنتوانند دزيك جلسه به صورت حضورى حرف خودرامطرح كنند پس چرا

********************************************************

593.فرهنگ
اولين سوال درمورد عرصه فرهنگ است ، ماادعاى ارزشمندى داريم كه انقلاب ما انقلاب فرهنگى است ، ولى ايا مىتوان پرسيد كه چرا حذف يارانه ازكاغذ شروع شده ،كاغدى كه ماده خام نشر فرهنگ وانديشه ودين وانقلاب است وموجب گرانى كالاى فرهنگى مىشود، ايا واقعا اگر مىخواهيم يارانه ها راحذف وهدفمند كنبم بايد ازماده خام فرهنگ شروع كنيم ؟
       ( جلسه٢٥٦ چهارمهر ١٣٨٥  مجلس هفتم )

********************************************************

592.چراسكوت ؟!
چگونه است كه بعضى ازنشريات وسايت ها كاركردها ومناصب اقاى نديمى راذكر نمىكنند ؟
ايا نمىدانند كه چنين اتفاقى افتاده است ؟ يامىخواهند خوانند هاى انها درجريان قرار نگيرند ؟ اگر ازانان سوال شود مخاطبان شما عوام هستند يا خواص جه مىگويند ؟
اگر ازانان بزسيده شود كه دراين يك سال چگونه مىتوان ازگيلان گفت ولى نماينده لاهيجان وسياهكل رانديد؟
ايا مىتوان يك عصوموثرمجلس  وكميسىون اقتثادى رانديد ؟
ايا مىتوان رييس كميته سرمايه گذارى واشتغال مجلس رانديد ؟
ايا مىتوان رييس فراكسيون تعاون مجلس. رانديد ؟
ايا مىتوان عضو هيات رييسه فراكسيونهاى ورزش ،مديريت شهرى وروستايي ودهها فراكسون ديگر مجلس مثل گردشگرى مجلس رانديد
ايا مىتوان رييس  بين المجالس كسور ان هم دربين بزركان روحانى. وزيروسفير مجلس شوراى اسلامى كشور رانديد ؟
ابامىتوان عضوهيات رييسه كميسون تلفيق بودجه رانديد ؟
ايا مى توان رييس مجمع نمايندگان  گيلان رانديد ؟
ابا مىتوان دهها اثرگذارى ملى اورانديد ؟
ابا مىتوان هزاران جلسه بامردم يا براى مردم اورانديد ؟
ايا مىتوان صدها مكاتبه ومذاكره  اوبا بزرگان اجراء وقانون وقضاء اورانديد؟
ايا مىتوان دفاتر فعال اورانديد ؟
ايا مىتوان هزاران مراجعه كننده به سايت ( زبان گويا ) اوراندبد ؟
واقعا چشم ندارند ؟ يا نمىخواهند ببينند ؟ واگر نشان ندهند مخاطبانشان به صداقت انان شك نخواهند كرد ؟!

********************************************************

591.سه ساعت مذاكره
فرصت پرواز هوايي باتفاق اقايان  رحيمى  ،غضنفرى ،نيكزاد ،اصغريان ،وباعث شدتادرمورد مسايل زيادى  ازجمله وضعيت معادن گيلان ،صنعت وگردشگرى وكشاورزى صحبت شود وازجمله. شش ماده صنعتى ازجمله تيتانيوم وحتى طلا كه درگيلان مىتوان به ان دسترسي داشت ونيز كمبودهايي كه دركل گيلان ومخصوصا دوشهرستان و وبخش هاى ديلمان ورودبنه ودرخواست هايي كه بايد يك به يك انها رااززبان اقاى نديمى تعقيب كرد وعمده مسكلات راجون سفرهوايي تهران به لاهيجان كه براى اقاى دكترسعيدلو وعبلسي شرح داده شد والبته عمدتا براى شخص رييس جمهور ومعاون اول ووزراء شرح داده شد والبته اصراراقاى رحيمى دردومورد افتتاح سيمان سبز وفرودگاه كه ازاقاى نديمى درخواست كرد تا ايشان انها راقيچى بزند ويا روبان راپاره نمايد ويارونمايي كند درنوع خود عجيب بود

********************************************************

590.راستى اگر !؟
كسي به اقاى نديمى گفت شما اين همه زحمت مىكشيد ولى اين چند نفر معلو م الحال انها رانمى بينند وحاضر به اعتراف نيستند چه برسد كه اگر ٠٠٠
شما همه اسناد راباتاريخ و٠٠ درسامانه ها گذاشتيد اما انرا جعلى مىخوانند  واى اگر ٠٠٠
شما عكس حاصران درجلسات رامىگذاريد انها انرا ازعالم بالا مىخوانند وتى اگر ٠٠
شما هرروز ازشش ونيم صبح  تانصفه شب تلاش مىكنيد ولى ٠٠
شما درطول كمتر ازيك سال اين همه اعتبار اورديد ان وقت ٠٠٠
شما ازروز اول مثل ادوارقبل چند نطلب رابه هنوان پروژه هاى جديد مثل فرماندارى ويژه تعريف كرديد حتى وقتى ان رابا مسوولان محلى مطرح كرديد انها. انرا باورنمىكردند درست مثل منطقه ويژه  ولى الان
گفتند روزگارعجيبى است كه بادروغ زندگى مىكنند ولى

********************************************************

589.چاله هوايي
برواز روزچهارشنبه (١٣٩٢/٢١٨) با اى نى ارفرانسه شركت اسمان  به قصد رشت وتكان هاى ناشى ازابر وكفتگوي چند نماينده درمورد مخاطرات سفر هوايي بامردم واينكه اين سفر ها ى هفتگى چقد پرخطراست ولى چاره اى  نيست چراكه  ازنظرسرزدن به مردم ومشكلات پيرامونى ماچه اندازه محدوديت داريم ونه مثل شهرهاى بزرگى هستيم كه روزانه  دهها پرواز هوايي دارند مثل مشهد ،تبريز ،كرمانشاه و٠٠ نه مىتوانيم زمينى برويم كه ازنظروقت وديگر مسايل مشكل داردو

********************************************************

588.نظارت
صحبت اعضاى هيات مركزى انتخابات شوراها دراينكه مراجع چهارگانه تنها مشاورشما هستند وهرتصميمى كه شما بگيريد مهم است ويا اينكه مسوولان اين چهار مرجع دلايلى براى عدم ارايه بسيارى از مسايل به هيات اجرايي داشته اند ولى به يات نظارت ارجاع مىدهند كمى مشكلات هيات نظارت رازيادتر مىكند چراكه بايد ريزش بيشترى داشته باشيم

********************************************************

587.انتخابات مجمع
درراستاى انجام مسووليتهاى متفاوتى كه اقاى نديمى دراين دوره اقاى نديمى به عهده كرفته است بحمدالله مسووليت رياست مجمع نيز له ايشان سپرده شد كه ازجهات گوناگون بشبارحساس است اولا اين مسووليت مقارن با دوانتخابات سرنوشت ساز است يعنى شوراها. ورياست جمهورى ،جراكه باعث مىشود سطح توقعات ازايشان افزايش يابد خاصه انكه عموم كانديداهاى رياست جمهورى با ايشان رفيق هستند ودرمورد شوراها نيز دومورد هيات سه نفره. ازطرف هيات مركزى انتخابات شوراهاى كشور دركنا درخواست هاى نمايندگان وعناصرمطرح كيلان درسطح استان رابايد مديريت نمايدوديگر انكه بس ازاخذ نتايج هردوانتخاب هم زلزله هاى تغييرمديريت ازجمله وزراء دولت اينده رابايد مديريت نمايد  وعلاوه انكه سطح انتظار ازايشان درسطح مردم گيلان ونمايندگان ومسوولان بسيارزياداست وايشان بايد بودجه كشور ،بين المجالس ، وديگر مسوليت هارابااين امر درهم اميزد كه دعاى مردم رامىطلبد

********************************************************

586.اقتصادبه تحليل رفته
اقاى نديمى درپاسخ تحليل اقتصادگفت : اقتصاد به تحليل رفته نيازى به تحليل ندارد ،چگونه درمورد اقتصاد سخن بگوييم كه معلوم نيست كه :
اينده مورد انتظارش چيست
مديران ازجان اوچه مىخواهند
روابط برون مرزى ان كدام است
نقش بخش هاى دولتى وتعاونى ان كدام است
تعهد به سياستهاى كلان ان چيست
تامين مالى ان باچه مكانيزمى است
رويكرداقتصادنفتى چگونه مديريت مىگردد
سياستهاى كلان اقتصاديش چگونه ارزيابى مىشود

********************************************************

585.تاكنون
براى لايحه بو دجه ١٣٩٢ موضوعات احداث بيمارستان ( شماره طبقه بندى ٣٠٣٠٣٣٠٧) كه سازمان مجرى ساختمانهاى دولتى  باارزش حداقل( تعديل قيمت ها) ٣٠٦٠٠٠ ميليارد وايجاد تاسيسات فاضلاب شهر لاهيجان  ( مجرى ابفاى لاهيجان٤٠٩٠١٣٨١) واعتبار ٥٠٧٩٦٦ ميليارد پيگيرى مىشود ونيزاحداث  راه اصلى سنگر- سياهكل ( طبقه بندى ٤٠٧٠٢٠٩٤) واعتبار ٣١٦٢٩٥ ميليارد وبهسازى محوركليشم - ديلمان - سياهكل ( طبقه بندى ٤٠٧٠٢٧٧٢)٤٢٥١٠٠ ميليارد اعتبار وچهارخطه محور بازكياگوراب - سياهكل( ٤٠٧٢٧٧٣) واعتبار ٥٩١٨٩ وتاسيسات فاضلاب شهرسياهكل ( ٤٠٩٠١٣٨٦) واعتبار ١٥٠٠٥٣ ميليارداعتبار دركناربروژه هاى ملى ادرسانى  واحداث بزرگراه انزلى رشت  لاهيجان  بابلسر پيكيرى مىشود پئشنهادات اقاى نديمى وپئگيريهاى اودرافزايش ٨٠٠٠.ميلياردى جهت ال وراه وطرح هادى وخانه بهداشت ونيز ورزش روستايي وهشت درصدى  بناد مسكن ازسهم كلى بودجه استانى  وافزايش اعتبارات بيمه محصول وروستاييان وراه واب روستاييان  و٠٠ همه ثمره تلاشگرى وعصويت درهيات رييسه كميسيون تلفيق مىباشد

********************************************************

575.روستا محورى
نمايندگان زيادى به اقاى نديمى گفتند حضورشما دركميسيون تلفيق وهيات رييسه تن خاطرماراجمع كرد چراكه درموارد زيادى شما ازراه بودجه واحكام ان مشكل ماراكم كرديد مثل پيشنهادات راجع به اب روستايي ورديف واعتباران ويا راه روستايي وبهسازى راهها وطرح هادى وورزش روستايي وخانه بهداشت ودهها مورد ديگر كه شما بابيشنهاد شخصى وياحمايت ازپيشنهادات درهيات رييسه وموافت با ان عملا باعث رونق روستاها وابادانى ان چون گذشته شده اسد كه فراكسيون روستا رادرمجالس ششم وهفتم مديريت مىكرديد وهمين طور درموردگاز روستايي ، يعنى شما كار راازسرچشمه درست مىكنيد وما با اعداد تعريف شده اى روبروهستم  مثل همين هشت درصد سهم بنياد مسكن كه درحال حذف بود وشما با دخالت وراهنمايي رييس جلسه ان راحفظ كردي ومعلوم است كه درهراستان وشهرستان جهـ عددى است ويا همين درامد اجاره اماكن ورزشى كه باپيشنهاد شما حفظ درهمان شهرستان مىشودويا مباحث مربوط به كشاورزى وبيمه وخريد تصمينى وانواع حمايت هاى ازبخش كشاورزى كه باعث رونق توليد مىشود

********************************************************

574.اقتصادبه تحليل رفته
اقاى نديمى درپاسخ تحليل اقتصادگفت : اقتصاد به تحليل رفته نيازى به تحليل ندارد ،چگونه درمورد اقتصاد سخن بگوييم كه معلوم نيست كه :
اينده مورد انتظارش چيست
مديران ازجان اوچه مىخواهند
روابط برون مرزى ان كدام است
نقش بخش هاى دولتى وتعاونى ان كدام است
تعهد به سياستهاى كلان ان چيست
تامين مالى ان باچه مكانيزمى است
رويكرداقتصادنفتى چگونه مديريت مىگردد
سياستهاى كلان اقتصاديش چگونه ارزيابى مىشود

********************************************************

573.تاكنون
براى لايحه بو دجه ١٣٩٢ موضوعات احداث بيمارستان ( شماره طبقه بندى ٣٠٣٠٣٣٠٧) كه سازمان مجرى ساختمانهاى دولتى  باارزش حداقل( تعديل قيمت ها) ٣٠٦٠٠٠ ميليارد وايجاد تاسيسات فاضلاب شهر لاهيجان  ( مجرى ابفاى لاهيجان٤٠٩٠١٣٨١) واعتبار ٥٠٧٩٦٦ ميليارد پيگيرى مىشود ونيزاحداث  راه اصلى سنگر- سياهكل ( طبقه بندى ٤٠٧٠٢٠٩٤) واعتبار ٣١٦٢٩٥ ميليارد وبهسازى محوركليشم - ديلمان - سياهكل ( طبقه بندى ٤٠٧٠٢٧٧٢)٤٢٥١٠٠ ميليارد اعتبار وچهارخطه محور بازكياگوراب - سياهكل( ٤٠٧٢٧٧٣) واعتبار ٥٩١٨٩ وتاسيسات فاضلاب شهرسياهكل ( ٤٠٩٠١٣٨٦) واعتبار ١٥٠٠٥٣ ميليارداعتبار دركناربروژه هاى ملى ادرسانى  واحداث بزرگراه انزلى رشت  لاهيجان  بابلسر پيكيرى مىشود پئشنهادات اقاى نديمى وپئگيريهاى اودرافزايش ٨٠٠٠.ميلياردى جهت ال وراه وطرح هادى وخانه بهداشت ونيز ورزش روستايي وهشت درصدى  بناد مسكن ازسهم كلى بودجه استانى  وافزايش اعتبارات بيمه محصول وروستاييان وراه واب روستاييان  و٠٠ همه ثمره تلاشگرى وعصويت درهيات رييسه كميسيون تلفيق مىباشد

********************************************************

572.حسرت وزير
گفت : گيلانى هاهمواره ازنداشتن وزير مىنالند ولى نه براى درست كردن ونه داشتن ان نمىتوان دررفتارها ( مخصوصا رفتار نخبگان ويا قلم به دستان ) امادگى ان وجودندارد
گفتند :حق باشماست ،چراكه براى داشتن يك وزير ( نه به صورت اتفاقى بلكه جريانى ) بايد شرايطى رابذيرفت كه عبارتند از دادن فرصت براى رشد ادارى ازشهرستان تا استان وكشور( يعنى پرونده سازى نكردن وعليه اشخاص مطرح به اين جا وانجا طومارنفرستادن  وديگر انكه  بزرگان از حمايت افراد مطرح. دريغ نفرمايند
گفت : مىگويند گيلانى ها تنها لبخندشان متوجه هم است ودستشان براى بيگانه
گفتند : براى اين حرف مستنداتى وجوددارد چراكه تاوقتى بيگانه است مىگويند چرابومىنيست ولى وقتى بومى است ان جنان رفتارمىشود كه گويي. نبايد باشد ووقتى فردى ازگيلانىها براى مسووليتى مطرح مىشود صدا ونامه وطومار همان اصحاب نق بلند است كه اين داراى اين نقاط صعف است و

********************************************************

571.نماينده باش
اقاى نديمى به نماينده اى كه دايما به فكرحزب وبخش خاصى بودگفت كه نماينده باش  ،عامل نباش ،ببين براى  مردم چه بايد كرد ،نبين كه اداره قبلي ،حزب فعلى ازتوچه مىخواهد ىببين مردم چه مىخواهند ،مصلحت انها چيست
بعضى درمجلس فقط عامل اين وات هستند ونديمى مىكوشد تافقط به قسم خود وفادارباشد كه درمراسم تحليف انرا اعلام نمود

********************************************************

570.خاطرات
اقاى نديمى درحين مذاكره با اقايان ايه الله اشتيانى ( قم) بذرپاش ( تهران حسب نيازيادكردى ازايام دانشجويي ومبارزات وحضور درجوامع گونگون ازجمله سفرهاى مكرر به قم  وديدارها بابزرگان انقلاب وروحانيت وديدارهاى حين مبارزه با انان چون شهيد ايه الله صدوقى  ونيز مناظره هاى بس ازانقلاب كه لازم است تا ازايشان بخوهيم اين  مطالب راانشاء اله براى درجريان قرار گرفتن  مردم بيان كنند

********************************************************

569.عمل ،عمل وبازهم عمل
كفت : چرااقاى نديمى به اين اندازه روى برنامه وكارنامه تاكيد دارد
گفتند : بابا اقاى نديمى اين همه كارمىكند بازعده اى  كه درروز روشن منكر افتاب هستند ان راانكارمىكنند ،چه برسد به اينكه كارنكند وياكارانجام شده رااطلاع رسانى نكند
گفت : عده اى معتقدند كه پرداخت شما به اموردرون پارلمانى  مانع پيگيرى پروژه هاست
گفتند : عزيز برادر اقاى نديمى دست مخالفين راخوانده وبه همين جهت ازاول برنامه خودرابه گونه اى مديريت مىكند كه نتوانند حرفى بسازند يا منتشركنند ويا اگر چنين كارى راانجام داد ند مردم نپذبرند ويا امكان مقابله وجودداشته باشند مثلا اولا چندسامانه بايگانى قديم وجديد راه اندازى كرد تا امكان دريافت ومقاوله باشد وثانيا درهزاران جلسه. به صورتى اشكارسازند وثالثا هزاران نفرراازطريق سايت ودفتر درجريان قرارداده وخواهيم داد تاانان كه طاقت افتاب تلاشهاى نديمى راندارند ناچارا بپذيرند
گفت : مىگويند اقاى نديمى  با سخنرانى راى مىاورد
كفتند : اقاى نديمى داراى اين مشخصات است  الف :داراى سوابق انقلابى  ب.  :داراى سوابق اجرايي.  ج.:  داراى سوابق پارلمانى.    د :داراى سوابق نوشتارى وخبرى ورسانه اى    ه :دراى سوابق علمى وحوزوى  ( ان هم بدون رانت هاى فانونى وغيرقانونى براى دانشگاهى شدن ورشته ومدركى رااخذ كردن ووارد دانشگاه شدن  تيتر ومدرك گرفتن )  ودانشگاهى   و: ايشان ازخانواده بزرگ ايثارگران وخودنيز از سربازان گمنام است   ز: ايشان براى مردم كاركرده واكثر انهارا گزارش نموده وخواهد كرد  ح ازنظر جمبع مشخصات نمايندگى واجدشرايط است مثل كارشناسي براى طرح ها ولوايح ( دركميسيونها وفراكسيونها،حسب تنوع مشاغل ومسووليتها) شخصيتى ( جهت مسووليتهاى كميسونى ،فراكسيونى وگروهها واجلاسهاو٠) علمى( حوزوى ،دانشگاهى جهت اظهارنظروسخنرانى ورسانه ها  وتريبونها ) اجرايي ( جهت انجام امور عمرانى  وپروژه هاو٠٠) اخلاقى ( جهت ارتباطات مردمى ومسوولين ) مديريتى ( حسب سوابق مديريتى كلان كشورى درطى سي وچهارسال ) حضورمداوم ( درمنطقه ،كميسيونها،فراكسيونها،جلسات صحن علنى ،همايشها ،،همه ارتباطات وجلسات صرورحكومتى ومردمى)

********************************************************

568.مسجد وقران
ازجمله مباحث پرطرفدار تلفيق مطالب فوق الذكربود كه اين دوره فرهنگ داراى حمايت ويژه بود كه اعداد خاصى را درمصوبات تلفيق مشاهده مىشود

********************************************************

567.كاراكترنمايندگى
انچه اقاى نديمى سخت بدنبال ان است اين نكته مىباشد كه هرفردى ازروى معيارهايي قابل شناسايي است همچون خودايشان كه مثل بعضى ازبي خيالان نيست بلكه غصه هايش بااين جماعت كه ازتاريكى فكر ( مثلا روشنفكر البته ازنوع قلابى ) خويش مطلع نيستند ودايما درفكركوبيدن اين ومتهم ساختن ان ديگرى هستند ولى خود هيچ نيستند كه  دايما بجاى گزارش كارخود نوكى به اين وان مىزنند
مگرمىشود توحرفى براى. گفتن داشته باشى  ولى فرصت پرداختن ( ان هم به ان شكل ) به افراد ديگر راپيشه كنى معلوم است كه خودت حرفى براى گفتن ندارى وبا اين گفتار ونوشتار وعقده گشايي قصد مطرح شدن دارند ولى اقاى نديمى تنها برنامه ريزى وشناخت موضوع وتشخيص واقدام واخذ نتيجه راهدغ قرارداده ووقت ان ندارد كه به دلخوشكنك ها دل بندد
توجه فرماييد كه ايشان ازاول انتخاب اسفند ٩٠ تا  هفت خرداد ٩١ و ازاول نمايندگى تاالان مشغول جه امورى است
١ توسعه ارتباطات مردمى  درحدغيرقابل قبول ازجهت ركورد واثار ان ،كه مىتوانيد درتعداد،تنوع ،اماكن ،صنوف ومشاغل و٠٠٠ انراازطريق سايت جستجوفرماييد
٢ داشتن يك دفت كه ازجهات نواورى ،تكثرحضوردوستان ،،تنوع افراد ، جامعيت محلى ،واسپارى مسووليت ،گزارش كار،. مجامع مشا ورين ،كميته هاى كارى ، و ديگر امور بتواند يك دفتركارامد ،كم حاشيه ،پراثر نمونه كشورى شود برنامه ريزى واقدام  شد
٣ برنامه ريزى  شد تاسايتى درخور نماينده تراز ملى تدارك ديده شود كه ازنظرشماربيننده وارزش اخبار وجامعيت وارتباط با مخاطب  بتواند دردوشهرستان واستان وكشوربراى خود مخاطبينى تعريف كند
٤ ازنظر حضور درمنطقه واثار حضور وپيگيرى امو ر وبراورد خواسته ها على الخصوص عمرانى وهزينه هاى عمومى سعى نمود كه حتى بادودوره قبل متفاوت بلشد
٥ ازنظر پارلمانى، كميسيونها ،فراكسيونها ،مسووليت ها سعى لرايجاد تشخص ويه درخورمردم ايران ،گيلان ،لاهيجان وسياهكل نمود ونوع مسووليتها ى اين دوره ايشان بيانگر اين برنامه ريزى است
٦ درك زمان ازجمله مواردى است كه ايشان به سختى براى ان مى كوسد مثلا حماسه اقتصادى وسياسي وديپلماسى خارجى  ،كه نمونه انرا درهيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه (٩٢) ونظارت انتخابات شوراى شهروروستا ورييس بين المجالس ورييس گروه دوستى ايران وكره جنوبي و٠٠ مىتوان  مشاهده كرد
٧ كم حاشيه بودن ، كه اين دوره تلاش نمود تا بدون حاشيه اىتماعى وسياسى باهمه افراد واحزاب داخل وخارج استان عمل نمايد به نحوى كه تمام افراد مردمى اورانماينده خودبدانند نه دسته وحزب خاص
اين نوع مسايل كه بايد درفرصت هاى اتى بيشتر درباره مسايل گفته وناگفته ان برداخت امورى است كه انقدرمزيت ايجادنموده. كه باصطلاح فرصت سرخاراندن را ازاقاى نديمى گرفته وايشان چون گروهىبيكارنيست كه مرده شمارى كند ودنبال اعلاميه ترحيم باشد ويا ازبيكارى به بيانيه نويسى بپردازد ويا دنبال گزكى از كسي باشد

********************************************************

566.پايش مديران
اقاى نديمى درنشستى گفت روش من درپايش مديران مبتنى براين نكات است كه :
١ خودمديران چون بازمانده چهارسال قبلى هستند به اندازه كافى مواظب  رفتارخود هستند
٢ توسط دفتر ،چراكه اين دوره هم مدير بايد بيشتر به دفتربيايد وهم اعضاى دفترمىتوانند بيشتر به ادارات بروند
٣ روش پيامكى جهت كنترل مديران ًچراكه بيامك ها ى همكارى وعدم همكارى باسرعت ازطريق خودمدير ويامديران سياسى واستانى راست ازمايي مىشود
٤ عدم نامه نگارى ،بااين روش مدير به جاى نامه جمع كردن بايد براى انجام ندادن علاوه برمتقاصى عصو دفتر رانيز قانع كند كه اولا نامه نويسى واسقاط تكليف شيوه نمىشود وثانيا مردم علاف نمىشوند وثالثا باگثرت نامه نگارى بيحاصل روبرونمىشويم وبالاخره نامه به انبا بي پاسخ گرفتارنمىگرديم
٥ تعداداعضاى دفتر واستقلال گروهها امكان بعضى ازرفتارهاى مرسوم دم بينى ازيك فرد راجلوگيرمىشود
٦ سرعت ارجاع ودرگير كردن متفاضى ( مخصوصا پيامكى ) بامديران
بخشدارى گفت : اقاى نديمىفقط دوستان شما ماراقبول ندارندكه اقاى نديمى به ايشان گفتند دوستان ما يك معيار سنجش شماهستند وبايد انها ازشما راضى باشند
ويا افاى نديمى گفتند بك معيار رضايت ما ان است كه ارباب رجوع ازسما نداشته باشيم چراكه به ميزان رجوع مردم به ما اين معنا متبادرمىشود كه يا مردم به شما مراجعه نمىكنند كه خودمعنايي داردوياشمارقدرت حل مشكل ويااقناع مردم راندارى و

********************************************************

565.نطق قرا
گفت :'اقاى نديمى درطول يك سال اخير چه كفت وچگونه گفت
گفتند : مرد سخن مىتواند ازتريبون هاى مختلف وبه گونه هاى مختلف سخن بگويد ،گاهى ازتريبون مجلس ،گاهى دررسانه هاى مكتوب وديدارى وشنيدارى
گفت : چه مطالب وباچه لحن ومحتوايي
گفتند : سخن به مقتضاى سوال است ودرك نياز
كفت : حال كه فحش دادن مشترى دارد چرابيستر به پر وپاى دولت نمى پيچد
كفتند : تفاوت تجربه وخامى درهمين سخن وروش است ، چراكه عاقل مىانديشد وسپس مى گويد ورضايت مدام راجانشين  خوشحالى لحظات مىنمايد و٠٠
گفت : انتظار اين است كه اوسرامد باشد
گفتند : اين انرظار به حق است ولى مرد اخربين مبارك بنده اى است، نبايد درقضاوت تعجيل كرد ،مىتوان درايت وكارامدى رادربرنامه ريزى و نتيجه بخشى پيگير شد نه قال وقيل وهاى وهو
گفت؛: يعنى بيشتر خواهيم شنيد وديد
گفتند : اين نديمى بسيار پيچيده تر والبته بابرنامه تربه نظر مىرسد وقطعا به لطف خداوند بسيارشنيده وگفته ازاو خواهيم تماشاكرد
گفت : چرا موج تغييرات مديران لاهيجان وسياهكل رااستارت نمىزند
گفتند: اين نيز ازبرنامه هاى اين دوراوست كه بابرنامه عمل مىكند چراكه اولا اين وصله اتوبوس تغييرات به اونچسبد وثانياشرح صدرخودراعيان سازد وثالثا فرصتى به مدير( با ديگران) بدهد ورابعا براى حفظ وتغيير افكارعمومى راباخود همراه سازد

********************************************************

564.توليدوبهداشت ويارانه
تصميم گيرى در مورد يارانه ها وتضاد بين روشها ونگرانى گروهها ازجمله حاميان توليد ،مردم وكمك هاى جبرانى ،بهداشت ودرمان  ودولت وزيرساخت ها ازبحث هاى جنجالى  كميسيون تلفيق بود و اينكه مردم مشكل درمان ودارو دارند  ومتهم كردن يكديگر به اينكه نادارى مهم تراست يا بيمارى اقاى نديمى درصحبت خودگفتند كه :
سه مطلب رابايكديگرببينيد١ نادارى ٢ توليد ٣ نادارى
نكند تحت عنوانى ديگرى دا به فراموشى بسپاريم وعدم قدرت خريد مردم ،افزايش هزينه توليد وگرانى دارو ودرمان  بايد باهم ديده شوند


********************************************************

563.اقناع براى راي يك وزير 
روزراى يك نفرگيلانى براى وزارت تعاون ًكاررفاه اجتماعى  مىتوانست  نكات پند امزى داشته باشد
١ درشب قبل به دعوت رييس فراكسيون تعاون( اقاى نديمى) طى يك مكاتبه  ازنمايندگان درخواست شده بود تا درنشستى با اقاى عباسىديدارى صورت پذيرد كه باقبول نمايندگان اين مهم درطى سه ساعت كارى وسخنرانى اقاى نديمى انجام گرديد
٢ درروزراى وقبل وبعد ان  اشكالات مختلفى توسط اقاى نديمى پاسخ داده شد به اين قراربود :
ايشان هـئچ سابقه اجرايي حتى درحد يك اداره شهرستان ندارد
ايشان تحصيلات مرتبط ندارد  واموزش ابتدايي خوانده است
ايشان درحلقه انحراف قرار دارد
ايشان توانايى ايستادگى درمقابل جريانات تامين اجتماعى وشستا راندارد
ايشان اشنايي بااقتصاد  وهـيچ ازيك رشته هاى درون وزارتخانه راندارد
ايشان  درحد وزير نيست و٠٠
اما اقاى نديمى بازبان وروش هاى گوناگون وادبيات متفاوت نمايندگان واقاى عباسى راراهنمايي كرد چراكه هرچند زمان وزارت كوتاه است واى درهرصورت يك فرصت ( هرچند باد اورده ) تلقى مىشد وعليرغم حرفهايي كه درتريبون ويا ٠٠ زده شد درايجاد فضا براى راى كوشيد

********************************************************

562.چند تصميم انقلابي
جهت راى براى دخيل كردن رزمندگان وهمسران شهداء وموضوع شموليت واعتبارات وكمك ساخت مسكن  وبهره مندى ايثارگران وعناوين ازاين دست اقاى نديمى چه به عنوان دبير هيات رييسه وموافق ويا تحريك اعضاى  تلفيق( براى راى مخصوصا راي سه چهارمى تجديد راى )
بسياركوشيدند تاذره اى ازارزشهاى ايثارگران پايخ يابد

********************************************************

561.اطلاعات نادرست
گفت فلانى دانشكده برستارى رابه شهرهمجواربخشيد !؟
گفتند مىدانى كه ان دانشكده چه زمانى وتوسط گدام رييس هلوم پزشكى  همان شهر درغفلت نماينده هاى ادوارچهارم وپنجم تمام اقدامات انجام چنين كارى رادرطى دهسال باعث گشتند
طبيعى است كه نماينده ادوارششم وهفتم باتوجه به نوع نگاه وبرنامه ريزي هاى قبلى امكانى براى برگرداندن ساختمان ساخته شده نداشت واين درحالى بودكه رييس علوم پزشكى نيز همان جايي بود

********************************************************

560.گلايه
نامه. مورخه ٨١/٦/٨ به دكترعارف ،وگلايه ازعدم تخصيص اعتبار جهت اغازپروژه فرهنگسراى لاهيجان ( دبرخانهرمركزى  رياست جمهورى ٣٢١٣١---٨١/٦/١٠ ورود به دفتر معاون اول

********************************************************

559.مجتمع فرهنكى باغ ملى
مكاتبه ٢٣٩٥٩ مورخه ٨١/٥/٨ جهت تكميل فرهنگسراى نيمه تمام شهردارى واحداث مجتمع  فرهنگى مناسب براى لاهيجان  وگزارش٤١٧٨٤ مورخ ٨١/٦/٩ ودستورخاتمى مبنى بر: جناب مسجدجامعى باهماهنكى سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور پئگيرى وقبل ازسفرمن به گيلان اعلام نتيجه شود ١١٨/٣٢١٣١/٥٦٤-٦/٧/٨١ دفتررييس جمهور
وزير ارشاد طى نامه ١/١٨ریا٥٧٦ مورخ ٨١/٧/٥ ضمن تاكيد برضرورت  احداثمجتمع فرهنگى لاهيجان اعلام نمودند باتوجه به نظام جديد بودجه ريزى ومحدويت  اعتبارات  وزارتخانه اجراى دستور رييس جمهور محترم عملى نبوده  وپيشنهاد مىشود مبلغ ٣ ميليارد ريال ازمحل  رديفهاى متمركز جهت تكميل پروزه نيمه تمام شهردارى  واغاز عمليات احداث مجتمع فرهنگى جديد تامين اعتبار شو د
شهرستان لاهيجان فاقدمجتمع هنرى بوده وتنها ساختمانى كه شهردارى به عنوان فرهنگسرا درمحل پارك مركزى شهر ازسال ٧٠  شروع به احداث ان نموده باحدود ٩٠٠ مترمربع زيربنا درمرحله سفت كارى مىباشد وازسال ٧٧  به دليل اختلاف بين پيمانكار وشهردارى راكد مانده وتا زمان دادگاه باتاريخ نامشخص  فاقداقدام مىشود
زمين بااعتبار٦٥٠ ميليون ريال درمساحت ٣٥٠٠ مترمربع دراختيارسازمان  مسكن  وشهرسازى قرارگرفته و٧٠٠ ميليون اعتباراستانى جهت ٢٣٠٠ مترمربع ونياز به ٣٠٠٠ ميليون  ريال اعتبار ازرديف اعتبارسفر.     معاون هماهنگى وپيگيريهاى ويژه  رياست جمهورى

********************************************************

558.مىگويم كه نگوينند
اين حرف  كه اقاى نديمى دردوجلسه لاهيجان وسياهكل  درشوراى ادارى مطرح ساخت كه هرچند اين هارا قبلا نوشته ام  وبادولت مطرح ساخته ام ولى امروز دوباره درجلوى جمع مديران بيان مىكنم تا فردا نگويند كه حرف مازده نشد وياتب شايعات شكل نگيرد مورد سوال قرار گرفت گه چرااين مطلب مطرح شد كه اقاى نديمى گفتند:
تجربه مرا به  لاهيجان اورد وبنده ازكميسيون تلفيق براى اولين باراجازه خروج گرفتم ( اين درحالى است كه بعضى بكرات ازكميسيون غايب مىشوند) چراكه مىدانستم اگرنمىامدم حتما هزارشايعه مىساختند ،مثل برايش اهميتى ندارد ،و٠٠
ديگر انكه من يك روز قبل ازسفر با اقاى رحيمى نشسته بودم وهمه اين مطالب رادرقالب چند نوشته ومذاكره درحضور رياض قايم مقام معاونت مجلس دردفتر معاونت ارايه كردم واى شما دشمن بى انصاف نيستيد كه براى همه زحمات شما حرفى مىسازند  وتمام پئگيريهاى شمارانقش برباد مىكنندكانه هـئچ اتفاقى نيفتاده است
گاهى مىگويند كارى نشده است ،زمانى مىگويند كارنماينده نيست ،اوقاتى مىگويند اگرنماينده هم نبود اين كارمىشد ،وقتى مىگويند ازدوران حكومت سابق قراربود اين كارانجام بشود
اگر انروز ما نمىامديم ويافقط به يك جامىرفتيم ويا صحبت نمىكرديم ويا همه حرفها رانمىزديم  حتما حرفها زده مىشد وان روز حسب اطلاع همه مسوولان از ارزش وكارايي وتوانمندى نديمى گفتند ولى ايا اين مطالب را بيرون بردند يعنى چايي گفتند كه بزرگان نظام اجرايي  درمورد نديمى ه كفتند. و

********************************************************

557.ماهواره
گزارش مبسوطى پيرامون ماهواره دركميسيون تلفيق داده شدكه حسب جنگ رسانه اى نيازهاى  ان لحاظ گردد
مشكلات سخت افزار  وكيفيت ارسال  ان درعصرديجيتال  ونداشتن ماهواره و١٧ ماهواره كه شبكه ماراقطع كردند واراخرين مرحله به قطع شبكه داخلى  حكايت مى نمايد
پروژه ارسال فيبرنورى ازتهران وكشيدن ازمراكز استانها به فرستنده ها ورقم ٣٠٠ ميلياردتومان  واهميت ان وندادن حتى يك ريال وصرورت سيگنال رسانى ونسل دوديجيتال وبيست وسه دليل براى ماهواره وتنوع ومذهب وسرگرمى  وديدارخارجى وونداشتن سيگنال درشهرستانها ووبيست وپنج درصد استفاده ازديش براى شبكه هاى داخل
٣١ ماهواره ،شش هزارتلويزيون  روى ايران است ،درحايكه حتى تركها حاشرنيستند يك شبكه ايران روى انها باشد ،١٢١ شبكه ايرانى درست كردند
علل گرايش به ماهواره ٢٣ دليل است ،

********************************************************

556.چفيه
درمجلس ششم وقتى كه نمايندگان به ديداررهبرمعطم انقلاب رفتند ،اقاى نديمى درمواجه با رهبرانقلاب  ازايشان درخواست نمودند تا چفيه خويش رابه ايشان بدهند ورهبرمعظم نيز بي درنگ انرا به ايشان دادند
اين رفتاردرزمان مجلس ششم مورد انتقادفردى قرارگرفت كه اقاى نديمى باتحكم به ايشان گفتند ما با شعار قانون. وشرع امده ايم ،چه معنا دارد كه ما درمقابل امثال شما كه قسم خورده ايد نسبت به ان اعتراض داشته باشيد ما با اعتقاد وعواطف وعلايق شناخته مىشويم

********************************************************

555.تفاوت تراز
اين كه انتخابات شوراها باانتخاب رييس جمهورى توامان شده حتما عيوبى داردولى محاسنى خواهدداشت كه مىتوان به اين نكات توجه داد
١ شباهت اجرايي: جراكه شهرداران ودهياران درمقام مجرى ويا كمك قوه مجريه خواهندبود ويا مقل شهردارى لاهيجان سى ميلياردتومان بودجه براى شهرمىبندند ويادرموضوع حفارى ها وديكرامور چون دهياران پيگير اجراى پروژه هادرمنطقه خويش حواهند شد
٢ ارزش تبليغى: توامانىاين دوانتخابات مردم رابه سوى نقد كارهاى اجرايي وامىداردواين كارفوايد زيادى خواهدداشت ،چراكه مردم ازجهت معيارها وروش ها وپيش برد امور وكارايي مىتوانندقياس نمايند ومعلوم دارند كه به چه سطحى ازادمها نياز دارند چراكه نمى توانمثل هشت ياشش سال قبل انتخاب نمود
همانطور كه ازنظرمادى واقتصادى كشوربامشكلاتى دست وپنجه نرم مىكند شوراها نيز بايد خودرااماده كارجديدى كنند ،چراكه پول گرفتن ودرامد درست كردن به اسانى سابق نيست وبه ادمهايي نيازمنديم كه توانيي جلب وجذب سرمايه راداشته باشند
٣ تعامل بامجلس:
همان طوركه ازبحث هاى رايج كانديداهاى اين دوره ان است كه اهل هماهنگى هستند ومىخواهند اشتباهات گذشته راتكرارنكنند ازشوراها( به خصوص شهرستانها ودهياريه)  اين توقع وجوددارد كه رودرروى نمايندگان مجلس به چند دليل نياستند  اولا نمايندكان رانيز مردم انتخاب كرده اند ومعناندارد كه رودرروى انتخاب مردم بايستيم ،خصوصا ازاين جهت كه خودانهانيز توسط مردم انتخاب شده اند
ثانيا شوراها توسط مجلس ودرحقيقت براى انجام بخسى ازامور مردم ونمايندگان انتخاب شده اند چراكه مردم نمايندگان رابراى اهداف بزرگ درنامحدوه گشور انتخاب كرده اند ،يعنى شورا حدمحدود مثل  يك شهر ويا يك روستا اما نماينده كل شهرستان واستان وكشور
ثالثا ازان جهت كه شوراها( به خصوص درسهرستانها) نمىتوانند ازهمه امكانات همه سهرستان ويا استان وكشور بهره بگيرند ومديران سياسى ويا ادارى واجرايي بدون هما هنگى بانماينده تمكين واطاعت لازم راباشوراها نخواهند داشت ولى اگرشورابانماينده هماهنگ باشد ازنظرقوانين مورد نياز وياهمكارى مديران مىتواند ازفرصت استفاده كندوبجاى درگيرى بى حاصل موجبات پيشرفت شورا ومنطقه رافراهم اورند

********************************************************

554.عبرت
اي كاش مردم گذشته راازيادنبرند ،وحرفها ونظرات وشايعات وشايعه سازان رابه ياد اورند
چقدرخوب مىشد اگر ادمها وانتخابات درخاطرمردم مىماند
اگرشب نامه ها وپرده دريهاى افراد به ياد مردم بماند بسيارى ازسيه رويان مفتصح مىشوند
درهمين قضيه سيمان ديلمان كه به دست اقاى نديمى درحضور سه مسوول مملكتى افتتاح شد ،يادمان  نمىرودكه :
افراد معلومى با اهداف سياسي نوشتند كه اصلا كارخانه اى درميان نيست واين ها همه بازى سياسي است
گفتند اين كارها همه كاغذ درمانى است وصرفا با اهداف انتخاباتى است
گفتند اين هاهمه براى ان است كه سهام كارخانه مال خود ايشان است وبه اصطلاح پشت دست  افرادى رابراى سرمايه گذارى فرستاده
گفتند اين كارخانه به انجام نمىرسد
گفتند وگفتند ولى ازرونرفتند
حال كه باحضورمعاون اول  ودووزير اين پروژه افتتاح شده چه خواهندگفت
ايا واقعا مردم نبايد توى دهن اين ياوه گويان كه فقط بلدند تادروغ بسازند بزنند
ايا واقعا نبايد عذرخواهى كنند كه به خادمان مردم تهمت مىزنند
پروژه اى كه باز با مديريت خوب اقاى نديمى واوردن مسوولان حتما به چند خيرديگر مثل استخدام بومى هاوراه اندازى سدديلمان منتهى مى شود
خوب است انهايي كه حافظه قوي ترى دارند بقيه مطالب رابراى مردم ياسايت نقل كنند تا مايه عبرت شود

********************************************************

553.افتخاربزرگ
ابا ديلمان دركسوت اجرا وانجام پروزه ها هركز روزى مقل افتتاح سيمان ديلمان راتحربه كرده بود كه معاون اول ( دومين شخص اجرايي كشور) وزير صنعت ومعدن  ووزير راه وشهرسازى رادريك روز به خودببيند
ايا فرصتى كه مردم با مسوولان صحبت كردند رامىتواند ازخاطرببرد

********************************************************

552.يك سفر واين همه دستاورد
اقاى نديمى درسفرچهارم توانست اين امور رامديريت كند
١ دومعاون وسه وزير رابه دوشهرستان بياورد معاون اول ،معاون مجلس ،وزراى صنعت ومعدن وتجارت ،راه وشهرسازى ،تعاون كاررفاه اجتماعى
٢ دوافتتاح درلاهيجان وسياهكل داشته باشد ،تصفيه خانه فاصلاب درلاهيجان ،سيمان درديلمان
٣ چندپروژه اساسي رادرمسير افتتاح قرار دهد سدديلمان ،راه بازكياگوراب ،تقاطع غيرهمسطح بازكياگوراب ،راه ديلمان به سياهكل ،و
٤ دوپروژه بزرك رابه اصرار اقاى رحيمى افتتاح كردند   پروژه سد ديلملن وترمينال حديد فرودگاه  گيلان
٥ درچندساعت پروازهوايي باهلى كوپتر وهواپيما باسعيدلو ،عباسي ،غضنفرى ،نيكزاد ،ورحيمى صحبت كرد
٦ سه سخنرانى درمحل تصفيه خانه بيجاربنه ،سپهرپشت ،شوراى ادارى لاهيجان وسياهكل داشت
٧ بيش ازده مكاتبه پيرامون خواسته هاى بامقامات حاضر درجلسه دولت داشت
٨ اكثر مطالب مطروحه توسط اقاى نديمى مورد تاييد دولت ورييس ومعاون اول قرار٫رفت
٩ چندباراقاى رييس جمهور دركارگروه كشاورزى وصنعت ومعدن ودولت غرمودند اين به خاطرافاى نديمى بيست ميلياردتومان ،ياچهل ميلياردتومان و٠٠
١٠ درموردندخواسته ايشان زيرنويس شد كه بايد دراين سال بااين بودجه اتمام يابد
١١ دراغاز سفر درخواست ايشان مبنى برهمراه شدن چند نماينده مورد موافقت مسوولان قرارگرفت
١٢ اقاى نديمى درجلسه شوراى ادارى اعلام نمودند چون ممكن است فردا اعلام كنند كه اقاى نديمى اين ها رانگفته عليرغم مذاكرات ومكاتبات مامجددا ان را اعلام مىكنيم تا افرادى كه سياستشان غالب برديانت است نگويند كه اقاى نديمى نگفت
١٣ اقاى نديمى يك روز پئش سفر دردفتر اقاى رحيمى حصوريافت وهماهنگى لازم رابراى سفرانجام داد
١٤ با اينكه پروژه هاى بزرگترى دراستان بود ولى معاون اول يكسره به ديلمان امد
١٥ اقاى رحيمى پيشنهاد اقاى نديمى رامبنى بر تاكيد براستخداو بومى راموردتاكيد قرارداد وانرا به مديرعامل وجلسه دولت راعملى ساخت
١٦  اقاى نديمى تمام افرادى راكه براى مردم وپروژه ها زحمت كشيده بودند كورد تقدير قرارداد
١٧ارزش حضور ايشان موردتاكيد عمو مسوولان قرارگرفت كه اگر افاى نديمىحضورنمىيافت خيلى ازمشكلات حل نمىشد

********************************************************

551.كتاب
اين اميدوجودداردكٌه كميته  تبليغات  وسايت باكمك يكديگر براى يك سال عملكرد وشرح وتحليل ان چندگتاب وcd ازيك سال گذشته را ازجمله عكس ها ،جلسات ،سخنرانى ها ،جرايد ومجلس وديگرمظالب رابا سرعت وكيفيت وجامعيت اماده چاپ نمايند چراكه همه مردم نمىتوانند ازطريق اينترنت ويا جلسات حضورى با نماينده  ارتباط برقراركنند وياشرايط فردى افراد به گونه اى نيست كه ازطرق فعلى درچريان امور قرارگيرند

********************************************************

550.به نرخ امروز
ارزيابى امورى كه نماينده درسالهاى ٧٩ تا امروز پي ريزى كرده واگران دورانديشى ك ها نبود
شايد امروز يا اين  پروژه ها تمىتوانست شروع شود وازنظر توجيه فنى واقتتصادى سرمايه گذاران از اجراى ان  استقبال نمىكردند
پروژه اى ،ه با قيمت ديروز دويست ميليارد تومان  ارزش دارد الان نزديك هشتصد ميليارد تومان قيمت داردواين درحالى است كه اصلا واردات بسيارى ازماشين الات وقطعات يا ممكن نيست وبسيار پر هزينه است
راه اندازى سيمان ديلمان يعنى :
١ راه اندازى  يك صنعت  بزرك درگيلان
٢ يك اتفاق بزرك براى حوزه انتخابيه اقى نديمى
٣ رفع نباز گيلان  به سيمان وامكان صادرات. ان درداخل كشور وخارج ازكشور
٤ يعنى چندشغل مستقيم وهزاران شغل غيرمستقيم درسياهكل واستان وكشور
٥ يعنى درامد بسيارزياد براى شهرستان وكشور ازمحل عوارض و٠٠
٦ بعنى كمك به صتعتى شدن استان وشهرستان
٧ افزايش سرانه اشتغال  به صتعت درشهرستان وكشور
٨ودهها دستاورد ديگر وپاسخ كوبنده اى به حسودان كه مىگويند نديمى كارمهم وغوق العاده اى انجام نداده است ويا براى صنعت استان چه كارمهمى انجام داده است

********************************************************

549.يك نشست دراداره چاى
اقاى نديمى درنشست دراداره چاى لاهيجان درهمانديشى باحدىد بيست نفر ازحاصرين  گفت:
١ بانزديك به ٤٠٠ سال علم وفن وتجربه درحال صحبت هستيم
٢ شمابايد ازجهت ارتباط بامردم ويادرك مشكلات به جمع بندى رسيده باشيد
0٣ شما درگزيىه هاى مختلف تجربه شده بهجمعيندى رسيده باشيد
٤ اگرمشكل رادرمديريت بدانيد ،همه نوع مديريت راتجربه كرده ايد ،ضعيف ،قوى ،باسواد مرتبط ويابى ارتباط  ،درحدمعاون وزير ياكمتر،درتهران ياگيلان ،ازدرون سازمان يابيرون ،
ولى مشكل چاى حل نشد
٥ ايادرهمه نقاط چاى خيز خريد تضمينى وجوددارد اگرندارد چه بايد كرد ؟ واياهـيچ گاه موضوع خريدتضمينى بي مشكل بوده ؟ اين روش تاكى قابل تداوم است ؟ ايا مىشود كفت كه چاى فقط به خاطر خريد تضميمنى دچارمشكل است و
٦ ايا مشكل درتورم است يا انكه سيستهاى كلان ديگر موثر است ؟ وايا وقتى كه تورم پايين بود وضع چاى خوب بود
٧ ايا مشكل درترويج وامزش است واگراموزش داده شود مشكل چاى حل مىشود
٨'ايا مشكل درعدم بكارگيرى متخصصين است واگر كارشناسان درجاى خودايتفاده شوندمصيبت چاى حل مىشود
١٠ ايا ىشكل چاى واردات است وباحل يا استفاده درست ازتجارت ما مواجه بامسايل نخواهقم بود
١٢ ايا مشكل درباغ است واگربهزراعى وبه نژادى صورت پ يرد مشكل چاى تدبير مىشود
١٢ مشكل چاى درمصرف است وبايازارسازى وبازاريابى مشكل حل مىشود
١٣ ايارسانه هامشكل  چاى هستند وماازطريق تن مىتوانيم مشكلات راحل كنيم
١٤ ايافرهنك سازى كه درگذشته ماانجام داديم وسعى كرديم چاى خارجى راباضعف هايش معرفى كنيم ويانام چاى داخل رابه اقصا نقاط ايران معرفى كرديم بايد ادامه يابد ويا طرح تحقيق وتفحصى كه نوشتيم وچهارسال بران كوبيديم وديگر امور بايد تداوم يابد؟
١٥ ايا طرح اصلاح ساختارًى كه مجلس پنجم نوشت وبنده به مردم قول حذف ان رادادم وازاول مجلس ششم مجددا دولت راوارداجراء نموده وبالا خره درمجلس هفتم مجددا خريد تضمينى راراه اندازى نموديم مشكل راحل كرد
١٦ ايا كشاورزان مادوره هاى افزايش كميت وكيفيت راديده اند
١٧ ايامشكل درقطعات كوچك وخرده مالكى است
١٨ اياتنزل سطح وواگذارى تصميمات به استانداران به جاى وزراء مشكل راحل مىكند
١٩ اياتنزل سازمان درمدزيرمجموعه استاندار مشكل راحل مىكند
٢٠ ايا مشكل دررابطه با عدم هماهنكى توليد وتجارت وصنعت مىباشد
٢١ ايا تحريم فرصت چاى است يا تهديد
٢٢ ايا مشكل چاى رابخش خصوصى حل مىكند
٢٣ ايا مرزنشينان مشكل چاى راافزايش دادند
٢٤اياموضوع فراورى واسانس و٠٠ درحد مطلوب است
٢٥ اياكارخانجات  فعلى موثر دراهداف ماهستند
٢٦ ايا نحوه خريد چاى مشكل ماست
٢٧ اياتغيير كاربرى ريشه درمنافع ديگر امورداردويا ريشه درچاى دارد
٢٨ ايا قيمت كف ( خريد تصمينى ) مشكل چاى مىباشد
٢٩'ايامشكل چاى تنها زمان نابهنگام پرداخت وجه خريد اى دارد
٣٠ ايا محصولات باخريد تصمينى مسكل ندارند
٣١ ايا ترسالي وخشكسالى  مشكل چاى است
٣٢ ايانحوه چيدن چاى مشكل چاى است
٣٣ ايادانشگاه كمكى به چاى مموده است
٣٤ ايا اموزش فنى حرفه اى كمكى به چاى نموده است
٣٥  اياتعاونى چايكاران به اندازه كافى فعال است
٣٦ ايا سنديكا به تعهدات خود وفاداراست
٣٧ ايامتوسط ٤٠٠٠ متربراى هركشاورزرمشكل راحل مىكند

********************************************************

548.سخنگو
مىكويند نفس ناطقه ، مىفرمايد علمه البيان ،مىگويند ادمى باديگران ازراه حرف زدن ارتباط برقرارمى كند
حرفها ى خوب وبد ،زشت وزيبا ، حرفهايي براى ساختن  وسوختن ، راه  وانحراف  ،هدايت واضلال تشويق وتمذير
ايا مىتوان فهميد ونگفت ،ايا مىشود خاموش نشست  وحرفى برزبان ناورد
ايامىتوان درويي ها وتباهكاري ها راديد ونخروشيد
اياسزاواراست كه نقدى براى ساختن نداشت
ايا مىشود اززبان براى افشاى مردمانى كه درهرجا مردم راپل منافع شخصى مىسازند استفاده نكرد

********************************************************
547.صبحً روشن
چراصبح ؟ چراروشن ؟ مگرصبح اغاز چه زمانى است ؟ مگرتفاوت صبح  باغروب درچيست ؟
ايا فلق  كه خداوند  براى ان يك سوره فرستاد ودران مارادعوت به پناه بردن به خويش  فراخوانده  گرفتارى بشر رادرچه دانسته است؟
شرماخلق چيست. ؟ وديگرايات ان افاده چه معنايٍٍي را خواهدداشت ؟
حسد چيست  وحاسد كدام است ونقش ان درمباحث  اجتماعى چيست  ؟ ايا رفتار مبتنى برحسادت ( مخصوصا درسياست) چهـ اثارى به همراه. خواهدداشت
صبح روشن وزدودن تاريكى ها وشبهات وشايعات وپرده بردارى ازكاركردها وتلاش ها ورنج ها ومرارت ها ،ارزوها وامال  وبرنامه ها وكاركردها و
********************************************************
546.جذب خنثي
اگرتوانستيم دشمن راجذب كنيم كارفوق العاده اى كرديم واگرنتوانستيم وفقط اورا خنثي كرديم بازهم كارمهمى راانجام داديم چراكه دشمن ممكن است صرفا بخواهد اذيت كند ،تهمت بزند ،دوست تراازتو دور كند ولىاگردريكى ازدوحالت قرار بگيرد اولا فكرتومشغول اونيست وثانيا وقت ترانمىگيرد وثالثا دوست ترانمى فريبد
********************************************************
545.ماباقدرت مىجنگيم
فردى درلاهيجان گفت من عادت دارم باقدرت دربيفتم ،ديگرى ازاو پرسيد اين  يعنى چه ؟
يعنى بايد صعيف بود تا ازشرتو درامان بود،وياحتى صالحين بايد ازتو بترسند جون توعادت دارى باقدرتمندان درگير شوى
اين چه فكرباطلى است كه تو براى مطرح شدن  باهركسي درگيرشد ،افراد صاحب اين افكارچقدرازاسلام وانقلاب دورند
حق وباطل  مطلبى است واصل ستيز مطلبى ديگر
اينكه درلاهيجان وسياهكل كسانى باشند كه پگويند ما با هرنماينده درگيريم واقعا چه منطقى خواهد داشت
ايانماينده منتخب مردم نيست ،دراين  صورت چنگيدن بامردم به  چه معناست
ايا نماينده جايگاه قانونى ندارد دراين حال چنگيدن باچايگاه قانونى چه وضعى دارد
ايا نماينده. يك فرصت براى شهرستانها وكشور نيست  دراين صورت  درگيرشدن  بااوچه حاصلى دارد
ايا اين چندنفر داراى  انصاف. ووجدان نيستند ،اگرهستند نفى خدمات مردم چه پايخى خواهدداشت
ايا مردم ازنيات اين چند نفر دررفتارهاى تخريبى باخبرنخواهندشد ،اگرمىشوند  پس!؟
********************************************************
544.سايتى براى همه
گفت : همه سايتهاى نمايندگان ازاول تااخر براى نماينده است ولى ابوذرنيوز چرادراين سايت  براى نمايندگان ايران وگيلان تبليغ مىشود ويا اخبار،كشورى ،ورزشى و٠.  اين همه مطالب ،درحاليكه وب سايت ها وپايگاه خبرى ها ى  كوناكون فقط. و فقط ازيك نفر مىنويسند ولى اين سايت اين همه فرصت براى ديگران ايجاد مىكند
گفتند: واقعا با ادمهاى عجيبى روبروهستيم ،جه كنيم ازنگاه بعضى ادم وحشت مىكند ،چه بايدكرد ،اگر باديگرى باشيم عيب دارد واگر تنها براى خودمان انهم عيب دارد ،لطفا بگوييد چه بايدكرد

********************************************************
543.خسته شديم !
گفت : ،بابا خسته شديم ازبس اين نديمى همه جاديده مىشود ،توى سايت خودش ،درهمه خبرگزاريها ى كشوري واستانى و٠٠٠
گفتند  :،چه كند ، اگر  مى خواهى  اصلا هيچ كس ازاونگو يد ودرهاله اى ازسكوت نمايندگى كند،بعدشما برايش حرف درنخواهيددراورد كه نماينده ماگم شده؟!
گفت : اخه بابا دم به ساعت كه نبايد ديده شود
گفتند : خوب شما به ان خبرها  توجه نكن
كفت : نمى شود چون همه جا  هست
كفتند  به نظر مىرسد شما ازنظر نمايندگى باكس ديگرى بودى دلت مىسوزد ،وگرنه همه مىخواهند نماينده خودراببينند ،ايا واقعا عيب دارد كه نماينده نظر داسته باسد ودرتريبون هاى مختلف براى مردم خود افتخار افرينى نمايد
اين چه حرفى است كه يك نماينده فعال وزحمتكش وصاحب سخن رانپذيريم ،تازه شما ازكدام كانديدارصحبت مىكنى ،چه كسى مثل ايشان مىتواند هم اعتبار اقتصادى وسياسي وافتخارات متفاوت ديگر ايجادنمايد
گفت مگرخودايشان  سايت ندارد
گفتند : خوب چه منافاتى دارد ،كه ايشان اگر سايت دارد ديگران هم ازاونقل كنند ،تازه سايت ايشان هم كه از ديگرسايت ها نقل مىكند،يعنى اخبارايشان ازسايت هاى ديگر درزبان گويا انعكاس مىيابد
أگر كسي روزانه دهها گفتگو داشته باشد وراديو وتلويزيون وروزنامه  وخبرنامه وهفته نامه وفصلنامه  باايشان مصاحبه نمايند وبسيارى ازانهاهم قابل انعكاس نيست
اين چه حرفى است كه به خاطرچندنفرنماينده حرف نزند درحالى كه قانون اساسى به او حق اظهارنظرداده است
گفت : اخرماراخلع سلاح مىسازد ومردم باديدن اودرهمه جا شايعات مارانمىپذيرند
گفتند : اين مشكل شماست كه دچارحسادت هستيد وگرنه نماينده بايدهمين كارها راانجام بدهد
گفت :  بقيه نمايندگان چرااين قدردرهمه محافل دعوت نمىشوند ويااين قدرمصاحبه نمىكنند درحاليكه ايشان بادولتهاى پس ازانقلاب كاركرده ولى همه روزنامه ها ى چپ وراست اوراپوشش خبرى مى دهند
گفتند : فقط شما باخبرى كه اوباهمه دولتهاى  پس ازانقلاب كاركرده ،يا بقيه هم مىدانند ،اين چه حرفى است مگر امام ورهبرى وحاميان انقلاب بايد بادولتهاى منتخب مردم  مورد تاييد امام ورهبر وشوراى نگهبان مخالفت كنند
تنها كسانى بادولتهايي كه اولا تاييد صلاحيت شده اند وثانيا راى مردم راگرفته اند وثالثا انتخابات انان مورد تاييد قرار رفته است مخالفت مىكنند كه يا دموكراسي واسلام ورهبرى ونظام مخالف  باشند ،خوب برادرمن پگو باهمه. مخالفى وبهانه چويي نكن ،راست حسينى پگو چه راقبول دارى ، نكند باهمه ازعالم وادم مخالفت دارى و

********************************************************
542.چراانتخابات
پرسيد چرابايد درانتخابات شركت كنيم درحاليكه ٠٠
گفت انتخابات بيش ازانكه مال ديگران باشد مال توست ،چراكه انقلاب وقانون اسا سي مىگويد توبايد انتخاب كنى،نه انكه با كناره كشى ازانتخابات براى توانتخاب كنند
گفت ازكجا معلوم كه حضورمن موثرباشد
كفتند كه ابن همه انتخابات ثابت نمىكند كه تفاوت درمنتخبين وجوددارد
گفت كه انكه من مىخواهم درانتخابات شوكن نكرده ويانمى گذارند
گفتند چه فرقى مىكند ،مگرمىشود اثار انتخابات رامتوقف كرد بالاخره منتخب حاكم مىشود وهركه دراين كشور زندگى مىكند ازاثار بد وخوب اومتاثرمىشود
گفت درحد ارزووارمان من ثبت نام نكرده اند
گفتند كه دردنياى نسبيت زندگى مىكنيم نه ما كامل هستبم نه منتخبين ما
گفت خالا اگرمن شركت نكنم چه مىشود
گفتند اولا ازحق خود استفاده نكرده تى وثانيا ممكن است تعيين كننده باشى وثالثادرداخل وخارج ممكن است دشمن شادكن باشى
********************************************************
541.روش ونتيجه
اقاى نديمى درگفتگوى بايكً رييس اداره كه مانع انجام يك كارعمرانى شده بود گفت : اياروساى ادارات بايد يك تيم باشند يا انكه هركدام بايد بدون درنظرگرفتن هم ويا اهداف عمرانى وشهرستانى عمل نمايند
ديگران
ه ايا راه جلوگيرى ازخطا فقط تعطيل كردن است ويا انكه باكمك فرمانداروبخشداروحكميت وصورت جلسه عمل نمايند ،ازاين رونبايد كارهاى عمرانى كه باهزارزحمت بدست مى ايد راتعطيل كرد بلكه ازطزيق مقامات مافوق چاره انديشى شود
********************************************************
540.اشتباه
گفت دورقبل به اشتباه ماراانتخاب نكرد وامروز ماراانتخاب كرد
گفتند شايد هرانتخابى ضررهايي داشته باشد قبلى اگر اشتباه بود اين يكى نكند فاجعه بار باشد
********************************************************
539.بالمناصفه يابالمذاكره
اقاى نديمى درموضوع سفر رييس جمهورى گفت كه اقاى استانداربايد مورظب باشد امكانات وبودجه دراستان بالمذاكره تقسيم گردد نه هرفزدى كه مذاكره بيسترى داشت حقوق بهره بيشترى بگيرد
********************************************************
538.گوش
اقاى نديمى درنشست با معلولين حركتى وجسمي ( سومين نشست ) گفتند كه شايد از هرنشستى دهها هدف درنظراست كه دراين پنج هزارنشست ( بامردم يا براى مردم) درحال ونهادينه كردن ان هستيم وازجمله انها موضوع واداركردن مردم به موضوع گوش كردن است
مسوولان عادت كرده اند فقط حرف بزنندوكمتر گوش مىكنند ولى بنده مىكوييم حرف بزنند ودايما مىپرسم كه باز هم حرفى هست وبه مسوولان پس از مردم اجازه حرف زدن مى دهم ونودمن نيز بس ازمردم ومسوولان به جمع  بندى وچاره  انديشى  مى پردازم
خداوند گوش رابراى شنبدن قرار داد ودرابتداى خلقت ماچيزى نمى دانستيم ولى باگوش به مامىفهماند وگوش وچشم ودل براى تشخيص ودرك وتشكراست ،باگوش بيشترين دزيافت وبعدازان ديدن وتحليل كردن واگر داده نباشد تحليل يا پردازش مفهوم ندارد
اگربشتر ودقيق ترگوش كنيم علم واطلاع براى عقل وتحليل وبردازش بدست مىاوريم وبسيارى ازتحليل ها غلط است چون ارلا داده ودريافت ناقص لست  وثانيا ازجهت جامعيت ودقت كامل نيست ازاين روتصميم وعمل ونتيجه متناسب يا مورد انتظار حاصل نمىكردد
********************************************************
537.ناظرشورا
اقاى نديمى درجلسه اى گفت براى شوراها برنامه مفصلب داشتم كه به علت مسووليت درهيات نظارت قادر به انجام ان نيستم ودوستان بايد بدون اتكا به من دنبال ان برنامه هاباشند ازجمله: ١ ميل داشتم رابطه شورا ومجلس رابراى مردم عيان سازم كه هرچند ميزان راى ملت است اماهيچ كس نمىتواند رابطه بين شورا ومجلس راانكاركند يعنى شورا ادامه مجلس است واگردراين اتخاب همسويي دنبال شو د حتما تصاد بين نماينده وشوراايجاد نمىشود واين كارمنجر به ضررمردم نمىشود ،چراكه اول واخر راى حق مردم است اما اگر تيمى براى خدمت تهبه شود شهر وروستا همه براى خدمت اماده مىگردند
اگرمردم به ميل خودتبم هماهنگ براى شوراانتخاب كنند دراين صورت شوراكه قدرت محدودى ازجهت حوزه عمل دارندمىتوانند ازنماينده كه حوزه نامحدودترى دارد براى خدمت به شهروروستا استفاده مىكنند
ولى اگرانتخاب مردم ( كه حق انان است ) ضدنماينده باشد چه اتفاقى مىافتد ،يا نسبت به هم بى تفاوت هستند ،يا حداقلى ازنماينده ( درشهرستان ،استان ،كشور  وهمه حوزه هاى  قانونى واجرايي و٠٠) استفاده مىشود ويا خداى ناكرده رودروى يك ديگر مىايستند كه فاجعه عدم بهره مندى بيش مىايد
ازاين رو بى هـيچ شبهه اى اى انتخاب حق مردم است امالين دو انتخاب تفاوت است
٢ اگرناظر نبودم مىتوانستم درمورد همهرشوراها اظهار نظرنموده وبسيارى ازاطلاعات رابه اطلاع مردم برسانم چراكه مردم نيازمند اين اخبار بوده ويك نفزكه رقيب انتخاباتى به حساب نمىايد  مىتواند نقدجامعى ازهمه شوراها وشوراييان به عمل اورد
فرصت هاى ازدست رفته رابه مردم گفتن وضعف وقوت هارااشكارنمودن  وزدوبندها واحتمالا سوء استغاده ها وروش هاى انتخاب شهرداران وتغييرات مداوم  وديگر امور ازضرورياتى است كه هرچند ماازگفتن ان معذوريم ولى ديگران مىتوانند چنين مهمى رابه عهده بگيرند
٣ بايد براى مردم شرايط خاص كشورتوضيح داده مىشد كه باتوجه به ركودتورمى انتخاب افرادى كه قدرت خلق ثروت راندارنديك كار عبث بلكه زيانباراست ونبايد افرادى راانتخاب كرد كه ويژگى دوران جديد راندارند
دقت براسامى اغراد وقد استانى وكشورى يك ضرورت است  ونبايد چهارسال دراختيار افراادى قرارداد كه براى  دوران پرپولى مفيد وبراى اين دوران حتما غيرمفيد هستند
٤ دقت درخصلت افرادى كه نان به نرخ روز خورند بسيار مفيد است مثلا افرادى كه ديروز اگرنقدى ازاحمدى نژاد مىشد ان چنان برمىتافتند كه هر انگ رانثار مىكردند ولى امروز جنانند كه نگو ونپرس
البته شناخت اين افراد به مااين علم رامىدهد كه يا انان خيلى اززمان عفبند كهاگرافاى مثلا اگر اقاى. نديمى در مرحله  دوم انتخابات اين دوران راپيش بينى كرده بود توسط اين گروه محاكمه شد كه
********************************************************
536.نديمى وصنعت درگيلان
پرسيده  شد كه اقاى نديمى درمورد صنعت درگيلان دراين دوازده سال چه كارهايي  به طورمستقيم وغيرمستقيم انجام داده ايد
ج: يكمين كارايشان  دردوره ششم حل مشكل مربوط به محدويت هاى ايجاد صنعت درگيلان بود كه به نام كشاورزى ايجاد محدويت نموده بودند ونمى گذاشتند كه كارصنعتىدركيلان شكل بگيرد ، توضيح انكه ازسال ٦٤ اين محدويت اساسا گيلان راازچرخه توسعه صنعتى عقب انداخته بود
٢ دومين عملكرد ايشان درمورد زير ساخت هايي بود كه اصل سرمايه گذارى راتسهيل مى كرد پئگيرى نتيجه بخش درموردراه اهن وازادراه كه مطمننااين زيرساخت ها مثل مباحث مربوط به اب وگاز ومخابرات و٠٠٠ هركدام درنوع خود درجلب سرمايه گذلرى موثر مىباشد
٣ پيگيرى تبديل منطقه ويژه انزلى به منطقه ازاد درمجلس ششم كه بك عنوان ان صنعتى ازدستاوردهاى دوره نمايندگى ايشان است
٤ راه اندازى اداره صنايع سرق گيلان درلاهيجان ( با ان همه دردسرهايش )
٤ راه اندارى شهرك صنعتى درلاهيجان
٥ راه اندازى كارخانه سيمان درديلمان به عنوان يك شهرك بزرگ  ودويست ميلياردتومانى
٦ پيگيرى رفع مسكلات اساسي شهرك سياهكل چون برق ،اب ،فاضلاب ًمخابرات ،و٠٠٠
٧ جلب وحمايت ازسرمايه گذارى هاى مختلف درايران ،گيلان ،لاهيجان ،سياهكل ،كه خودنياز به نام بردن وسرح تفصيلى دارد
٨ حمايت ازتشكلهاى  مختلف صنعت ومعدن درايران وگيلان ولاهيجان وسياهكل
٩ حمايت ازراه اندازى وتوسعه كشتيرانى درگيلان ازطريق وزارت بازرگانى
١٠ پيگيرى راه اندازى دومنذقه ويژه اقتصادى درلاهيجان واستارا
١١ پيگيرى راه اندازى شهرك هاى جديد درلاهيجان وسياهكل
١٣ بيگيرى اساسي درمصوبات سفردولت به گيلان  به عنوان چانشين وزيرصنعت درگارگروه ازجمله شهركها ومخصوصا خودروسازى با تيراژ ١٥٠/٠٠٠ هزارى
١٣ تلاش براى بازديد مكررمسوولان صنعتى ازكيلان  و
١٤ طرح خواست هاى صنعتى ومعدنى ازمسولان كشورى واستانى وروساى جمهور
١٥ اخذ ميلياردهاتومان اعتباراز منابع ملى براى صنايع كوچك ومتوسط وبزرگ
١٦ رفع كثيرى ازموانع سرمايه گذارى صنعتى درايران وگيلان ولاهيجان وسياهكل
١٧ صدها كاركوچك وبزرگ ديكر درسامانه هشت سال ويك سال اخبر ودوران معاونت وزراء و٠٠ موجوداست كه درقال ومقال ديگر كفته ايد
********************************************************
535.بودجه. دراتاق ايران ١٣٩٢/٢/٩ ساعت ٧ غروب
درانسوي مرزها  نقطه عطف شد اين بودجه نويسى واين نگاه  عسكر اولادى
نهاونديان ؛ اقتصاد بااستبداد اداره نمىشود،رابطه اقتصاد وبودجه ،مقاومت دررابطه با اقتصاد بادكنكى ،اعتماد به بخش خصوصى ،روشناى سياسي دولت واينده ،جلوگيرى ازبي تصميمى وناهماهنگى ، مشكلاتى چون ارز وروغن نباتى ،، بازارخودرو ،ارز درسال ٩١ مىتوانست بهتر ازاين مديريت شود،تصميماتى كه موجب تشديد تحريم شد
جمعه اى ، :ماليات يعنى دودكش دارها ،حمايت مجلس ،ماليات وشناسنامه دارها ،،  خواهش براصلاح مواد مالياتى ،تقسيط شفاف تر،
شمس اردكانى : افتخارحضور دركميسيون تلفيق ،نفت وانرژى ،اخراج ازبازارنفت واثاران ،پنج ونيم بشكه نفت مصرف وهشت ونيم دلار وده ميليارد اوراق به نفت  وتوانايى بخش خصوصى ونياز ريالى  وسرمايه گذارى وگردجهان نگرديدن واوراق مشاركت دولت وجارى  ،دارندگان پروژه وخيل عظيم دانشجويان ونهصد هزارفارغ التحصيل ونفت وگاز وانرژى اشتغال ايجاد كنيم وماده ٩٠  وحذف شدن ان درست بود
فاخر: ارزوى رهبرى وبستن چاه نفت وبدون نفت كشوررااداره كردن وفروش نفت وارزاداره كشور وشرايط كنونى وامكان رسيدن به اقتصاد بدون نفت ،ظرفيت خالى  وبيكارى ،حقوق بگيران وصدمات ازتورم وجلوگيرى ازاختلال زندگى انان
بحرينيان : درركودهستيم وخروج پول ازچرخه توليد به مالى مثل امريكا واشتباهات مجلس مثل ماده ١٠  برنامه چهارم سود براوتمام بخشهاريكسان بود كشاورزى وصنعت ومعدن  ، سهم بخش صنعت ١٥ وكشاورزى ٩  ،منابع كجارفته ويرنامه سوم وارزش رفزوده وافت صنعت ومعدن  وسهم بدهى ٣ واذر ٥١ درصد وبانكها ىدولتى وتسهيلات وايجادواحدهاى جديد وتكرارى وزايد  ٨٧ درصد تسهيلات نگرفتند واشتغال ١٤ هزارنفرى و٣٠. / بيكارى  وبحران بيكارى وبرنامه راهبردى اقتصادى مجلس  وقيمت ارز اجبارى وافزايشى  ومثل كره اگاهانه درمورد ارز، اجراى ثبت ومنابع دولت. نه بخش خصوصى  ،از٨٥ جراعقودمبادله او به عقودمشاركتى تبديل شد ، كدام بانك مشكل داردوچرامتقاضى بانك خصوصى شدند
درحواست كمىسيون واحدهاى توليدى استان وخروج ازبحران
بهرامن : ٧٠٠ نفردهبيد فارس  وتخريب امكانات و٠٠ ونكرانى وحادثه استان
فلاح : بودجه بانصدهزارى به هفتصد هزارميليارد تومان ونكران توليد ناخاص ملى
اين جلسه تاده شب طول كشيد  ،محل جلسه خ طالقانى  سالن كنفرانس
********************************************************
534.عيب دمكراسي !
كفت :دمكراسي يك عيب بزرگ دارد وان راى گيرى است
كفتند : تمام خصوصيت وويژه گى دموكراسى همين مطلب است چطور شما انرا عيب مى دانى
گفت : اخر هربار راى گيرى بسود باز هم نديمى راى مىاورد
گفتند:يعنى توبخاطر يك نفر ويك راى باكليت دموكراسى مخالفت مىكنى
گفت: راهى جز مخالفت نداريم ،چراكه پرونده سازي ما هميشه جواب نمىدهد ،مافكر مىكرديم با ان كارها ديگر نخواهد امد ،اما باامدنش ماراكلا خراب كرد وعلاوه اينكه ان موارد كه با هزاركلك جور كرده بوديم خاصيت خود راازدست داد وديگر بين مردم ومسوولين ان همه زحمت ماهدر رفت
گفتند
********************************************************
533.خلاقيت ،نواورى،تفاوت
ادمهاى معمولى نمىتوانند تاريخ ساز باشند ،انها عموما درسايه هستند،ومىتوانند مريد خوبي باشند ولى ادمهاى نواور پيشگام هستند وبه ديگران مى گويند كه چه بايدكرد
انها حرف تازه دارند وبافكر خودراه تازه اى مى گشايند
أگر اقاى نديمى دوستانى دارد كه تا سرحد مرگ باوهستند  وبه قول مخالفان  (ازاوبت) ساخته اند بايد ريشه اى اين چنين داشته باشدكه مىبينند اوحرف تازه است
درنمايندگى مدل تازه اى است كه ويژه گى داردمثلا درشدت تلاش ،برنامه ريزى ،براى مردمان انديشيدن ،براى انها تكاپو داشتن ،وتازه هاى علمى وعملى واجرايي وپروژ ه اى دارد
اووقت خودرا براى مجدوعظمت مردمش مصروف مىسازد وبراى انان به صاحبان قدرت نزديك مىشود وبراى انان ازصاحبان قدرت كناره مىگيرد
مردم وقتى مىبينند كه دوستى ودشمنى مردم براى انان است چرابااو نباشند معلوم است كه اورا دوست خواهنذذاشتتوعليرغم  همه مخالفت هاوجوسازيها وپرونده سازي ها اورانجات بخش وتواناى برحل مشكلات خويش مىبينند
وقتى نديمى متفاوت است مردم برخلاف ميل مخالفان قدرت پرستان متفاوت مى شوند وبا اوبودن راعقلانى وانسانى وايمانى مى دانند
********************************************************
532.چندخواسته شورايى
به نظرشما مابايد ازشوراها چه بخواهيم ويا انها چه وطيفه اى دارند؟
١ انها بايد قانون شوراراچه درقانون اساسي ومصوب مجلس با دقت تمام مطالعه نمايند ،به طورى كه كاملاجايگاه قانونى خويش رابشناسند
٢ انها بايد مدلهاى احرايى شوراى كانديدايي خويش را ازجهات مختلف بررسي نمايد وضعف وقوت اشخاص عضورابدانند
٣ انها بايدمطلع ازوضعيت شوراهاى مشابه ونقاط قوت وضعف اين شوراها گردند
٤ انها بايد از وضعيت شهردارى ( يا دهيارى ) ازجهت عملكرد وبودجه واقدامات وبرنامهرهاى دردست اجراشوند
٥ بايدازخواسته هاى مردم وعلايق انان مطلع كشته وتمام ارمانها وارزوهاى انان راشناسايي نمايند
٦بايدبرنامه روشنى ازاهداف وبرنامه هاى خود ارايه دهد ،به طورى كه مردم بتوانند باوركنند كه كانديدا مىتواند به دليل ويژه گيهاى علمى ،عملى ،وحاميان ان رااجرايي مىكند
٧ افراد بايد خودرابه خوبى معرفى نمايند ،تا شايعات واحتمالات تبليغاتى عليه خودراخنثي سازد
٨ هرسابقه علمى واجرابي خودرا به روشنى بيان نمايد
٩ دوستان ومشاوران خودراازميان افرادمحبوب وشايسته برگزيده وبااخذ نظرات انان فعاليت تبليغى داشته باشد
١٠ ايتلاف ووحدت انان باافراد بادقت تمام صورت پذيرد
١١ مواظبت براحتمال  دورخوردن ازافراد داشته وانهارا به اشكال پنهان واشكارامتحان نمايد  ١٢ ازتمام دوستان داراى راى وقدرت تبليغ براى انتخابات استفاده مديريتى نمايد
١٣ نكات خوب تبليغى رقبا رامورد استفاده قرار دهد
١٤ باسرعت ودقت ناظرين رابراى تمام صندوقها برگزيده وبراى مديريت انان برنامه ريزى نمايد
********************************************************
531.حوصله
گفت من از حوصله نماينده درتعجبم كه ساعتها به حرف مردم وحتى منتقدين گوش مىكند وحتى درموارد زيادى انرا يادداشت مىكند وبجاى پريدن دربين حرفها ويااظهار كم حوصلگى پس ازتخليه كامل افراد بادقت كامل حرف هاى انان راجواب مىدهد
********************************************************
530.يادداشت
گفت كمتر مسوولى دركشور به اندازه ايشان اهل يادداست است وبقول دكترجلالى مجلسنحوه استفاده ازاين يادداشت ها بسيارجالب است وادمى دلش مى خواهد تا ازان سردزبياورد
هرجند كه خودنمابنده گفته است براى من نوشتن چندوجهى است ،گوش كردن ،جمعبندى كردن ،مستندسازى ،وبازل نزدن درچشم گوينده به او فرصت حرف ونقددادن است
********************************************************
529.زدن ياخوردن
براساس يك باوردينى هـيچ نامردى به موفقيت نهايي نمىرسد
دروغ چون باطل است ماندنى نيست
تهمت زننده دير يازود رسوا مىشود
شايعات بالاخره دروغ درون خودرااشكارمىسازند
پرونده سازان به گيفر اعمال خود كىرسند
افرادى كه با جعل عناوين سياسى جولان مىدهند تمام مىشوند
********************************************************
528.ممكن است كه٠٠٠
ممكن است بپرسند كه چراشما يك عمربانديمى بدهستيد
يابپرسند كه سما چه خدمتى به ابران وگيلان ولاهيجان وسياهكل كرده ايد كه اونكرده است
شايدببرسندكه چرا سعى داريد كه اوراازچشم مردم بياندازيد
وياسوال كنند كه گراازهـيچ خوبى اونمىكوييد ،يعنى حتى يك نقطه مثبت ندارد
ويا درخواست كنند كه چرانقدى ازان همه پروژه اى كه اوراه اندازى كرده نمىكنيد
وياشمارابااين استفهام روبرو سازند كه چرا ان همه بدگويي وبدخوانى وبددانى شما درمسوولين مملكتى كه حتما ازشما مى توانند بيشتر اطلاعات داشته باشند ودسترسي هاى بيشتربه اوواخبار اودارند اثرندارد
چراهـيچ مرجع مملكتى مانند وزارت اطلاعات ،نيروى انتظامى ، و٠٠ دزهيچ انتخاباتى وامتحان واستخدامى  به اونسبتي نداده اند
جرااين همه اتهامى كه به اونسبت داده ايد راست درنمى ايد  ولى شما هنوز دست ازاين رفتار غيردينى خود برنداشته ابد
اگربپرسند كه. چرا در هراستعلام براى هرسمت ومسووليتى باسرعت تمام پاسخ استعلام اومثبت مىايد شما  چه مىگوييد
أكربپرسند كه هردوره سيل اتهامات شما جواب عكس مىدهد ومردم باز اورا باراى بيشترى انتخاب مىكنند شما چه خواهيد گفت
اگر ببرسند كه چراعرض وابروى ناداشته خودمىبريد  وزحمت دوستان اورا فراهم مىاوريد چه حرفى براى زدن داريد
اگرسوال شودكه ايامردم ديگر شهرها واستانها درباره نديمى چه مىگويند ،چه جوابى مىدهيد
اگربه شمابگويند خيلى ازمردم شهرها ارزومىكنند كه نماينده اى مثل نديمى داشته باشند پاسخى داريد
اگر به شما بگويند كه همه دولتها طالب ان بودند كه ازياورى ودانايي ومشاوره ومديريت وكارشناسي  اواستفاده كنند جه خواهيدگفت
اگربه شما بگويند كه اوبراى همكارى باهـيچ دولتى واسطه نتراشيده واين مسوولين بوده اند كه ازاودرخواست همكارى داشته اند چه مىگوييد
بانقدى
به دعوت بسيج صبح روز يكشنبه ١٣٩٢/٢/٨ساعت شش دردفتر اقاى نقدي رييس بسيج  وتنى چند از همكاران ايشان مباحثي بيرامون بسيج وبودجه واهداف وعملكردها ى بسيج بيرامون اهداف كمى وكيفى داشتيم وايشان علاوه  بربيان  كاركرد از نيازهاى بودجه اى گفت
دربخشى ازكاركردها از جمعيت اضافه شده دراين چند سال ونوع تعامل بادولت وكاركردهاى  اقتصادى واستفاده از امكانات جهت  رسيدن به ركوردهاى مختلف ازجمله همكارى بابسيج درتوليدات كشاورزى واسكان راهيان وحضوردرمساجد كفت  و٠
********************************************************
527.يكً تماس
اقاى عباسي سرپرست وزارت تعاون  كارورفاه درمذاكره تلفنى بانماينده لاهيجان وسياهكل گفت كه ايشان ازجهت تقسيم كاربه عنوان معين به لاهيجان مىايند وقرار شد تا هماهنگى لازم به عمل اورده شود
********************************************************
526.راه دريا
اقاى نديمى درمذاكره با نظرى مديركل ذيربط وزارت راه شهرسازى خواستارتخصيص جهت راه جيرباغ به اميراباد ( تعريض و٠) شد كه ايشان قول هفته بعد رادادند
********************************************************
525.ديداربامعاون اول
سه شنبه قبل از سفر دولت اقاى نديمى ساعت چهار بامعاون اول رياست جمهورى ديدارخواهندداشت تا اهمدرخواست هاى سفر را باايشان مذاكره كنند
********************************************************
524.جلسات طاقت فرسا
ازصبح ساعت شش تا هشت شب يكسره براى مردم كاركردن وجلسات هيات رييسه وكارگروه ها وصحن علنى تلفيق وكمك درمديريت جلسه تافيق وارايه پيشنهادات كميسون اقتصادى وشخصى وموافقت ومخالفت  وكنترل بيشنهادات نمايندگان وانطباق باارجاعات وشمارش راى كتبي وقرايت بيشنهادات نمايندگان وچلسات پيرامونى بودجه وسردردناشى از الودگى صوتى كميسون ( به جهت نوع فضا وپيچيدن صداى بلندگو) مىتواند بيانگر كارفشرده وبراثروهيجانى نماينده لاهيجان باشد كه تلاش مى كند تا ازحقوق مردم ،روستاييان ،كارافرينان ،امدادىها ،ورزشى ها،شهروندان ،حقوق بگيران ،بازنشستگان ،ايثارگران، دستگاهها،اموزشگران ،و٠٠٠ باحرارت دفاع كند
********************************************************

523.ديدارورزشى
ديدارهيات رييسه ورزش باوزير ورزش ورييس كميته المپيك درفدراسيون تيراندازى
اقاى نديمى كفتند كه
١ در مانده دولت چندكار ماندگار راتعقيب نماييد
٢ موضوع كره و اهميت حضور ورزشى و اخذ مدال وحفظ رنكينك جهانى(١٧)
٣ دستاورد در بيست سفر استانى از بودجه هاى چند صد ميلياردى ان
٤ توجه به خواسته هاى نمايندگان در كنار همكارى انان
٥ فعاليت بيشتر پارلمانى وزارتخانه
٦ توجه بيشتر به بودجه جوانان
٧ درخواست مشخص از تلفيق بودجه
اين ديدار در ساعت شش تاده شب به طول انجاميد

********************************************************

522.مىگويند
اكر انتصابى نكردى يا نخواستى بكنى پس نيستى ؟
أگر فحش دادى پس هستى!
اگر براى هركارت يك پرده بلندكردى پس هستى؟
اگر همه انچه رامى دانى نگوىى بس نيستى ؟
اكر دايم التبليغ باشى پس هستى !
اگر هرروز مدير عوض كنى پس هستى !
بايد به اين خرده مردم خنديد و انان رابه حال خود واگذاشت تا به زودى ٠٠
********************************************************
521.نقشه راه (٣)
به نظرشما چرا؟
چرابعضى مى حواهند تا افراد به سايت ابوذر نيوز ( ايرج نديمى ،. زبان گويا)  مراجعه نكنند
ايا از مطالب مندرج در ان وحشت دارند؟
چرابعضى مىخواهند تا جلسات با نديمى برپانشود ؟
ايا از ارتباط مردمى نديمى مىترسند؟
چرا بعضى از سامانه هاى بايگانى كاركرد نديمى مىترسند ؟
ايا از افشاى زحمات واخذ نتايج كاركرد ايشان دراين دوره كوتاه وحشت دارند؟
چرا از اخذ سمت هاى مجلسى نديمى چون رياست فراكسيون ها وبين المجالس ،هيات رييسه تلفيق ودهها مسووليت درون پارلمانى مى هراسند ؟
ايا مىترسند كه حرفشان دروغ دربيايد كه مىگفتند ندبمى دراين مجلس پايگاهى ندارد؟!
چراازچهره متين وپخته اى كه براى نمايندگى ازجهت كاراكترخودساخته  درتعجبند ؟
شايد مى خواهند تا گافى ازخودبروز دهد وانان برطبل  افشاگرى بكوبند!
بنظرشما چرا ازاينكه صدها كاركرد اوشهر رازپرده باران نمىكند نمىگويند ؟
شايد خوشحالند كه بسيارى ازمردم از راه اينترنت وسايت ابوذر نيوز به اهميت كارهاى اين دوره پي نبرند !!!؟
چراازصدها وهزاران افزايش دوست وحامى اونمىگويند اما اگريكى دلخور شود براين نكته اصرار دارند كه نديمى تنها شد !!؟
شايد فكرمىكنند كه مردم متوجه رفتارهاى عمق گرا وكم حاشيه واثرگذار ونتيجه بخش  ودوست گرا واعمالى كه موجبات جلب اراء هميشه او نيستند !!!!؟
چرا ازانتخاب چهره هاى بومى وجوان نديمى درهراسند ؟
شايد به اين دليل است كه گمان  نداشتند كه ادمهاى موجه وداراى پايگاه مردمى براى انتصابات مدنظرباشند وبه اصطلاح شوكه شده اند !!!!؟
چراازحضور هرهفته نماينده ان هم با برنامه نمىگويند واز اثار مثبت ان داد سخن سر نمىدهند؟
شايد به ابن دليل كه گفته بودند كه نديمى ان قدر بزرگ ومهم شده كه اين دوره نمىتوان اوراديد!!
چراازدفتراوهـبچ نمىگويند؟
شايد دلشان مىخواست  كه يك نفرانتخاب شود ، تا هرچه دلشان مىخواست درباره اوپگويند وازجهتى ان يك نفر را اماج حملات خود سازند ،اما درحال حاضر ازجهت جمعيت وتنوع ومشاورين وكميته ها  شگفت زده هستند ونمىدانند كه باچنين طرحى وكادرى چگونه برخورد نمايند!!!؟
چرا ازنوع نگاه  ونگرش جديد حاكم برحوزه نمايندگى اين دوره اقاى نديمى نمىگويند؟
شايد دلشان مىخواست تا باعلم كردن يك گروه ودسته سياسى ايشان راايزوله نمايند!!!
چراازحوزه هاى  جديدى كه نماينده محترم بخصوص برون مرزى وخارجى نماينده مثل رياست شوراى بين المجالس ونمايندگى دراجلاس هاى جهانى نمىگويند ؟
احتمالا مى ترسند كه وجهه جهانى نماينده انان را به اغما برد!!!؟
به چه دليل نقش قابل اعتناى نماينده درحساس ترين وبلكه موثرترين چايگاه ايشان دربودجه ريزى كشور ان هم درسال حماسه اقتصادى يعنى نمايندگى كميسيون اقتصادى درتلفيق بودجه ويك نفرازپنج منتخب اين كميسيون درهيات رييسه ( با ان راى بالا ) نمىگويند ؟
شايد حسادت وكينه مانع اين اعتراف وتشويق مىگردد!!!!؟
چرا از موفقيت سايت منسوب به او ( با ايده پردازيهاى شخص او) وجلب بيش ازچهارصدهزاربازديد رابرنمىتابند؟
ممكن است داغ ديدار بر دل انان مانده است !!

********************************************************

520.داشته ها وناداشته ها
انجه داريم راباانجه ندارند قياس كنيم نه انكه مداوما ازنداشته ها سخن بگوييم خداوند به ما ان قدرداده كه تاعمرداريم ازاوتشكركنيم ،اگرمادرخودمان تغييرات كنيم مىتوانيم دنيايمان راعوض كنيم
همين امكان كه ازاعضاء سالم عضوى وياازنعمت هايي بمانند شعور برخورداريم مىتواند علامت خوبى ازموفقيت باشد
وقتى جانبازان ما كه باانتخاب خودشان قطع نخايي شده اند ولى احساس رضايت خود رابه ما اعلام مىكنند نبايد ما با كمترين مشكلى اعلان نارضايتى كنيم
********************************************************
519.چراخارج
خيلى ازادمها به جاى انكه خودشان برند شوند ويا مشور وشهرشان راديدنى كنند افتخارشان اين است كه دايما ازخارج بگويند خوب چرا خودمانمونه نشويم
چراما ازهرنظر الگوى مردم نگرديم وبه خاطرما وشهر واستان ما به ديدن نيايند

********************************************************

518.چاره انديشى
ازهرجلسه بايد خروجى داشته باشيم ،غرض ازجلسات بايد اين باشد كه نماينده ومردم ومسوولين راه حلى ازجهات اجرايي وقانونى پيدابشود ونبايد٫رفتن وقت مثلا ( ٢٠٠ نفر دريك ساعت (ازمثلا م علمان بازنشسته جهت زمين كوپست) بايد حل مشكل يا سرعت ان ويا هماهنگى باشد نه انكه چندصدنغر باهم جمع بشويم وهـيچ اتفاقى نيافتد
اين  مطالب قسمتى از سخنان اقاى نديمى درجلسه فرمانداروروساي بنياد و جهادكشاورزى  واموزش وپرورش  و٠٠٠ درسالن ارشاد درروز پنجچ شنبه ٩٢/٢/٥ بود
********************************************************
517.نخبگان وپخمگان
خوشبختى وبدبختى  علايمى داردوازجمله انها موضوع عقل وجهل است،جه خود ادم وچه معاشران ومديران
اگر مديران عاقل باشند ويا دوستان ازعقل بهره داشته باشند ثروت گرانقدرى رادراختياردازيم ولى بى بهره گى ازان مصيبتى است كه نگو ونپرس
********************************************************
516.نهادهاى قانونى و
منظورحكومت ازراه اندازى njo اناست كه حكومت بخشى از وظايف واختيارات وامكانات خودراواسپارى كند،كانون ها نبايد گمان كنند كه وظيفه انها اين است كه منتظر اداره باشندتا اتفاق ازدرون حكومت بيافتد بلكه خودانها بايد فكركنند وبرنامه ريزى نمايند

********************************************************

515.حرف كبوتر
درحين صحبت با معلولين بصورت مداوم كبوترها با يكديگر  حرف مى زدند واقاى نديمى گفتند كه صبح جمعه مردم رابه هم زديم ،ظاهرا انها هم جلسه دارند
********************************************************
514.جايگاه مشاور
اقاى نديمى درمذاكره يك مشاورگفت اصرار شما نشان مىدهد كه جايكاه مشاور رانمى دانيد شما فقط وفقط نظرخودراكه حكايت دلسوزى ودقت وجامعيت باشد بيان مىمنيد ولى حق تصميم گيرى رابايد به من واگذاريد چراكه شماتنها مشاورنيستيدوهمه مشاوران يك جور نظرنمى دهند
اگر فراراست هرمشاورى توقع داشته باشد كه همه حرفهاى انان عمل شود معنايش اين است كه اولا همه يك جور فكرمىكنند وثانيا ديگران حق دادن نظر ديگر راندارندوثالثا بايد به مساوره اوعمل شود
********************************************************
513.هماهنگى مديران
اقاىنديمى به مديرى گفت اگرمديران پس ازيك سال بلدنباشند باهم حرف بزنند وازتوانايى علمى وادارى يكديكر براى حل مشكلات مردم مراجعه كننده استفاده كنند چه بايد گفت واصلا چرابايد بعدازيك سال  ابن قبيل افراد به كارخودادامه دهند
ايابعدازيك سال ماحق نداريم بپرسيم كه شما چه مزيتًى دارى وايابهترازتووجودندارد واصلا اگرشمانباشى چه مشكلى  مىافتد وايا نبايد مديران راازديدگاه نواورى وارزش افرينى ارزيابى كرد
********************************************************
512.انتظارات
ايامانبايد حدانتظارخودرامعلوم كنيم مثلا ايابهتر ازاين دونعمت،نعمتى را مىشناسيم ،اسلام ،جمهورى اسلامى
واقعا ازاسلام دينى بهتر وازجمهورى اسلامى حكومتى بهتر مىشناسيم
خدمات اين دو قابل مقايسه باكدام دوره وخدمتى مىباشد

********************************************************

511.بالمناصفه يابالمذاكره
اقاى نديمى درموضوع سفر رييس جمهورى گفت كه اقاى استانداربايد مورظب باشد امكانات وبودجه دراستان بالمذاكره تقسيم گردد نه هرفزدى كه مذاكره بيسترى داشت حقوق بهره بيشترى بگيرد
********************************************************
510.گوش
اقاى نديمى درنشست با معلولين حركتى وجسمي ( سومين نشست ) گفتند كه شايد از هرنشستى دهها هدف درنظراست كه دراين پنج هزارنشست ( بامردم يا براى مردم) درحال ونهادينه كردن ان هستيم وازجمله انها موضوع واداركردن مردم به موضوع گوش كردن است
مسوولان عادت كرده اند فقط حرف بزنندوكمتر گوش مىكنند ولى بنده مىكوييم حرف بزنند ودايما مىپرسم كه باز هم حرفى هست وبه مسوولان پس از مردم اجازه حرف زدن مى دهم ونودمن نيز بس ازمردم ومسوولان به جمع  بندى وچاره  انديشى  مى پردازم
خداوند گوش رابراى شنبدن قرار داد ودرابتداى خلقت ماچيزى نمى دانستيم ولى باگوش به مامىفهماند وگوش وچشم ودل براى تشخيص ودرك وتشكراست ،باگوش بيشترين دزيافت وبعدازان ديدن وتحليل كردن واگر داده نباشد تحليل يا پردازش مفهوم ندارد
اگربشتر ودقيق ترگوش كنيم علم واطلاع براى عقل وتحليل وبردازش بدست مىاوريم وبسيارى ازتحليل ها غلط است چون ارلا داده ودريافت ناقص لست  وثانيا ازجهت جامعيت ودقت كامل نيست ازاين روتصميم وعمل ونتيجه متناسب يا مورد انتظار حاصل نمىكردد

********************************************************

509.شورايي ،كه بايد٠٠٠٠
ازنظركارشناسان امور شورا بايد
١منطبق با وظايف مصرح درقانون اساسى  انتخاب نمود مثلا اموزشى ،ورزشى ، فرهنگى  و٠٠٠
٢ بايدتلفيقى انتخاب نمود جديد وقديم اما اكثريت متعلق  به نيروهاى جديد باشد
٣ ازمحلات مختلف شهرباشند
٤ ريشه شهرى ومحلى يا قومى داشته باشند
٥ متمم نماينده مجلس باشند( ،يعني  عهده دارامور محلى نمايندگان نه درمقابل ،)چراكه فرصت سوزى نشودومردم از تضاد انان اسيب نبينند
٦ازجهت سرامدى وتجارب ومقبوليت وشناخت مسايل ومشكلات  داراى ويژگى باشد
٧ ازجهت انتخاب شهردار دچاراعوجاجات سلبقه وزدگى نباشد
٨ داراى تعهد كارى ووظيفه شناسي بوده وشورا برايش محل كسب قدرت وثروت نباشد
٩ بااهداف انتقامجويي وداشتن شغل (جهت رفع بيكارى ) درامتخابات سركت نكرده باشد
١٠ نگاه بسته ومنجمد ومتصلب ناشته وداراى شرح صدرباشد
١١ برنامه قابل دفاع واجرايي داشته وگرفتار خيال بافى وارزوبافى نباشد
١٢ معاشرين وحاميان ( مخصوصا مالى ) ازجريانات زياده خواه ودورزننده قوانين نباشند
١٣شهرداران بلحاظ ماندن درپست انان را مورد حمايت ( عير قانونى ) قرار ندهند
١٤ باتخريب كانديداهاى ديگر دنبال راى نباشند
********************************************************
508.سفرهيات دولت
باتوجه به سفرچهارشنبه ( ارديبهشت ٩٢)  به پيشنهاد دولت جلسه اى باحضور  نه نماينده  استانداروسه معاون وچهار مدير استانى  چند مشاور درمحل مهمانسراى استاندارى گيلان  به بيشنهاد نماينده لاهيجان وسياهكل  تشكيل شد واين محورها مورد توافق قرار گرفت
١ حدمالى سفر به ميزان ٢٥٠ ميليارد تومان مىباشد
٢ بهتر است پروژه هاى چند ميلياردى مطرح شود
٣ هرنوع مجوز كه اثرمالى ندارد امااثار اجرايي داشته باشد اولويت يابد
٤ وزراى معين درشهرستانها حصور مىيابند
٥ بابيشنهاد نماينده لاهيجان وسياهكل قرار شد تا٠٠
ارلا اولويت كشاورزى وصنعتى با همه زير مجموعه ها
ثانيا تقسيم بالمناصفه بودجه احتمالى
ثالثاتقسيم كار بين نمايندكان ومسوولان
رابعا ارايه همه مجوزها توسط مسوولان وبرخورد باكم ةاران پس ازسفر

********************************************************

507.دغدغه هاى يك نماينده مسوول
اگرتعهد ومسووليت راشرط اصلى بدانيم مىتوان گفت دغدغه هاى يك نماينده  مثل يك رييس جمهوراست چراكه :
١ نماينده نبايد تنها متوجه يك بخش باشد وبايد به  همه امور ومسايل كشور ومردم توجه داشته باشد
٢ مخاطب نماينده مردمان گوناگون با سلايق واراء ونظريات ومشكلات كوناگون  هستند
٣ خردوكلان ،نظام نمايندگى به گونه اى است كه همه ، همه چيز راازاومىخواهند وبه اصطلاح ادابى راجستجو نمىكنند

********************************************************

506.گاز

درجلسه مشترك. درون شهرستانى لاهيجان وسياهكل ،باحضوراقايان نورموسوى،، كشاورز ،حاجتى ، حيدرنژاد، ضميرى ،ارشادى وخداداى   وبخشداران لاهيجان برنامه ريزى ونماينده درمحل فرماندارى  لاهيجان  تشكيل شد

اعم مسايل مطروحه توسط نماينده عبارت بود از:

ارجاع مذاكرات  باوزير محترم نفت وتحويل پنج دستور اخير ايشات درمورد سرعت گاز رسانى  به  دهستانهاى شيرجوپشت ،توتكى ،ليل ،،پيركوه ، خرارود وبقيه روستاهها

٢ اهميت سرعت درسال كنونى

٣ حذف فاصله بين دوشهرستان. باديگر شهرستانها

خرارود  ،دوربرگردانرو اخذامضاء  ،اولين درروزنامه وحدودا پايان خرداد وقرادارد پيمانى خرداد براى كارايستگاهى به طرف پاشاكى سر اراباد ،دوستلات ، خرارود ،سلش ،چالشم ، ملكرود  تاخرداد ،تاسه ماه بعد تانيمه اول  مرداد ،راداربشته

اشكجان  پهلو  ،،. ايستگاه ،باهيه زمين ،ميزان زمين ،پكيج وطراحى زمين و٢٥ كيلومتر كشل ،كهنه سرا توتكى 'صالحكوه ، سوتگوابر  ،سه چكه  ،كلنادان ، تانبمه اول سال  بااستفاده ازاختيارات ميرعامل  درتكميل چندروستاى اخير

پيركوه

گرماور،وانتهاى پيركوه  ايستگاه وخط تغذيه ومسير اب وكتابچه بيركوه ،بن زمين. ،ملامحله ليه نوروزمحله وكوپست  ،خرمرود   جليسه ،،كلاك وچمچال. ودوبيرگوه ، دوكيلومتر تغيير واريانت  تا شهريور وشروع به كار همراه خط تغيه

٣/٦ كيلومتر بااين تصميم حدود١٦ درصد مىرسيم ودرنيمه دوم به بيست تاى ديگر مىرسيم كه اين هم ١٦ درصد مىشود مهر طراحى تاپليان  اذر تابهمن  ،دهه فجر

دهستان شيرجوپشت

قاضى محله پيمانكار معرفى شد ،دوزمين مشكل انتقال دارد  تحويل دردفترخانه ( فردا)  دراين طرف شرجوپشت ریا( بالا وپايين ) ارباستان ،،سىدمحله گتابچه بيمان ، ميان محله چاف ،بالارودپشت ،بين كلايه ،فشوپشته ،نوشر ،شيخ على ،كلايه ، ازخرداد براى پيمانكاردرمهرماه يااذركاراجرايي شروع مىشود

به قردارد رفته باركوسراً،امير اباد ،ًاربوكلايه ، سادات محله ،چهلستون  شرم لنكه ،شرجوپشت  حسن عليده ،چمندان ًصيقل بنه ،،متعلق محله

امامده بالا وپايين ،جيرباغ ،بالامحله وپايين وقاضى ًايشگاه ،ناصركياده ولاحشر ،ا

اكبراباد وشرفشاده ،مهدى اباد وكهنه رودپشت مانده اند براى نيمه دوم  براى اذرماه تى تىپريزاد وايوان استخر وناصركياده  بالا وبايين وايوان استخر وگچلام  وبالرودپشت

گل رودبار

تموشل بالاوپايين  دهسر بهادر،كلارودبار و٠. جوپيش ،گوكه ،بيجاربنه ،كياسرا ،لبك ،پايين محله لفمجان  تا يك ماه

پاشاكى ًبالا،بايين ، پشتاسرا ،كردمحله ،بادان محله پنابندان ،شيوا ،

اسلام  ده ،.  بالاوپايين كوشكجان ،،زميدان وشير نساء ،سطلسر

فقط سطلسر بيست كيلومتر كاردارد سه ماه طراحى و تامهر معرفى پيمانكار

نيمه دوم  طراحى مراددهنده ، رحيم اباد وگمل ، رمضان بيجار،فيدره وسراش

********************************************************

505.نقشه راه (٢)

مىتوان ازروى مكاتبات ومذاكرات وجلسات  اقاى نديمى. به مدلى از كاركرد واهداف ايشان پي برد چراكه باتغييرات اساسي درمشى ومرام ايشان روبروهستيم كه بيانگر داشتن برنامه مى باشد خوب است به اين مطالب توجه شود

١اتمام پروژه هاىي كه دوره ايشان  باخون ودل تبديل به پروژه شده ولى باوجود اعتبارات بسيارى كه درهمين ستون چاپ شده متاسفانه نتواستند ازفرصت طلايي بهره گيرند

٢ ايشان عمده تلاش  خودرامعطوف  به اين كار كرده  كه همه جا بدانند كه اوفقطوفقط نماينده مردم است نه احزاب واشخاص ، وتمام داد وفرياد خود رامتوجه مردم كند ودرمقابل كسانى كه خودراوامدارغيرمردم مىداندايستادگى مىكند

٣ حضورهمه جانبه ايشان باعث شده تا ازجهت طرح مباحث دينى وانقلابي وعلمى وسياسي واجرايى و٠٠٠ برغناى ارتباطاتوافزوده شود كه اين مطلب سطح انرا افزايش داده وبه سادگى نمىتوان مردم راادراره كرد جراكه درمذاكرات چهره به چهره مردم به صورت دقيق ترى باامور اشنا مىگردند

********************************************************
504.وزيربهداشت
جلسه باوزير بهداشت ودرمان واموزش بزشكى درموردبيمارستان. هاى  سياهكل ،رودبنه ،وسيدالشهدا و٢٢ ابان  لاهيجان واخذ دستورات پيرامون دانشكده. بزشكى وكمك هاى مالى  درجلسه ٩٢/٢/٣ ساعت ٨
********************************************************
503.وزيرنفت
ديدارباوزيرنفت باحضورمعاونين ونيز مديران استانى واخذ اعتبارات براى گاز وcnj وحل مشكل اقدام به ساخت يك فرهنگسرا توسط وزارت نفت  و٠
********************************************************
502.ديداربارييس سازمان اجتماعى  وهماهنگى جهت  شروع به ساخت كلينيك تخصصى  درلاهيجان وشعبه سياهكل واتمام پروژه هتل غجر وساختمان جديد درلاهيجان
********************************************************
501.نوسازى
ديداربا اقاى رييسى  رياست سازمان نوسازى. واخذ سه ميليارد تومان جهت  مدارس دردوشهرستان ودستورشفاهى ايشان به رييس استانى
********************************************************
500.دغدغه هاى يك نماينده مسوول
اگرتعهد ومسووليت راشرط اصلى بدانيم مىتوان گفت دغدغه هاى يك نماينده  مثل يك رييس جمهوراست چراكه :
١ نماينده نبايد تنها متوجه يك بخش باشد وبايد به  همه امور ومسايل كشور ومردم توجه داشته باشد
٢ مخاطب نماينده مردمان گوناگون با سلايق واراء ونظريات ومشكلات كوناگون  هستند
٣ خردوكلان ،نظام نمايندگى به گونه اى است كه همه ، همه چيز راازاومىخواهند وبه اصطلاح ادابى راجستجو نمىكنند
********************************************************
499.گيلان پاكت
بازكشت به  نامه ش. ٤١٤٩ مورخ ٨٢/٦/٢٢  نماينده ، ونامه ١٢٢٥٣ مورخ ٨٢/٧/٦ بانك صادرات  واماده واگذارى  شركت گيلان پاكت  ،ابويي مهريزى  مديركل دفتر صنايع غيرفلزى
٤٠٣٧٤٦٦ - ٨٢/٧/٢١
********************************************************
798.كمك سه ميليارد ريالي
نامه رييس جمهور. ( خاتمى)  ١١٨/٣٢١٤١/٥٦٤ مورخ ٨٢/٧/١٦ درخصوص كمك به مجتمع فرهنگى  لاهيجان باتوجه به سابقه رييس جمهور وهماهنگى رييس دفتر به اقاى ستارى فر معاون رييس جمهور  ورييس سازمان مديريت  وبرنامه ريزى كشور درخواست مبلغ سه ميليارد ريال معادل سيصد ميليون تومان ازمحل رديف ٥٠٣٤٢٢ ازمحل اعتبار طرحهاى مربوط به سفررييس جمهور پرداخت گرددودستگاه مجرى وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى معرفى كرديد
********************************************************
497.طعمه
مىگويند افرادى ازكانديداها براى انتخابات رياست جمهورى به عنوان چهره اصلى نيستند بلكه انها براى ايجاد حساسيت ويا اهداف ديگر كانديد مى شوند كه ممكن است ردشوندتا ازاين موضوع استفاده گرددو
********************************************************
496.خزنده
برادرى نامه اى اورد كه باغات ان گور خزنده است. پرسيده شد كه خزنده يعنى چه ؟ گفته شدكه درخت انگور درروى زمين است ،ظاهر فرق ايستاده وروى زمين  دران سامان اين معنا رادارد
********************************************************
495.نقشه راه (١)
تمامتلاش نماينده دردوره جديد ان است كه درهمه حوزهها شاهد اتفاقات جديدى باشيم بنحوى كه هـيچ فكر وايده اى از نظردور داشته نشود
اولين ومهمترين  فعاليت اين دوره وقت بيشتر براى مردم ودوستان است كه تمام روزهاى هفته بصورت پيامكى ، اخر همه هفته ها بصورت حضورى اين امكان ايجاد مى شود تا سه گانه ( خبر ، بيگيرى ،جلسه ) عملى شود وتمام درخواست نشست ها عملى شود ،كه بصورت جمعى ،محلى ،صنفى ،سياسي،،و٠٠'تاكنون اجرايي گرديد
دومين خصوصيت ايشان پيگيرى حداكثرى امورمردم درمجلس، ادارات وتحقق مصوبات وتمام پروهوها انهم درشرايط بسياربدمالى واقتصادى است ،كه سامانه هادرزمان كنونى وكتابها وانواع نشريات دراينده  بيانگران بوده وخواهد بود
سومين  مطلب اناست كه وارد حاشيه هاى كشورى واستانى وشهرستانى نكرددوبه. خواسته هاى امروز وفرداى مردم. بيانديشد
چهارمين وئژگى كه ايشان به ان. تاكيددارد اين است كه براى تمام مردم باشد نه اشخاص خاص ويادسته جات ومحلات وصنوف خاص
پنجمين ويژگى ان است  كه بيشتر اثرگذارباشد تابازيگر ،مثلا درمجلس كمتر  حرف بزندولى پراثرباشد ازجهت اخذاراءوياحرف بسيارموثر
ششمين موضوع اناست كه دفترى ويژه وكم نظير ازجهات گوناگون كه كم كم اثار خودرا نشان خواهدداد راه اندازى كرده كه ازنظر اساسنامه وساختاردرايران نظير ندارد
********************************************************
494.ديدارباايه الله امامى كاشانى
ازسوى حضرت ايه الله امامى كاشانى  توليت  مدرسه عالى. شهيد مطهرى اقاى نديمى درديدارى صميمانه باايشان به ياد دورانى كه باشهيد عليرضا موحدى كرمانى ازسخنرانيهاى ايشان وايه ايه الله موحدى كرمانى وانصاريان  درمساجد قدس ومسلم بن عقيل  و٠٠ حضورمىيافتند
ونيز استفاده از شب هاى احياء درمسجد ومدرسه  ولحن عرفانى  وايه يا ايها العزيز. ومداحى موسوى  واهداف ايشان درتوسعه مدرسه دراستانهاى ديگر شد
يكى ازمسوولين مدرسه مى گفت ايشان تاكنون  اين قدردردفترنخنديده  بود
يادكردى ازدوران طاغوت  وممنوع المنبر و وسخنان امام جمعه موقت  فعلى تهران ازمطالب اين ديدارخاطره انگيز بود دوشنبه ٩٢/٢/٢ ساعت ١٢
********************************************************
493.يارانه درتلفيق ١
ركود تورمى( بيكارى ،تورم بالا) نرخ رشد توليد ناخالص داخلى پايين، نرخ رشد سرمايه گذارى پايين  وافذايش نرخ بيكارى  وكاهش قدرت خريد مردم
پيش بينى نهادهاى مختلف ، نرخ رشد توليد منفى ٩٢ ،صندوق بين المللى  پول -١/٩.  بانك مركزى -٠/٤٥.    بانك جهانى-٠/٧
هدفمندى پديده فشارهزينه اى
درابتداى اجرا يارانه ،تبليغات ،ذخيره سازي ورابطه باكارافرينان  اثرافرين شد
********************************************************
492.گيلان پاكت
بازكشت به  نامه ش. ٤١٤٩ مورخ ٨٢/٦/٢٢  نماينده ، ونامه ١٢٢٥٣ مورخ ٨٢/٧/٦ بانك صادرات  واماده واگذارى  شركت گيلان پاكت  ،ابويي مهريزى  مديركل دفتر صنايع غيرفلزى
٤٠٣٧٤٦٦ - ٨٢/٧/٢١
********************************************************
491.كمك سه ميليارد ريالي
نامه رييس جمهور. ( خاتمى)  ١١٨/٣٢١٤١/٥٦٤ مورخ ٨٢/٧/١٦ درخصوص كمك به مجتمع فرهنگى  لاهيجان باتوجه به سابقه رييس جمهور وهماهنگى رييس دفتر به اقاى ستارى فر معاون رييس جمهور  ورييس سازمان مديريت  وبرنامه ريزى كشور درخواست مبلغ سه ميليارد ريال معادل سيصد ميليون تومان ازمحل رديف ٥٠٣٤٢٢ ازمحل اعتبار طرحهاى مربوط به سفررييس جمهور پرداخت گرددودستگاه مجرى وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى معرفى كرديد
********************************************************
490.طعمه
مىگويند افرادى ازكانديداها براى انتخابات رياست جمهورى به عنوان چهره اصلى نيستند بلكه انها براى ايجاد حساسيت ويا اهداف ديگر كانديد مى شوند كه ممكن است ردشوندتا ازاين موضوع استفاده گرددو
********************************************************
489.خزنده
برادرى نامه اى اورد كه باغات ان گور خزنده است. پرسيده شد كه خزنده يعنى چه ؟ گفته شدكه درخت انگور درروى زمين است ،ظاهر فرق ايستاده وروى زمين  دران سامان اين معنا رادارد
********************************************************
488.آخرين امار
١ ديلمان. ١٦٥٦ نفر    ٨٣٢( مرد) ٨٢٢ ( زن)  ٥٢٢( خانوار)
٢ رودبنه  ٣٤٤٦.        ١٨٦٠( مرد) ١٧٨٦( زن) ١٢٠٨ ( خانوار)
٣سياهكل١٨١٧٦.      ٨٩٣٨( مرد)  ٩٢٣٨( زن) ٥٦٤٥( خانوار)
٤ لاهيجان ٩٤٠٥١.    ٤٦٧٨٤( مرد) ٤٧٢٦٧( زن) ٣٠٣١١ ( خانوار)
گيلان
١٦( شهرستان) ٤٣( بخش) ١٠٩( دهستان) ٥١ ((شهر)٢٥٩٢( ابادى داراى سكنه ) ٢٩٢٥ ( ابادى)
سياهكل ٤٧٠٩٦( جمعيت) ٢٣٠٧٩( مرد) ٢٤٠١٧( زن) ١٤٩٤٦ خانوار
لاهيجان ١٦٨٨٤٩(جمعيت) ٨٤٠٩١( مرد)٨٤٧٣٨( زن)  ٥٥١٩٠ ( خانوار)
جمعيت شهرستانهاى ديگر
استارا ٨٦٧٥٧ --  استانه اسرفيه ١٠٥٥٢٦------- املش ٤٤٢٦١--- انزلى ١١٦٦٦٤--- تالش٧٥٣٦٢--- رشت ٩١٨٤٤٥ --- رضوانشهر٦٦٩٠٩-- رودبار١٠٠٩٤٣-- رودسر١٤٤٣٦٦-- شفت٥٨٥٤٣----- صومعه سرا١٢٧٧٥٧---- فومن ٩٣٧٣٧-- لنگرود١٣٧٢٧٢--- ماسال٥٢٤٩٦
گيلان٢٤٨٠٨٧٤ جمعيت    مرد١٢٣١٩٣٣ ( ١٢٤٨٩٤١) زن

********************************************************

487.اعتبارات تملك دارايي هاى سرمايه ( عمرانى).                                            ميليارد ريال
٨٣(  ٦٣٩٣٠/٦) عملكرد.     ٨٤(١١٧٦٣٨/٦)
٨٥.   (١٧٦١١٩/٥)بودجه  وعملكرد ١٤٥٥٣٨/٠
٨٦(١٧١٠٧٠/٤)   برنامه ، بودجه(١٨٤٤٣٧/٨) عملكرد١٤٧٧١٥/٨
٨٧(٢٤٤٥٧٣/٨) بودجه.                    عملكرد٢٢٣٧١٨/٩
٨٨(٢٨٣٩٥٣/٩) بودجه.                    عملكرد ١٩٨١٧٢
٨٩(٢٩٦٩٠٠/٧)بودجه.                     عملكرد٢٣٧٨٤٤/٩
٩٠(٣٣٣٥٤٤/٢)بودجه.                    عملكرد٢٨٩٠٠١/٠
٩١(٣٩٧٤٥٥/٠) بودجه.                    عملكرد١٢٤٠٥٦/٧).  ٥٧/١-
كسانى مىگفتند چرا اقاى نديمى مىگويد اگرچهارسال قبل بودم وضع لاهيجان  وسياهكل با تغييراساسي روبرو مى شد
ويامىگويند چهارسال. طلايي به چه معناست
اعدادى كه جلوى روى شماست كاملا معلوم مىكندكه چقدرفرصت ازدست رفت
فقط درسال نودنزديك بيست ونه هزارميلياردتومان ولى دركل پارسال دوازده هزارميليادتومان
يك بار ديگر مرور كنيم
٨٧ بيش ازبيست ودوهزارميلياردتومان
٨٨ نوزده هزارنيلياد تومان
٨٩ نزديك بيست وچهار هزارميليارد تومان
٩٠ نزديك بيست ونه هزارنيلياردتومان
ولى ٩٢ دوازده هزارميليادتومان وقبل. دوره هشتم نمايندگى  ازيازده  تاچهارده هزارميليارد تومان ودرسالهاى مجلس ششم كه نپرس
پي اقاى نديمى جز به صداقت  سخن نمى كويد
اين اميد وجوددارد تا انان كه اين سالهاى طلا يي رانشناختند  قبول كنند كه مملكت امارى دارد وعددورقمى
راستى اگر ...

********************************************************

486.سي وپنج هزار پيامك
مطرح شد كه درقضيه قم ازتحليل محتواى اين ميزان پيامك  كه به نحوى با جنجال  سخنرانى قم  مرتبط بود مىخواهند عوامل وسرشاخه ها. وبرنامه هاى  اشوب گران را اعلان نمايند
********************************************************
485.شهرشلوغ
مو ضوع افرادى كه گفته بودندتااسفند كناره  خواهندگرفت وفقط يكى ازانان باقى خواهندماند ولى عملا هنوزهيچ كس  به نفع ديگرى كناره نگرفته وهمه درحال سفر وتشكيل ستا د وانضاب مسوول ستادهستند
اين مىتواند تاخرداد طولانى شود باين وضع اثار كناره گيرى هم خنثى خواهدشد وعملا احتمال. دومرحله اي شدن  انتخابات  افزايش مىيابد
درمورد كانديداها هم اسامى اصلاح طلبان ظاهرا باجهانگيرى تمام شده وحتى شنيده مىشودكه بين عارف وخاتمى ناه تندى رد. وبدل شده است
احراي فصلى براى انتخابات هم درحال شكل گيرى است ازجمله حماسه سازان  وپايدارى هم فعلا لنكرانى رااعلام نموده وتمايل باهنر وابوترابي هم به پايدارى محل   سوال شد
تعداد كانديداها  ونزديكى فكرى مخصوصا اصولگرايان هم مىتواند برتى ريزش اراء اثرگذارباشد
********************************************************
484.درشهر
اراى شهرها عموما مخصوصا شهرهاى كوچك  ازجهت اين شاخص ها مى تواند ارزيابى شود
١ پيوستگى عاطفى ، چراكه حسب دين ومليت  مردم بواسطه ترددها وارتباطات
٢ روابط بين  نخبگان ، طبقه متوسط ،عموم مردم
٣ منافع مشترك مشترك
درمورد شوراى شهر دوشهرستان كانديداهاى زيادى بانماينده بصورت حضورى وپيامكى  ازجهت اصل شركت وياصورتهاى ديگر مشاوره. وهم انديشى داشتند كه اقاى نديمى گفتند خودبنده بدليل انكه برگزاركننده هستم وظايف دئگرى دارم اما شما ازپتانسيل هاى درستان ما مخصوصا هزارنفر نضودفتر ( اعم ازكارگروهها ًكميته ها،ومشاورين )استفاده نمايييد
بنابراين نماينده مىگويد انتخابات حق مردم است  ومابناى دخالت نداريم اما درهر چهارشهر وهمه روستا ها دوستانى داريم كه راي سازهستند وشما درصورت همسويي وشايستگى از طرف انها  حمايت خواهيد شد
اين درست است  كه نماينده سه سال تمام ( لااقل) بايد بااين منتخبين كاركند ودرست تر انكه اگرمنتخبين بانماينده همسو باشند مردم نفع بيشترى خواهندبردولى حق انتخاب ازان مردماست وما رامسووليت ديگرى داده اند

********************************************************

483.حال عجيب

گرگها همراه وانسانها غريب باكه بايد گفت اين حال عجيب

نگاهى به اوضاع واحوال دنيا مىتواند بيانگراين معنى باشدكه متاسفانه اختلاف افكندن بين اهالى ايمان وحق بسياراسانترازبين اهل باطل است

بايك شايعه ،يك اطلاع رسانى غلط، يك تحريك پست ومقام ،می توان چه كارها كرد.

قرآن ازوسواس خناس میگويد كه درهردوطايفه جن وانس وجود دارند و ظاهرا بعد ازحضرت سليمان ( ع) مابيشتر گرفتار آدمها هستيم كه با امكانات جديد به جان مردم بيچاره افتاده اند وبا هر امكانى مىخواهند تامردم باهم نباشند.

اگر سري به سايت ها بزنيد ازچند آدمى كه اعتقادى به گناه ندارند و به راحتى با آبروى مردم بازى مىكنند وهرچه مىخواهند می گويند و البته باكمك مسوولان سايت ها اين اميد وجوددارد كه ترويج همين كارى كه هم اكنون درحال جريان است تا با كم محلى بيشتر آنان بدانند كه لجن براكنى مشترى نخواهد داشت .

********************************************************

482.رنج قفس

رنج قفس برجاى خود، اما عقاب را برواز زاغ بي سروپا ، بير میكند

رنج ما آدميان ،به لحاظ عقلى وايمانى ودرك وشعور احتمالا بيشتر ازبقيه موجودات باشد.

ما از رفتارهاى دوگانه ( بلكه چند گانه) بعضى از آدمها ، تذلل و دوگانگى شخصيت ها بايد رنج ببريم كه چگونه از جاده انصاف خارج مى شويم.

********************************************************

481.شمابفرماييد

اگرنماينده تبليغ فعاليت خودنكند میگويند كارى نشده واگربگويد میگويند چقدرازكارهايش تعريف مىكند

بايد پزسيد شما بفرماييد چه بايد كرد ،بگوييم يا نگوييم ،بنويسيم يا ننويسيم ،جواب بدهيم يا ندهيم

البته نماينده قصد ندارد ،خودرا معطل آنان كند ولى معتقد است كه بهانه هم دليل خوبى است كه تبليغ كنى

اگر كسي نپرسد ،جوابى ضرورت نمىيابد واى اگرپرسيد جطور؟ معلوم است كه پاسخ مىدهي

اگركسي اتهام نزد نيازمند دفاع نيستى اما اگر ٠٠٠

بايد خدا را بر اين دشمنان دست خالى شكر كرد كه موجبات بيدارى دوستان ، جواب آگاهان مى گردد

ما اين آيه قرآن راكه نماينده مكررمبخواند باور داريم كه :

چه بسيار امورى كه شما انرا دوست نداريد ام براى شما خوب است


********************************************************

480.بازسازى عراق
اقاى نديمى درمصاحبه باروزنامه قدس ٨١/٨/٤ ص١٥ گفت كه :
انتقال بخشى ازخدمات فنى  مهندسى واعزام نيروى كار وجلب بخشى ازفرصتهاى موجودرعراق  ازجمله دلايل اين برنامه خواهدبودو
********************************************************
479.امنيت اقتصادى
روزنامه خراسان ٨٢/٨/٤  ازقول نماينده محترم اورد كه مشكلات قانونى ،سياسى ،فرهنگى ،و٠٠ مىتواندبخشى ازامنيت اقتصادى راتحت تاثير قرار دهد و
********************************************************
478.كيفيت نان
روزنامه خراسان درتاريخ ٨٢/٨/١ ازقول ايشان نوشت كه : اين چه مصيبتى است كه كشور بخاطرواردات متحمل هزينه هاى فراوان گردد ولى ارد خوبي توليد نشود وكيفيت نامرغوب موجب ضايعات ان كرددو
********************************************************
477.بورس ونوسانات  اقتصادى
روزنامه مردمسالارى درمورخه ٨٢/٣/٢٥ ازقول ايشان نوشت كه :
هرنوع نوسان اقتصادى بربورس اثرمى گذارد  ونقش انواع  تحريم ها ونياز به ثبات سرمايه گذارى صحبت كرد
********************************************************
476.سرمايه گذارى خارجى
جهان اقتصاد ٨٢/٨/٦ ازجانب ليشان نوشت كه
سرمايه كذارى خارجى سبب افزايش  رقابت  درعرضه سهام مى شود ونيز از اثرگذارى درحوزه مسكن و٠٠٠ سخن گفت
********************************************************

475. بيمارستان پنجاه تختى
درخواست  مورخه ٨١/٣/١٦ ( ١٣٠٨٣)(٨١/٤/١٥) به مركزيت شرق گيلان  وپاسخ شمس الدين نورمحمدى  وعليرضايى مديركل  منابع فيزيكى  وامور فنى  وزارت بهداشت ودرمان واموزش پزشكى
********************************************************
474. سيتى اسكن و
موافقت  بانامه ش٢٧٧٧١----٨١/٧/١٥ نهاينده لاهيجان. سياهكل  براى يك بخش سوختگى  باهشت تخت بسترى ًده تخت ccu  ويك دستگاه سي تى اسكن
وشهرستان سياهكل واجد شرايط جهت بهره گيرى  ازيك باب بيمارستان  با٣٢ تخت  بسترى
همچنين  موضوع درمان بستر ديلمان ورودبنه تحت بررسي مىباشد. دكتر قايم پناه معاون  توسعه مديريت  منابع  وامور مجلس ( ن. ٢٠٤٩٨----٨١/٩/٢٠ ) (ن/١٣١٠٨٤--٨١/١/١٩)
********************************************************
473. كمك مالى پيام نور
پاسخ به نامه ١٦/١٣٦٧مورخ ٨٢/٧/١٥ واخذكمك مالى به ميزان ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ميليون ريال  دكتر احمد خدادادى ( ن/٥٣٤٩٤---٨٢/٨/٤
********************************************************
472. كار،كار ،بازهم كار
باوجودانكه اقاى نديمىروزدوشنبه. هفته اخر ارديبهشت  كه ازپنج شنبه ان  درحوزه انتخابيه بود ولى مجددا درروز پنج شنبه. دربيركوه وسياهكل. ولاهيجان  بود كه حتى برگشت ايشان براى  ان بود كه روز شنبه درسه شيفت كارى  صبح. وعصر وشب بايد دركميسيون تلفيق  حضور مىيافت
********************************************************
471. عاشقانه،عاقلانه
اداره مملكت بارفتار ياگفتار و برنامه ريزى عاشقانه  جواب نمى دهد وبدون. تحليل ودرك درست ازامور نمى توان اميدواربه اينده بود
بعضى نمى خواهند واقعيات راباوركنند ،مثلا در كميسون تلفيق شاهد ادمهايي هستيم كه ظاهرا باور ندارند كه تحريم شده ويا افزايش قيمت ارز علامت منفى به اقتصاد كشوراست وموجب گرانى ووابستگى بيشتر به اقتصاد نفتى است از اين رومىگويند بجاى يك ميليون  ٣٠٠ هزاربشكه ،بشود يك ونيم ميليون  و٠٠ درحاليكه اولا همين ادمها مىگفتند بيشتر وابسته به نفترشده ايم   وبقيه ماجرا
********************************************************
470. يك نكته جالب
معلوم نيست كه چرا بعضي  متوجه نيستند كه ادمىمثل نديمى با ان همه سابقه ( چه نمايندگى ،چه اجرايي،سياسى ) حتما براى انجام امور واتخاذ تصميمات مشورت مىكند ومىداند كه  اين تصميمات مىتواند چه اثارى ايجادكند ازاين رونبايد به اب واتش بزنند
بهتر است درابتدا ازخود اوبپرسند چراكه چيزى براى پنهان كردن امورى كه باهدف خدمت به مردم صورت  مىپذيرد وجود ندارد
اكر ايشان سكوت كند ( حتى براى مدتها ) نبايد فكر كرد كه اوحرفى براىگفتن ندارد
ويانبايد گمان كنند كه سكوت اودايمى  خواهد بود
اگر اودراين حد حفظ ابروى مردم مىكند انها نبايد ازفرصت سكوت ايشان سوء استفاده نمايند ، چراكه حرمت وابرو براى همه است
ازاين رومىشود پرسيد كه :
اگر گفتيد مىشود گفت ،واگرنوشتيد مىشود نوشت ،يانه فقط شما بايد بگوييد ،چراكه اگرجواب بدهند بلافاصله متهم مىشوند كه  چقدر بيكارند
اگرجواب ندهند مىگوييد جواب نداشتند
طبيعى است كه نماينده محترم با افرادى كه بخواهند زحمات اورا بنام خودثبت كنند وويا بنام اوبخواهند براى خودمشترى درست كنند اين سخن رابراى اللعين تكرارنموده ونشان خواهد داد كه هركس بايد درحدومرز خود حركت كند
نمىتوان باهدف سياسي اداى دلسوزى داست درحاليكه ادرس گماشتگى قابل دسترسي باشد درست مثل كسي كه مىخواهد ابروى اين وان راببرد ولى به اواجازه ندهند كه انچه ازانان مىداند رابرملا سازد

********************************************************

469.مراسم یادواره شهدای مالفجان

مراسم یادواره شهدای مالفجان که آقای ندیمی به همراه آقای حجت رفیع پرهیزکار با سمند سفید که رانندگی می‌کرد و جوان مؤدب و باشخصیت دفتر نماینده عماد ارشادی به مراسم در مالفجان آمده بودند. اتفاقاً مراسم تمام شده بود و همگی درحال خروج از محل بودند که آقای ندیمی به همراهان خود گفت برویم لااقل فاتحه‌ای در حیاط مسجد بخوانیم. بخشدار و همراهان و تعدادی از مردم و فرمانده سپاه سیاهکل نزد آقای ندیمی آمدند. آقای ندیمی ضمن تشکر از همه، از آنان خواست تشریف ببرند که همگی خداحافظی کردند و رفتند. من در حیاط بودم. تعدادی پیرزن و پیرمرد بومی و چند جوان که کلاً به ده نفر هم نمی‌رسید، در حیاط ـ آن‌هم به‌خاطر ورود نماینده ـ بودند. اتفاقاً هیچ خودرویی نیز آن‌جا نمانده بود، جز یک سمند سفید پرهیزکار و یک پراید نمره قزوین /79/. آقای ندیمی در حیاط فاتحه را خواند و قصد خروج از حیاط را داشت. پیرمردها بدو بدو رفتند میوه و شیرینی در حیاط آوردند و همه چیز روال عادی داشت. پیرزنی آمد نزد آقای ندیمی گفت حاج آقا در فکر ما باش، به مالفجان بیشتر برس که آقای ندیمی دو بار گفت با افتخار، با افتخار. بدون هیچ مقدمه‌ای، زنی حدود سی و پنج ساله آمد، دست پیرزن را کشید و گفت بیه بشیم، بیه بشیم، اینه همراه چره حرف زدری، ایه امه نماینده نیه که... آقای ندیمی گفتند خانوم این چه رسم ادبه، چه رسم سخنه، این چه رسم میزبانیه؟ اون خانوم گفت میه ماره، یعنی مو منیم می ماره ببورم؟ بیه بشیم ماری، ولش کن. آن چند مردی که آن‌جا بودند، هرکدام تک‌تک می‌گفتند حاج آقا مارو ببخش، مارو ببخش، نفهمید، تو ببخش، که آقای ندیمی گفتند من که اصلاً با ایشان طرف صحبت نبودم. اون‌ها مجدداً گفتند جاهله، تو ببخش. دو تا پیرزن گفتند خاکه می‌سر، خاکه می‌سر، ای لاکو الآن امه آدم ببو، خاکه امه سر، امه محل آبرو ببورده نفهم ووی ووی ووی ووی. در این بین، حجت پرهیزکار گفت آقایون، ای خانوم کی بو؟ اون آقایان با لحن و صدای پایین که اون‌ها بیرون مسجد بودند، گفتند: این خانوم و شوهرش حداقل ماهی یک بار نهار یا شام، آقای قاسمی و شمسی‌پور میهمان‌شان بودند. قاسمی خونه این‌هارو خونه خودش می‌دونست، پسر این خانواده رو آقای قاسمی در رشت توی صدا و سیما جا زده، برادر این خانوم توسط قاسمی هیأت امنای مسجد مالفجان شده... که آقای ندیمی گفت من چه‌کار کنم؟ مردم اون بنده خدا رو قبول نکردند، چه دخلی به من داره؟ آقا ممنون و خداحافظ. اما آقای پرهیزکار ول‌کن نبود، هی می‌گفت این خانوم که بود، این خانوم کار درستی نکرد. آقا هی پرهیزکار می‌گفت آقای ندیمی اصلاً با اون خاونم صحبت نکرد، هی پرهیزکار جوش می‌زد، که آقای ندیمی بهش گفت: آقای پرهیزکار! با ما هستی، آرامش خودتو حفظ کن و فقط به مردم احترام بزار. لطفاً آقای پرهیزکار جلوتر از من حرکت نکنید و خط ندهید، من خودم بلدم. آقای ندیمی برای آن چند نفر مانده در حیاط آرزوی توفیق کرد و مجدداً گفت: با افتخار وظیفه خود می‌دانم برای همه مردم کار کنم و می‌کنم و عملکرد من باغث شد مردم مجدداً به من اقبال نشان دهند، چون ما با مردم روراستیم و همه آن دو دقیقه‌ای که دختر آن خانوم که از سفره‌گذاران دائمی آقای قاسمی بود را فراموش کردند و در مجموع، آن جمع کوچک با خنده از هم جدا شدند و رفتند. آن خانوم عینکی بدون چادر و آن پیرزن چادری و آن برادر هیأت امنای مسجد مالفجان احتمالاً الآن در گل و لای مشغول کار کشاورزی هستند. به‌نظر می‌رسد این کامنت مربوط به آن فرزند خانواده باشد که آقای قاسمی در صدا و سیما مشغول به کارش کرد و همه ماه آقای قاسمی به اتفاق شمسی‌پور در خانه آنان به صرف نهار و شام مشغول بودند!!!

********************************************************
468.مهرماندگار
درسالن هواپيمايي دررشت اقاى نديمى باسرعت درحركت بود كهربكنفر كه درحال. خروج بود به سرعت برگشت  وگفت من برگشتم وبه عنوان مسي كه دربيمارستان جديد لاهيجان  براى ساخت كارمىكنم به شما خسته نباشيد بگويم چراكه مادرالحاق اين بيمارستان ان هم دراين زمان كوتاه همه به سما ايمان اورديم وازنظرماشدنى نبود ،درود بدشما با اين توانمندى
********************************************************
467.قانون تنها ملاك
درمراجعه به اقاى نديمى براى موضوع قيمت گذلرى موادغذايي ،ايشان ازسرپرست فرماندارى درخواست كرد كه طى جلسه اى احراز شود جرا اين قيمت ، بايد قيمت ازنظر كترشناسي با دقت مورد بررسي قرارگيرد تا درگشورى كه باتورم چهل درصدى روبرو هستيم فشار به مصرف كننده ويا توليد كننده وارد نشودوبجاى هرپيشداورى  هركس دليل خودرا بگويد وميزان هزينه وسودمعلوم شود
البته ايشان به نماينده كارفرما كه مداوما ازهفده نيروى كار صحبت مىكرد گفت ،شما حرف خودت رابزن ،شما حق دارى سودمعقول ببري ولى به جاى وزارت كارحرف نزن بلكه پگو چرااين ميزان قيمت وبگو چقدر خرج دارد وچقدر برايت سود داردوباصطلاح حرف حقوقى واقتصادى بزن وديگرهيچ
********************************************************
466.نقد منصفانه
اقاى نديمى ازاعضاى دفتر خود درخواست كرد تا درمورد دفتر ،سايت ،نماينده باتوجه به كمتر ازيك سال شروع به كارنقد محرمانه والبته دقيق ومنصفانه داشته باشند ومعلوم كنند كه چه بايدكرد وازنظرانان چه امورى مورد غفلت قرارگرفته و٠٠
********************************************************
465.چراوجيزه ؟
يك عضو دفترگفت توضيح امومردمى وكارى ايا نبايد باعنوان بهترى معرفى شود چراكه  ان كارها ازارزش بالايي برخورداربوده  ومردم ناراحت خواهند شد كه شما ان زحمت كشيده باشيد تا اجرايي شوند ولى ان را ناچيز بخوانيد واقاىنديمى گفت كه منظور خود ان كارها نيست بلكه ما درمقابلمردمى كه محبت راى به ايشان راداشتند ودرمقابل عظمت مردم  اين كارها ارزشى ندارد
********************************************************
464.ديده شدن
بيشترين خوشحالى مردمى كه با اقاى نديمى جلسه دارند اين است كه نديمى عاطفه ونان رابراى مردمان اين ديار به ارمغان مىاورد
بقول امام جمعه محترم سياهكل ازوقتى زمزمه اجراى جندپروژه راه وبهداشت درسياهكل مطرح شد قيمت زمين درسياهكل زيادترشد
گروهى به اقى نديمى گفتند ما منتظر شما بوديم چراكه با امدن شما دردوشهرستان اتفاقات  جديدى مىافتد كه ارزش واعتبار شهرهاى ماراافزايش مىدهد وشما اولا نام ماراپراوازه مى كنيد ثانيا بااجراى پروژه ها اشتغالايجاد مىشود وارامش ودراندمتوجه ما مىشود مابا اميد به اينكه ازانزوادربياييم وارزش ملك وزندكى ما افزايش يابد ودراستان سرى درميان سرها داشته باشيم به شما راي داديم و٠
********************************************************
463.استراتژى وتاكتيك
اقاى نديمى درجواب برادرى كه ازاوپرسيدكه تفاوت شما بادوره هاى قبلى چيست گفت كه ازنظر تاكتيك باتفاوت روبروهستيد چراكه هدف همان است امشرايط ،خواسته ها، روش طرح ان ،راباتغييراتى انجام مىدهيم مثلا ايا شرايط كشور ما ازنظر تحريمى مثل گذشته است وايا امروزبه جاى جنگ هاى مرسوم قومى وحزبي وسياسى نبايد ازنظر دفاع ازمردم كونه ديگرى عمل كرد
ايانبايدپراثرترظاهرشد ونبايدباديپلماسي دركشور واستان وشهرستان ها ظاهرشد

********************************************************
462.اقدام موثر
افرادى به علت احساسي بودن ويا٠٠٠ مطالبى رابه نماينده محترم انتقال مىدهند واى باروش هايى كه ايشان برگزيده اند اين امور ازتهديد به غرصت مبدل مىشود
به عنوان نمونه اگرپيامك بدهند( باحذف اسم وشماره) راست ازمايي مىشود  يعنى ازطريق خود فرد ياديگران مطلب واپرس مى شود
اگربه صورت شفاهى مطلبى بيان شود حتما موضوع مورد واكاوى قرارمىگيرد
بنده خدايى درمورد چهارنفر ازدوستان ونزديكان اقاى نماينده مطالبى رامطرح ساخت كه درمورد اول موضوع توسط متهم  ( ازطرف غيبت كننده درخودروان. هم درنزد سه نفر) عينا به او برگشت داده شد،يعنى بعضى  ازاغراد ازاين  روش استفاده مىكنند تا به اين وسيله  يا امتياز بگيرند ويا دوروبرنمابنده رابابدبين كردن خالى كنند  ودربقيه امور نيز اين مباحث قابل تسري است
اداينرو بااينكار اولاافراد مواظب خود خواهند بود ثانيازمينه گناه. وسوء ظن فراهم نمىگردد وثالثامردم ازعادت بد غيبت كردن ونماينده از غيبت شنيدن ازاد كىگردند
********************************************************
461.قبلا،فعلا
اينكه وقتى سال ٧٩  اقاى نديمى نماينده شد تا ٨٧ ونيز سال٩١  باچه تحولاتى درسطوح نمايندگى روبرو بوديم  مىتواند محل قضاوت باشد كه :
١ ايشان در ابتدا تلاش كردند سطح نمايندگى  دردوشهرستان افزايش يابد يعنى نماينده لاهيجان وسياهكل  دركشور واستان محل توجه باشد  ،وهمه براى نماينده اين دوشهرستان ارزش قايل باشند  ،ونگاهها متوجه نام اين حوزه انتخابيه شود
٢ دومين كار ايشان اين بود كه درمجلس از هردوجهت قانونگذارى ونظارت  منافع متوجه ملت ايران وگيلان ودوشهرستان واهلى ان.  گردد ودرابعاد مختلف اين مطلب دراينده مورد واكاوى قرار مىگبرد
٣ سومين تلاش ليشان اين بود كه خدمات وتوسعه دردوشهرستان همه گيرشود كه درسامانه بايگانى دودوره وجودداشته واشكار مىگردد كه ايشان بين دوشهرستان ويا دهستان فرق نگذاشت وتمام تلاش خودرا متوجه عدالت وپيشرفت نمود مثلاهمه امكانات باچندروش توزيع مىشد هربخش ،هردهستان ،وروستاها
مثلا اگر سياهكل دوبخش ديلمان ومركزى داشت ( بك روش) واگر سه دهستان مالفجان وتوتكى وخرارودو٠٠ همه يكسان ديده شدند مثلا اين يكى اب ،ان ديگرى گاز وان سومى. اسفالت مثلا كسانى مىگويند چرامالفجان دردوره اقاى نديمى ازجندمخوراسفالت شده بود باز براى گاز ان اقدام شد درحالى كه خرارود اين موهبت رانداشت ،كه بايدگفت ازنظرگاز چون ايستگاه لشكريان به مالفجان نزديك تربود علاوه برجند محور اسفالت اين اتفاق مىتوانستبراى مالفجان زودتربيافتد. ونبايد گفت كه اقاى نديمى مثلا به مالفجان علاقه بيشترى ازتوتكى ياخرارود داشت كه الان نيز با راه اندازى يك ايستگاهجديد ان دودهستان گاز دار خواهندشد
********************************************************
460.خنده دار!؟
اقايى كه (بخاطر نوع مشكلات مالى به بن بست رسيد) اورده بود كه هرتغييرى ريشه انتخاباتى دارد ودرچند فراز تغيير مديريتى انرا اعلام مىكرد واصرار بران داشت ظريفى  به اوگفت كه
عزيزم چرا با اين گفته ها موجبات ابروريزى افراد تغيريافته رافراهم مى كنى وافراد راواداربه افشاى عملكرد انان مى كنى
اياشما مى دانى كه فلانى در٠٠٠؟!
اگردوست افرادويا فاميل  انان هستي  ملاحظه كن. وگرنه لازم باشد حاميان اقاى نديمى  مىگويند كه ٠٠٠
واينكه بنام سياهكلى  و٠٠ مىنويسى اولا دردهستان ٠٠٠ ( كه شما از ان جاهستى ) اين نحوه انتساب صحيح نيست وثانيا ماسه سال اززبان نماينده ياخودمان مىگوييم ( ،انچه شايد درشرايط عادى نمىگوييم )
هم اكنون  انها كه شما ازانان مىگويي جند واسطه براى ماندن وياحمايت براى جاى ديگر تراشيده باشند ، خوب است كه عنداللزوم ازخودشان ويا واسطه هايشان براى انجناب بگوييم
.شايد اين روش خنده دارباشد كه اولا با دوستى خاله خرسه قصد حفظ يادفاع ازچند مدير تغييريافته كنى جراكه بااين روش ان بيچاره ها نمىتوانند مجددا ازريسمان هميشه دردسترس نديمى بالا روند وثانيا اقاى نديمى تا به يقين نرسد( ونرساند ) اقدام نمىكند، واگر هم برسد براى چند نويسنده كامنت ( كه اول واخرخواننده ان خودشان هستند ) تصميم براى منافع مردم راعوض نمىكند  وثالثا شما كه مىگفتيد نديمى نمى تواند كسي راعوض كند وياازاو تعهدرفته اند كه كسى راعوض نكند چطورشد كه يادتان رفت چه مىگفتيد ورابعا اگرمىخواهيد نحوه به رياست رسيدن ان ها براى شمانقل شود تابدانيد كه باچه ذلتى به رياست رسيدند واگرهم لازم بدانيد ادرس بعضى ازفعاليت درخشان انهادردوران رياست نقل شود
شماكه نوشته بوديد بايد رشت درمورد لاهيجان تصميم بگيرد چگونه الان به اين حرفهاى لايتچسبك گرفتارشديد ؟!
به نظر مىرسد كه بابد صبورى كنيد وگرنه حتى پولهايى كه ازطرف مراد تان ( چه مىگويم  فاميلتان  ) قابل ذكر باشد تا بدانيد كه براى ماندن ازكه گرفتند وبه كه دادند!
درهرحال مابنا نداريم بيش ازاين. بگوييم ولى اگرشمامى خواهيد ما حاضريم تا٠٠٠

********************************************************
459.زيبايي
اقاى نديمى  درجلسه ورزش درشهردارى  درابتداى صحبت خويش گفت : براى انگيزه شركت دراين جلسات همين كه توفيق باشد تا ازصوت ولحن زيباى اقايان لطفى نيا وزيبايي استفاده كنيم بهترين دليل سركت امثال بنده خواهد بود
قران ولفظ ومعناى ان  وكاربردهاى عجيب وراهنمايي هاى همه جانبه اش، ومعجزه ختميه وهميشه گويا وراهبردهاى ان ،مارابس
********************************************************
458.يكى. براى همه
ازشعارهايي كه دراين دوره اقاى نديمى بران  اصراردارد اين است كه اگركسي ازميان ما مسووليتى گرفت بايد جور همه رابكشد مثلا يك گروه دفتر نبايد فكركند كه دوازده گروه ديگر وجود دارد بلكه بايد خودرا تنها بخش (وبلكه  همه دفتر) بداند
اگرگروهى رياست گرفت بايد كارهمه مارا انجام بدهد وجاى نماينده ودفتر نماينده عمل كند وبه همين دليل قرارشد لااقل صدجلسه به دفتر ( دريك سال) بيايد ( بابرنامه معلوم  جهت ملاقات مردم كه دفتر هم اطلاع رسانى كند) وصدجلسه دراداره خود يا بازديد پروژه ها و٠٠ براى نماينده تعريف نمايد
ازاين رومااگرمسووليتى يافتيم بايد خودراوامداربقييه بدانيم نه اينكه حكومت براى ماطعمه بدانيم بلكه بهانه اى براى خدمت. وكاهش مشكلات همه ازمردم دفتر ونماينده مردم
********************************************************
457.شوروتصميم
گفت ساز وگير فرق دارند يكى همگانى است براى انكه همه حرف خود ونظر وتجربه خويش راباجمع درميان گذارند ولى نبايد توقع داشت كه همه نظرات،عملى گردد وقبول بفرمايند كه نماينده بايد ازميان اراء گوناگون تنها مىتواند انچه راازجهت منافع ومصالح مىپسندد عملى مى سازد
اگر مشورت مىشود به ان توجه خواهدداشت ولى اين بدان معنا نيست كه كميته هاى مختلف ودفتر ومشاوران و٠٠ به ايشان اجازه  انتخاب ندهند
ايه  شورادرقسمت عزم وتوكل تفاوت باقسمت اول را اشارت مىدهد بس ١ شور ٢ عزم ٣ توكل
********************************************************
456.جوانى
درانتخاب افاى ميراعلمى چون بهانه اى نبود گفتند جوان است حال ما مىگوييم ومىپرسيم كه : ١ اياسن ايشان كم است ٢ اياورزشكارنبود٣ ايا تجربه مربي گرى ندارد٤ ايا ميادين كشورى راتجربه نكرده است ٥ اياميادين جهانى رادركارنامه خويش ندارد٦ ايا بومى نيست ٧ ايا اقاى مهربان ازايشان(  درزمان ادوارقبلى نمايندگى اقاى نديمى) بيشترسن داشت ٧ اياسيدواقانيست ٨ اياكارمند دولت نيست٩ ايامتواضع نيست ١٠ ايا اهل تعامل نيست ١١ ايا اصلا مايل هستيد تغييراتى داشته باشيم ١٢ اياماموريت داريد هركارى رااقاى نديمى انجام بدهد ( ويا ندهد) شما زبان ملامت ونقدخواهيدداشت
شمارابه خدا راست بگوييد بانديمى مخالف هستيد. ؟ ازاعوان وانصار اين وان هستيد ؟ براى خدامىگوييد ؟ مىخواهيد خودتان رامطرح كنيد ؟ اي به خاطر دين ومردم حرف مىزنيد يا٠٠٠٠؟
********************************************************
455.كارامدى ،صداقت ،گذشته
كفت كه نماينده لاهيجان وسياهكل  نان سه كانه كارامدى وصداقت وگذشته خويش رامىخورد واگرنبود اين سه ،همه مخالفان زبان درازى مىداشتند. به قول رييس مركز اما رواستاد مولف دانشگاه  ونماينده بيشين( دكترعادل اذر) كه گفت : اقاى نديمى من شمارابه دليل شجاعت وصداقت وقدرت تحليل وجسارت دوست دارم ودور قبل نيز ازاعضاى شورا ى نگهبان پرسيدم كه چرااين عضوموثر مجلس ششم وهفتم رد شد كفتند هيچى درپرونده ايشان  نبود ولى كارشناس  پرونده ايشان  پيگيرى كرد تا ان اتفاق بدبيافتد
********************************************************
454.بدترين شريك
ازاقاى نديمى پرسيدند كه بدترين شريك دردوران كنونى رانام ببريد وايشان گفت  بانكها بدترين هستند چراكه ، بانكها اولا قراردادرابه نفع خود مى بندند وثانيا وثايق راارزان  وكم حساب نموده وكارشناسي رابه نفع خودتعريف مىكنند وثالثا كل ملك ودارايى راگرومىگيرند ورابعا علاوه سعى مىكنند تا خارج ازطرح هم وثيقه بگيرند وخامسا اگرتاخيركنى علاوه برحريمه واخذسود اصل وفرع ،جريمه رانيز درحكم اصل دانسته وازماه بعد همه سودرابراساس ان مىگيرند وحتى ازاول بجاى اصل به قول خود اول انهارا اخذ ودرسالهاى پايانى مبنا  رااصل
وام وتسهيلات فرارمىدهند واكر شما بخواهى وام وتسهيلات گرفته راپس بدهي مىگويند تمام سود دوره قراداد ( به اضافه اصل ) رابايد بس بدهيد وبسيار مسرورمىشوند اگر ورشكست شوى ومال ترا صاحب مىشوند ويك ليوان اب هم سرمىكشند واصلا غم شريك نخورده وبامفتى تمام مال مردم راصاحب مى شوند وان قدرمشكل سرراه مشترى ايجاد مىكنند تااوازبين برود ودرابتا نيز علاوه برسرچرخاندن ازانربيچاره مقدارى يول به عناوين مختلف مىگيرندو٠٠
********************************************************
453.كارامدى ،صداقت ،گذشته
كفت كه نماينده لاهيجان وسياهكل  نان سه كانه كارامدى وصداقت وگذشته خويش رامىخورد واگرنبود اين سه ،همه مخالفان زبان درازى مىداشتند. به قول رييس مركز اما رواستاد مولف دانشگاه  ونماينده بيشين( دكترعادل اذر) كه گفت : اقاى نديمى من شمارابه دليل شجاعت وصداقت وقدرت تحليل وجسارت دوست دارم ودور قبل نيز ازاعضاى شورا ى نگهبان پرسيدم كه چرااين عضوموثر مجلس ششم وهفتم رد شد كفتند هيچى درپرونده ايشان  نبود ولى كارشناس  پرونده ايشان  پيگيرى كرد تا ان اتفاق بدبيافتد
********************************************************
452.بدترين شريك
ازاقاى نديمى پرسيدند كه بدترين شريك دردوران كنونى رانام ببريد وايشان گفت  بانكها بدترين هستند چراكه ، بانكها اولا قراردادرابه نفع خود مى بندند وثانيا وثايق راارزان  وكم حساب نموده وكارشناسي رابه نفع خودتعريف مىكنند وثالثا كل ملك ودارايى راگرومىگيرند ورابعا علاوه سعى مىكنند تا خارج ازطرح هم وثيقه بگيرند وخامسا اگرتاخيركنى علاوه برحريمه واخذسود اصل وفرع ،جريمه رانيز درحكم اصل دانسته وازماه بعد همه سودرابراساس ان مىگيرند وحتى ازاول بجاى اصل به قول خود اول انهارا اخذ ودرسالهاى پايانى مبنا  رااصل
وام وتسهيلات فرارمىدهند واكر شما بخواهى وام وتسهيلات گرفته راپس بدهي مىگويند تمام سود دوره قراداد ( به اضافه اصل ) رابايد بس بدهيد وبسيار مسرورمىشوند اگر ورشكست شوى ومال ترا صاحب مىشوند ويك ليوان اب هم سرمىكشند واصلا غم شريك نخورده وبامفتى تمام مال مردم راصاحب مى شوند وان قدرمشكل سرراه مشترى ايجاد مىكنند تااوازبين برود ودرابتا نيز علاوه برسرچرخاندن ازانربيچاره مقدارى يول به عناوين مختلف مىگيرندو٠٠

********************************************************
451.برند
اقاى نديمى مكرربرموضوع برندسازى براى دوشهرستان تاكيددارند ودرديداربا مسوولين امادگى جسمانى وورزش همگانى گفتند :
مابايد دردوشهرستان جورى عمل كنيم كه مردم صرفا براى مواهب خدادادى به شهرهايمان نييايند بلكه ازبه جهت امور مختلف علاقه به ماداشته باشند
مثلا اگر بادبادك وماهىگيرى و٠٠ باعث مىشود تا اين نوع تفريحات  جذابيت امدن به شهرستان ها را فراهم كند حتما درحفظ وافزايش امدوشد درشهرستان وبالطبع اقتصاد واشتغال اثرافرين مىكردد وظيفه مارادرنو اورى وبدايع و٠٠ افزايش مىدهد
********************************************************
450.قطع درختان
پيگيرى يك شايعه مبنى بزاين كه درسياهكل پخش شده ورييس املش. انرامطرح ساخته باعث شد تا اقاى نديمى چون هميشه بلافاصله دست به كارشود ودرتماس باراوى واملس روشن سازد كه چگونه  باسهولت مىتوان اين نوع مطالب راكشف واشكاركردرابايدمديريت كرد چراكه ازاول هم معلوم بودكه يك عده بااين كارها نان مىخورند يا با كم توجهى شايعات  ساخته شده ادمهاى بيماررارواج مىدهند ودوستان كم كارويا غيرپيگير تم ان راباورمىكنند ودرمقام دفاع برنمى ايند واين نوع شايعات ازجهتى عجيب نيست چراكه ازاثارباخت درانتخابات ان هم به وضع اسف انكيز بايد جورى جبران شود
********************************************************
449.لاهبجان سياهكل
دريكى دوجلسه فردى بازداستان تفاوت بين لاهيجان وسياهكل رامطرح ساخت واقاى نديمى اين گونه پاسخ داد كه:
١ ديگر دوشهرستان داريم  ودو فرماندارى بااعتبارات جداوبرگست به سالهاييكه مانبوديم وأگرهم طلمى شده باسد اولا نبايد پاسخگوى قبل از٧٩ باشيم وثايا ديگر چنين ظلمى امكان ندارد
٢ بنده ازسال٧٩  تاكنون از قدرت خويش استفاده كرده وبخش عمده اى ازعقب ماندگى ها راجبران كرده ام
٣ تمام امورى راكه بايد دولت انجام مى داد دردودوره قبلى وفعلى عملى كرده وياخواهم كرد
٤ اين بازي سياسي دوران قبل بود والان جواب نمىدهد كه با حربه زنگ زده دعواى لاهيجان سياهكل نان بخوريم ،زمانه عوض شد وادمها نيز اصلا موضوعات زندگى خود راتغييرداده اند ومسايل انها نمىتواند احياى مجدد يك دشمن باشد چراكه ديگر ان مطلب موضوعيت ندارد وبجاى گرم كرد تنورى كه نمىتواند خواسته ماراگرم سازد امروز بايد فكركرد كه دوشهرستان چگونه مىتوانند مثل دوبرادر مشترك المنافع ازفرصت هاى يكديكر استفاده كنند
امروز بايدگفت كه دوشهرستان داراى منافع مشترك مىتوانند هم بوشانى داشته باشند وكوه ودشت وجنگل ودريا  وتاريخ مشترك ومردمان  باهم زيسته ازهزاران سال پئش باچه روشى مىتوانند يك واحد تلقى شوندونه مثل اروپاى متحد بلكه ازباب انماالمومنون اخوه مثل دوبرادر باهم باشند ويكديگر راكمك كنند
خدانيامرزد كسانى كه درگذشته ودرحال حاصر برسنگ تفرقه مىكوبند وبااينكه مىدانند اين جدايي براى هيچ كدام ارزش وفرصتى تلقى شود بلكه ضرران حتمى وقطعى است حرف بى ربط ومطالب نامردمى خودراچون سمي درمحيط فكرى وذهنى اين برادران مى پراگنند
ننكشات باد وخداوند رسوايشان نمايد

********************************************************

448.سركوبى
دريك شبنامه كه توزيع كنندكان  ان نيز دستگير شدنددرزمان انتخابات اورده بودندكه حقوق شهروندى باسركوبى نديمى
اولين سوال ازنويسندگان كه دوجوان غافل رابه پخش ان( ان هم درشب اخر وساعات اخر، يعنى زمان تبليغ ممنوع وچندساعت مانده به زمان راى گيرى) درمناطق مى توان برسيد اين است كه شما مىخواستيد به خانه ملت برويد كه ازحقوق مردم دفاع كنيد ولى ازفهم اين مطلب ساده ناتوانيد كه اولا حقوق شهروندى اعم ازموافق ومخالف است وشما حق نداريد كه مخالفان خودراسركوب نماييد وثانياانتخابات چه ربطى به سركوبى داردوثالثاكانديدايي كه ازطرف مراجع چهارگانه تاييد شده وقراراست مردم چند ساعت ديكر به اوراى دهند رانمىتوان سركوب كرد
واقعا شما قانون راقبول داريد؟!
شما مى خواستيد تا انتخاب شويد وقانون كذارى نماييد؟!
شما بيش ازدودهه هرچه خواستيد گفتيد ونوشتيد تانديمى توسط مردم انتخاب نشود واى مردم سه بار اورا انتخاب كردند ويك بااورا به مرحله دوم فرستادند ولى شما نه به قانون ونه راى مردم اعتقاد نداريد ،ازاين رو چگونه شما مى توانيد صلاحيت داشته باشيد؟!
جطور هنوز به فعاليت انتخاباتى خود ادامه مى دهيد ايا اقاى نديمى نمىتواند باشما برخورد متقابل داشته باشد؟
ايا شما به عناوينى چون ازادى ورقابت قانونى اعتقاد داريد؟
شما ازجرايم نديمى اين نكته راذكر كر ده ايد كه چرا با دولتهاى بعدازانقلاب همكارى كرده است ؟!
اصلا مى فهميد چه مىگوييد ؟!
همكارى كردن بادولتهاى بس ازانقلاب ( نه پيش ازانقلاب)  ازنظر شماجرم است ؟!
همه دولتها ازنظروزارت كشور، شوراى نگهبان وتنفيذ رهبرى وراى مردم  برخورداربوده اند ،بنظرشما چرا به عنوان يك كارمند ويا يك انقلابى ( كه نظام وانقلاب. اقبول دارد) نبايد با دولتهاى داراى راى مردم وگذشته ازانواع فيلترها وتاييدها همكارى كرد ؟!
نكند شما صد انقلاب هستيد كه مىخواهيد دولتهاى منتخب عليرغم نظردين وانقلاب ورهبران  شكست بخورند تا بتوانيد ادعابكنيد كه اسلام  ونظام قدرت اداره كشورراندارند !؟
مااگرانقلاب راقبول داربم بايد بفرمايش رهبران دينى پس ازهرانتخاباتى با فرد منتخب همكارى كنبم ولى شما مثل ضد انقلاب نه بااقاى نديمى ونه بارووساى جمهور همكارى نكرده ايد وعلاوه انكه مدعى هم هستيد !!؟
واقعا مضحك است كه افرادى رابه عنوان كسانى كه اختلال وافساد مورد تعقيب قرار بدهيم. ولى شما افرادى كه مايك دين وانقلاب رابه صورت مىزنيد ولى درمقابل صريح فرمايشات امام ورهبرى ايستاده ايد ومارابه جرم همكارى بادولتهايي كه مردم به انها راى دادند وانها قبلا توسط مراجع چهارگانه ووزارت كشور وشوراى نگهبان وسرانجام توسط امام. ومقام معظم رهبرى تنفيذ شده اندراقبول نداريد واگربه عنوان كارمند رسمى دولت با انان همكارى كرديم بايد به سما جواب پس بدهيم
ازمردم لاهيجان وسياهكل مىپرسيم كه ؛
اياابن اقايان درنيت وعمل به دين وانقلاب وولايت فقيه التزام عملى دارند؟
ايااين اقايان شما مردم وراى وانتخاب شما( ان هم نه بك بار) راقبول دارند؟
ايا اين افراد كه باپرونده سازى ودادن اطلاعات غلط موجبات حذف رقبا رافراهم مى اورند،خودشان داراى صلاحيت هستند ؟!
ايا نبايد ازديدگاه مراجع نظارتى نسبت به اين  افراد كه ( درست مثل داستان انتخابات رياست جمهورى دهم) كه حتى درمقابل انتخابات قانونى( كه حتى يك مرجع نظارتى وحتى درموضوع اعتبارنامه  براى انتخابات نهم لاهيجان وسياهكل كمترين مشكلى قايل نبودند) ايستادند وان دهوت به شورش خيابانى وان كلمات زشت وبى ادبانه ( درنوارصحبت هاومكاتبات و٠٠) رابه كاربردند ايا اساس موجوديت سياسي ومذهبى انان رازيزسوال نمىبرد؟

********************************************************

447.ابرسانى
بهره بردارى ازسه طرح اب اشاميدنى  به هفت روستاى  كارسنگ ،اسيابسر ،يرشلمان، چاكرود، گولك ،گرماور،لور براى ١٥٠٥ نفر وهزينه ١٩ ميليارد ٥٠٠ ميليون ريال و٤٧  كيلو متر لوله گذارى  خطوط انتقال وتوزيعزو٦ باب مخزن زمينى  وراه اندازى ٣ باب ايستگاهزپمپاژ وبهسارى ٣ دهنه چشمه

********************************************************

446.شهرستان نمونه
افرادى الان باتابلوى شهرستان نمونه گردشگرى ( طبيعى -تاريخى) ايران ، ولى ايا ازخود پرسيدهاند كه اين عنوان دركدام مجموعه وزمان به تصويب رسيد وچه مقدماتى داشت وجه كسي انرا بيگيرى نمود وبه نتيجه رساند
ايا از مجموع تلاشهاى اقاى نديمى درموضوع گردشگرى  مطلع هستيد وحتى ان برادرانى كه درمجلس ششم به عصويت فراكسيون گردشگرى درامدند مىدانند كه اين فراكسيون ( مثل تعاون،ورزش ،روستاييان ، فرهنكيان ،و٠٠٠٠٠) دست پخت اقاى نديمى است كه با دستخط  خود متن تشكيل وراه اندازى ابن  نوع فراكسيون ها راكه درمجلس سابقه اى نداشت  پايه ريزى كرد
خوب بود لااقل وقت فخرفروشى (كه مانيز عضو اين ويا ان  فراكسيون هستم) يادى ازبنيان گذاران مىكردند كه باهدف رسيدن ورساندن گيلان ولاهيجان وسياهكل به جايگاه گردشگرى (وازجمله مصوبات سفرسال ٨٦) واخذ اين نوع خواسته ها ومصوبات چون سهرستان نمونه گردشگرى ان قدربه سازمان ها ورياست جمهورى و٠٠ رفت ونوشت وگفت وخواست تا اين اتفاق بيافتد وگرنه اين همه شهرستان درايران وشمال وگيلان وسفردولت به گيلان نيز با تاخير زياد انجام شد

********************************************************

445.كمبود آب
تذكر جلسه (٤٩)مجلس ششم  درمورد رسيدگى به وضعيت. كمبود اب  اشاميدنى وزراعى بخش ديلمان ودهستان پيرگوه ( ص٤٨ جلد اول زبان گويا ) درحقيقت خود موجب مكاتبات ومذاكرات ونشست ها وبازديدها وبالاخره مصوبه سفر اول دولت  ( سد ديلمان) شد وپيش ازان نيز درباره اب رسانى به مناطق  اقدامات متفاوتى راشاهد باشيم

********************************************************
444.اتحاديه چايكاران
تذكر جلسه (٦٤) مجلس ششم ( جلد اول  ص٤٨)  درموردتسريع  درپرداخت وام چايكاران واجراى مصوبات شوراى اقتصاد وتشكيل  اتحاديه چايكازان وجلو گيرى  ازواردات جاى ازسه عنوانى كه درسال (٧٩) دغدغه نماينده بوده وبراى ان جنگيده وبالاخره به ان درپوشش قوانين ويا نظارت دست يافته حكايت دارد
قوانينى مثل تشديد مبارزه با قاچاق كالا وارز
طرح تحقيق وتفحص ازواردات چاى
خريد تصمينى درمجلس هفتم
وام هاى بهزراعى و
راه اندازى اتحاديه چايكاران دربرابر سنديكا
اين امور براى افرادى درحال حاضر عادى به شمارمى ايد ولى درسال (٧٩) يك ارزوى دست نيافتنى به خاطر شرايط زمان بود ،چراكه تازه دربرنامه مصوب مجلس پنجم ( همانى كه امثال رييس فعلى سازمان چاى تلاش دركتمان ان دارند) چاى ازدور دولتى  باقانون پنج ساله خارج شده بود ولى اقاى نديمى. ان قدر گفت ونوشت ودرقوانين مداخله داد ونظارت راتقويت كرد تا اولادرقانون برنامه چهارم درمجلس ششم( مجلس ششم فقط همين يك قانون برنامه راوضع كرد وموضوع خصوصى سازى چاى مربوط به مجلس فبل بود) موضوع خصوصى سازى چاى تنفيذ نگرددوثانيادراول مجلس هفتم مجددا خريد تصمينى راراه اندازى نمود ( باوصع قانون بودجه) البته درهمان مجلس ششم هم ان قدر دولت رامداخله داد كه عملا موضوع كناره گيرى دولت منتفى شده بود يعنى قانون مىگفت همه كار بابخش خصوصى ولى اقاى نديمى به كمك همكارانش به هربهانه اى دولت را به حمايت از چايكار فرامى خواند

********************************************************

443.بيمه باغات چاى
درخواست  بيمه باغات چاى  وچبران خسارات وارده ناشى از خشكسالي( استاندارى  ٨١/١١/١٥--٥٩٣٢٤/٢٢-١)(٨٢/١٠/٨-٤٦٢١٧)
********************************************************
442.خوشبختى
انسان  به مجموعه  بدبختى هاىي كه  پيش نيامده اند ، خوشبختى مىگويند
اگر ادمها تلاش مىكنند براى ان است ،كه افت ، اسيب ها ، وبلاها راازخود رفع كند
نماينده خوب بايد بداند كه درسطح محلى ،استانى  وشهرستانى  مردم ( امروز) ( فردا) چه. نيازهايى دارند
اگر مى بينيد كه اقاى نديمى بسيارى ازامورى راكه شايد مردم دران زمان به ضرورت  ان واقف نبوده ويا لااقل انرا اولويت اصلى ندانسته وانرا ننوشته ويا بيان. نمى كرده اند پيگيرى.  مىكرده اند بيانگر اين ديد واينده نگرى است
اگر راه اهن، ازادراه ،سياهكل سراوان ،منطقه ازادانزلى ،منطقه ويژه لاهيجان واستارا،سيمان سبز،بام سبز ،تالاب اميرگلايه ،فرماندارى ويژه ،تقاطع غيرهمسطح بازكياگوراب  وميدان گيل،وصدها مطلب ديگر كه درسامانه بايكانى اوقابل رويت است همه براى بدبختى محتمل وخوشبختي مقدر است
********************************************************
441.كاردانى
پيگيرى مشكلات معلمان كاردانى اموزش وپرورش ازطريق  وزير ومعاونت برنامه ريزى  ومنابع. انسانى وزرات متبوع ،(٨٢٠/٢٨٣٧/١٧٩-٨٢/١١/١٥)(١٤٠/٢٨٤٨٠/٥-٨٢/١٠/٢٧)(٤٧٢٤٥-٨٢/١٠/٢٤)
********************************************************
440.گريه ،خنده
حتى اگر ديگران به گريه شما مىخندند ،اشكالى ندارد،شما گريه كنيد تا انان بخندند
تلاشهاى درخور توجه اى كه براى بعضي محل شك وترديد وتعجب مىگردد ولى انسانهاى فكور وبرنامه ريز ومتعهد تلاش دارد تا هنگام سرور ويا كم توحهى بود وبنويسد وبخواهد وبدود تا مردم  زندگى خىبى داشته باشند

********************************************************

439.پيركوه ومردمانش
اقاى. نديمى جهت شركت درمراسم مرحوم. اقاى محمود اقايي ازراه توتكابن  درمه وجاده فاقد علايم وگلي( بخشى)وباديد كاملا محدود حركت كردن ( وعليرغم انكه سفرهوايي به دليل مه گيرى  تاشعاع چهارصدمتر ونيز روز ارتش  با اختلال روبرو شد) فقط مىتواند دليل عاطفى وايمانى داشته باشد
اقاى نديمى واقعا مردم بيركوه رادوست دارد وانها نيز همواره به ايشان محبت  نموده اند
شركت دراين مراسم وديدارمردم براى روز پنج شنبه صرفا ريشه اعتقادى دارد وگرنه حتى عوامل محلى  به خاطر مسايل جوى به اقاى ندينى اشاره داشتند كه ساعت يك دوباره از راه توتكابن  برگشته وازراه سياهكل به مراسم برود( كه با اين وضع امكان حضور درمسجد فراهم نمىشد) ولى ايشان بخاطر رسيدن درجمع مردم همان راه پرخطر رابرگزيد( پنج شنبه ٩٢/١/٢٩)

********************************************************

438.گداعلى
اسامى گواه علايق است ومردمان دين باورى چون.  خانواده پورحيدرى  بااين عنوان كه ديلمى هستند بى شك ازديرباز به خانواده على (ع) عشق مىورزند وحضور درمجلس عزاى ازدست دادن پدر وبزرگ خانواده وحضور طيف هاى مختلف  ازشهرهاى مختلف مىتواند چنين پيامى راتداعى كند.    ( پنج شنبه ٩٢/١/٢٩)

********************************************************

437.پروازهوايي
رشت با پروازهاى دايما تعطيلش وجومه وباران  ، وبه هم خوردن مدام ،چه بايد كرد ؟
ايا براى اين استان كه فقط براى برقرارى پروازهايش اقاى نديمى دراين دوره دهها بار باوزير ( نيكزاد )  ومدير عامل هواپيمايي كشورى وايران اير واسمان  بايد نامه بنويسد وجلسه بگذارد تا چند پرواز صبح وعصر راهماهنگ كند
********************************************************
436.تجارب
مى كويند كه ازجهت  تجارب اين دوره نمايندگى   درگيلان به لحاظ داشتن  نمايندگان باتجربه از غناى خاصى برخورداراست ، وبه همين دليل  انتظارات مردم بيشترازقبل است
********************************************************
435.اجتماعى ،سياسى
اقاى نديمى دركميسون تلفيق دررابطه با يك پيشنهاد مرتبط با گران كردن يك خدمت گفت :
همكاران  تلفيقى بايد توجه داشته. باشند كه  هرتصميمى  دراين رمان  حتما بادرنظرگرفتن  ابعاد سياسي ،، اجتماعى ، وتحريمى مى بايستى. اخذ شود( ٩١/١/٢٨ چهارشنبه)
********************************************************
434.كاراكترهاى جديد
درمذاكره با اقاى حكيمى نماينده محترم رودبار اين. مباحث. مطرح شد كه :
سايت توانسته است ازدهها جهت. يك نواوري وپديده باشد ،پربيننده ترين ، شفاف ترين ، به روز ترين ، پاسخگوترين ، دردسترس ترين ،جامع ترين  و٠٠٠٠٠ ،
مسووليتهاى مجلسي نيز ازجهات  حماسه سياسي( ناظر انتخابات شوراها براى تمام استان وهمه شهرها وروستاهاى گيلان ) حماسه اقتصادى ( كميسون تلفيق ،هيات رييسه كميسيون براى بودجه  سال  حماسه اقتصادى) ديپلماسى پارلمانى ( رييس شوراى بين المجالس ايران درجهان وارتباط با تمام پارلمانهاى دنيا ،ورييس گروه دوستى بارلمانى باكشورهاى كره ،تايلند ،صربستان )
دفتر توانسته است با كاراكتر جديدى درشهرستان بروز نمايد كه چه از نظرسطح وگثرت وحتى مسووليتها ى شهرى واجرايي وحتى. سياسى كم نظير باشد
درهر حال اين اقاى نديمى با خصوصيات جديدش دراستان وكشور ومجلس حتى در نظر دولتيان با ويژه گيهاى جديد وقابل اعتنايي همراه شده است كه براى ايرانيان وگيلانيان ولاهيجانيان وسياهكلى ها وتمام راى دهندگان وحاميان موجب افتخارشده است

********************************************************

433.كريستف كلمب
مىگويند امريكا پيش از او اولاساكن داشت وثانيا احتمال حضورافراد غيربومى نيز دران قاره يا منطقه نمى تواند غير واقعى باشد اما غربي ها همواره درتبليغات خود دراين مورد وهزاران مورد مشابه خود راباتاريخى نزديك چنان قالب مىكنند كه گويا اواولين بشراست كه دران جا پانهاد
بعضى چنان مىگويند ويا مىنوبيسند كه كويا ازجهت مكاشفات والهامات ودسترسي به عام غيب انان راتبحرى است
ان يكى مىنويسد كه اقاى فلانى مارارييس كن وهمانها مىنويسند نماينده بايد به كار قانونگذارى ونظارت برسد
ويا وقتى ماشين ان جنابان به چاله اى مىافتد مىگويند اين شهر نماينده ندارد ولى اگردرانشهر اتفاقاتى بيافتد نمىگويند اينجا نماينده دارد
اگر پروژه اى گرفته شود مىگويند قراربود انجام بشود وحتى خنده دارتر انكه. مىگويند اززمان بهلوى دوم قرار بود اين كار انجام  بشود
ان يكى درلاهيجان توليد خبر مىكند ولى سايت نماينده ان شهرهاى دور راتبليغ مىكند ويااين  يكى دركشف است وشهود
خوب برادران جنجالى كمى به فكر مردم لاهيجان وسياهكل باشيد وازفرصت اقاى نديمى استفاده كنيد وحال كه همه درحال وجيزه نويسى دوران مختلف برامده اند شما نيز وجيزه خدمت بنويسيد


********************************************************
432.روزى تماما كار
چهارشنبه ٩٢/١/٢٨ اقاى نديمى. ازجهات مختلف كارحداكثرى داشت
١ نطق پيش ازدستور تحت عنوان : ايا مى شود پرسيد
٢ سه نوبت موافقت ومخالفت
٣ ارايه يك طرح فوريتى
٤ جلسه پنج ساعته تلفيق بودجه ٩٢
٥ نشست با ريس سازمان بنادر وكشتيرانى
٦ نشست با معاونين  راه وشهرسازى. اقايان محفوظى ،اعلايي،صادقى ،. نظرى ،رمضانپور
٧ ملاقات باوزير راه وشهرسازى
٨ چند مصاحبه بارسانه هاى داخلى ولبنانى و٠٠
٩ مذاكره با معاون وزير صنعت و٠٠
١٠ مذاكره با تعزيرات
١١ پيگيرى چند كاردوشهرستان ازپيام نور وصنعت و٠٠٠٠
١٢مذاكره با معاون ايميدرو


********************************************************

431.راهدارى ديلمان
درديداروزارت راه موضوع راهدارى ديلمان كه مىتواند علاوه بر كاهش مشكلات اداره راه سياهكل ( ان هم درچند ماه پيش  به طور كامل ازراه لاهيجان جداشد) عملا صرفا دراختيار ديلمان وپيركوه باشد ودررابطه  با مسايل كوهستان بسيار اثر گذارباشد راباكمك مالى مستقيم ازبودجه مورد حمايت قرار داده شد
********************************************************
430.زبان مردم ونمايندگان مردم
به نظر شما چراپس ازنطق اقاى نديمى دههانماينده بااوروبوسي كردند وازاو ونطق زيباى اوتعريف كردند وبرخلاف عادت زمان نطق مجلس محوبود وحتى رييس مجلس ازنمايندگان درخواست كرد كه چون نمىتواند به پايين بيايد ازجانب او اقاى نديمى  راببوسند
ايابخاطران بود كه اقاى نديمى سوژه خوبى رابه بحث گذاشته بود
ايا بخاطران بودكه اقاى نديمى . صريح  وشجاعانه صحبت مىكند
ايا بخاطر ان بود كه درمورد انتخابات  واقتصاد نظريات روشنى داشت
ايا بخاطر ان بود كه بدون نگاه كردن به متنى (ويانوشتن متنى) صحبت مىكند
ايا بخاطران است كه زبان مردم وحتى نمايندگان مردم شده است
********************************************************
429.مشاوره
بعضى ازكانديداهاى شوراى شهر لاهيجان وسياهكل طى تماس هاى تلفنى وپيامكى ازاقاى نديمى جهت ثبت نام درانتخابات شوراها درخواست مشورت وراهنمايي داشتند
واقعيت ان است كه اين عمل ازچند جهت  قابل اعتنا ست
١ نماينده  يك واقعيت كتمان ناپذير شهرستانهاست
٢ كانديداهاىي كه انتخاب شوند لااقل سه سال با يد. با نماينده كاركنند
٣ نماينده داراى پايگاهى است كه ازجهت برنامه بايد مدنظر باشد

********************************************************

428.قلب مواضع
میگفت كه آقاى نديمى جام زهر به رهبر راامضاء كرده ! ايا میتوان ازاين بنده خداپرسيد كه آيا شما نمى دانيد كه آقاى نديمى آن نامه را امضاء نكرد
آيا میدانيد كه هـيچ كس تاكنون چنين اتهامى را به آقاى نديمى نزده وحتى مخالفان تاكنون ازاين اتهام استفاده نكرده. !؟  بنظر شما با راوى اين اتهام چه بايد گفت  يا٠٠٠٠
دوم آنكه آيا شما در رابطه آن خانمى كه به فرماندار وقت( آقاى اسماعيليان ) توهين  كرد و آقاى نديمى چون ايشان حضور نداشت ازايشان خواست كه بامن حرف  بزن نه آن بنده خدا كه حضور ندارد( اين در حالى بود كه آن خانم محترم( از نزديكان نماينده قبلى  )بايد  پاسخگوى  انتصاب ايشان میبودند تا نماينده بعدى  "
به نظر میرسد كه نشردروغ وتهمت از برنامه هاى تعريف شده نباشد

********************************************************

427.دیده‌بان: با عرض سلام خدمت سایت محترم لاهیگ که فضایی ایجاد شد تا کسانی که مطالبی دارند، بتوان این‌جا مورد نقد و بررسی قرار داد. آقایی به نام اصغرنیا گفتند چون پل روگذر بازکیاگوراب در دوران قاسمی شروع شد، رغبتی برای اتمام آن نیست. بسیار خوشحال شدم این پروژه مطرح شد و کالبدشکافی پل روگذر بازکیاگوراب انجام بشود. شروع داستان پروژه پل روگذر بازکیاگوراب برمی‌گردد به نوروز 1383 که به جهت بار ترافیکی شدید محور رشت ـ لاهیجان که پلیس راه در آن هفته تشخیص داد. درست یا غلط که بریدگی بازکیاگوراب را ببندد و مردمی که می‌خواستند دور بزنند یا به سیاهکل بروند، بایستی روبه‌روی بیمارستان سیدالشهدا در آن بریدگی دور می‌زدنند و مردم آن‌موقع گله‌مند که چرا چنین شد و همیشه مخالف که هیچ وقت سفیدی‌ها را نمی‌بیند. این حرکت راهنمایی استان را نقطه سیاهی برای نماینده وقت می‌دانست و شروع به جوسازی کردند که وا مصیبتا وا... نماینده محترم آقای ندیمی که به سنت هر ساله نوروز به مشهد می‌رفتند، پس از بازگشت با توجه به مشاهدات و این تصمیم‌گیری عجولانه دنبال چاره‌جویی افتاد. ایشان بعدها با توجه به پیگیری‌های درخشان و همه‌جانبه‌ای که برای ساخت اتوبان سروان ـ سنگر ـ سیاهکل داشتند و در ادامه پس از آمدن اتوبان به شهر سیاهکل دوباره با حجم ترافیک خودروها در مسیر ده کیلومتری سیاهکل به بازکیاگوراب مواجه بودند، این پل توجیهی چند جانبه شد که حکومت و وزارت راه و شورای ترافیک استان و ولی‌نعمتان همه به نیاز این پل روگذر مواجه و موافق بودند. این پل با چانه‌زنی‌های دائمی که در تذکرات مکرر به وزیر راه و سماجت و پیگیری‌ها که اسناد آن در کتاب هشت سال خدمت ماندگار قابل مشاهده است، در شهریور 1386 به مناقصه رفت و شرکت ره‌آزما برنده آن مناقصه شد که در متن پیمان‌نامه که مبلغ سه میلیارد تومان بود، شرکت ره‌آزما یا همان گیل پوشش که متعلق به آقای ابوالفضل پرستار است و خانه ایشان در میدان معلم لاهیجان است و می‌شود خیلی راحت سئوال کرد، در ایام نمایندگی آقای ندیمی تمام شده بود که تاریخ مناقصه 31 شهریور 1386 و به شماره 40702042 می‌باشد. البته آقای قاسمی در ایام نمایندگی خود یک زحمت کشید که کمک حال پیمانکار درخصوص رفع معارضین اطراف پل شده بود که کمک کرد و شایسته تقدیر. شماره موافقتنامه‌ای که در دی ماه 1386 که تازه پنج ماه بعد نیز جناب ندیمی نماینده بودند و آقای قاسمی شاید در تاریخ دوازده دی 1386 تازه در فرمانداری حاضر شدند، ثبت نام کردند برای کاندیداتوری و آقای ندیمی بیست روز مانده به انتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شدند و آقای قاسمی در اسفند ماه 1386 با اقبال سیاهکلیان مواجه شدند و سیاهکلیان گفتند حال که ندیمی مرد عمران و خدمت نیست، به یک بچه محل رأی می‌دهیم و قاسمی شد نماینده و تازه تا خرداد 1387 جناب ندیمی نماینده بودند و به شهادت شهریار اسماعیلی مدیر وقت راه و ترابری شهرستان لاهیجان که گفت من درون اداره بودم، دیدم فرماندار آقایی زنگ زده، گفته بیا دفترم آقای قاسمی منتخب مردم آمده پیشم و داری میای، آقای قاسمی گفته نقشه پل روگذر رو با خودت بیار و اسماعیلی راه گفت من رفتم و قاسمی از کم و کیف پل از من سئوال کرد که کجا و چگونه اجرا می‌شود و اعتبارش چقدر هست و کی عملیات اجرایی شروع می‌شود و پیمانکارشو بیار به من وصل کن و از این نوع سئوالات و شهریار اسماعیلی می‌گفت درباره چگونگی ساخت پل از من بسیار سئوال کرد تا کاملاً فضای ساخت و چگونگی پل دستش بیاید و بعد اسماعیلی در حضور فرماندار لاهیجان گفت: گفتم حاج آقا درخصوص چگونگی اجرا و محل و ... مطلبی دارید؟ که آقای قاسمی گفته نه، فقط خواستم ببینم با معیارهای من سازگار هست یا نه؟ این پل شروع شد، ولی دریغ از یک تشکر نیم خطی از نماینده قبل. حال بماند چگونه در شهرستان و استان، یعنی تا امامزاده هاشم شیطنت و خیانت و نامردی و جعل کردند تا ندیمی رد صلاحیت بشود! بماند که آن خود حکایت مفصلی است که اگر فضایی ایجاد شد، خواهیم گفت که چه کارها کردند؟ کجا رفتند؟ چه لباس‌هایی پوشاندند و به زیباکنار نزد که بردند؟ از کدام شماره تلفن‌های مغازه‌ها و دفترها در خ انقلاب لاهیجان و محله پمپ بنزین و شهرک جانبازان فاکس به شورای نگهبان کردند و دو اتوبوس حامل بانوان محجبه را کجا بردند؟ آن‌ها بماند که یه کتاب است. آن نامردی شد و ندیمی نبود و پروژه‌های ندیمی با کار و زحمت نکشیده داشت به تاراج می‌رفت. چه خوب می‌شود آقای قاسمی فقط شماره نامه‌های پیگیری خودشان را در رابطه با پل روگذر انجام داده‌اند، تیتروار بنویسند. همین کاری که من الآن انجام می‌دهم. شماره نامه دفتر وزیر راه درخواست پیگیری پل روگذر بازکیاگوراب 44/142649//25//1/84/1، 41/142649، 446112534، 11/3806، 44/1311222، 44/96767، 15517، 90606، 2000825 که این شماره نامه مربوط به دفاتر مدیرکل‌های وقت اداره کل استان آقایان بیگدلی و ناصر صادقی و معاونت پارلمانی وزیر راه و ترابری آقای شریعتی کوه بنان و دفتر وزیر آقای محمد رحمتی می‌باشد و همچنین تذکرات در صحن علنی مجلس در جلسات 170 و 314 و 420 مجلس هفتم به وزیر راه در خدمت اجرای عملیات ساخت پل روگذر بازکیاگوراب و برای دیدن اصل این نامه‌ها و مناقصه و پیمان‌نامه و تاریخ‌های مکاتبات به سایت ایرج ندیمی و یا به کتاب زرد رنگ هشت سال خدمت ماندگار مراجعه فرمایید. ممنون از سایت محترم لاهیگ.

********************************************************
426.متن يك تحقيق وتفحص
آقاى نديمى نامه اى رابادستخط خود درمورد چاى و٠٠ تهيه كرد كه به امضاى نمايندگان وقت  گيلان يعنى آقايان اخوان ،حسن زادگان ،،صالح ،وصابرى رساند
متن عبارت بوداز:
به جهت قاچاق چاى ونگرانى هاى شديد توليد كنندگان چاى وازبين رفتن  انگيزه هاى  توليد واشتغال وايجاد ثروت هاى باد آورده  ورانت خوارى  حاصل ازان  وعدمو واكنش مثلت  وموثر مسوولين ذيربط تقاضاى  تحقيق وتفحص درموارد  ذيل راداريم
١ واردات قانونى  وبا مجوز ازطرف چه دستگاههايى تاچه تاريخى صورت گرفته  واشخاص  ونهادها  وعوامل  واردكننده پس از آزاد سازى  وخصوصى  سازى چه كسانى بوده اند
٢ واردات  غيرقانونى  وقاچاق توسط چه اشخاص ونهادهايى صورت پذيرفته  ودستگاهها ى امنيتى وانتظامى  وكشور  چه برخوردى با اين پديده  داشته اند
٣ براى تسهيل صادرات چاى وحمايت  ازتوليد كنندگان كارخانه داران  چه اقداماتى صورت پذيرفته  وبه چه دليل يك سال ونيم  پس ازامر خصوصى سازى واردات توسط وزارت جهاد كشاورزى صورت پذيرفته است  وتمام فروشگاههاى دولتى وغير دولتى مملو ازچاى خارجى شده است

********************************************************
425.مذاكره با مرادى ومرتضوى
با آقاى مرادى معاون رياست جمهورى ومعاون وزير كشور درمورد مسايل دوشهرستان وحمايت هاى دولت وانتخابات شورا واصلاح دوقانون بودجه وشوراها مذاكره شد٩١/١/٢٧
********************************************************
424.سايت حديد
مصاحبه باسايت حديد پيرامون معايب بودجه ازنظر مخالفان وامكان جراحى بودجه دولت توسط نمايندگان وتاكيدات مخافان پيرامون كسري ،نفت، برنامه ،و٠٠٠
********************************************************
423.خرج شخصيت ها
آقاى نديمى درمخالفت با افرادى كه دركميسيون بودجه گفتند كه ما بودجه رارد كنيم تا مثلا آقاى لاريجانى پادرميانى كند گفت :
اولا چراماخود رااين قدر تنزل دهيم كه واسطه براى ماتصميم بگيرد وثانيا چراان بنده هاى خدارادراين مواقع خرج كنيم كه مردم درمورد ارزش اين كار انان دچار پرسش شوند ،اگر بايد رد كنيم خودمان اين كار راانجام بدهيم وگرنه ٠٠
********************************************************
422.آب شهرى
بيگيرى آب شرق ( شهرهاى لاهيجان، سياهكل ،آستانه ،لنگرود) ازكارهاى بزرگ ومهمى است كه براى تصفيه خانه سنگر تا شهرسياهكل  به طول ٢١ كيلو متروبه قطر ١٢٥٠ ميلي متر وخط انتقال  سياهكل به لاهيجان٣١٩ كيلو متر به قطر ١٢٥٠ ميلى متر طى مذاكرات ومكاتبات ( ٨١٨٧٨-٧٩/٧/١٣) و( ٣٠٣٠٠-٧٩/١٠/١١) به رياست جمهورى و( ٨٠٠٠-٧٩/٧/١٥)ر (٧٩/١٠/٦---١١٠٣) وتذكر قانونى  براى احداث مخزن ذخيره  به ميزان ٣٠ هزارمترمكعب  ونشست هاى مكرر بامهندس منوچهرى  وحقيقت ومهدى زاده مديران ملى واستانى ودرمرحله بعد با عباس شفيعى مديرعامل اب كشور ( ٢٣٩١٢-٨١/٥/٦) ( ١١٥٠٣/١٠٠---٨١/٨/٢٤) ومسوولان شركت پارس وي  پيمانكار ابرسانى. وپيگيرى ١/٦٦ ميليون دلارارزى مازاد بر مبالغ ريالى  ونيز مخزن ٣٠٠٠٠ مترمكعبى  تازه ابد جنگاه ( ٤١٦٤/١٠٠---٨١/١١/١٩) و٦٩ ميلياردريال. پيش بينى  اوليه وتامين ١٠٠ليتراب لاهيجان و پٍیگيرى كيفيت اب  احدات سيستم هوادهى وفيلتراسيون

********************************************************
421.حكايت بودجه
صبح ثبت نام براى مخالفت يا موافقت بودجه ١٣٩٢  اين مطالب توسط نمايندگان درمحل بت نام و٠٠ مطرح شد
١ اين بودجه قابل دفاع نيست  ،چراكه ازنظراعداد وارقام وتراز باعيوب اساسى روبروست
٢ نمیتوان اين بودجه رارد كردچراكه ازنظرزمان. وقضاوت مردم واداره كشور  نمى توان مثل دولت عمل كرد
٣ اگربودجه راى نياورد دولت مى تواند بجاى ارايه بودجه ارزوهايش رابه مجلس خواهدفرستاد
********************************************************
420.قرعه
ازحكايات مجلس هشتم ونهم موضوع نوبت دربودجه است كه بيش از آمادگى اشخاص ومطالعات وتجربيات است كه افراد میتوانند ثبت نام نموده و ازطريق قرعه انتخاب صورت میپذيرد كه درهمين قيمت نيز میتوانند از يكديگر وقت  بگيرند
اين رويه ملاك رفع مسكل ايت نه استفاده ازنظريات  صاحب نظزان
********************************************************
419.احمدي نژادى ؟!
آقاى رسايي كه دردوران آقاى احمدي نژاد مديركل فرهنگ وارشاد اسلامى وسپس با ليست دولت دودوره  نماينده تهران شد درحضور هفت  نفرازنمايندگان گفت : من به آقاى لاريجانى گفتم كه شما بايد احمدي نژادى تذكرماراررد نمى كرديد چراكه ايشان وقتى كم مى اورد ازاين روشها استفاده مىكند
آقاى نديمى به ايشان گفت: واى به حال احمدى نژاد بادوستانى مثل شما - ،كه الان اينطور درباره اوصحبت میكنيد درحاليكه درعالم سياست هرچه داريد ازاو داريد!!!؟
********************************************************
418.شوراى نگهبان انتخابات شوراها
درمباحث اداره انتخابات شوراهاى اسلامى شهر وروستاها، درحقيقت ناظرين مثل شوراى نگهبان عمل میكنند يعنى احتيازات كامل درست مثل شوراى نگهبان براى ديگر انتخابات
********************************************************
417.عاقل
درموضوع كليات بودجه ٩٢ آقاى نديمى ازهمان اول گفت كه بنده با مخالفان دراجزاى بودجه واشكالات اساسي آن توافق دارم وپيشنهادات خودرادركميسيون اقتصادى ،كميسون تلفيق وصحن علنى ارايه میكنم ولى بارد كردن كليات دركميسيون تلفيق  موافق نيستم ،چراكه اولا روال مجالس بر ردكليات نيست وثانيا مامیتوانيم  اصلاحات لازم رابايدانجام داد ونبايد آنراپس فرستاد كه دولت بهانه تاخيرمجددراپيدانماير وعلاوه انكه يك سرى از شعارهاى خودرادوباره دربودجه گنجانده وبازپس فرستد ،آقايان مخالف گفتند ،ماراى نمىدهيم تا به دولت برگردد ،اما عصرچهارشنبه با٨٠/ يعنى ١٩١ راى تصويب شد وتنها وقت وابرويي رفت  وديگر هـيچ!!!!؟
********************************************************
416.بشير ونذير
همه مكتبها وادمها معتقدند كه بايد ازسنت تشويق وتنبيه وانذاروبشارت استفاده كردوحتى مى فرمايند اگر شكروسپاس ازخلق خدانداشته باشى توگويى ازعهده شكر خدابرنيامدهاى
اما دركامنت هايى ادمى مشاهده مى كند كه  هرگزارش كار ويا هرتشكرى را باعناوينى چون  (پاچه خوارى ) روبرو مىسازندتا ديگركسي جرات نكند تا ازكسي تعريف كند واين اخلاق اسلامى تعطيل شود تامبادا كاركردى اشكارشود
ازنظراينان فقط بايد بد گفت ويا پاروى پا انداخت باكلمات وحتى نيات ومقاصد ناشناخته به اين وان ايراد گرفتاح
امبه مجرد تعريف وحسن يا زحمات اشخاص اين مفتيان  فتواى (پاچه خوارى) خواهند داد
واقعا اين افراد پيرو كدام مكتب ودينى هستند؟!

********************************************************
415.مساجد
كمك به مساجدمختلف درحال ساخت دوشهرستان ٨١/٩/١٠
********************************************************
414.كورنده
پيگيرى تكميل اسفالت وبرق بقعه كورنده ،،توضيح انكه باكمك اداره برق دوشهرستان  درمورد روشنايي معابر روستايي ومساجد امام زاده ها موفقيت خوبى حاصل شد٨١/١٢/٢٥--٢٨٢٢٩
********************************************************
413.امدادى
درخواست هاى متعدد كمك مالى براى افراد مختلف درلاهيجان  وسياهكل  ازطريق بهزيستى  - هلال احمر - كميته امدادواخذ كمكهاى مالى  براى دوشهرستان
********************************************************
412.پهمدان
پيگيرى طرح تجهيز ونوسازى اراضى پهمدان ٨٠/٥/٥- -٢٠٨٤٠
********************************************************
411.سيزده اسفالت روستايي
پيگيرى آسفالت  راههاى كتشال، سرچشمه ،شيرنساء،دموچال،آقاسيدحسين ،،حاج سليم محله ،سپهرپشت ،لاكمه سر،آقاسيدحسن ،گولك تاپيركوه ،ديلمان  به آسيابر ازبودجه كشورى واستانى٢١٠٠٢٨-٨٠/٩/٢٢----٥٢٨٦/٣١٠-٨٠/٨/٢٩--٢٠١٩٤/٨٠/٢/١-٤٠١٩٤-٨٠/٤/١--٢٠٩٠٥--٨٠/٥//١٨--١٧٨٧٠--٨٠٩٤/١٧
********************************************************
410.لايروبي انهار
بيگيرى لايروبى  آب بندانهاى زراعى سوخته كوه ،ميان محله ذاكله بر،٢١٩٥٠ -٨١/١٠/١٢ة
********************************************************
409.تسهيلات بانكى
پيگيرى حل مشكل تسيهلات  بانكى  روستايي مهدى آباد ،شيخ على كلايه ٢١٠٧٠٩-٨٠/٨/٢٤ة
********************************************************
408.پل
احداث پل حاج سليم محله ٢١٠٩٣١- ٨٠/٩/٦ ً     پشتاسرا٨١/٣/١٤ ًً     شادهسر      ٢٣٤٦٠٨١/٣/١٤ بالارودپشت  ،نوبيجار بهمدان ،ايوان استخر
********************************************************
407.اسفالت
راه امامده   ٢٣١٧٩--٨٠/١/١٤.    صداپشته به اكبراباد( پيگيرى) ١١٦٣٢/٨١/١/٤٠
كچلام بالامحله ،شادهسر سبهرپشت ،چمندان ،ليالمان،گلرودبار ،لاشيدان ،توستان ،،گورندان ،
********************************************************
406.زهكش وپمپاژ
زهكشى تالاب اميركلايه
بمباژاب زراعى استخر، تى تًى بريزاد ، بالارودپشت ،بين كلايه ،بالارودپشت  و٠٠

********************************************************

405.حكايت بودجه
صبح ثبت نام براى مخالفت يا موافقت بودجه ١٣٩٢  اين مطالب توسط نمايندگان درمحل بت نام و٠٠ مطرح شد
١ اين بودجه قابل دفاع نيست  ،چراكه ازنظراعداد وارقام وتراز باعيوب اساسى روبروست
٢ نمىتوان اين بودجه رارد كردچراكه ازنظرزمان. وقضاوت مردم واداره كشور  نمى توان مثل دولت عمل كرد
٣ اگربودجه راى نياورد دولت مى تواند بجاى ارايه بودجه ارزوهايش رابه مجلس خواهدفرستاد

********************************************************
404.قرعه
ازحكايات مجلس هشتم ونهم موضوع نوبت دربودجه است كه بيش از امادگى اشخاص ومطالعات وتجربيات است كه افراد مىتوانند ثبت نام نموده و ازطريق قرعه انتخاب صورت مىپذيرد كه درهمين قيمت نيز مىتوانند از يكديگر وقت  بگيرند
اين رويه ملاك رفع مسكل ايت نه استفاده ازنظريات  صاحب نظزان

********************************************************

403.احمدي نژادى ؟!
اقاى رسايي كه دردوران اقاى احمدي نژاد مديركل فرهنگ وارشاد اسلامى وسپس با ليست دولت دودوره  نماينده تهران شد درحضور هفت  نفرازنمايندگان گفت : من به اقاى لاريجانى گفتم كه شما بايد احمدي نژادى تذكرماراررد نمى كرديد چراكه ايشان وقتى كم مى اورد ازاين روشها استفاده مىكند
اقى نديمى به ايشان گفت: واى به حال احمدى نژاد بادوستانى مثل شما - ،كه الان اينطور درباره اوصحبت مىكنيد درحاليكه درعالم سياست هرچه داريد ازاو داريد!!!؟

********************************************************

402.شوراى نگهبان انتخابات شوراها
درمباحث اداره انتخابات شوراهاى اسلامى شهر وروستاها، درحقيقت ناظرين مثل شوراى نگهبان عمل مىكنند يعنى احتيازات كامل درست نثل شوراى نگهبان براى ديگر انتخابات

********************************************************

401.وجوه نمايندگى
١ شخصيت
ازنظرانتخابات نمايندگى اقاى نديمى معتقداست كه اولين وجه براى جلب نظرمردم خودكانديدا ومشخصات علمى ، تجربى ،ادارى ،سياسي،خانوادگى ،شوون شخصيتى واخلاقى و تيپ،ظاهرى ،ونظم وصداقت و قدرت نمايندكى و به روز بودن ،كارامدى وزبان گويا  قدرت ارتباطى وشناخت مسوولان استانى وملى  سلامت كارى ،شناخت كامل ازمردم ومنطقه ازاومىباشد
٢ وجهه پارلمانى
شخصيت درون مجلسي ،كميسيونى،فراكسيونى،واثارتقنيننى ونظارتى وكاراكترپارلمانى ايشان درنظر وقضاوت مردم بسيار اثرگذار مىباشد جراكه نماينده بايد بتواند ازنظرشناخت وپيگيرى واثرگذارى ذرحد قابل اعتنايي باشد ومردم به كسى راىمدهند كه ازجهات مختلف بين مردم جايگاه پيدانمايد
نمىتوان انتظارداشت كه مردم كسي رابه مجلس  بفرستند كه از اوحرف وسخنى نباشد ويافرد مطرحى درپارلمان نباشد
مردم توقع دارند كه. نماينده. انان  درمجلس ديده شود وهمه جا ازاوبه عنوان نماينده  مطرح نام ببرند
٣ وجهه اجتماعى
شخصيت  اجتماعى ، وباصطلاح  يك سرو گردن بالاتربودن مىتواند براى مردم غرور انگيز باشد به نحوى كه مردم ومسوولان با حضورنماينده احساس كنندكه حامى پرقدرتى دارند وباصطلاح اندازه انان افتخارانگيز باشند
ازمشكلات اين انتخابها ان است كه نماينده گم شودوبه عنوان فرد غير ناطق ،غير موثر ،وتحت تاثير اين وان باشد وبخاطر ضعف  فردى و٠. نتواند جلب نظر نمايد
٤ وجهه احرايي
مطمينا مردم ازنماينده هاى خود توقع دارند تا پيگير مصوبات قانونى باشد تابه علل گوناگون باغفلت اجرايى روبرو نشود
نماينده نمىتواند كه چون وظايف من درمجلس است نسبت به خواسته هاى مردم بي تفاوت باشد اوموظف است تا همه خواست هاى مردم رادرحوزه وظايف ،اختيارات وامكانات وكادرقانون وشرع با مسوولان شهرستانى واستانى ومحلى درميان گذاشته وپيگيرى نمايند
٥ وجهه رسانه اى
درعصر انفجار اطلاعات ونقش پراثر رسانه اى نمىتوان صرفا ازراه  حضور فيزيكى با مردم صحبت كرد
بايد ازراههاى شناخته شده جون تريبون مجلس،راديو ،تلويزيون ،نشريات مكتوب وديدارى  بامردم حرف زد ونظريات خويش راانتشار داد
امروزه به دلايل مختلف نبايد وقت مردم راگرفت وانان رادرديدارهاى رايانه اى واينترنتى ورسانه اى به همانديشى فراخواند
٦ وجهه تبليغاتى
همه امور فوق نمىتواند جانشين شايسته اى براى كتاب ،جزوه ،فلاش، سى  دى و٠٠٠٠ گردد ازاين روبايد ازهمه توان براى بيان كاركردها ،گفتارها ونظريات خويش بهرهبرد
٧ حضورفيزيكى دربين مردم
حتما بايد ازهرفرصتى جهت حضور دربين مردم استفاده كرد چراكه ازجهت درابعادعاطفى  وتبليغاتى ،اجرايي و٠٠ بهترين راه حضور دربين خود مردم است كه ممكن است دراين ديدارها باگفتگو ومباحثه روابط ازعمق بيشترى برخوردارشود
بنابراين اگركسي نماينده نشد وياشد ولى دور بعدى راى نياورد مىتواند به معنى فقدان اين امور باشد

********************************************************
400.طوطى ،بلبل
بعضى درمجلس ازخود نوايي دارند وگروهى انجه برايشان مى نويسند را( بد يا خوب ) مىخوانند ،ولى دسته اول حرفشان ازجهت طرح ونتبجه متفاوت است
ارايه نظر وخلق نظر وحرف تازه وتىورى ونظريه پردازى حتما با واگويى حرف ديگران انهم درمواردى بدون تشخيص ودريافت وصرفاتكرارمتفاوت است
حاليه بااين مصيبت روبرو هستيم كه درهمه جا كسانى فقط گفته ديگران راتكراركرده وازخود مطلبي ندارند
اينده نگرى ودشمن شناسي
********************************************************
399.اگرابتكاراقاى نديمى نبود شايد درهمين يك سال اول نمايندگى ايشان باتوجه به برنامه تعريف شده اختلافات اساسى  دربين دوستان ايجاد مىشد
مثلادررابطه پست ها كسانى درصدد تحريك دوستان برامده والبته با زبان دلسوزى به انها مى گفتند كه:
١ توكه اين قدرزحمت  كشيدى چرارييس نمىشوى
٢ جرارييس هاى فلان نماينده قبلى عوض نمىشوند
٣ اقاى نديمى فقط باديگران جلسه مىگذارد
٤ چراتودردفترايشان نيستى
٥ كمك هاى امدادى وبهزيستى رافقط يك عده تقسيم مىكنند
٦ اقاى نديمى رفت وشمارا بامشكلات تنها كذاشت
٧ افاى ندبمى فقط به بك بخش وبك شهرستان توجه دارد
٨ اقاى نديمى اين دور چه كارى كرده است
٩ اقاى نديمى فقط با رووسا مىنشيند
١٠ افاى نديمى فقط درپارلمان مىدرخشد
١١ اقاى نديمى فقط متوجه روستاهاست وبه شهرعنايت ندارد
١٢ اين همه نامه به ادارات شهرستان  چه فايده دارد
١٣ اقاى نديمى دررشت جهت ادارت كل وقت نمىگذارد
١٤اقاى نماينده گزارش كارنمى دهد
ولى ايشان بادرايت وتجربه راه را برهمه محافان بست چراكه :
ايشان ازهرجهت حرفى نگذاشته چراكه باراه اندازى سايت وپيامك ودرخواست خبر جلسه وپيگيرى ومسافرت درهمه هفته ها وراه اندازى سامانه هاى گوناگون وفرق نگذاشتن بين ادمها ومناطق ومديريت مكاتبات وراه اندازى شكل جديدى ازدفتر ودرجريان قراردادن مردم واعضاى دفتر وهزاران رفتار ومكاتبه و٠٠٠٠ عملا مسكل مردم ودوستان رامديريت ممود

********************************************************
398.دوشنبه ٩١/١٢٦
مصاحبه باتسنيم پيرامون  اجتماع ازادى وابعاد سياسى و
ايلنا بيرامون وصعيت بودجه ٩٢
ايرنا پيرامون راى  فرداى مجلس به  كليات
مذاكره با منتظرى بيرامون جلسه  پنج شنبه درلاهيجان
تسليت به اقاى بورحيدرى جهت فوت مرحوم پدرشان
مصاحبه باقدس پيرامون ارز وقيمت ان
مصاحبه باروزنامه محلى پيرامون سن انتخابات وشوراى رشت
********************************************************
397.پول بده
يكى ازنمايندگان  زنجان مىگفت كسى رنگ مىزند كه بايد به من پول بدهي
نماينده ديگرى گفت  تقصيردولت  است كه اولا مردم راگرفتار اين عادت كرده  وثانيا گمان مىكنند كه بودجه مجلس مثل ساختن ادرات و٠٠ دراختيار ماست. درحاليكه مافقط يك نماينده هستيم وادرات ازماجداست
********************************************************
396.ساده انگارى
معلوم نيست كه چرابعضى فرض براين مىگذارند كه طرف مقابل ساده ويا ابله است ولى خودش داراى دانش وعقل ومحسنات بسيار به حمد الهى خداوند به افراد تواناييهتى داده ونبايد چنين اختمالى رارايج پنداست
مثلاروال انها مخالفت است ولى مىكويند كه ما دوست هستيم !
ويابادسمنان ادم نرد دوستى دارند بعد مىگويند كه ما دوست شما هستبم ! معلوم است كه دشمن دوست  رانمىتوانردوست پنداست كه فرموده اند :
دوستان ادمها سه گروهند ١ دوست ادمى ٢ دوست دوست ٣ دشمن دشمن
دشمنان ارمى عبارتند از: ١دشمن٢  ،دشمن دوست٣  ، دوست دشمن
********************************************************
395.شخصيت مستقل يا پيوسته
بعضى اماكمان مىكنيم به تنهايي زندگى كرده وكارما به هيچ كس مربوط نيست درحاليكه چنين نيست جراكه همه ما  ،، فاميل ودوستان ودوستدارانى داريم كه دلشان براى ما مى تپد وازشادى ماشاد وبا ناراحتى ما عمگين مىسوند
بنا براين  بايد متوجه كفتار ورفتا ر خود باشيم

********************************************************

394.مساجد
كمك به مساجدمختلف درحال ساخت دوشهرستان ٨١/٩/١٠
********************************************************
393.كورنده
پيگيرى تكميل اسفالت وبرق بقعه كورنده ،،توضيح انكه باكمك اداره برق دوشهرستان  درمورد روشنايي معابر روستايي ومساجد امم زاده ها موفقيت خوبى حاصل شد٨١/١٢/٢٥--٢٨٢٢٩
********************************************************
392.امدادى
درخواست هاى متعدد كمك مالى براى افراد مختلف درلاهيجان  وسياهكل  ازطريق بهزيستى  - هلال احمر - كميته امدادواخذ كمكهاى مالى  براى دوشهرستان
********************************************************
391.پهمدان
پيگيرى طرح تجهيز ونوسازى اراضى پهمدان ٨٠/٥/٥- -٢٠٨٤٠
********************************************************
390.سيزده اسفالت روستايي
پيگيرى اسفالت  راههاى كتشال، سرچشمه ،شيرنساء،دموچال،اقاسيدحسين ،،حاج سليم محله ،سپهرپشت ،لاكمه سر،اقاسيدحسن ،گولك تاپيركوه ،ديلمان  به اسيابر ازبودجه كشورى واستانى٢١٠٠٢٨-٨٠/٩/٢٢----٥٢٨٦/٣١٠-٨٠/٨/٢٩--٢٠١٩٤/٨٠/٢/١-٤٠١٩٤-٨٠/٤/١--٢٠٩٠٥--٨٠/٥//١٨--١٧٨٧٠--٨٠٩٤/١٧
********************************************************
389.لايروبي انهار
بيگيرى لايروبى  اب بندانهاى زراعى سوخته كوه ،ميان محله ذاكله بر،٢١٩٥٠ -٨١/١٠/١٢ة


********************************************************

388.تسهيلات بانكى
پيگيرى حل مشكل تسيهلات  بانكى  روستايي مهدى اباد ،شيخ على كلايه ٢١٠٧٠٩-٨٠/٨/٢٤ة
********************************************************
387.پل
احداث پل حاج سليم محله ٢١٠٩٣١- ٨٠/٩/٦ ً     پشتاسرا٨١/٣/١٤ ًً             شادهسر                    ٢٣٤٦٠٨١/٣/١٤ بالارودپشت  ،نوبيجار بهمدان ،ايوان استخر 
********************************************************
386.اسفالت
راه امامده   ٢٣١٧٩--٨٠/١/١٤.    صداپشته به اكبراباد( پيگيرى) ١١٦٣٢/٨١/١/٤٠
كچلام بالامحله ،شادهسر سبهرپشت ،چمندان ،ليالمان،گلرودبار ،لاشيدان ،توستان ،،گورندان ،
********************************************************
385.زهكش وپمپاژ
زهكشى تالاب اميركلايه
بمباژاب زراعى استخر، تى تًى بريزاد ، بالارودپشت ،بين كلايه ،بالارودپشت  و٠٠

********************************************************
384.يك سرمابه گذارانزلي
درحضوراقاى عاشور ى درهواپيما مى گفت : اولا سيزده نماينده اگرمتحد مىشدند چه مىشد وثانيا وزن بعضى ازنماينده ها چقدر باهم فرق دارد وثالثا اقاي نديمى بايد ازتهران كانديدا مىضد و اقاي عاشوري كفت اقاي نديمي افتخار كيلان است نمي كذاريم از كيلان بيرون برود
********************************************************
383.رياست جمهورى
درنشست چندنفره افايان  نعمتى ،قاضى پور ،منصورى ،اصغرزاده  ونديمى  اين مطالب ازطرف افرادحاضرمطرح شد
١ انتخابات  نياز به يك پديده داردكه دربين افراد  دولت مثل مشايى ( كه احمدى نژاد به اواصرار دارد ويا تاييدش رامىگيرد ويا براثررداوفردمورد نظر را قالب مىكند ) وخاتمى ( كه تهديد هاى تند دريافت  كرده) وياهاشمى ، اين قابليت وجوددارد
٢ درصورتى غيراز گروه فوق حسن روحانى ،قاليباف ،  وگزينه دولت
٣ قاليباف باحضور درگروه سه نفره ازشانس كمترىبرخورداراست
٤ ازبين سه. ء+ دواقايان متكى وابوترابى مىايند
٥ احتمال امدن  لاريجانى كم است  ( خصوصا پس ازاستيضاح )
٦ دومرحله اى شدن انتخابات زياد است
٧ستاد اقايان روحانى  وقاليباف  قوى تراست
********************************************************
382.سه گانه
ظريفى مىگفت كه اقاى نديمى  ازنظرحماسه سياسى ( عضوناظرشوراها ) وحماسه اقتصادى ( هبات رييسه تلفيق  بودجه ٩٢ ) سياست خارجى ( رييس شوراى بين المجالس) ونيز عضويت دركميسيون اقتصادى  ودهها فراكيسيون عملا ازنظرزمان شناسي ودرك زمان از خيلى جلوتراست

********************************************************

381.عجيب ،واقعا عجيب !!
ادم بايد ازجهات رفتاربازشناسى شود
مگرمىشودادمى ادعاى ديندارى كند اما مانع خدمت به مردم شود؟
ياسرمايه هايي چون نديمى را كه مىتوانستند دران چهارسال طلايى مشكلات مردم راحل كنندباكمك دوستان استانى كنار زند ولى بعد به قول خود ازدواده كارواپرس كند ، ان هم كارهايي  كه  براى بسيارى از ان ها حتى يك سند نداشته باشد
مىفرمايند باپيگيرى من  سازمان چاى احيا شد !!!
بسيار خوب ! ماقبول كرديم ،شمابفرما ،تنها بوديد ياباديگرى ؟
نامه نوشتيد ؟ يا باكسى مذاكره كرديد ؟ دراين نامه يا مذاكره اسم كس ديگرى درميان است ؟
ايا شما اسم اورديد يا اختيارات ؟
چطورشد سارمان مورد نظرشما نتوانست مشكل جاى راحل كند؟
چراحتى  پول چايكاران داده نمى شد كه اقاى نديمى بايد درهمان. سال نمايندگى  شما  ازوزير بخواهد تابااخذ وام ازشركتهاى تابعه مشكل كشاورزان راحل كند؟
لطف نماييد اسناد موثر نفوذ واثر گذارى خود دراين مورد وبقيه موارد رابراى  انكه بسود باور كرد مثل اقاى نديمى روي سايت بگذاريد
دراين صورت ازسما كه چندجا فرموده ايد كه اقاى نديمى درانحلال سازمان نقش داشته اجازه داريم بپرسيم كه به چه دليل اين فرمايش رامىفرماييد؟
اقاى نديمى كه از اول مجلس ششم تلاش. كرد تا مصوبه اخر مجلس پنجم درقانون برنامه راباهزارروش وبرنامه باطل كند وبالاخره دولت رامجددا عليرغم منع ماده ٢٩ وارد اجراء كرد به چه دليل ازنظر شما بايد پاسخگوى مسايل باشد ؟
ابا نمىداند كه برنامه پنجم مصوب مجلس پنجم است ؟
ايا نمىدانيد كه اقاى نديمى درخرداد ٧٩ وارد مجلس شد ؟
ابانمىدانيد كه دراين زمانديگربرنامه نوشته سده بود وهم بودجه !!!؟
ايامىدانيد كه تغييربرنامه ان همدرسال اول دومسكل داست ١ تازه برنامه مصوب  شده  ٢ براى تغيير برنامه نيازبه راى دوسوم نمايندكان ( ان هم درمجلس ششم ) نياز است
ايا مىدانيد كه وقتى برنامه ونيز بودجه نوشته شد باز اقاى نديمى ان همه برنامه مثل تذكرات وسوالات طرح تحقيق وتفحص  راراه اندازى كرد ،وان همه  مصاحبه و٠٠ راجهت  فضاسازى برگشت به خريد تضمينى  راساماندهى كرد
اياايشان  نمىدانند كه خريد تضمينى باتلاش همين اقاى نديمى دراول مجلس هفتم بركشت؟
ايا ايشان نمىدانند كه همان كارگروهى كه تحت عنوان كارگروه ساماندهى چاى وبرنج وابريشم درسفراول دولت درسال ٨٦ درمحل سالن  غدير استاندارى گيلان( كه تازه باز گشايي شده بود) بااصراروبيگيرى همين اقاى نديمى( به رياست معاون رياست جمهورى ) دران سفر توسط هيات وزيران  مصوب شد وهمان كارگروه سازمان رابرگرداند ولى  دردوره شما بجاى انكه رييس سازمان جاى كاره اى باشد همه اختيارات  درانحصار ديگران ازجمله استاندارفرارگرفت كهسازمان رابه يك تابلوبدل كرد ( كه اخيرا نصب شده) كه رييس سازمان اولا ديكرمعاون وزير نبودوثانيا محل كارش درگيلان بود وبه همين دليل توسط وزارتخانه داراى موقعيت ويژه اى نبود ودرجلسات شوراى معاونان دعوت نمى شد وحتى استانداران دراين مورد به اندازه معاون  خود به ايشان عنايت اجرايي نداشتند وازهمه بدتراولين رييس فاقددانش وويژگى علمى با لااقل اجرايي بود،بينى نه صندلى ونه رييس نشسته بران انچنان وزنى نداشت كه بتواند خودراغالب كند
راستى نكند شما رييس فعلى سازمان رااورده ايد؟!
ماهنوز نفهميديم شخص شما براى چاى چه كارى راانجام داديد لطفا بًااسنادو٠٠ مارامطلع فرماييد

********************************************************

380.اميد فردا
اورده اندكه ان زندگى كه به اميد فردابگذرد هميشه يك روز عقب است
يك كامنت نويس كه به اميد بيش از سه سال بعد است كه اولا اقاى نديمى ثبت نام كند وثانيا راى نياورد ويا مقلا او وبا دوستش كه اخيرا مزورانه به اوپيامك وفادارى داد بتوانند جاى اقاى نديمى رابگيرند درحقيقت همر خودرابربادداده اند
خوب برادر زندگى كن واززندگى خود لذت ببر توكه خودراسرمايه مى دانى وفكرمىكنى سه ميليون حقوقى كه مىگيرى رابه خاطرلياقت خود مىگيرى درست مثل دوست ديكر خودهستى كه روزى درخيابان با حفوق زن خود زندگى مى كرد واى ان قدرفراموشكارشده ايد كه نگوونپرس ،عزيزان حالا اقاى نديمى يزى نگويد بقيه  كه مىدانند راچكونه ساكت كنيم
بارها شنيده ايم كه دنيا بى وغاست ولى نمىدانم چراباورنمىكنيم وهمچنان به اميد ى كه امروز ماراباصطلاح زهر مىكند هرروز بابازى كامنت مشغول مى شويم
شما بخواهيد يانخواهيد ، بگوييد يا نگوييد،بنويسيد يا ننويسيد ابوذرفراتر ازسما وانديشه والبته  قدرناشناسانه  شماست وامربرشما مشتبه نشود ونگوييد كه ما پل پيروزى ايشان بوده ايم  ،اثلا ترابخداساكت باسيد تاما نگوييم انجه راباد نگفت٠٠٠٠
********************************************************
379.وجيزه حرف توست كه
گفته شد وجيزه حرف توست كه من مى گويم ،درددل توست كه من مىنويسم ،مستند توست كه من مىنگارم،غيرت توست كه رگهاى مرامتورم كرده،نگاه توست كه من مىبينم ،نوشتار توست كه من نوشته ام  و

********************************************************

378.لذت ، مالكيت
انچه را داريم وازان لذت مىبريم چندان كه بايدارزشى نمى نهيم وقدر ان را نمى شناسيم ،وچون از دست برود  به ارزش ان پي مى بريم
دراين هنگام است كه به ابن حقيقت متوجه مىشويم  تا مالك چيزى هستيم ازمالكيت خود بى خبريم.                                             شكسپير
اگرمى دانستيم  كه ان چه داريم نسبت به نمايندگان ايران وگيلان داراى چه مزيت هايى است  به جاى مجادله و٠٠٠٠٠ تلاش مى كرديم تا از فرصت ها بهره گيريم وبا توجه به خصوصيات خدمت وارتباط وپيگيرى واثرگذارى  ايشان حداكثربهره راازايشان برداشت نماييم
********************************************************
377.اينده
مىگويند هركه برنامه داشت وبران اصرارورزيد موفق مى كردد
مىكويند هركه درهمه جمع ها وصنوف نفوذكند مىماند
مىكويند هركه با مردم صادق  باشد وسفافيت داشته باشد ماندگاراست
گفته اند شرط بقاتلاشگرى و،ارامدى است
********************************************************
376.اول فهم ،، بعدا نقد
اقاى نديمى  درمذاكره با دوستان  سنديكا گفتند ؛
درهرموضوعى درابتدا تشخيص  وفهم درست  لازم است مثلا چرا مادرمورد جاى به نتيجه دلخواه  نرسيده ونمى رسيم
مشكلاتچاى درچه امورى ريشه دارد كه قبل ازما درسال٧٩ ونيز قبل از٩١ درهردومقطع همين بساط بود  كه درمورد خصوصى شدن ويا پرداخت. وجه خريد همين داستانها به نحوى شيوع راشت
دران زمان شما مسوولين مثل نمايندگان مجلس پنجم و٠٠٠ چراراضى شديد كه ماده ٢٩  واردبرنامه شود وياچرا دراول.  سال٩١ من مجبور به اعمال فشار. جهت. اخذ باقيمانده ٧ ميلياد تومانى  براى چايكاران شدم
ريشه هاى ان درتوليد ،صنعت ، تجارت ، چيست ويا درمنافع واستراتژى وهمدلى  چه مشكلاتى وجوددارد

********************************************************

375.ابروباد
مىشود اتفاقى رييس ستاد يكى شد وسالها با ان مانور دادولى اگرلازم شد بايد به اين سوالت جواب داد
١ ايامواضع رهبر انقلاب درمورد دولت ورييس جمهور راشنيدى وخواندى ، اگرنخواندى كه هيچ ، ولى اگرخواندى بفرما درموافقت باامام خامنه اى چه موضعى گرفتى؟
٢ فرمودى ستاد احمدي نژاد رااداره مىكردى ازاين راه چه مشكلى  راازمردم حل كردى
٣ مراجع درمورد دولت ويا انحراف دردولت مطالبي فرموده اند ، شما درواكنش نسبت به ان چه موضعى گرفتى
٤مىگويتد كه دولت بدنبال اوردن يك انحرافى براى اينده است ، شما دراين راستا چه موضعى دارى
٥شماردرراستاى دهها مشكل مردم اولا چه مكاتباتى داشته وثانيا چه نتيجه اى گرقته ايد
٦ چايكاران اين  همه مشكلواباكدام حمايت شما كه مكرر براى جلب نظرجهت انتخابات به اينج وانجا درتهران و٠٠٠  دعوت شديد ازوجودذيجودشما چه نصيبى بردند
٧ مىكويند رييس بيشين شوراى شهريارغارشماست ازوجودذيجودايشان  جه كارخاصى براى مردم انجام داديد
٨ مىگويند شما دراموزش وپرورش رخنه داشتيد وبصورت فول ازاين ادارهواستفاده (يا٠٠٠) كرده ايد خودشمابراى اين اداره چه كرده ايد
٩ مىگويند درچنداداره بخش پرشك عمومى را به عهده داشتيد لطفابفرماييد توضيح دهيد كه ايا لاهيجان پزشك ديگرى نداشت كه شما تمام فرصتهاى اين ادارات ونهادها رابه. عهده. داشتيد
١٠ مىگويند خودرااصولگرا مىدانيد لطفا بفرماييد توضيح دهيد كه چگونه به خود حق مىدهيد كه انتخاباتى كه خودشما تمام نيروهاى خودرابرسرصنذوق هاى ان گماشتيد به ان نحوزشت برخورد كرديد ودعوت به ميتينگ و٠٠ كرديد وبالگد بردرفرماندارى گوبيديد وبه فرموده رهبر معظم انقلاب دعوت به شورش كرديد
١١ راستى درمورد قبل واول انقلاب شما حرفهايي مىزنند لطفا روشنگرى فرماييد كه ازنظرانقلاب و٠٠ داراى چه شرايطى بوديد
١٢ درمورد افرادبه شما انگ هاىي ازجهت. پرونده و٠٠ زده مىشود لطفا روشنگرى  فرماييد
١٣ مىگويند اتهامات وفحش هايي بهوافراد از جمله نماينده محترم زده ايد لطفا روشنگرى فرماييد
١٤ مىگويند مردم كه شمارامىبينند ياداموات خود مىافتند كه شما تمام مجالس ترحيم را مصادره فرموده ايد
١٥ مىگويند شما هردوره پس ازباخت بلافاصله شروع به رفتن  به مجالس ختم اموات مىرويد
١٦ مىگويند شما مداوما عليه افراد غيبت مىفرماييد ايا ازنظرشما دروغ ،تهمت ، غيبت گناه كبيره ورشت وبزرگ نيست
١٧ مىگويند براى رياست جمهورى اينده  نظرات علما ومراجع وايه اله جنتى ومصباح يزدى رابرنمى تابيد وصريحا باان مخالفت مىفرماييد
١٣ شنيده اقاى محمد يوسف نژاد ازالان به فگر نوبتوگرفتنوبراى شما ازافرادچهت انتخابات اينده مىباشد به نظرشما اولا اين كارخرب است وثانيا قدرى زود نيست ونماينده راتحت تاثير قرار نمىدهد

********************************************************

374.چراوجيزه
١ توبگويي٢ من بگويم ٣ اوبفهمد ٤ الهام وپند وعبرت بگيرند وپگيريم ٥شايعه نكنند٦ اتاق غكر شود٧ قدرت تحليل افزايش يابد ٨ ديروز ازيادمان نرود ٩ براى فردا برنامه ريزى شود ١٠ نقد روزگار ١١اخرين اخبار ١٢ خاطرات. ١٣ برنامه وكارنامه ١٤ اطلاعات واخباردرست  ١٥ تطبيق وانطباق ومقايسه ١٦بستن دكانهاى  شايعه سازان وكامنت نويسان وشبنامه پردازان ١٧ ه روز كردن همه جيز ١٨ فهرست ورفرنس وبايگانى  ١٩ پاسخگويي ٢٠ تبديل تهديد به فرصت  وشناخت ،( داشته وناداشته) وشده وناشده٢١ توبخوانى من بنويسم ،من بخوانم توبنويسى
پس بيا وجيزه بنويسيم وبخوانيم
********************************************************
373.چرااين همه جلسات؟
مىپرسند كه چرااين همه جلسه مى گذارند ؟ مىگوييم كه ار هر جلسه اى درامدي حاصل مىشود ١ مردم رامىبينيم  واين خود ازجهت دينى ومجلسي قابل اعتنا است
٢ بامسوولين براى حل مشكل مردم منشينيم كه خودازنظروظيفه يك ضرورت  است
٣ به همراه مردم درجلسات مردم مى رويم تا اولا مردم حرف بزنند كه درجاى خوداررش است  وثانيا بواى مشكلات مردم چاره انديشى مىكنيم ويا هماهنگى بين مسوولين ايجاد مىشود وثالثا مردم مارانقدمىكنند ومامتوجه ضعف ها ونقص ها مىشويم ويا مسوولان نقد مىشوند كه انها متوجه موضوع پاسخگويي ودرامان نبودن مىشوند
بنا براين ديگر كسى نخواهد گفت ماحرف داشتيم شنيده نشد
ما نماينده رانديديم
مسولان ماراتحويل  نمى گيرند
مطالب ماپيگيرى نمى شود
ودرهرحال حرف ردن با مردم ،شناختن مشكلات انان ،اقدام وبرنامه ريرى براى حل مشكل انان ، تسهيل ارنياط مودم ومسوولين  و٠٠٠. هركدام ارزشى دارد

********************************************************

372.دیده‌بان ستاد ندیمی بزرگ: آقای قاسمی! یادته در روز افتتاح سالن ورزشی آهندان گفتی کار را که کرد، آن‌که تمام کرد؟ خبر داری وقتی نماینده بودی، به همت ندیمی حدود دویست میلیون تومان قایق ورزشی در لاهیجان بود که در استخر لاهیجان یه کانکس بزرگی بود و آن قایق‌ها برای هیأت قایقرانی لاهیجان آن‌جا نگهداری و استفاده می‌شد، ولی در دوره جنابعالی، آن قایق‌های گران‌قیمت به انزلی برده شد. چهار سال تمام به فرمانداری لاهیجان می‌رفتی، سالن تختی لاهیجان را ندیدی که کلاً یه میلیارد تومان اعتبار می‌خواست؟ یادته می‌گفتی کارخانه سیمان، کاغذ پاره و دروغه و بعد که تأسیساتش داشت می‌رفت بالا، خود تو گفتی ندیمی داره کارخونه شخصی میزنه و بعد که نماینده شدی و ندیمی رد صلاحیت، گفتی این کارخونه خدمت ماندگار منه و ایام انتخابات زور به فرونچی (مدیرعامل کارخونه) فشار می‌آوردی الکی افتتاح راه بندازه و تو بهره‌برداری کنی و همه‌جا می‌گفتی میه کارخونه مو زحمت بکشم!!! یادته می‌رفتی دیلمان به مردم اون‌جا می‌گفتی برین ببینین ندیمی رودبنه رو گلستان کرده و میومدی شرفشاده رودبنه می‌گفتی تا الآن گاز و آب ندارین؟ تو اصلاً میدونی باعث اصلی تحریک ندیمی به اومدن مجدد به انتخابات شدی؟ چون می‌رفتی روی پروژه‌های اون که با زحمت و دعوا و جنگ و مبارزه این پروژه‌ها رو وارد شهرستان می‌کرد، یا قیچی می‌زدی یا مانور تبلیغاتی می‌دادی! حتی یه کلمه از زحمات ندیمی نمی‌گفتی! انگار این طرح‌ها همین‌جوری از هوا اومده بود! یادته روزی که رأی آورده بودی، رفتی اطاق فرماندار، پیش از عید، قبل از این‌که رسماً نماینده بشی، گفتی رئیس راه رو بگین بیاد و داره میاد نقشه پل روگذر بازکیاگوراب رو با خودش بیاره و بعد شهریار اسماعیلی (مدیر راه) اومد و گفتی نقشه رو ببینم و میزان اعتبارش رو ببینم و چگونگی ساختش رو ببینیم و بعد اسماعیلی راه گفت حاج آقا نظری دارید برای این پل؟ گفتی نه، می‌خواستم ببینم با اهداف من سازگاری داره و بعدها هی در بوق کردی این پل رو من‌ساختم! بله، ما مثل جنابعالی نیستیم. شما درخصوص رفع معارضین اطراف پل تلاش کردین. یادتونه و خبر دارین با چه بدبختی ندیمی در سفر اول دولت احمدی‌نژاد (اسفند سال 1385) بیمارستان دیلمان رو در مصوبات سفر گنجوند، چون باقری لنکرانی زیر بار نمی‌رفت و می‌گفت آقای ندیمی! من بیمارستان سیاهکل رو با توجه به نزدیکی به بازکیاگوراب زور قبول کردم و من یه درخواست‌تون رو انجام دادم، اینو از من نخواین و در همان جلسه هم مجوز بیمارستان دیلمان گرفته شد و هم افزایش تخت برای بیمارستان سیاهکل به 32 تخت. ممکنه بگی این اوراق و اسناد و شماره نامه‌ها دروغه. یه راه حل. برو توی سایت بنویس مصوبات سفرهای اول استانی دولت اسفند سال 1385، کلیه مجوزها توی اون نوشته، چند تاشو برات می‌خونم: انجام بهسازی و آسفالت راه بام سبز به دریا، تأمین هزینه احداث درمان بستر در دیلمان، افزایش تخت بیمارستان‌های املش و سیاهکل به 32 تخت، راه‌اندازی دانشگاه کشاورزی در لاهیجان که جنابعالی فقط تلاش کردی اونو ببری سیاهکل، دیگه یه آهک و آجری خبر نبود و ... . شما می‌دانید شروع نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌ها برای منطقه ویژه اقتصادی در لاهیجان از سال 1381 بوده که فرماندار حسینی بود و استاندار مسعود سلطانی‌فر؟ شما می‌دانید قرار بود دانشگاه کشاورزی لاهیجان در مدرسه واقع در میدان انتظام راه‌اندازی بشه و شفاعی مدیر آموزش و پرورش مدرسه رو بدهند تا این دانشگاه راه‌اندازی بشه و دانشجو بگیره تا بعد دولت مجبور بشه ساختمان بسازه؟ دست شما درد نکنه! افزایش رشته در دانشگاه سیاهکل رو انجام دادید، اما دانشگاه آزاد و پیام نور و سما رو چه کسی و در چه سال‌هایی وارد سیاهکل کرد؟ جهت یادآوری، دانشگاه سیاهکل در یه واحد مسکونی بزرگ در ابتدای جاده لشکریان نزدیکی منزل موسی سیفی و نزدیکی منزل خواهر شمسی‌پور شما واقع بود و دانشگاه پیام نور در کوچه‌ای که منزل دوست شما ناصر رنجبر شهردار سیاهکل واقع بود؛ رئیس سما هم رستم قاسمی لاشیدانی بود. یادتون هست وقتی ندیمی رد صلاحیت شد و نمایندگی رو به جنابعالی داد، اسکلت ساختمان بیمارستان سیاهکل کلاً تموم شده بود و در ادامه نیز شما هم تلاش کردید؟ لطفاً سری به اسناد بزنید، چون اخوی احتمالاً به جنابعالی گفته بود، ولی گفتی مردم نمی‌دانند مجوز داروخانه هلال احمر لاهیجان در چه سالی اخذ شد! بله، شما قیچی زدید، مثل پل پردسر. جریان ساخت پل پردسر رو اصلاً می‌دونید چه بود؟ من برات میگم. در کتاب خاطره‌هات بنویس سازمان میراث پل خشتی رو کلاً بست، گفت این اثر داره نابود میشه. ندیمی رفت مرعشی فامیل هاشمی رفسنجانی که رئیس میراث بود رو آورد لاهیجان. گفت پل رو که بستی، پول بده ما پل کنارش بسازیم. مرعشی گفت آخه به من ربطی نداره و ... . بگذریم بالاخره نصف اعتبار پولو میراث داد، نصف دیگرو شهرداری و وزارت کشور دادن. برو پیش علی شمس پردسری که جنب پل مصالح فروشی داره، برات خاطره بگه. ادعا کردی آب رودبنه رو آوردی. می‌دانی همه بسترها و اعتبار سه میلیارد تومانی که فتاح دستور داده بود برای آب شرب رسانی بخش رودبنه آماده بود، اما متأسفانه جهت عبور لوله اصلی آب از منطقه فلاح‌خیر به این‌طرف خ امام رضا که می خورد به زمین خانواده زنگانه، دو سال بحث حقوقی و مادی مانع می‌شد. اونها طلب پول زیاد می‌کردند جهت تخریب خانه و زمین‌شان، جنب ترمینال سابق را می‌گویم، دیگه استاندار و معاون عمرانی وقت هم ورود کردن و بالاخره اون خانواده تو اون موقع پانصد میلیون گرفتند و رضایت دادند و شما آمدی و باز نشستی بر سفره آماده آماده، تازه اون‌قدر به خودت مشغول بودی، نکردی این آب رو توو چهار سال به مردم برسونی. ایام انتخابات مجلس نهم بخشدار فداییت طاهری را عرض می‌کنم، لوله‌ها رو می‌برد توو محلات می‌انداخت و شب انتخابات که ندیمی رأی آورد، مردم رودبنه می‌گفتند آلبالو اخته، طاهری بباخته! نمی‌دونم چقدر صندلی عزیزه که طاهری یار دیروزت ندیمی رو ول نمیکنه! از گازرسانی به دیلمان هیچ نمی‌گویی، چون شروع پروژه از سال 1381 بود، دیدی مردم می‌خندند. هرچند به مردم محلت گولک گفته بودی جهت عبور لوله گاز از زمین‌های خود، پول اساسی از پیمانکار بگیرید و مانع شوید، چون این گاز به کارخانه سیمان گرماور می‌خواهد برود و شما کم نگیرید. آقای قاسمی! بهتون بگم ویلای گولک را که ساخته؟ خانواده عبدالله‌زاده فامیل همسری امیرمنصور آریا (خسروی) که دو تا ویلا هم در شهر دیلمان برای شمسی‌پور شما ساخته، و ضمناً همان عبدالله‌زاده برای خودش هم با آسانسور در دیلمان ساخته، می‌دانی که را می‌گویم؟ پدر طوبی عبدالله‌زاده، همسر برادر امیرمنصور آریا (خسروی). آخه متعجبم، چرا اتوبان سنگر ـ سیاهکل رو نتونستی تموم کنی؟! اون که فقط هی فشار می‌خواست برای تزریق بودجه؛ پروژه ملی‌ای که کددار بوده! آخه چقدر بی... کلنگ زنی این اتوبان در سال 1383 شروع شد، استاندار وقت هم عبداللهی بود که الآن معاون امنیتی وزیر کشوره. اون‌همه پیگیری و در مصوبات سفر گنجاندن سد دیلمان را آخر چرا انجام ندادی؟ اون‌که دیگه منطقه خودت بود! تعریض راه سه‌راه نوبیجار به شهر رودبنه تمام شده بود، تیرهای برق هم جابه‌جا شده بودند و ندیمی دنبال این بود که وسطش بلوار بزند و چراغ نصب کند. تو آمدی، شدی نماینده، پیمانکار ماست مالیش کرد و گاردریل زد و بعد آمدی نوشتی خدمت ماندگار! قاسمی! آخه نگفتی این مردم بهت می‌خندند که تو فقط قیچی‌شو زدی؟! این ملت سی و پنج ساله دیگه کلاً سیاسی شدن و توو هر خونه‌ای اینترنت و کامپیوتر و تلویزیون هست. فعلاً به نظر شما بس نیست آقای قاسمی؟! اوج خجالت من از نمایندگی جنابعالی زمانی بود که خانوم اجدادی شبکه باران در مصاحبه‌ها شما رو دست می‌انداخت و من می‌مردم، که آخه یه مجری، نماینده دو شهرستان رو دست بیاندازه؟؟؟!!! یوسف جان قاسمی! جنابعالی نمایندگی را مفت به‌دست آورده بودی و چون مفت بود، مفت هم از دست دادی! یادته چه بلایی سر دختر (ت.پ) سیاهکلی آوردی و شوکی که اعضای تیم انتخاباتی جنابعالی سر اون آوردن؟ اونو تا مرحله مرگ مغزی پیش بردن! از این دست مطالب هم زیاد داریم. خدا کنه یه‌جوری بشه باز حرف بزنی تا باز گفته‌ها، گفته بشه! برای دکتر فاکسی هم مطالب فراوانه، اما اون فقط شبی که رأی نیاورد و فرداش مردم رو تحریک به آشوب و تنش کرد و بعد آروم شد. خوبه اون هم یه چیزی بگه تا از دست به گزارشی‌های دروغش بنویسی.

********************************************************

371.تعدادی از نیروهای اداری شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجالس ششم و هفتم و نه ماهه مجلس نهم توسط آقای ندیمی در مناصب مدیریتی منصوب و سفارش و پیشنهاد شدند، بعضی از چهره‌ها توانستند خودشان را بر اساس شایستگی‌ها بالا بکشند، بعضی بر اساس تغییر دولت‌ها جابه‌جا شدند، بعضی بازنشسته شدند و بعضی دیگر به شهری دیگر رفتند. این حرکت نیز یکی از نقاط مثبت نماینده دو شهرستان بود که تلاش کرد نیروهای بومی را در حد توان و استعلامات مرسوم و گذشتن از فیلترهای نظارتی، جذب مدیریت‌های سازمان‌هاشوند. کسانی که معرفی شدند، اما از فیلترها عبور نکردند و هستند شایستگانی که فعلاً شناسایی نشدند. اسامی نیروهایی که توسط نماینده دوره‌های ششم و هفتم و نهم لاهیجان تا امروز در دستگاه‌های مختلف جهت بومی‌گرایی مدیران منطقه معرفی شدند. لازم به ذکر است که این‌ها اولاً تمامی مدیران در سطوح مختلف نیستند و معاونت‌های ادارات و سازمان‌ها در آن لحاظ نشده و اینجانب در حد بضاعت فکری و تجربی خود این اطلاعات را در اختیار بینندگان و خوانندگان قرار داده‌ام. مجدداً عرض کنم این همه اسامی نیست و بودند منصوب شده‌هایی که به جهت آن‌که بومی نبودند، سعی کردم آن اسامی قید نگردد؛ مثل ناصر رنجبر (بخشدار وقت سیاهکل) بچه لنگرود که چون فرماندار وقت تمایل داشت، نماینده نیز مانع نشدند. یا آقای شمسی‌پور (بخشدار رودبنه) بچه غرب گیلان که چون فرماندار وقت تمایل داشت و با او بهتر می‌توانست کار کند، نماینده مانع نشد. یا پرویز محمدنژاد از مدیران توانمند رودسری که خود نماینده به توانایی‌های او ایمان داشت. امثال این نوع انتصابات چون بچه‌های بومی نبودند، سعی کردم در این فهرست نیایند. اسامی نیروهای انتخابی و انتصاب شده توسط نماینده محترم دو شهرستان به این قرار است:
1- حجت رفیع پرهیزکار (متعلق محله نوبیجار)، مدیر بازرگانی سیاهکل و سپس لاهیجان
2- حمید خوش‌سیرت سلیمی (سپهرپشت)، مدیر شهرک صنعتی لاهیجان
3- بهمن کنعانی (سرچشمه لیل)، معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش لاهیجان و سپس بخشدار رودبنه و بعد بخشدار مرکزی لاهیجان
4- حسن پورمحمدی آهندانی، مدیر کشاورزی سیاهکل و مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان
5- مرتضی پیله‌ور جاوید آهندانی، مدیر آب و فاضلاب شهری لاهیجان
6- حسین علیزاده گورندانی، مدیر منابع طبیعی لاهیجان
7- علیرضا خسروی دانش لاهیجانی، مدیر حفاظت محیط زیست لاهیجان
8- میرصفا علوی گلرودباری، مدیر آبیاری لاهیجان
9- میرضیاء علوی گلرودباری، مدیر آب شهری سیاهکل
10- آریا جهانگیری پاشاکی بالا، مدیر آب روستایی سیاهکل و سپس مدیر آب روستایی لاهیجان
11- داوود زمانی سیاهکلی، مدیر آب روستایی سیاهکل
12- رضایی عاشورآبادی دیلمان، مدیر برق امور شرق در خیابان انقلاب لاهیجان
13- مهدیزاده سیاهگورابی، مدیر برق لاهیجان در جیرسر
14- ابراهیم جعفری چمندانی، مدیر آموزش و پرورش شهر رودبنه
15- مروج شفاعی شرفشاده‌ای، مدیر آموزش و پرورش لاهیجان
16- قاسم کشاورز کوچکده‌ای، مدیر تعاون لاهیجان
17- خلیل خرسندفر که اصلاً از قوم عزیز ترک می‌باشد، منتهی چون بیش از چهل سال در لاهیجان سکونت دارد، یک لاهیجی حساب می‌شود، مدیر تعاون لاهیجان
18- رمضان بخشی (بیجار باغ لیل)، مدیر راه روستایی لاهیجان
19- خالقی کنفگورابی، مدیر راه و ترابری لاهیجان
20- شهریار اسماعیلی انارستانی، مدیر راه و ترابری لاهیجان
21- قاضیانی سیاهکلی، مدیر گاز سیاهکل
22- حمید تقوای حاج سلیم محله، مدیر گاز شهر رودبنه
23- رضا حیدرنژاد شادهسری، مدیر گاز شهر سیاهکل و دیلمان
24- حمید افروز مردمکده‌ای، مدیر آموزش و پرورش سیاهکل
25- حجت‌الله پیروی آسیابری دیلمان، مدیر جهاد کشاورزی سیاهکل
26- فرامرز پارسا دیلمی، مدیر جهاد کشاورزی دیلمان
27- یوسف محبی سطلسری، مدیر دفتر خدمات کشاورزی بخش رودبنه
28- پروین صباغ لاهیجی، مدیر خدمات کشاورزی کلشتاجان
29- ابراهیم مهربان امیرشهیدی، مدیر تربیت بدنی لاهیجان
30- مزدک مهربان امیرشهیدی، مدیر اداره پست لاهیجان
31- کاظم‌نژاد رودبنه‌ای اصل، مدیر آبیاری لاهیجان
32- میراعلمی لاهیجی، مدیر تربیت بدنی لاهیجان
33- مهرداد بازرگان لاهیجی، مدیر دخانیات لاهیجان
34- مهدی امیدی نوبیجاری، مدیر اداره چای لاهیجان
35- فاضلی سپردان، مدیر اداره چای سیاهکل
36- دکتر سیدحجت مهدوی سعیدی لاهیجی، فرماندارسیاهکل، مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان، سرپرست دانشگاه آزاد سیاهکل و رئیس دانشگاه آزاد لاهیجان
37- محمد آقاجانزاده نیاولی دیلمانی، ایشان کارشناس فنی اداره کل راه و ترابری استان بوده‌ و در جلسات مشترک با نماینده جهت راه بام سبز به دریا با آقای ندیمی آشنا شدند و آقای ندیمی ایشان را به‌عنوان فرماندار سیاهکل معرفی می‌نماید.
38- هادی متضرع لاهیجی، معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد لاهیجان
39- دکتر میرمظفر فلاح‌چای لاهیجی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد لاهیجان
40- دکتر سیروس بیدریغ کوه‌بیجاری لاهیجی، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد لاهیجان
41- دکتر علیرضا وارسته لاهیجی، معاون دانشگاه آزاد لاهیجان
42- جواد تمیزکار لاهیجی، معاون دانشگاه آزاد لاهیجان
43- پژمان لاهیجی، رئیس دانشگاه پیام نور لاهیجان
44- رامین یعقوب‌نیا لاهیجی، رئیس دانشگاه آزاد سیاهکل در دو مرحله
45- رستم قاسمی لاشیدانی، مدیر سما لاهیجان
46- حسین هدایت‌صفا سپهرپشتی، مدیر سما سیاهکل
47- روحانی حاج آقا یوسفی سیاهگورابی، مدیر اداره ارشاد لاهیجان
48- مشکات سیاهکلی، مدیر آموزش و پرورش دیلمان
49- سیف‌الله کوچکی دیلمانی، مدیر اداره آموزش و پرورش دیلمان
50- عبدالعلی عباسپور شیرجوپشتی، مدیر تعاون روستایی لاهیجان
51- هادی شریعت ناصری ناصرکیاده‌ای، مدیر تعاون روستایی لاهیجان
52- حمید استوار نوبیجاری، رئیس بانک تجارت لاهیجان
53- علیپور بازکیاگورابی، مدیر آبیاری لاهیجان
54- احمدی‌خواه کهنه‌رودپشتی، مدیر اقتصاد و دارایی لاهیجان و سپس مدیرکل اقتصاد و دارایی استان گیلان
55- کوهستانی دیارجانی، مدیر جهادکشاورزی سیاهکل
56- بدرود چوشلی، مدیر آموزش و پرورش سیاهکل
57- خانم دکتر پورفهیم لاهیجی، مدیر بهزیستی لاهیجان
58- قاسمی دموچالی، مدیر بهزیستی سیاهکل
59- خانم سمندری لاهیجی، مدیر آموزش و پرورش رودبنه
60- خانی‌پور رودبنه و شعاع لاهیجی، هر دو رئیس بانک کشاورزی مرکزی لاهیجان به نوبت در مقاطع مختلف
61- فریدون سیاری تکامی پیرکوه، مدیر راه و ترابری سیاهکل از ده سال پیش تا کنون
62- جعفری لاهیجی، مدیر هلال احمر لاهیجان
63- محمد زمانی پیرکوهی، مدیر هلال احمر لاهیجان و رئیس شبکه بهداشت و درمان سیاهکل و دیلمان
64- بخشی‌خواه سیاهکلی، مدیر تربیت بدنی سیاهکل
65- محمد امیری میکال، مدیر آموزش و پرورش لاهیجان
66- علی امیری میکال (پسرعمو)، معاون و سپس مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان
67- محمد رحمتی لفمجانی، مدیر آموزش و پرورش لاهیجان
68- محمدعلی خیری سیاهکلی، رئیس کمیته امداد امام سیاهکل
69- خلیل‌زاده کوشکجانی لفمجان، مدیر برق سیاهکل
70- علی اکبرخواه لاهیجی، رئیس بانک ملی مرکزی لاهیجان
71- قربانی دیارجان پیرکوه، رئیس اداره کار لاهیجان
72- ایماندوست لاکمه‌سری، مدیر مخابرات وقت لاهیجان
73- سلیمی سپهرپشتی، مدیر ثبت احوال لاهیجان
74- وهرام نوروزپور دیلمی، مدیر شبکه بهداشت و درمان لاهیجان حدود ده سال
75- سیروس ابراهیم‌نیا لاهیجی، رئیس پست بانک لاهیجان
76- جعفری چمندانی (برادر شهید جانعلی جعفری)، مدیر بنیاد مسکن لاهیجان
77- سجاد عباسی لیالستانی، مدیر آب شهری لاهیجان
78- علی علیپور گورندانی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران لاهیجان
مجدداً عرض کنم، این لیست کامل نیست و حتماً بیشتر از این می‌باشد و این اندوخته اطلاعات حقیر بود. کوششی بود از طرف نماینده محترم که کادرسازی نیروهای بومی در حوزه انتخابیه و استان شوند، تا شاید این نیروها کمک حال پروژه‌ها و مردم دو شهرستان باشند، اطلاعات بودجه‌ای استان را به نماینده خبر دهند تا سهم این دو شهر فراموش نشود، و مددکار مردم و این سرزمین کهن باشند.

********************************************************

370.جناب آقای یوسف قاسمی! نامه جنابعالی را مطالعه نمودم. چقدر نگاه انسان‌ها در مقاطع مختلف زندگی متفاوت است. روزگاری نه چندان دور به لطف حلقه بسته دوستان‌تان و سر همیشه بالای‌تان مجالی نبود برای نزدیک شدن به شما و امروز...! آقای قاسمی! شما نماینده امروز را دعوت به مناظره نمودید و دلایل‌تان را نیز برشمردید. اینجانب نه از باب هواخواهی، بلکه از روی حقیقت‌خواهی و پاسخ به ندای درون این مطلب را می‌نویسم و مانند شما همه فن حریف نیستم، اما در حوزه کاری‌ام و عملکردتان در حوزه ورزش، حاضر به مناظره با شما می‌باشم. آقای مشاور! شما در افتتاح سالن ورزشی آهندان فرمودید: "کار را آن کرد که تمام کرد!" نخیر، کار را آن کرد که شروع کرد. کار را آن کرد که با وجود مخالفت شدید مدیرکل وقت، آن سالن ورزشی را در منطقه آهندان اجرایی نمود و چندین و چند بار با مراجعه به مراجع استانی و کشوری، پیگیر تأمین اعتبار و تسریع در امور اداری‌اش گردید. راستی آقای قاسمی! چند نامه درخصوص پروژه سالن تختی لاهیجان به مراجع ذیربط نوشتید؟ هرچند نامه‌تان به ریاست محترم جمهور درخصوص درخواست به تعویض رؤسای تربیت بدنی شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل را دیدم و خواندم و چقدر متأسف شدم که ای کاش به‌جای این کار جزئی، درخواست اتمام پروژه تختی و یا شروع پروژه‌های ورزشی دیگر در دو شهرستان و دو بخش را می‌نمودید. آقای قاسمی! حتماً با توجه به مشاوره‌تان در وزارت اقتصاد، شرایط نقدینگی امروز کشور را می‌دانید و مطلعید که در دوران طلایی اقتصاد دولت‌های نهم و دهم که اعتبارات کافی به جهت ساخت پروژه‌های عمرانی در کشور وجود داشت، شما به‌عنوان نماینده وقت چند پروژه تعریف نمودید و یا کدامیک از پروژه‌های قبلی را پیگیری نمودید؟ آقای مشاور! چند نامه درخصوص دریافت تجهیزات و البسه ورزشی به مسئولان ذیربط کشوری در سازمان تربیت بدنی وقت و فدراسیون‌های ورزشی نوشتید؟ بد نیست نگاهی به لیست زیر بفرمایید تا تفاوت مشخص گردد:
1- مکاتبه با رئیس وقت فدراسیون فوتبال و دریافت امکانات ورزشی
2- مکاتبه با رئیس وقت فدراسیون تکواندو و دریافت تشک مخصوص تکواندو
3- مکاتبه با رئیس وقت فدراسیون جودو و دریافت تاتامی و برگزاری اردو در لاهیجان
4- مکاتبه با رئیس وقت فدراسیون بدمینتون و دربافت امکانات تخصصی
5- مکاتبه با رئیس وقت فدراسیون قایقرانی و دریافت امکانات تخصصی
6- مکاتبه با رئیس وقت فدراسیون کشتی و دریافت تشک کشتی و برگزاری اردو در لاهیجان
7- مکاتبه با رئیس وقت فدراسیون دوچرخه‌سواری و دریافت امکانات ورزشی
8- مکاتبه با رئیس وقت کمیته ملی المپیک و دریافت امکانات خاص و تخصصی
9- مکاتبه با رئیس وقت فدراسیون وزنه‌برداری و دریافت امکانات ورزشی
10- مکاتبه با ریاست وقت سازمان تربیت بدنی در چندین نوبت و گرفتن امکانات زیر:
الف) اخذ اعتبار برای تقویت بنیه هیأت‌های ورزشی لاهیجان در چندین نوبت
ب) ایجاد پایگاه قهرمانی و اخذ وسایل تخصصی به جهت راه‌اندازی آن در لاهیجان
پ) اخذ یک دستگاه اتومبیل از سازمان تربیت بدنی
ت) دریافت وسایل ورزشی برای توزیع در روستاها و محلات شهرستان در چند صد مورد
در ضمن تمامی این مکاتبات با ملاقات‌های حضوری همراه بوده که منجر به نتیجه گردیده است. آقای قاسمی! بزرگترین کارتان در حوزه ورزش چه بوده؟ حتماً مدعی بودن، درخصوص برکناری اینجانب که با افتخار از آن در راهروهای مجلس صحبت می‌کردید و به خود خدا قسم که این کار را هم نتوانستید انجام دهید. آقای مشاور! به این‌ها همه اضافه نمایید مکاتبات مختلف با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به جهت اخذ کمک‌های مالی (سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت نفت، وزارت بازرگانی، شرکت مخابرات و ...). راستی با توجه به حوزه کاری‌تان در وزارت اقتصاد و دارایی، بد نیست بررسی نمایید که چگونه مجموعه ورزشی تختی که سند آن به‌نام دارایی بود، با چه مکاتبات و پیگیری‌هایی به سازمان تربیت بدنی واگذار گردید؟ این‌ها همه نمونه‌ای بود در بعد ورزش و حتماً دوستان‌مان در حوزه‌های دیگر نیز مستندات بسیاری را از باب روشنگری مد نظر دارند.
والسلام/ فرزند کوچک لاهیجان بزرگ/ ابراهیم مهربان

********************************************************

369.دیده‌بان ستاد ندیمی بزرگ: صرفاً جهت اطلاع جناب یوسف قاسمی، نماینده دوره هشتم حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل! نطق پیش از دستور ایرج ندیمی در جلسه 364، مهر ماه سال 1386، مجلس هفتم به ریاست دکتر حداد عادل. آقای قاسمی! جنابعالی نه ماه بعد از این نطق، تازه رسماً نماینده شدید و تا بحث اعتبارنامه‌ها و انتخاب کمیسیون و رسمی شدن جلسات مجلس، حدوداً یک سال بعد به‌عنوان نماینده مستقر شده‌اید.
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام به پیشگاه امت گرانقدر، نجیب، شریف، انقلابی و امام عصر مولای همه انسان‌های آزاده و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
بی‌تردید همه ما اظهار نفرت خودمان را از رفتارهای آمریکا و استکبار جهانی در حق ملت ایران اعلام داشته و همچنان پیوند خود را با اسلام و امام و رهبری نظام و انقلاب و عدالت و قانون اساسی و مردم در راه تداوم راه شهیدان و ایثارگران و جانبازان انشاءالله ادامه خواهیم داد. طبیعی است که نمایندگان در کارکرد تقنینی و نظارتی خویش بیشترین وظایف را به‌عهده دارند. بخشی از وظایف آن‌ها هم در رابطه با مسائل حوزه انتخابیه و استان و منافع ملت ایران است. این بنده نیز به لحاظ نمایندگی، توفیقاتی داشته‌ام که بخشی از آن را از باب سپاس از همه دولتمردان گذشته و کنونی و رؤسای جمهور گذشته جناب آقای خاتمی و ریاست جمهور کنونی جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد و در رأس آن‌ها از مقام معظم رهبری اعلام می‌دارم و انشاءالله این سپاس ما در حقیقت تشکری باشد از همه کسانی که به نحوی در راستای خدمت به مردم انشاءالله خدمات خودشان را ادامه بدهند. در راستای مسائل اساسی مردمان استان گیلان سه نیاز اساسی در دوره قبل توفیق داشتیم به کمک مسئولان پیگیری کنیم که الحمدالله در جای خوبی است؛ مثل راه آهن قزوین ـ رشت، آزادراه قزوین ـ رشت، منطقه آزاد انزلی، و همین‌طور در رابطه با مسائل اقتصاد کشاورزی، مخصوصاً برنج و چای فعالیت‌هایی داشته‌ایم که کمترین آن، حل مسأله چای از طریق قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1383 بود که بحمدالله بخشی از مسائل، از جمله خرید تضمینی برگ سبز چای که مشکل عمده‌ای برای مردم ایجاد کرده بود رفع کرد، که هنوز مسائلی درخصوص بیمه محصول و نرخ خرید تضمینی و اسانس و فرآوری و بازسازی کارخانجات و برخورد با واردات بی‌رویه و قاچاق و ... باید پی‌جوی آن باشیم. اما در امور توسعه‌ای نیز توفیقاتی داشته‌ایم که مثلاً در بخش راه و ترابری مسأله کنارگذر لاهیجان با حدود شانزده تأخیر به اتمام رسید که جا دارد از مرحوم دادمان و همکاران ایشان نیز تشکری داشته باشیم، و به همین ترتیب ارتقاء و بهسازی محور لوشان ـ کلیشم ـ دیلمان ـ سیاهکل بحمدالله در مصوبه دولت در اسفند 1385 قرار گرفت و به همین ترتیب، محور گردشگری بام سبز به دریای لاهیجان به‌عهده وزارت راه و سازمان میراث سپرده شد. همین‌طور در رابطه با تعریض راه رودبنه ـ چاف و تعریض سیاهکل به دیلمان و همین‌طور در رابطه با مسائل تقاطع غیرهمسطح بازکیاگوراب هم اقداماتی شده که آن‌هم در جای خودشان مطرح است، و انشاءالله در آینده تعریض راه تازه آباد به سیاهکل و اتمام اتوبان سنگر به سیاهکل پیگیری می‌شود. در بخش صنعت بحمدالله توفیقاتی داشته‌ایم؛ از جمله راه‌اندازی شهرک لاهیجان و ایجاد اداره صنایع شرق گیلان در لاهیجان و همین‌طور در رابطه با منطقه ویژه اقتصادی و تجاری که هم‌اکنون در دست دولت است و در کنار راه‌اندازی کارخانه 3 هزار تنی سیمان منطقه گرماور دیلمان باید تشکری داشته باشیم از وزراء قبلی و فعلی. باید تشکر کنیم از وازرت نیرو جهت برق‌رسانی به یکصد روستای حوزه انتخابیه، و درخصوص ورزش هم باید سپاس‌نامه‌ای داشته باشیم هم از رؤسای قبلی و فعلی سازمان که در رابطه با پروژه‌های سالن سه طبقه تختی، سالن ورزشی دیلمان و سالن رودبنه زحمت کشیده‌اند و همین‌طور در سفر هیأت دولت چهار پروژه تصویب شد که انشاءالله آن‌ها هم به اتمام برسد و اتمام مسائل سالن کارگری و مجموعه مهر لاهیجان قابل توجه است. بازسازی و لایروبی رودخانه‌های مهمی چون سید علی اکبری، شن رود، زاکلبررود و حشمت رود به جهت آب زراعی کشاورزان می‌تواند مؤثر باشد. در بخش بهداشت و درمان هم بایستی تقاضا کنیم که بیمارستان 96 تختخوابی لاهیجان به‌مانند بیمارستان 32 تختخوابی سیاهکل و نیز درمان بستر دیلمان به دولت و وزیر محترم پیگیری کنند که انشاءالله به اتمام و نتیجه برسند. ولی همین‌طور در رابطه با بخش‌هایی که هست، مثل MRI، CCU و ICU و حتی سی‌تی اسکن باید تشکر کنیم. در بخش فرهنگی و هنری باید تشکر کنیم از اتمام مجموعه فرهنگی و هنری سیاهکل و اتمام مجموعه فرهنگی و هنری لاهیجان خواسته ماست. در بخش علوم و فنآوری باید تشکر داشته باشیم از وزرای قبلی و فعلی، هم در رابطه با مصوبه راه‌اندازی دانشگاه کشاورزی لاهیجان، هم در راه‌اندازی دانشکده‌ها و دانشگاه‌های پیام نور و غیرانتفاعی و آموزشکده فنی سما و دانشگاه آزاد سیاهکل. در بخش آب و فاضلاب اقداماتی شده، اما همچنان تصفیه‌خانه فاضلاب سپهر پشت لاهیجان بهره‌برداری نشده، ولی در تأمین آب شرب چهار شهر از محل تصفیه‌خانه سنگر باید تشکر داشته باشیم. البته در رابطه با بخش پرجمعیت رودبنه این انتظار هست که اقدام بشود؛ همچنان‌که وزیر محترم تلاش کرده در رابطه با سد دیلمان مصوبه دولت انتظار ماست. در رابطه با گازرسانی متأسفانه در این دولت فعالیت لازم نشده و انتظار هست که به مصوبه دولت عمل بشود. ولی باید در رابطه با خط انتقال 80 کیلومتری به شهر دیلمان از محل بیع متقابل و نیز گازرسانی به شهر دیلمان و گازرسانی به شهر رودبنه تشکر داشته باشیم. در مورد آموزش و پرورش باید از سفر بزرگانی چون مقام معظم رهبری و رؤسای جمهور قبلی و فعلی و اعتبار محل بحران برف یاد بکنیم که در این رابطه بیش از یکصد مدرسه ساخته شد. همین‌طور در ساخت دارالقرآن و بازسازی سالن باهنر و احداث شبانه‌روزی‌ها. در بخش مخابراتی توقعات عمده ما عملی شده و بیش از چهل هزار خط در لاهیجان و ده هزار خط در سیاهکل واگذار شده و همین‌طور در رابطه با مسائل خدمات حمایتی و امدادی، مثل هلال احمر و تسریع در راه‌اندازی داروخانه هلال احمر لاهیجان خواسته ماست. در رابطه با مسائل مربوط به تلاش‌هایی که ما انجام می‌دهیم، طبیعی است که بخش عمده کارمان همچنان تقنینی و نظارتی است، ولی طبیعی است که مردم از ما انتظار داشته باشند که بخش عمده‌ای از خواسته‌های آنان را از تذکرات و مکاتبات و نشست‌ها و همایش‌ها و سئوالات و به‌مانند آن پیگیر باشیم. از خداوند موفقیت این نظام را در توسعه خدمات به قاطبه ملت شریف ایران آرزومندم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

********************************************************
368.عبادت بجز خدمت خلق نیست
امروز  شنبه 26/1/92 در جلسه ای که با حضور نماینده محترم مردم لاهیجان و سیاهکل جناب آقای ندیمی در سالن اداره ارشاد شهرستان سیاهکل برگزار شده بود حاضر بودم... یکی از حضار در خصوص مشکل آب رسانی به مزارع کشاورزی سوالی مطرح کرد... آقای ندیمی برای رفع مشکل در حضور مردم و در همان لحظه با تلفن همراه آقای آقا بیگی مدیرعامل آب منطقه ای گیلان تماس گرفتند و رفع مشکل را خواستار شدند... نکته اینجاست که مدیرعامل آب منطقه ای گیلان یک ساعت بعد در شهرستان سیاهکل و بعد از آن در شهرستان لاهیجان و بخش رودبنه حاضر شدند...
********************************************************
367.حکایت ادعای نماینده سابق حکایت فردی ست که گفت: من دم شیر را بریدم ...
گفتند: چرا سر شیر را نبریدی ...
گفت: آخر کسی قبل از من سرش را بریده بود ...
********************************************************
366.بي پاسخ
يك موضوع قابل طرح اين است كه دفترنبايد درشايعات وشبهات  بدون عكس  العمل باشد ولى ازنظر زمان ،شيوه ،تناسب ،،محتوا ،ونظرجمعى  بايد رعايت شود  كه اصولا عدم باسخ مى تواند
********************************************************
365.دفاع. همه جانبه
اگرازدفاعيات اقاى نديمى درجلسات مجلس وهمه مذاكرات ومكاتبات واقدامات مطلع شويم واوراباورنكنيم. درحقيقت بي انصافى است اراورانستاييم ،شما مواضع امروز يعنى اول سال ٩٢ رابابيان سال ٧٩ ايشان ،. البته مجلس ششم ( ان هم دران غوغاى توسعه سياسى ) باشرايطومواضع امروز مقايسه نماييد
بى شك براى توسعه متوازن وهمه جانبه به خصوص  درابعاد اقتصادى بايد  ازبرترين. ناس ، يعنى جامعه توليدى  اعم از صنوف  وحرف  ومشاغل  درابعاد كشاورزى وصنعتى دفاع كنيم  به نحوى كه درفصل عرضه چاى  وبرنج  به واردات ان دست  نيازيم  وتولبد گنندگان  خويش را با يارانه ها وتسهيلات  وتمديد وام ها يارى دهيم  وازافزايش اب بها بپرهيزيم، چراكه هرراهى  به جز خدمت به مردم  وخاصه جوانان بى كار وعلى الخصوص فارغ التحصيلان بى كار خويش  كه هرروز با جواب منفى ما رو به رو مىشوند ، راهى نداريم ،بايد درروز گارغربت توليد كنندگان  ازهمه صنعتگران  وكشاورزان حمايت كنيم و انگيزه هاى توليدراافزون سازيم ومباد دركشورى كه به اينده مىانديشند وخوبش را امالقراء مى داند ازفقر وفساد وتبعيض وهربي عدالتى نشانى نباشد.  ( جلسه ٢٠  مجلس ششم  زبان گوياى گيلان جلد اول)
شمارابه خدا اين سخنان اقاى نديمى براى امروز وهرروزمانيست
١ توسعه متوازن( نه فقط توسعه سياسي)
٢جوامع توليدى  صنوف وحرف ومشاغل كشاورزى وصنعتى
٣دفاع ازچاى وبرنج انهم درزمان عرضه درجلوگيرى ازواردات
٤ حمايت از توليد كنندگان با يارانه ،وتسهيلات وتمديد وام ها
٥ جلوگيرى از افزايش اب بها
٦ خدمت به مردم. مخصوصا جوانان بىكار وعلى الخصوص فارغ التحصيلان بي كار
٧ افزايش انگيزه هاى توليد
٨ انديشيدن به اينده
٩ پرهيز ازفقر وفساد وتبعيض
بنظر شما بك نماينده چه بايد بگويد و٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

********************************************************
364.اميد فردا
اورده اندكه ان زندگى كه به اميد فردابگذرد هميشه يك روز عقب است
يك كامنت نويس كه به اميد بيش از سه سال بعد است كه اولا اقاى نديمى ثبت نام كند وثانيا راى نياورد ويا مقلا او وبا دوستش كه اخيرا مزورانه به اوپيامك وفادارى داد بتوانند جاى اقاى نديمى رابگيرند درحقيقت همر خودرابربادداده اند
خوب برادر زندگى كن واززندگى خود لذت ببر توكه خودراسرمايه مى دانى وفكرمىكنى سه ميليون حقوقى كه مىگيرى رابه خاطرلياقت خود مىگيرى درست مثل دوست ديكر خودهستى كه روزى درخيابان با حفوق زن خود زندگى مى كرد واى ان قدرفراموشكارشده ايد كه نگوونپرس ،عزيزان حالا اقاى نديمى يزى نگويد بقيه  كه مىدانند راچكونه ساكت كنيم
بارها شنيده ايم كه دنيا بى وغاست ولى نمىدانم چراباورنمىكنيم وهمچنان به اميد ى كه امروز ماراباصطلاح زهر مىكند هرروز بابازى كامنت مشغول مى شويم
شما بخواهيد يانخواهيد ، بگوييد يا نگوييد،بنويسيد يا ننويسيد ابوذرفراتر ازسما وانديشه والبته  قدرناشناسانه  شماست وامربرشما مشتبه نشود ونگوييد كه ما پل پيروزى ايشان بوده ايم  ،اصلا ترابخداساكت باشيد تاما نگوييم آنچه راباد نگفت٠٠٠٠
********************************************************
363.وجيزه حرف توست كه

گفته شد وجيزه حرف توست كه من مى گويم ،درددل توست كه من مىنويسم ،مستند توست كه من مىنگارم،غيرت توست كه رگهاى مرامتورم كرده،نگاه توست كه من مىبينم ،نوشتار توست كه من نوشته ام  و

********************************************************
362.مشورت مدام
اقاى  نديمى درجلسه  معارفه گفت ؛ باهرجلسه كه مىگذارم چندين هدف راتعقيب مىكنم ١ ديدن مردم ودوستان ٢ فرصت شنيدن نظرات مردم ٣ امكان نقد خود ومديران٤ افزايش اطلاعات وامكان نفد دايمى وامكان پاسخگويي ٥ وهمه اين امور يعنى دايما بشنوى واجازه بدهى تا مردم حرف بزنند ودموكراسى راتجربه كنند  وباروشهاى مختلف ازمحضرمردم بهره گرفتن وباچندهزارجلسه بامردم وبراى مردم با اميد به  فرداى بهتر كوشيدن
********************************************************
361.جيرسر
درجلسه محله حيرسر كه براى مواردًى چون مسجد بيگم اباد وساختمان روبروى امامزاده  وگوچه ها و. برقرارشد اقاى نديمى گفت
١ اصالت وگذشته وهويت ومحلات چه ربطى به ادمى دارد
٢ دبيرستان وپايگاه  برادرشهيد ومحلات وخاطرات
٣ نقش حفظ پيوندها ومحلات وعواطف وگذشته
٤ نقش پيشتازان وخيرين وحدمتگذاران
********************************************************
360.هزارفرسنگ
سفرى به طول هزارفرسنگ بابك گام اغاز مىشود
كسانى زبان به نقد حضرت على ( ع) گشودند كه اين ها همان ها هستند كه امده بودند تاتراحاكم سازند ولى شما به ابشان فرصت نمىدهيد( وكتاب جاذبه ودافعه  نوشته شد)
اين عبرت ها به مامىگوبد كه بايدارتاريخ اموخت كه گاهى ادمى  مجبور مى شود با طلحه وزبيرى كه ديروز ان زحمات راداشتند فاصله گيرد ،چراكه عامل پيوست وتداوم دوستى  ،اخلاقيات رحفظ حريم هاست واگركسانى بخواهندازدوش توبالا روند تا٠٠٠٠٠
ايامىشود حد خدمت وخيانت راتشخيص داد
بكى مثل نديمى هرروزمىخواهد يك گام بردارد تاهزارفرسنگ كار براى خودايجادكند ويكى نيز ازكارفاصله مىگبرد
بكى به دهان شير. مىرود وديگرى سراع دشتونمىگبرد جه رسد به جنگل
لطفا به اين مطالب. كه اقاى نديمى در جلسه  بيستم مجلس ششم گفت دقت فرماييد:
شايسته است كه با اتحادكامل  به سوى جامعه اى عارى   ازظلم  وستم ،فقر وتبعيض  وفساد (فساد فردى وجمعى )  باتمسك. به حبل الهى پيش رويم
بايد به دور ازقيل وقال ها، به غردا وجوانان،توليد وكشاورزى،صنعت وصادرات انديشيد
وكلا ووزراء وسفرادست دردست يكديگرنهاده  ودرساختن ايرانى ازاد  واباد به تصميم سازى واجراء مبادرت ورزند تابتوانيم ازهويت اسلامى وابرانى خويش به نحو شايسته اى دفاع كنيم و٠٠٠٠٠٠٠ جلد اول زبان گوياى كيلان  ص٤٠ و٤١
********************************************************
359.سنديكا
دوتن ازكارخانه داران چاى اراقاى نديمى درخواست نشست نمودند وطى جلسه  يك ساعته با اوگفتند. مااميدمان به شماست. وقتى شمادرجلسه. اى هستيد همه حساب كارخودرادارند. وقتى شما نيستيد ما به درامد فوق العاده اى نمى رسيم وتمام اميد حل مشكل چاى به شما مىرود
ويشنهاداتى پيرامون افزايش قيمت  خريد برگ سبز واعتبارات يارانه ومديريت واردات وتحول ان مطرح ساختند
********************************************************
358.بانك كشاورزى
جلسه  اى پيرامون مشكلات بانك رودبنه  ازجهت  منابع مظرح شد وطى يك ساعت ابعاد كمبودمنابع  ومذاكره براى نبستن  ان مطرح گشت
********************************************************
357.پاسخ رندانه
كسي كفت ايا اگربسته اى گشوده شد مى توان بازدرباره داخل ان (براى رفع) ان پرسش كرد مثلا مناظره مىخواهى وقتى مطالب رامعلوم كردى خوب پس تقاضاى شنيدن نظردارى
أگر كاغذى رانوشتى مثلا درلاهيجان صاحب اژانسي ان راپخش كرد ،خوب جواب ترا مىنويسند وپخش مىكنند منتظر نمى مانند كه مثلا بنشينيد وهمين مطالب راجواب دهند بلكه بلافاصله وجيزه اى درجواب ناجيز مطرح مىسازند
جواب حرف كتبى رامكتوب مىدهند مثلا مىگويند افاى نديمى دوبارهرسامانه بايگانى قديمى راموضوعى گشود تا بخوانى
ايشان پاسخ شمارااززبان خود يادوستان دروجيزه هاى ناچيز مىدهد خوب مطالعه كن اگربازحرف دارى بگو برايت بنويسند وبازجواب بشنووباز
وگرنه چهار كلمه برايت نوشته اند تاكنون چهارصد نوع جواب به توداده اند وتوحتى جرات جواب نيافته اى  وادعا مى كنى كه
********************************************************
356.كيك وشمع
اورده اند اگرفيمت شمع ها بيشتر از. قيمت كيك تولدت شد بدان كه وارد عالم پيرى شده اى
ادمى نيازمند عبرت است ،مثلا اقاى باصطلاح  نماينده وقتى مشايي براى كلنگ زنى هتل درشيخ زاهد به لاهيجان امد( كلنگى كه فرو رفت وفرا نيامد) اولا خود رابه مشايي چسباند ودرحالبكه اقاى نديمى نماينده بود عكس يادگاوى بامشايي گرفت وفردا با پررويي كاغذى رادرسياهكل پخش كرد كه يك صفر بعنى ما ٠٠
شاعر چه زيبا گفته كه:
كسي كه روى  وى ازسنگ اسيا باشد      هميشه گردش اين اسيا به نوبت اوست
اقى با چنين مشخصاتًى صحبت روز ٩١/١/٢٠ اقاى نديمى درمجلس درمورد پول بيمارستان و٠٠٠ را درمجلس شنيدى كه به امثال شما زياده گوها چه جواب داد گفت كه جيب عمرانى دولت  تهى است ودركل كشور به جاى چهل هزارميليارد تومان  فقط سيزده هزارميليارد داد ودرسهرستانها فقط ده دوازده درصد وحتى كفت كه يك بيمارستان درشهرستان  فقط براى چند ميليارد مىماند
بيكارى خودراباشنيدن  مكالمه مجلس وزجر طى نمىكنى ،كه مطالب و.  فريادهاى ازجان نديمى راكه خطاب به ادمهاى بى خيال نثل توفرياد مىزند كه هميشه حرف  را نه بااستفاده ازعقل وسر ومغز مى زنند بلكه فقط حرف مىزنند بدون انكه عدد وزمان وشرابط رابشناسند ،ختى فرمايش رهبرمان راكه  فرمودند تحريم.  مارافلج نكرد ولى اثر گذاشته وادامه دادندكه :  وعدم توجه به سياستهاى كلان مسوولان نيز بران افزود
********************************************************
355. اقاى  بدشانس
اقاى. نديمى. مىگفت كه درايام كودكى بچه هاى خود هرشب( تا سالها) براى انكه انها بخوابند براى انان قصه مىگفت  وسبك اين قصه ها به اين ترتيب بود كه يك مطلب را براى انان به زبان قصه شرح مىدادمثلامى گفت يكى بود يكى نبود يك اقاى بدشانسى بود كه مىخواست خودشو مطرح كنه براى انكه خاك نخوره واز خاطره ها نره گاهى مى امد گوگه درعزادارى شركت مىكرد وعكس مى انداخت وگاهى وقتى مىديد اقاى نديمى رفته يرشلمان وچند مشكلو حل كرده بايك نفر به ان جاسرمىزدوهمان ادمى كه قبلا براى اوسينه مىزد والان ازمطلب اقاى نديمى براى بيان مسايل مردم استفاده مىكردراموردسرزنش قرارمىداد واين اقا نمىدانست كه اين كارنه تنها فايده اى براى اونداشت بلكه سيل انتقاد ازاورا روانه سايت كرد
كه از هرهزاريك كامنت ( ان هم به انتخاب) رامىگذارد وازهمه بدترباعث شد تاخوداقىاى نديمى ودوستانش متوجه باشند كه اقايان شكست خورده( ان هم به ان شكل افتضاح)  دركمين نشسته اند تا ناكارامدى مجريان رابه ايشان نسبت دهند وازهمه بدتر ناكارامدى جهارساله( ان هم دران دوران طلايي) را باضعف هاى تحريمى گره زنند وبگويند اقاى نديمى پروژه اى شروع شده توسط خود درمجالس  ششم وهفتم رابه اتمام نرسانده وبا مخفى كردن صورت وحتى جواب مساله تلاش كنند ازبين بردن فرصت  صد ميليارد  دلارى  سالانه خودراماله كشند  واين گفتارهاى ناچيز باعث مىشود كه اقاى نديمى ودوستانش مجبور به ياد اورى كذشته وحال   گردند وبراى اين اقاى بدشانس چيزى نمىماند  ،خوب برادرمن بيكاربودى بنشين وازمال مفت دولت( توبخوان ملت )  ازصدقه سرى اين وان كه درمجلس براى انان باامثال اقايان قاصى پور وغرهنگى  دهن به دهن شدى واقاى لاريجانى ان شعر توراكه منفدين مشايي رامتهم به تركستان رفتن خواندى و٠ رابه رشستان برد
همين سايت (كه مطلب ترابراى اجباربه مطالعه ) تراازجهات حضور وغيبت ونمره و٠٠ دايما نقد مىكرد يكباره فرمان عوض كرد وترابااين ارزش روبرو ساخت كه مطلب پيش ازعيد پخش شده درمغازه هاى دوشهرستان توسط بازندگان( كا٠٠٠وعلي٠٠٠٠)  راازپستوى وب لاگ بي خواننده ات دراورد وبنام تريبون مستقل چاپ كرد
نه اين سايت ونه جناب بدشانس  به ياد اين نبودند: كه   عدوشودسبب خير اگر خداخواهد

********************************************************
354.امار وارقام
گفتند كه مادردوران نمايندگى به صورت سربسته حرف بزنبم ،نگوييم كه مثلا نماينده سابق مىتواند اعلام كند كه درسال ارل نمايندگى چه كارى انجام داد كه نماينده محترموفعلى انجام نداد؟ ايا ايسان مىتوانند اسناد پروژ ه هايي راشروع كردند ؟ پروژه هاى مورد ادعاى ايشان درزمان نمايندگى داراى جه وصعيتى بود ؟ ايا مىدانند كه يك پروزه براى. شروع چند مرحله را بايد پشت سر بگذارد ؟ ايا حتى يك پروژه ازميان ادعاهاى ايشان  رامى توان نشان دادكه ايشان ازوزارت ذيربط اغاز وپس ازاخذ مجوز واز طريق  معاونت برنامه ريزى پيگيرشده باشند؟  ايا مىتوانند ازميان كتابهاى پيوست بودجه سال شروع پروژه ها وسال پايان واعتبار هرساله از اغاز تا پايان راگزارش نمايند ؟
صدق وراستى ايجاب مىكند تا ايشان همه اسناد پروژه ها راازميان مصوبات دولت ويا هرسند ديگرى راازاول پيشنهاد تااكنون براى قضاوت عموم انتشاردهند دران صورت مانبز تمام اسناد رااز افاى نديمى اخذ وانتشارخواهيم داد

********************************************************
353.معارفه
درجلسه  معارفه ميراعلمى مطرح  سد كه بايدفرثت داد تاجواناندردوره مديريتى باحمايت ما رشد كنند
جوانى  يك سي ويك ساله  ان هم با اين همه حضور درميادين جهانى وقاره اى وكشورى  ايا بهانه جويي نيست
همه ما معاون ايشان شويم وايشان براى همه ماباشد

********************************************************
352.سپاس
خداراسپاس مىكوييم كه مارا بهره مند از فروغ  ونور اسلام ، امام ، رهبرى ،انقلاب ،نظام ،عدالت ، ومردم ساخت  وياد كردى  ازشهيدان وجانبازان  وازادگان  وايثارگران  وعرض تسليتزشهادت ام ابيها(  جلسه ٢٠  مجلس ششم)

********************************************************

351.وزيران
درروزبنج شنبه هنگام حضوردرفرودگاه جهت رفتن به رشت وسرزدن چهااروزه به مردم بااقايان حسينى ونامى صحبت شد كهاقاى نامى قول  داددربيست ويك مناقصه اى كه هست مشكل پوشش دو شهرستان راحل نمايد
به اقاى حسينى گفته شد كه درتذكر اخير عدم اتمام پروژه مجتمع فرهنگى وهنرى رابه عنوان ننگ دانستيم ولازم است كه لالقل يك فازان اماده شود كهايشان درنامه اى كه همان جا نوشته شد به اقاى فداكارنوشتند زراولويت سال جارى قرار گيرد

********************************************************

350.راديو ،بودجه
ساعت هفت  صبح تلفنى بتراديوافتصاد درمورد بودجه صحبت شد،ازنكات قابل اعتنا ان بود كه اهرا نماينده دولت  دربيان علل راى نياوردن  بودجه گفته بود كه همه اعضاى بودجه حصورنداشته به همين علت بودجه ردشده كه اقاى نديمى گفتند بنده به كليات بودجه  راى دادم  اما اولا ٤٤ نفرخيلى بيشتر از نصاب رسميت كميسيون مىباشد  وبه عنوان عضو هيات رييسه كميسيون مشكلات ديكر راازجمله موارد مربوط به كسرى راموثرتر مىدانم


********************************************************

349.جنس جور
ازجمله مواردكه درسايت ابوذرنيوز درحال شكل گرفتن است اينمطلب مىباشد كه بايد تنوع وجامعيت  زياد باشد ومخاطب تامين تظرشود

********************************************************

348.جلسه چاى
استاندارطى تماسي تلفنى  ازاقاى نديمى درخواست كرد تا جلسه اى پيرامون چاى ساعت  دو ٩٢/١/٢٢ داشته باشند

********************************************************

347.دريمنى ...
اقاى نديمى اعتقادداردكه بايدجورى عمل كرد (  كه دريمنى  پيش منى )همواره مردم ازجهات مختلف درجريان فرارگيرند بعنى ازجهات سايت وتبليغات همواره مردم بدانند كه چه خبربود وچه بايد گفت  وجه نظرى دارند چه راهنمايي خواهند


********************************************************

346.چاى
جلسه چاى جهت پيشنهادات براى رياست  جمهورى :
١ بااصل واگذاريهاى اختيارات ازسطح ملى به استان ازجهت عدم تمكين وزراء  و٠. به اين جهت كه عموما حتى وزراء هم حرف استانداررانمىپذيرند نگران هستم
٢ الان  به جهت استفاده ازفرصت نظرات خويش رامطرح مىسازم
٣ پيشنهاد بايد زمان ومكان داشته باشد
٤متولى هربنذى بايد معلوم باشد
٥ ازعنصرقيمت بايد استفاده كرد و٢٠٠٠ و١٠٠٠ مىباشد
٦ خوش بينانه به اخذ وام ازصندوق وبانك نگريستن رامقبول نمىدانم
٧ اصل استفاده ازطرح شبنم ،جهت دهى كالاى قاچاق راقبول دارم
٨ امكان گرايش به ازاد خرى راخوش بينى مىدانم
٩ بيشنهادات رامستند به دواصل قانون اساسى نماييد(١٢٧'١٣٨)
١٠ احكام بودجه اى رامعلوم نماييد

********************************************************

345.اموزش خبرى
براساس اهميت تبليغات وتوجه به نظرمردم وپاسخگويي مقررشد تا اعضاى دفتر ازاين جهت وكيفيت جمع اورى وانتشارودرج درسايت  توجيه شوند


********************************************************

344.ثبت واحوال
اقاى نديمى درجلسه بامديركل استانى پيرامون  اهميت اما رها دررابطه با ازدواج ،طلاق ،تاخير ازدواج ، غلبه اقوام غيرگيلانى درتعداد فرزند،علل يارانه اى اختفاى فوت اشخاص ، وديگرموارد صحبت داشتند
اقاى خندستانى ضمن تعجب ار ديگاه ها ونظرات وعلمى بودن ان ،اعلام داشتند كه اين نحوه نگاه باعث خوشحالى است كه بتوانيم باشما همكارى داشته باشيم


********************************************************

343.شوراها
اقاى  نديمى درجلسه روساي شوراهاى شهرستانها وبخش  استان گيلان ( درمحل استاندارى) خطاب به ان عزيزان گفت:
١ قانون ملاك اصلى باشد
٢ امين مردم ونظام باشيد
٤ حزبي وحب وبغضى خمل نكنيد
٥'مادلمان مىخواهد مردم ادمهايي راانتخاب كنند كه بتوانند مكمل مجلس باشند وكارهاى محلي رابه جاى نمايندگان انجام بدهند ولى اين حق مردم است كه تصميم بگيرند ودرهرحال ميزان. راى مردم است
٦ ايكاش افرادى انتخاب بشوندكه نماينده راازكارمحلى به طرف كارملى سوق دهند واين گونه باشدكه نماينده براى ملت ايران فكر كرده  وبرنامه ريزى نمايند
٧ حماسه سياسى يعنى انتخابات  سالم وبامشاركت عامه وانتخاب صلحاء توسط مردم

********************************************************

342.وقت
كسي مىگفت هركس مىخواهد اهميت  وقت وزمان رابداند خوب است فقط يك روز ( بدون هماهنگى قبلى ) بانماينده باشد تا بداندوقت وزمان پيش اقاى نديمى چه. معنايي دارد اوميدود وتلاش مى كند تا:
١ سروقت برسد ٢ تلاش دارد تا حتى يك دقيقه بيكار نباشد٣ سعى دارد تاحتى بين راه به افرادى وقت بدهد٤ ازمردم مى پرسد وبه انان مىگويد اول عمومى محل شما وبعدعمومى محلهاى ديگر ٥ مىگويد هرچه مىخواهيد بگوييد وبشنويد٥ هماهنگى وپيگيرى ونوشتن وخواندن وازاين جلسه وان جلسه

********************************************************

341. بودجه و رد شدن آن در تلفيق
بعداز پنج ساعت صحبت در كميسيون تلفيق كه در آن نماينده دولت (نيم ساعت) و مركز پژوهشها، ديوان محاسبات، بيش از يك ساعت بحث نمايندگان موافق و مخالف، رييس اتاق بازرگانى و چند جلسه قبلى كه وزراء و نمايندگان دولت در آن بحث كرده بودند، در اتفاقى عجيب با رأى برابر، لايحه بودجه رأى نياورد ...

********************************************************

340. پاسخ

- مى گفت كه نديمى يك نفر هوادار دارد و ...
- واقعا يك سال هر چه خواستند به بهانه هاى گوناگون (مثل دانشيان و دانشگاه)نوشتند.
- همين كه قلم بر صفحه هاى رايانه اى گشوده شد، يك باره پاسخ شد وب گردى و سايتهایي كه از اخبار هر روز نماينده خبرى انعكاس نمى دادند، شدند حامى و با عصمت كه فقط در تعريف نماينده كامنت مى گذارند
آقايان اولا تعداد كامنت ها و فحاشى ها هنوز از صفحه ذهن و سايت و حافظه هاى گوناگون پاك نشده و ثانيا اگر از طريق سايت و رسانه هاى گوناگون از طريق نماينده و براى او صحبت مى شود جزء كارهاى نماينده است كه همواره در نظام نمايندگى به آنها وفادار است ...
- ظاهراً كرى و كورى وجود دارد و گرنه همين الان هم از طرف مختلف مى توان از ١٢ اسفند ٩٠ مى توان کارها و برنامه هاى ايشان را جستجو كرد ...
- بيش از ٣٠٠٠  شست(با و براى مردم) كه عموما با عكس و يا اسناد ديگر است و جلسات مجلس(بدون غيبت) و كميسيون (بدون غيبت) و دهها فراكسيون و از صبح تا نيمه شب ايام تعطيل با مردم دو شهرستان و به كار گرفتن فكر و نظر هزاران نفر در دو شهرستان و اقدامات تقنينى و نظارتى و داشتن مناصب درون مجلسي پر اثر مثل رياست بين المجالس، رياست فراكسيون تعاون و هيأت رييسه بيش از فراكسيون و رييس كميته سرمايه گذارى و اشتغال كميسیون و داشتن صدها و صدها تذكر و نطق و سوال و مكاتبه با مسوولان و ملاقات با وزراء و معاونين وزراء و مديران عامل و مديران كل و شنيدن هزاران ساعت حرف مردم در جلسات مختلف مردم و مديران و از شش و نيم صبح هر روز تا نيمه هاى شب كار كردن را بعضى حتى جرأت نشان دادن ندارند ...
- چه مى گويي برادر دين و انصاف اگر داشتند بايد بر اساس نص قرآن در مورد آقاى نماينده عادلانه قضاوت مى كردند و اين يعنى، بعضى حتى جرأت پيوند سايتى ندارند و بعضى وب سایت نماينده شهر ديگری را تبليغ مى كنند و بعضى حتى وقتى به حرف آقاى نديمى مى رسند كه مثلاً شركت حامى چاى كه آنها تبليغ مى كردند، آن نبود، باز هم جرأت ندارند كه بگويند ...
ديگرانى كلماتى چون را در سايت هاى خود آوردند كه مى شد و مى شود تا ...
حال اگر وجبزه ها شما را خلع سلاح كرده و سكوت نزديك به يك ساله در مورد شما شكست بايد بدانيد كه این اول هست ولى آخر نيست ...
آقاى نديمى حرف هاى ناگفته بسيار زياد داشت و دارد كه بايد بگويد و اگر او و ما نگوييم به مردم خيانت مى شود ...
وقتى مى گويند نگفتن اعانت ظالم و ترويج ظلم است، بايد پرده از اخبار برداشت و مردم را برخوبى هايي كه آقاى نديمى (به جهت اخلاص و يا منت نگذاشتن و ...) نمى گفت، كم كمك گفته شود ...
هر چند كه وچيزه چند وجهى است ١ كاركردهاى هشت و نه سال ٢ خاطرات و يادكردها ٣ تريبونى براى دوستان ٤ روزانه ها ٥ نقد ونظر ٦ پاسخگويى و ...
در هر حال اين سايت بناى گفتن را انتخاب كرده همچنان كه يكسال تنها شنيد ولى ...

********************************************************
339. سه وظيفه
انتظارازبودجه١ انضباط مالى ٢ تخصيص منابع به اولويت ها٣ ايجاد كارايى عملياتى
پرسش ايا اين امور رعايت شده است؟
دلايل عدم تمايل دولت به. كنترل نرخ ارز
١ جهت استفاده از٢٤٥٠ تومان  ازهردلار دربودجه
٢ احتمال عدم تحقق ٣٠ هزارميليارد تومان ازمنابع دولت
٣  احتمال افزايش مجدد قيمت حاملهاى انرژى وتغييرقيمت هاى نسبي بلحاظ كاهش ارزش پول ملى درنتيجه تورم  وافزايش تقاضا براى واردات  وافزايش هزينه توليد وتقاضاى ارز
تحقق هدفمندى يعنى ٤ برابر شدن قيمت هاى حاملهاى انرژى كه شاخص قيمت توليد كننده راحدودا ٣٦/  رشد مىدهد
********************************************************
338. متغيرهاى اصلى
منابع نفت ، ارز٢٤٥٠ تومان،.  صادرات ١٣٠٠ بشكه
ماليات : نسبت به پيش بينى عملكرد ٩١ حدود ٣٠/  واتكاى مالياتها به ارزش افزوده ،ماليات اشخاص حقوقى  غيردولتى
افزايش نرخ سود سهام ابرازى از٤٠/ به ٥٠/
رشد سود سهام  سركت هاى دولتى  حدود ١٣٧/
هدفمندى وسهم ١٥ هزارميلياردتومانى دولت
********************************************************
337. استقراض
انتشار اوراق مشاركت ، شركتهاى دولتى ١٥٠٠٠ ميلياردتومان، دولت ٥٠٠٠ م ن.
شهرداري ها ٦٠٠٠ من
انتشار اسناد خزانه ٦٠٠٠ من
انتشاراوراق اسلامى ،بدون سقف
********************************************************
336. خوشبختى
اقاى توكلي وقتى اوضاع راخيلى خوب نشان مى داد كفت : بعضى ازاين خوشبختى هارا صادر كنيد

********************************************************

335. تورم
اثارى چون  اخلال درنظام قيمت ها ، به هم ريختن قىمت هاى نسبى ،كاهش پس انداز، توزيع مجدددرامد به نفع صاحبان دارايي ، افزايش سطح نابرابرى،كاهش سرمايه گذارى ، كاهش رشداقتصادى ، ازبسن رفتن انگيزه هاى  سرمايه گذارى ،حركت سرمايه ازبخش هاى واقعى به سمت بخش هاى سفته بازى
********************************************************
334. انبساط مالى
پيش بينًى قابل اعتماد ازدرامدها وكنترل هزينه ها به منظوركنترل ومحدود كردن كسرى بودجه
، قاعده طلايى: ميزان  وام گيرى دولت نبايد ازحجم سرمايه گذارى هاى ان فراتر روديعنى بودجه جارى به صورت دستورى بايد مازاد داشته باشد ًياكسرى ان صفرباشد
********************************************************
333. تاخيراجراء
ازسال٨٣ تا٩١ مبلغ ١٣٠ هزارميلياردتومان براى اجراى ٤٠٧٢ طرح عمرانى ولى فقط ١٢٠٦ طرح تمام شده است و٥١ هزار ميليارد تومان هزينه تاخير اجراء
********************************************************
332. عجب رويى؟
بنده خدايي درازمون قبول نشده بود به ايشان اصراركىكرد كه شما قدرت داريد واسم مرا دربياوريد
هرچه اقاى نديمى توضيح مىداد كه برادر من امتحان براى همين است كه پارتى بازى نشودويك ملاك براى انتخاب باشد مىكفت من كارى به عدالت وحق وامتحان ندارم ازشما توقع دارم كه به من كمك كنى
اقاى نديمى توضيح مىداد كه خدا وقيامت وحقوق انسانها و٠٠٠ واوهمچنان

********************************************************

331. سياستهاى كلان
وپيش بينى درامدها،هزينه ها،كسري بودجه، استقراض هاى دولت،
ارزش پول دربرابرپولهاى خارجى،متغييرترازكننده  بودجه،تامين كننده كسرى بودجه،ومتغيير دراختيارمفامات بودجه
اختيارات بانك مركزى وچندبرابر سدن قيمت حاملها
********************************************************
330. متغييرهاى اقتصادكلان
تورم ٣١/٥ ًً   نرخ رسد. حدود صفر.      بيكارى ١٢/.       رشدنقدينگى٣١/    وكاهش ارزش پول.  تحريم.  
********************************************************
329. خروج ازركود تورمى
شناخت وضعيت اقتصادى َ       عوامل موثر دروصعيت اقتصادى داخلى وخارجى
تعيين وارايه  اهداف كوتاه وميان مدت              تدوين سياستهاى اقتصادى سازگار
برنامه يك ساله.            همدلى مسوولان
********************************************************
328. هرس
اقاى عباسپور نماينده بويين زهرا بس ازصحبت هاى اقاى نديمى درمجلس به ايشان كفت : بلدى حرفت راجابياندازى وكلمه زابد نگويي وارايش سخن ومحتواي كلامت شنونده راقانع مىكند

********************************************************

327. كلاه
اقاى تامينى گفت هيچ كس نمىتواند سرت كلاه بگذارد وباپايش اوبالاخره اورا گير مىاندازى هرچند كه فكركند كه دارى گول مىخورى
********************************************************
326.تاثيرگذار
اقاى فتح اله حسينى نماينده قصرشيرين  به اقاى عادل اذر( رييس مركز امار) خطاب داشت كه ايشان نماينده تاثيرگذارمجلس بود  واقاى اذرگفت : درجلوى افاى نديمى نمىشوداين راگفت چراكه ايشان  درمجلس  تاثيرگذاربودوهست
********************************************************
325.جداوجذب ؛
بنده خدايي گفت چه كنيم كه دوستان نديمى رااول ازايشان جدا وبعد براى خودجذب كنيم ،ديگرى به اوجواب داد ابن كه تومىگويي بادادن اخبار غلط لزطربق دوستان وفاميل  ، اطمينان  پذيرنيست اول انكه طى سه سال معلوم مىشود دوم انكه.  خود اقاى نديمى اطلاعاتى است وبادهها روش معلوم مىكند وامكانات وروشهاى او مثل سايت وپيامك و٠٠٠ ماراگيرمىاندازد
********************************************************
324.چندنفر؟
مىگويند حداكترچهار وپنج  نفربيشتر براى انتخابات رياست جمهورى مورد تاييد واعلام نمى گردند

********************************************************
323.بيانيه:
اقاى نديمى طى پيشنهادى به اقاى لاهوتى گفتند كه يك بيانيه تهيه كنيم كه :
ازانجا كه حمايت ازتوليد يك وظيفه حاكيمتى است واسپارى ان به يك مقام استانى درحقيقت  رفع. مسووليت بوده واحتمال موفقيت چنين وظيفه اى حتى درحدوزراى شمانبوده به همين دليل درسفراول تقاضاى كارگروه براىچاي ويرنج وابريشم وگردشگرى نمودم
حاليه چنين تصميمى درحقيقت اعلان شكست خواهد يود
ازنظرما فقط رييس جمهور مىتواند تعيين كننده باشند وهيچ گاه عايرغم ميل ما به موفقيت استاندارمحترم نمى توان به قبول نظريات ايشان حتى درحد مديران درجه دومعاونت برنامه ريزى نمتوان اطمينان داشت
يكًروز يك شركت مىخواهد چاى رانجات دهد وروز ديگر يك مقام هرچند باارزش
شمارابخدا بيش ازاين ما وچايكاران رانگران نفرماييد و

********************************************************

322.خودگويي !!
بعضى  عادت  كرده اند ايراد بگيرند و هـيچ گاه نمى بينى كه در كنار عيوبى كه مى خواهند مى گيرند و نخواهى ديد كه حسنى و خوبى نخواهند ديد
شما از سايت هاى به اصطلاح مستقل بپرسيد كه آيا آقاى نديمى در ايران، گيلان، لاهيجان، سياهكل، رودبنه و ديلمان يك نفر دوست  و وفادار ندارد كه شما به حرمت و احترام (فقط آن يك نفر) گاهى و فقط گاهى (عيب كه گفتى ، هنرش نيز بگوى) تا شايد شما را منصف بخوانند ...

********************************************************

321.استقلال چه واژه مظلومى !!!!؟

آيا استقلال به معناى عقده گشايى كسانى است كه براى آقاى نديمى در طول بيش از چهل سال حتى يك حسن (فقط يك خوبي) نبينند
آيا پر طرفدار مثل دعواى خيابانى نيست؟ (كه مشترى ديدن دعوا در خيابان زياد است ، اما همه وقت رفتن، حرف ديگرى مى زنند)
اجازه مى دهيد كه هر چه بنويسند و اسم آن را آزادى و استقلال مى گذارى !؟
آيا اجازه می دهيد كه آقاى نديمى در سايت پرطرفدار (البته به عدد و رقم روزانه) خود اين ستون را عليه اين وجيزه هاى ناچيز باز كند (تا معلوم شود كه با يك و حداكثر دو نفر مى توان چقدر كامنت توليد كرد و يك سويه گفت و نوشت و فحش داد و ... )
كمى به خود آييد و قبل از انكه  گفته شود آنچه نبايد از انصاف لااقل بخوانيد، اگر دشوارى عمل وجود دارد ...

********************************************************

320.خودش درست ميشه
مابالاخره نفهميديم خودش درست ميشه      يا،بايددرست كرد ،
اخه ادم محترم ،يك با رتوى فلان سابت مىنويسى ،چرانماينده توكاراجرايي دخالت مىكنه ،
يك بارمى فرماييد ،هركارى كه نشده ازناتوانى نماينده است
بارديكرمىفرماييد كه تمام نادارى ها تقصيرنماينده است
اگرنماينده  پيگيرى كرد وانرا نشان داد ،مى گى كاغذ بازى است
اگرنماينده مستندات رارونكنه مى گى راست نمىگه
خداپيغمبرى درعالم جيزى روباوردارى ؟
اصلا خودت روقبول دارى. ؟
اگرنماينده اى بامردم روراست بود مىگوييم ،دست شمادرد نكنه
احراين چه ادب وفرهنگى است كه نه دران تشكراست و
كمى به خود بياييم ، فكركنيم ديگران هم مى فهمند
انها هم فدرت تحليل دارند و
********************************************************
319.ليسانس
به يكى كفتند چراليسانس مىگيرى كفت مىخواهم  نماينده لاهبجان وسياهكل بشوم
گفتند : خيلى هاليسانس دارند وداشتند ولى. ياكانديدا نشدند ويا نماينده نشدند
گفت: ولى من نماينده مىشوم گفتند : چطور
كفت اخرمن فراراست ازصنعت استفاده كنم
گفتند : چه صنايعى ؟
گفت؛ دروغ ،،تزوير،تغرقه اندازى،سوء استفاده ازاعتماد ديگران، به نام ديكران رشد كردن ولگد زدن
گفتند: زود شروع نكردى ؟ گفت : به اين فكرنكرده بودم و٠٠٠
********************************************************
318.نفت وبودجه
توليد بيش از٤ ميليون درروزدرسال٩١ ( نفت خام) ونفت صادراتى  بيش ازدوميليون  ونفت خام تحويلى به پالايشگاههابيش ازيك ميليون وهفتصد وتوليد ميعانات گازى ٢٣٠ هزاربشكه وميعانات گازى صادراتى٢٨٦/٦ هزار وتحويلى به پتروشيمى١١٠/٦

********************************************************
317.باغ كشاورزى :
اقاى رحيمى ضمن موافقت باپيشنهاد توافق رابه اقاى صدوقى وخليليان (بانظر موافق )براى اعلان درروزهاى اتى واگذاركرد كه البته اعلان  شد سعى مىكنيم درهوابيما حل كنيم

********************************************************
316.استاندارى وچاى وچند پرسش :
اياباواگذارى مسووليتهاى چاى به استاندارگيلان مشكل چاى حل خواهدشد ؟
ايا استانداران قبلى اين اختيار رانداشتند؟
ايا استانداران ازقوت لازم براى توجيه ويا غلبه نظر بروزراء راخواهندداست؟
ايا قدرت لازم دراستان وحود دارد؟
ايا رياست رييس فعلى چاى ادامه خواهد يافت؟
اياديگر مقامات استانى ازضعف ابن مسوولان استفاده عمومى ياخصوصى خواهند كرد؟
ابامقامات معاونت برنامه ريزى زير نفوذ مقامات استانى قرارخواهندگرفت؟

********************************************************
315.بيگيرى داروخانه هلال احمر
داروخانه شبانه روزى هلال احمر ٢٥٠٣٤٨-(٨١/٩/٥) ٨١/١١/١
********************************************************
314.خروج ازبن بست
خروج ازبن بست تك محصولى وطرح كشت دوم واعتبارلازم٢٤٠٣٥٥-٨١/٩/٥--٦٨٤٠-٨١/٩/١٦
********************************************************
313.پيگيرى وضعيت مدارس
وصعيت مدارس تخريبى  ٢٤٠٣٥١-٨١/٩/٥---٦٨٤٢-٨١/٩/١٦
********************************************************
312.پيكيرى تاسيس اموزشكده
اموزشكده فنى٢٤٠٣٥٢ -٨١/٩/٥.   ٦٨٤١- ٨١٤١
********************************************************
311.پيگيرى صنايع
ايجاد اداره صنايع درشهرستان ٦٨٤٢-٨١/٩//١٦---٢٥٠٣٤٤--٨١/٩/١٦ ونتيجه بخشى ايجادان تحت عنوان شرق كيلان
********************************************************
310.خاويار
پيكيرى احتساب ٢ درهزارفروش خاويار جهت فصول عمران ساحل نسينان٦٨٤٣-٨١/٩ /٩/١٦ -٢٥٣٤٤-٨١/٩/١٢
********************************************************
309.پيگيرى اسفالت
راه اسلامده بالاوپايين٢٢٠٨٥٣-٨٠/٩/٦. -٦٨٩٨-٨٠/. ٨٠/١٠/١٨
********************************************************
308.شن ريزى
شن ريزى ايوان لستخر - اكبراباد١٠٩٨٥٨--- ١٠٩٨٣٨-٧٩/١١/٢١
********************************************************
307.بام سبز دريا
پيگيرى اعتبارراه بام سبز - دريا، كردسگرى كوبيجار به سوستان وكمربندي جديد بازكياگوراب - سوستان٤٠١١٩-٨٢/٣/١
********************************************************
306.لفمجان
شن ريزى حياط مدرسه لفمجان٢٥٢٣٠-٨١/٩//٢١

********************************************************
305.سيماى گيلان
ظاهراصداوسيماى گيلان ( مخصوصا سيما) براى ان كه ديده شوندازمسوولان كشورى بيشتر سوالاتى مىپرسند كه ربط قابل اعتنايي به گيلان نداردوبيش ازان كه مشكل ماحل شود واميدهاى تازه اى رابراى مردم نجيب بيافريند ويا لااقل مردم بدانند كه درمورد مسايل انان چه برنامه اى وجودداردمثلا از معاون اول درمورد جلسات خودرومىپرسندوازبرنج وچاى وابريشم و٠٠٠ نمى پرسند؟؟!!

********************************************************

304. روز پر كار كميسيون تلفيق

در روز سه شنبه وزراى نفت، صنعت و معدن و تجارت و روساي خصوصى سازى، رييس ديوان محاسبات و ... حضور داشتند

آقاى رستم قاسمى در مورد سه پيشنهاد جديد كه ارايه كرد (خلاف نظر دولت) در پايان گفت اگر فردا سر كارم نبودم خداحافظ (كنايه از بركنارى)
آقاى نديمى نيز در مورد دستورات ايشان كه انجام نمى شود به ايشان گفت اگر دستور رستم انجام نشود واى به حال سهراب ...
آقاى توكلى در مورد آمارهاى وزير صنعت گفت: مبناى آمار شما سال ٩١ است كه وضع ما خوب نبود، مبنا بايد مثلا سال ٩٠ باشد ...

********************************************************

303. ماليات سال ٩٢

درآمدهاى مالياتى سال جارى ٥٣٠/٣ هزار ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به سال قبل از رشد ٣٤/٩ درصد برخوردار است.

(البته نسبت به مصوب ١٦/٨بنظر مى رسد اين رقم با توجه به واقعيت خوش بينانه و غيرعملي است)

********************************************************

302. بودجه كلان

بودجه كل كشور در سال ٩٢ حدود ٧٣٠٥ تريليون ريال كه نسبت به رقم قبلي ٣٨/٩ درصد رشد آن هم بدون افزايش نرخ ارز و هدفمندى يارانه ها
حدود  ٢٦ درصد ازبودجه ( دولت) ٧٤/ بودجه شركتهاى دولتى، بانك ها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت

********************************************************
301. بودجه استان ها

كل بودجه تملك دارايى هاى سرمايه اى كشور در ٩١ معادل ٣٩/٧ هزارميليارد تومان و در ٩٢ معادل ٣٧/٢ هزار ميليارد تومان

********************************************************

300. فرج پور و دانشگاه

آقاى نديمى در ديدارى كه با رييس دانشكاه آزاد لاهيجان و معاونين ايشان در محل دانشگاه داشتند، گفتند: بعضى خوشحال نباشند كه مثلاً ما در جلسه معارفه در رشت بوديم، ولى لاهيجان نبوديم
چرا كه اولاً قبل از آقاى دانشيان ما از تعرفه ايشان دفاع كرديم (آقاى فرج پور در اين هنگام گفت اولين نفر بودید) و در ثانى دهها دوست مشترك داريم و ثالثاً در همان روز در رشت با ايشان مذاكره كرديم، در هر حال ما اجازه نخواهيم داد كه فرصت طلبان از اين نوع مسايل سوء استفاده كنند ...

********************************************************

299. موج ارتباطات جديد

آقاى نديمى مى گويد: انتخاب ايشان به عنوان عضو تلفيق بودجه ٩٢ براى او دردسر ساز شده و عضويت هيأت رييسه نيز به آن افزوده است.
و اينكار باعث شده تا روزانه ده ها مسئول از وزير تا معاونين و مديران عامل و نمايندگان مقام معظم رهبرى در نهادها با توجه به كمبودهاى بودجه اى (بخصوص باكاهش آن در لايحه بودجه اى) بصورت حضورى، تلفنى و درخواست ملاقات (آشكار و پنهان) از ايشان همانند خيلى از نمايندگان براى اخذ پروژه ها و رديف هاى ( استان و شهرستان خود) بخواهند تا اولاً مطالب آنان را بشنود و ثانياً از خواسته هاى آنان دفاع نمايد.

********************************************************
298. حكايت انتخابات
ه مشكلات انتخابات دوگانه ( شورا ورياست جمهورى) درحال  اشكارشدن است
اولا چه براى شورا دراستان وشهرها( مخصوصا دوشهرستان وروستاهاى ان) ونيز كانديداهاى رياست جمهورى ويادوستان واعضاى ستادهاى اشكار وپنهان انان روزانه طى دهها تماس حضورى يا تلفنى از اقاى نديمى تقاضاى كمك وحمايت دارند
ثانيا به دليل اينكه تقريبا هركدام به نحوى گذشته اى با ايشان دارند كاردشوارتر مىشود
به عنوان نمونه توجه فرماييد
اقاى ابوترابى ( چنددوره رفاقت وهمكارى با اقاى نديمى ودوباسخنران مراسم شهيدان درلاهيجان دفاع هميشه تزاقاى نديمى درمحافل كوناگون وبرادر سالار ازادگان ايران ومعتمد رهبرى و٠٠٠٠
اقاى سعيدى كيا : دوست ووزيرى كه اقاى نديمى چندين سال باايشان همكارى داشت وسوابق دوستى تعريف شده اىبا اقاى نديمى داشته ودارد وهم اكنون نيز اكثردوستان قديمى ايشان باهم كارمىكنند و٠٠٠٠
اقاى شريعتمدارى : دوست وزارت اطلاعاتى اقاى نديمى وطى هشت سال رياست كمبته سياستهاى تجارى اقاى نديمى روابط قابل اعتايي راباهم داشته ودرقضيه ازدراه گيلان( چون رييس بانكهاى تجارى كشور ازجمله بانك تجارت بود) وعضوشوراى پول واعتبا ر( به همراه اقاى نديمى) كمك فوق العاده اى دراجرايي شدن  اين پروزه مهم ( براى گيلان) به اقاى نديمى كرد و٠٠٠٠
اقاى باهنر
دوست وهمكارقديمى اقاى نديمى ، كه درهمين دوره اخيرنيز اقاى نديمى درمرحله دوم ازجهات كوناگون ( ازجمله مزاحمت براى گيلانيان) تلاش كرد تاايشان درانتخابات تهران كمك شودو٠٠٠٠٠
حداد عادل
ارادت قديمى وفاميل اقاى شافعى( دوست ووزيرپيشين تعاون وصنايع ومعادن ) ورييس مجلس هفتم وحامى اقاى نديمى وسخنران مراسم شها درمسج جامع لاهيجان و٠٠٠٠
چمران
دوست اقاى نديمى وداراى ارتباط تعريف شده بابكديگر وسخنران مراسم شهيدان لاهيجان وحامى اقاى نديمى ازتباط فراكسيونى باايشان و٠٠
بورمحمدى
دوست وزارتى ايشان وداراى روابط گسترده با اقاى نديمى دردوران وزارت كشور كه درانتخاب استاندارگيلان وسفراختصاصى به لاهيجان وسياهكل وارايه اعتبارات ويژه به دوشهرستان وحفظ ارتبا پس ازخووج ازوزارت كشور درسازمان بازرسي و
باقرى لنكرانى
ارتبا ط وحمايت ازخواستهاى اقاى نديمى درسرعت به پروژه هاى بيمارستانى مخصوصا بيمارستانهاى سياهكل سيدالشهداء وبيمارستان جديد لاهيجان بيمارستان ٢٢ ابان وكمك درصويب درمان بستر ديلمان
فلاحيان
ارتباط وزارتى ورفاقت بس ازان ودرخواست همكارى ازاقاى نديمى و٠٠٠٠٠
حاجى بابايي
ارتباط وهمكارى چنددوره درمجلس وهمكارى تعريف سده مجلسى ونيز دوران وزارت اموزش وبرورش و٠٠٠
قاليباف
همكارى دردورانهاى مختلف ومخصوصا درهيات رييسه فراكسيون مديريت شهرى وروستايي وارتباط جمع كثيرى ازدوستانمشترك واصرار برهمكارى با ايشان و٠٠٠
دكتر روحانى
ارتباطات پارلمانى وهمكارى اقاى نديمى به عنوان مشاوربامركز تحقيقات استراتژيك ودوستان پارلمانى بسياروالبته سمج جهت همكارى باايشان و٠٠
ال اسحاق
همكارورفاقت وعضويت دراتاقهاى بازرگانى ايران مخصوصا اتاق تهران وانتظارفوق العاده رفقاى صنعتى  عضواتاق ازاقاى نديمى
متكى
همكار مجلسي وارتباط كارى در دولت ومجلس مخوصا عضويت درسوراى ببن المجالس ورفاقت بابرادر ايشان كه بيش ازابن  فرماندارلاهيجان بود
عارف
روابط كارى درموقعيتوزيرارتباطات ومعاون اولى كه خدمات خوبى به لاهيجان وگيلان مخصوصا سد شهربيجار ( اب شرق كيلان)  واجراى دوپروژه ازاد راه وراه اهن گيلان ومنطقه ازاد انزلى و
وبقيه كانديداهاى كه دراينده به انها خواهيم پرداخت وعموما يك رابطه بااقاى نديمى ازجهت اجرايي ومجلسى و٠٠٠٠ داشته ودارند

راستى شما درچنين شرايطى جه كارمىكنيد تا اقاى نديمى به ان گرفتاراست ،روابط عاطفى وكارى ٠٠٠

********************************************************

297. غناًى خزانه
دكتر موالى زاده نزد نماينده سمنان به اقاى نديمى كفت : سطح بحث شما باديگران به كلى متفاوت است وازنظر سطح بحث و ابعاد وخزانه كلمات درمباحث هروقت صحبت مىكنيد قابل لستفاده وباتنوع موضوعى بسيار تعدادبي شماركلمات تخصصى و قابل استناد


********************************************************
296. باوزيرنفت
اقاى نديمى  درمذاكره باوزيرنفت دررابطه باجلسه مشترك وزير ،نماينده ،مديران عامل گاز،پتروشيمى هماهنكى لازم رابه عمل اورد( در هفته  اينده )


********************************************************

295. عزم سفرناموفق

اقاى نديمى پس از تشييع  مرحوم يحيى زاد ه،باتفاق اقاى لاهوتى جهت حضوردرگيلان براى فرودگاه حركت كردند كه توفيق يارنشد وبرگشتند تادوباره درجلسه مجلس وتلفيق شركت نمايد

********************************************************

294. سوال ازوزير صنايع

سوال مورخ٩١/١٠/٢٤ اقاى نديمى ازوزير صنعت ومعدن وتجارتبالاخره دركميسيون باحضوروزيرمطرح شد متن سوال:
علل تعطيلى كارخانجات ، كاهش ظرفيت ،تعديل نيروى انسانى درشرايط نياز به توليد ملى واقتصاد مقاومتى
جه كسي پاسخگوى كاهش اين توليدات درشرايط فشارهمه جانبه دشمنان خارجى وبيكارنمودن كثيرى ازكارگران مىباشد،ودرشرايطى كه دولت درحال جذب نيروى ادارى است  توليد باغربت وفقدان حمايت ونداشتن  استراتژى روشن  واينده اى. امىد افرين گرديده وكمبودهاى توليد به همراه خود، گرانى با توجيه قاچاق رابه همراه خواهدداشت ( اصل سوال درمورخه ٩١/١٠/٢٠)

********************************************************

293. اعلان درگذشت
بااعلام خبردرگدشت اقاى يحيى زاده نماينده مجلس  ،مىتوان گفت كه دنيا وارزش وقدريكديگردانستن  نبايد ازذهن  وزبان وچشم عبرت  بين  مابرود

********************************************************

292. شركت درفراكسيون ياوران امداد

جهت هم انديشي  درحوزه  هاى مختلف  درمحل كميسيون عمران تشكيل شد ودرمورد بيمه روستايي وبودجه  وپيشنهادات مورد توجه قرار گرفت

********************************************************

291. منطقى واديبانه

اقايان دكنر ملكشاهى واسفنانى  ( رييس وسخنگوى  كميسيون قصايي )درديدار.  با اقاى. نديمى گفتند مطالب شما منطقى ،دلسوزانه واديبانه ونافذ است ...

********************************************************
290. سيدجلال
اقاى نديمى كه ازدوستان وهم كميسيون هاى مرحوم سيد جلا ل. يحيى زاده بود مىگفت اين افتخار راداشتم كه ازمجلس هفتم ازجهات مختلف درخدمت ايشان باشم وازنظرمشورتى نبز عموما براى اعلان نظر ويا جهت مصاحبه نيز لطف داشتندوبيش ازمصاحبه هرچه مى دانستيم به ايشان ارايه مى كرديم
ان مرحوم ازجهات ادب، سلامت اخلاقى ،طبع لطيف ،پاي بندى به اسلام واخلاق ورهبرى نمونه بود ، خداوند ايشان را بيامرزد وماراعاقبت به خير فرمايد

********************************************************

289. ميزان خريد پيله
مكاتبه نمابنده جهت خريد پيله ابريشم(١٢٦٧/٣١٠مورخ٧٩/٣/١٨ويادداشت٧٩/٣/٨) وباسخ دفتوامورواحدهاى بزرگ توليدى وكست وصنعت ومكاتبه ١٤٢٢/٣١٠مورخ ٧٩/٤١٤ جمال امراللهى معاونت وزارت جهاد كشاورزى
********************************************************
288. پيام نور
درخواست(٢١٨٣١-٨٠/١٠/٢ جهت اخذ صدميليون براى راه اندازى دانشگاه بيام نور لاهيجان ( دبيرخانه رياست جمهورى(٤٤٧٤٧-٨٠/١٠/٢ ودستوردكتر عارف به مهندس لياقت
********************************************************
287. راه اهن ودانشكده دولتى
نامه ١١٠٣-٧٩/١٠/٦  به خاتمى جهت فرودگاه درلاهيجان،مشكل اب اساميدنى دوسهرستان ،احداث راه اهن قزوين به استارا، ايجاد دانسكده دولتى ً، ايجاد واحدهاى صنعتى ،
نامه٧٩/١٠/٦-١١٠٢-٩٠٣ پيرامون وسايل ورزشى
********************************************************
286. انتزاع شعب بانكى
نامه ٨٠/٥/٢١-٢٠٨٠١ به رسول اف بيرامون تعدادى ازروستاهاى حاشيه لاهيجانومشكلات  ارتباطات بالنگرود
********************************************************
285. توجيه فنى طرحها
پاسخ ٨١/٣/١١-١٢/٤٥٠٦ درپاسخ به تذكر نماينده : كه براساس تبصره بندب ماده ٣ فصل دوم قانون بانكى سال٦٢
********************************************************
284. تفاوت بين شهرستانه
نامه٢٩٢٠١-٨١/٣/١١ به رياست برنامه ريزى استان درمورد علت تفاوت غيرموجهرسهم اعتبارات بين دوشهرستان باتالش
********************************************************
283. اعتبارجهاد كشاورزى
دستوررييس جمهور به حجتى وزير جهاد كه علاقمندم حسب درخواست اقاى نديمى بيرامون يكصدميليون تومان براى جهاد دوشهرستان ( : جناب اقاى حجتى علاقمندم  اين مشكل  مردم خوب منطقه حل شود وزارت اقدام كند واگر كمكى هم ازسوى نهاد رياست جمهورى لازم باشد معين كنيد تااقدام شود ) جهت اسفالت راههاى دوشهرستان

********************************************************

282. چاى و استاندار
آقاى استاندار در تماس تلفنى با نماينده از نگرانى خود در باب موضوع چاى  و پيشنهادات جديد در مورد يك کيلو اجازه واردات در برابر يك کيلو خريد چاى داخلى و سه و نيم كيلو واردات در برابر خريد چاى آزاد و ... بود كه نماينده نيز نظرات خويش در رابطه با آينده چاى، مباحث مسئوليت دولت، عدم تجربه صنعت براى تجارت، عدم انجام وظيفه دولت در پرداخت ديون چايكاران و ... اعلام شد

********************************************************
281. شش مصاحبه
مصاحبه امروز نماینده با راديو صداى آشنا و دو راديوى دبگر و خبرگزاری های باشگاه خبرنگاران و فارس و ...  در روز دوشنبه ٩٢/١/١٩
********************************************************
280. چند مذاكره
مذاكره حضورى با شمشادى و تلفنى روساى جهاد كشاورزى و تأمين اجتماعى و ... با نماينده پيرامون انتظارات بودجه اى ...
********************************************************
279. یك مذاكره گردشگرى
استاندار در مذاكره تلفنى (ساعت ٩ شب دوشنبه ٩٢/١/١٩) از جهت تبديل باغ كشاورزى به مجموعه گردشگرى (مانند چمار سراى رشت) كه جزو مطالبات و پيگيري هاى نماينده مى باشد با ايشان مذاكره داشت كه اين پروژه نيز مانند رشت اجرايي شود ...
آقاى نديمى نيز جهت هماهنگى و رساندن اطلاعات به استاندار ( طى مذاكره تلفنى (مفصل) با شهردار لاهيجان و ارزش اين كار كه مى تواند فرصت بسيار خوبي را جهت شهردارى و گردشگرى فراهم سازد جهت اخذ مجوز از وزير جهاد كشاورزى كه همراه دكتر رحيمى ( معاون اول) ) روز سه شنبه به گیلان سفر می کند، اقدام نمايد.
********************************************************
278. مذاكره جهت شهرك سياهكل
آقاى نماينده طى تماس تلفنى، از مدير عامل شهرک هاى صنعتى استان در خواست كرد تا مدارك لازم جهت توسعه شهرک سياهكل را به استاندار گيلان جهت اخذ مجوز منابع طبيعى از وزير جهاد كشاورزى به ايشان برساند.

********************************************************
277. قدرت بيان
در مورد توانايي بيان و نفوذ كلام آقاى نديمى اين مباحث در جلسه چهار نفره با آقايان كوثرى، بحرينى، موسوى مطرح شد
١ ايشان (نماينده) توانايى اين را دارد كه حرف خويش را جا بياندازد
٢ علمه البيان كه فضل الهى سپاس دارد
٣ در همه حوزه ها مى تواند مطلب خود را خوب بيان كند
٤ حرفهاى او براساس سوگيرى و جهت گيرى مشخص بيان مى شود
********************************************************
276. مدير عامل يا شورا
در يك پيامك جهت اطلاع آمده بود :
در فشارم كه يا مديرعامل (در گيلان) بشوم يا در انتخابات شوراى شهر (لاهيجان) شركت كنم كه مخاطب گفت بيا مديرعامل شو و كانديدا براى انتخابات شورا را رها كن ...
********************************************************
275. بودجه وكليات
بحث مخالفت با بودجه پيشنهادى و اينكه آنرا تصويب نكنيم و با اين همه كسرى بودجه و اينكه دولت نمى خواهد اطلاعات خود را ارايه كند، وقت زيادى از جلسه عصر دوشنبه را به خود اختصاص داد و چند نظر وجود داشت :
- يك گروه مى گفتند رأى ندهيم
- گروه ديگر مى گفتند كه بحث كليات شروع بشود هر چه پيش آمد
توضيح آنكه غير از نمايندگان بقيه از كميسيون خارج شدند

********************************************************
274. بحث هاى تلفيقى
پيشنهاد به يكى از دوستان متقاضى صحبت در كميسيون : چون جمع موجود افراد متوسط به بالا هستند لطفاً اگر بحث فنى داريد بفرماييد چرا كه اينجا تريبون مردمى ندارد كه بگويند فلانى حرف زد بلكه ممكن است درآمد منفى براي شما داشته باشد كه فقط خواست حرف بزند و يا اينكه بگويند از اينجا و آن جا وصله پينه كرد و گرنه حرفي از سر علم و تجربه ندارد ...
********************************************************
273. پرسش هاى بودجه اى
آقاى نديمى در كميسيون تلفيق ضمن تشكر از زحمات دولت از نماينده اين مطالب را مطرح كرد
١ باتوجه به اشتغال بيش از دو ميليون نفر در طرحهاى عمرانى چه تدبيرى براى ادامه كارتان داريد
٢ درآمدهاى مشكوك الوصول و بسيار خوش بينانه و كسري چگونه مديريت مى شود
٣ پرداختى به كاركنان دولت و بازنشستگان و تراز آن با اهداف برنامه پنجم
٤ آيا درآمدهاى نفتى با توجه به تحريم بسيار خوش بينانه نيست ؟
٥ آيا اهداف كلان اقتصادى در بودجه منعكس است ؟
٦ آيا نرخ تسعير منجر به تك نرخى شدن مى گردد ؟
٧ آيا حمايت از توليد در بودجه مكفى است ؟
٨ آيا قيمت هاى حامل هاى انرژى مثل بنزين بيش از حد انتظار برآورد نشده است ؟
٩ آيا كسرى آشكار و پنهان قابل مديريت مى باشد ؟

********************************************************
272. كارگرى
كسي از آقاى نديمى پرسيد كه شما عموماً مى گوييد ما كارگر هستيم، منظور شما چيست ؟
ايشان جواب داد كه :
کارگر بازنشستگى ندارد ما نيز از سال ٥٦ تاكنون داريم كار مى كنيم و معلوم نيست كه تا كى خداوند به ما قوت كار كردن بدهد
كارگر تعطيلى ندارد، شما برنامه ما در شمال و حتى تهران را ببنيد كه آيا مثل ديگران هستيم
هر كه به كارگر بر مى خورد از او طلب انجام امرى را مى كند، شما ببنيد كه مردم با ما چگونه رابطه اى دارند
كارگر با پايان كار سنجيده مى شود ما نيز برنامه و كارنامه ارائه مى دهيم
و ...

********************************************************
271. اجراء و سياست
صاحب قلمى (كه ما او را بدرستى نمى شناسيم) و از آثار و تأليفات و تحصيلات و سوابق انقلابى و اجرايى او واقعاً مطلع نيستيم و حتى از انگيزه ها و مقاصد او باخبر نيستیم و نمى دانيم چطور شد مقاله خود را بصورت شليك مستقيم بدل كرد و از اين نوشته چه دستاوردى را متوجه خود ساخت و بدون آنكه احتمال دهد كه شايد خبرگزارى از صدر و ذيل سخنان آقاى نديمى كاسته و از باب تلخيص و يا ديگر روش هاى رايج روزنامه نگارى و سايت دارى (متناسب سازى  و مخاطب دارى) همه گفته ايشان را انعكاس نداده باشد (درست مثل آدم هايى كه دنبال غلط املايي هستند و احتمال نمى دهند كه مشكل تايپي و ... باشد و گمان مى كنند كه هر غلط املايى يعنى كه درست نوشتن را بلد نيست) آنچنان كه تو گويى ايشان تمام انقلابى و دانشمند و یا خلوص بالا و بدون هيچ عيب و خطا و بر عكس طرف مقابل تمامى عيب و بدون حتى يك نقطه سفيد (و از همه بدتر كامنت نويسانى كه تو گويى قله اورست را فتح كرده از شلاق دروغ و كينه و عقده چون نيزه سه شعبه آن هم از طريق صاحب سايتى كه تا ديروز بيش از آنكه آن قصه ها كه در جاى ديگرى گفته ايد به هزار دليل كه آن هم عند الضروره وانمايى مى شود تا آن جا در خدمت .... بود، همه به يكباره آن گفتند و نوشتند و نثار كردند كه نگو و نپرس ...
- حال با يک پرسش شروع مى كنيم كه : آيا تنها شما آقاى نديمى را مى شناسيد و ديگران از جهت زندگى او را نديده و نمى شناسند؟
- آيا نظام در بكارگيرى ايشان آن هم در آن مقامات ( از علم و اطلاع و نامه نگاري هاى امثال شما و امثال آن چند نفر حاضرند بميرند ولى نديمى رشد نكند و به جايى نرسد) كاملا دست خالى است ...
- آيا واقعاً با خود فكر كرده ايد كه حتى در اين مجلس چرا همه از نديمى خير مى گويند و او را مى ستايند و گرايش به او روز افزون است، يعنى نديمى آنچنان ناشناخته است كه فقط شما چند نفر او را مى شناسيد و به همين دليل گول مى خورند ؟؟؟
- چپ و راست او را سرمايه مى دانند و كارشناس و مى گويند كه ايشان اولاً انقلابي است (البته نه همين تازگى ها) ثانياً كارآمد است، ثالثاً حزبى نيست و بيش از آن كه دلداده اشخاص باشد، تابع افكار است و موافقت و مخالفت او نه دستور حزبي است و نه براى خوش آمد اين و آن و گواه آن دو مجلس ششم و هفتم كه با دو دولت از نظر تذكر و سوال و تحقيق و تفحص و استيضاح و اخذ پروژه ها و ... هرگز از نوكرى و تسليم حرف نزد و هرگز وظايف خود را ترك نكرد.
- ايشان همان آدمى است كه همه دولتها و دولتمردان او را بهتر از شما مى شناسند، همان آدمى كه شما از او به عنوان دو آتشه ياد مى كنيد ولى وقتى دكتر عارف در گيلان از مواهب طبيعى مى گفت، اظهار کرد: اين ها كه مى گوييد خدا داده است، شما چه آورديد و يا در سخن با خاتمى آن هم نه يواشكى (بلكه جلوى همه مديران و امامان جمعه و ... ) گفت: آقاى خاتمى مثل ما با دولت ها مانند آن كاروانى كه اول ما را غارت نموده و بعد او را در قالبى متر مى كنند تا یا سر او را ببرند و يا آن قدر آن بيچاره را مى کشند تا با قالب هم تراز شود و در آن وقتى كه ارز هفت تومانى بود گفتيد گيلان، استان کشاورزى است و نگذاشتيد تا صاحب صنعت شويم و الان هم مى گوييد كه يا ارز نداريم و يا سخن از خصوصى سازى به ميان مى آوريد و ما گيلانيان بايد محروميت بكشيم
- (يادتان باشد اين همان خاتمى است كه در ورزشگاه لاهيجان بين مردم گفت كه برادرم ابوذر نديمى دانشمند و دلسوز و متفكر و خيرخواه مى باشد و اين همان ابوذرى است كه مى خواست جلسه تختى را ترك كند كه يا آقاى خاتمى بايد به سياهكل بيايد و يا قول جاده سنگر - سياهكل را بدهد)
- خوب برادر من اين صاحب سايتى كه جنابعالى در آن مى نويسى همانى است كه در انتخابات مجلس ششم (در دفاع از كانديداى ملى مذهبى آن حرف ها را درباره نديمى مى گفت) و او را مى خواند ...
- مثل اينكه يادتان رفته در همان زمان در روزنامه خرداد نوشتيد كه ابوذر نذيمى، اشكورى را در مسجد چهار پادشاهان كتک زده و در همان دوره كه مرحوم جمشيدى كانديداى مشاركت و روحانيون شد، همه شما به آن بنده خدا رأى داديد و حتى در دور بعد مى خواستيد ديگرى رأى بياورد ...
- ظاهراً يادتان رفته كه چپی ها مى گفتند او راستى است (و حتى چماق دارش خواندبد) و راستى ها مى گفتند كه او چپي است (اگر يادتان رفته، لطف بفرماييد و از تبليغات كانديداهاى چند دوره كه رقيب او بوده اند، وا پرس نماييد)
- آقايان مى شود اخلاقى بود و حتى با افرادى كه آن همه عليه او حرف زده بودند، آن رفتار ها را داشت ...
- و مى توان حزب هاى قدرت ساخته (آن هم نه در تمام كشور و نه حتى در همه دوران بلكه با يكى مى آيند و با او مى روند) را مدل تقليد قرار نداد و اين كه گفته شد بعضى افراد داراى كاراكترى هستند كه بيش از آنكه او را سياسي بشناسند، اجرايي مى شناسند، واقعاٌ حرف عجيبي است.
- آيا همان صاحب سايت كه با او در وزارتخانه اى كاركرد، مى تواند حتى يك مورد را نشان دهد كه آقاى نديمى در راستاى وظيفه با تمام نمايندگان و يا تمام مديران كل استانها و ... اصلاً هرگز فكر كرد كه اين آدم چپ است و يا راست؟
هرگز گفت يا پرسيد كه ابن آدم داراى چه فكرى است بلكه هميشه گفت، خواسته او چيست و از نظر قانون ما چه كارى مى توانيم، براى او انجام دهیم.
- و يا در ارزيابى مديران به كارايى آنان توجه داشت نه تعلقات فكرى آنان ...
از اين رو اين مبحث را مرور كنيم :
- آقاى نديمى بيش از حزب و گروه به انسان بودن بهاء مى دهد
- ايشان به برخورد اخلاقى و قانونى و تعيين نمره اجرايي و كارايى افراد توجه دارد
- ايشان تمام نيروهاى انقلاب را باور دارد و به همان اندازه از فرصت طلبان بيزار است
- ايشان همان فرمايشى را كه امام راحل در مورد گروه ها و احزاب فرمودند، باور دارد
- ايشان اختلافات بين نيروهاى مذهبى را در مبانى دينى و انقلابى نمى داند، بلكه در حد سلايق و روشها مى داند
- ايشان بر اين باور است كه ما مذهبى ها بايد بجاى بزرگ كردن اختلافات، مشتركات يكديگر را وسيله تقويت روابط سازيم
- ايشان معتقد است كه دشمن ما در بيرون از كشور است يا لااقل دشمن داخلى مذهبى ها و انقلابي ها نيستند
- اصلاً چپ و راست در ايران بيان تفاوتهاست نه دشمنى ها و به فرمايش رهبر انقلاب بحث ما خودى و غيرخودى است
- به باور آقاى نديمى ما كارگريم و ملكه ها با ما تفاوت دارند
- ما فقط كار مى كنيم و كار مى كنيم و دنبال اين نيستيم كه اين چه و آن چه ...
- ما پيش از به دنيا آمدن خيلى از اين كامنت نويسان اهل مبارزه بودبم كه تمام لاهيجانى ها و ... مى دانند، لازم نيست كه از آن روزهاى سياه و طاغوتى بگوييم (لازم شد، خواهيم گفت) كه آقاى نديمى در آن سن و سال در تهران و  ... چه ها گفت و چه ها دبد ...
********************************************************
270. دبير اول
عضويت در هيأت رييسه و دبير اولى كميسيون تلفیق كه موظف است تا سال ٩٣ عهده دار تمام مباحث بودجه و متمم هاى احتمالى را به عهده گيرد، عملا از جهات گوناگون مسئوليت آقاى نديمى را افزايش داده از جمله ايشان اولاً تمام روزهاى هفته بجز تعطيلات رسمي (و يا توافق ها) بايد در اختيار كميسیون باشد و ثانياً علاوه بر اوقات اعضاى عادي بايد در جلسات هيأت رئيسه هم شركت نمايد و ثالثاً بايد در اداره جلسات از جمله ارائه و جمع بندى و ديگر امور كمك رئيس جلسه باشد (چند نفر عضو هيأت رييسه در اداره جلسه چنين مسووليتى را ندارند) رابعاً بايد پاسخگوى تقاضاى ملاقات وزراء و معاونين و ... در پيگيرى تقاضاى بخشى باشند، خامساً بايد در جلسات اعضاى هيأت رئيسه (جمعى) با مسئولان قوا و ... شركت نمايد.
********************************************************
269. اسناد ، قابليت يا ...
مشاهده اسناد چون بام سبز به دريا و مانند آنكه در صفحه اصلى سایت قرار مى گيرد ناخود آگاه آدمى را به حقانيت اين سخن آقاى نديمى مى رساند كه مى گويد چهار سال طلايي را از دست داديم ...
چرا كه در اين مكاتبات وزراء و معاونين تازه از معاونت برنامه ريزى تقاضاى طرح در ماده ٢١٥ مى كنند و اين بعنى چهار سال دست روى دست گذاشته بودند و اين كارها اگر آن زمان انجام مى شد الان در اين كمبودها و ناداري ها و ترجيح معيشت بر عمران و رجحان پروژه هاى داراى پيشرفت (بر پروژه هايى كه متأسفانه آقايان فراموش كرده بودند) گرفتار نمى شديم، ولى چه كنيم كه آن فاكسي و اين نامه نگار عليه آقاى نديمى و ديگران فراموش كرده بودند كه آبروى نديمى خدمت است و جلسات و ارتباطات ...
********************************************************
268. دانستن و عشق
گفته اند بگذاريد كسانى كه دوستشان داريد بدانند كه چقدر به آنها عشق مى ورزيد
شايد دليل اصلى رويكرد جديد (كه افرادى با شبنامه ها و توزيع آن در مغازه ها و اصرار بر رواج دروغ هاى خود ساخته در يك دو سايت از رواج افتاده) كه علاوه بر پاسخگويي هاى متعارفى كه آقاى نديمى از گذشته تا به حال (از جمله سايت، سامانه ها، طرح در محافل و مجالس و ...) از جهت روحيه (پاسخگويى) داشته و دارند اين نكته باشد كه خداى نا كرده با سكوت (مقابل اين انتخابات زودرس) افرادى از مردم باور نكنند كه جوابى وجود ندارد و يا بقول بعضى سكوت علامت رضايت و تأييد است ...
از اين رو تا پايان دوره نمايندگى ناچاريم اين وجيزه را بقول آقاى نديمى داشته باشيم و آنچه خود مى بينيم و يا آقاى نديمى به ما مى گويد را هر روزه به نگارش در آوريم تا اولاً پاسخگويى شود و ثانياً عشق آقاى نديمى (بقول آقاى مهربان ايشان به هر جلسه اى برود خير و بركتى خواهد داشت) به مردم عيان شود و ذكر خدمات (صرفاً بر او بيان همين عشق) را دستمايه دوستى سازيم ...
از اين رو بر ما ببخشيد كه مجبوريم اولاً بگوييم و ثانياً بى پرده بگوييم و ثالثاً به افرادى كه بس از انقلاب (و لااقل پس از انتخابات) با سكوت سخن گفتيم روش جديدى از حرف زدن را در ميان گذاريم تا شايد آرام شوند، البته اين هم يك روش است و نه اولى و نه آخرينش ...
جا دارد از كسانى كه به ما و نماينده ( از جهت تنوع مطالب وجيزه كه چون پاورقى روزانه هرروز خواننده را با سبدى جديد روبرو مى سازد) كمك فكرى مى دهند و حتى كسانى قول داده اند كه خود وجيزه بنويسند تشكرى داشته باشيم و اين اميد وجود دارد كه اين بخش در آينده پربار تر شود و خود مأخذى براى تمام ايرانيان ...

********************************************************
267.مذاكره شورايي
آقاى نديمى درمذاكره با آقايان كوچكى نژاد و رهبرى برچند نكته تاكيدداشت ١ حفظ معرفى شده هاى فعلى شهرستانها وعدم تغيير اسامى٢ الزام دبیرخانه به تبعیت ازتصمیمات سه نفره داشتن جلسات منظم  و٠٠٠
********************************************************
266.وا گويى نظريات آقاى نديمى
در جلسه روز يكشنبه آقاى نديمى ظاهرا صحبت نكرد اما طبق معمول نظريات ايشان توسط ديگر نمايندگان مطرح شد از جمله موافق ٨٥ شدن يك طرح كه تمام مطالب مطرح شده توسط يكى از نمايندگان را آقاى نديمى به ايشان گفت و ايشان آن را ارايه كرد
********************************************************
265.ماشاء الله
حاجى نماينده استان اصفهان به آقاى نديمى پس از بيشنهاد در مورد تسريع بازسازى زلزله : ماشاء الله عجب بيانى
فتح اله حسينى به آقاى نديمى : در روز شوراها با مرخصى كه گرفتى همه (نمايندگان) مى گفتند جاى نديمى خالى ، اگر نباشد اين قانون به سرانجام نمى رسد
********************************************************
264.فيلسوف عدالت
ياد آن روزها بخير كه آقاى نديمى در خيابان باب همايون در كوچه اى كه الان جنب مترو است براى خريدن كتاب هاى استاد محمدرضا حكيمى كه با يك دايره به رنگ قرمز (خون رنگ) و غديرى به دنبال كتايهاي اين استاد فرزانه ،چون ديگر اساتيد در پيش از انقلاب در كوچه  حاج نايب (ناصر خسرو) و يا كتابفروشى آذر (در خیابان انقلاب )فعلى از جمله كتاب،  نامه اى ازامام ( كاشف الغطاء ) يا همان كتاب حكومت اسلامى وياكتابهايي كه از مرحوم ال احمد ،شريعتى  ،جلال  ال احمد ، محمودحكيمى و جلال فارسي و دهها  و دهها نويسنده اى كه به تناسب زمان و روز كار مطالعه مى شد و طبيعى است كه دلدادگى وجود نداشت بلكه تلاش داشتند تا از اراء و نظرات مطلع گردند و البته باتوجه به مشكلات ان روزگار دسترسي ها محدود بود و خواندن هزينه هاى داشت كه از زندان تا٠٠٠
********************************************************
263.اثار يك رفتار
نماينده محترم تبريز كه دوستانى در سراجار دارد در ضمن ديد و بازديد عيد داخل مجلس بدون مقدمه به آقاى نديمى گفت دوستان سراجارى خيلى از اقدام شما در آب رسانى به مناطق فاقد آب خوشحال بودند ، بخصوص حسب آهن موجود در آب و٠٠
********************************************************
262.دو مذاكره
آقاى نديمى از آقاى حسينيان پرسيد نظر پايدارى در رياست جمهورى معطوف به كدام عزيز است و پاسخ شنيد كه آقاى لنکرانی و از  آقاى ميركاظمى در مورد رياست جمهورى و راى آقاى لنكرانى پرسيد وجواب شنيد كه من مستقلم و عضو جبهه اي نيستم و در انتخابات هم گفته ام كه در ليست بودن حكايت عضويت ندارد
********************************************************
261.٢+٣ و٢+١
آقاى لاريجانى گفت كه : حسب ارتباط با آقايان ولايتى و حداد و قاليباف انها اسفند و يا دهه اول يك نفر را معرفى كنند كه تاكنون اين كار انجام نشده و آقايان باهنر و ابوترابى و ال اسحاق و متكى و پورمحمدى اعلان كردند كه فبل از ثبت نام يك نفر را معرفى مى كنند
********************************************************
260.كميسيون تلفيق
انتخاب آقاى نديمى از ميان ان همه متقاضى در دو مرحله (كميسيون تخصصى و تلفيق) و رقابت با افراد داراى ريشه پارلمانى و حتى قومى و٠٠٠ بيانگر آن است كه آقاى نديمى هر روز به نسبت قبل در مجلس نهم داراى پايگاه قوي ترى مى شود كه در جاى خود خبر خوشى براى ايرانيان و گيلانيان و لاهيجانى ها و سياهكلى ها خواهد بود تا از اين فرصت خدمات بيشترى را به مردم داشته باشد
********************************************************
259.لذت خدمت
آقاى نديمى مكرر مى گويد كه هـيچ لذتى بالاتر از خدمت به مردم نيست و هر كس آن را چشيده باشد آن و آیا هـيچ چيز ديگرى عوض نمى كند
طبيعى است كه ادمى موفق به پاسخگويي همه در خواستها نخواهد بود و درحد توانايي خود مسئوليت داشته باشد ولى در برآورد نيازهاى مردم مى تواند با رفع هر نياز (مخصوصا عمومى) در امروز يا فرداى آنان اثر گذار باشد چه بدانند و چه ندانند ...
********************************************************
258.ماچاندن
روز اول بازگشايي مجلس و ماچ و بوسه و تبريك و تسليت (نوروز و ايام فاطميه) و ابتكار آقاى نديمى در دعوت براى ماچاندن كه مى گفت آيا كسي است تا او را بماچم و به اين ترتيب عبارت ديگرى به جز (از آن لحاظ) و (مسلماً نان ،اهل كتاب راي دهيد) و٠٠٠ تكيه كلام نمايندگان شده بود كه بياييد تا شما را بماچانيم
********************************************************
257.پان
اين روزها مكرر تلاش براى طرح پان تركيسم و پان عربيسم به عنوان حربه تفرقه در ورزشگاه تراكتور وياباكو ويا تونس. و٠٠ عليه ما وكشور درحال شكل گيرى است كه بايد به ان توجه داشت
كانديداها

درانتخابات شورا بايد توجه به ديد ملى واقتصادى راافزايش داد وكرنه هزينه مى ماند وبى خاصيتى بلكه مشكلات وكاركردهاى سوء وگسست اعتماد مردم نجيبى كه به خاطراينده راى مىدهند ولى
********************************************************

265. در هر كارى يک ...
ماترياليسم ديالكتيك كه كمونيستهاى وطنى هم هميشه از آن دفاع مى كردند در اصول چهار گانه اى  كه همه دنيا و امور آن را بوسيله آن (چهار اصل مثل تضاد و ...) تعريف و تبيين مى كردند به اصل تاثير متقابل بهاى ويژه اى مى دادند و ادعا مى كردند كه فقط با اين چهار اصل مى توان عالم را شناخت و تحليل كرد ...
در بین مخالفان كامنتى نماينده آن هم سايت هاى كم مخاطب (كه حتى جرأت ندارند تعداد روزانه مخاطبين خود را ارايه كنند) با يك قلم و يك ادبيات و حتى يك روش فحاشى و عقده گشایى مداوماً همه مسايل عالم و آدم را به نماينده نسبت مى دهند و تلاش (نا فرجامى) را در كوبيدن نماينده دارند به نحوى كه هر خواننده اى از اين همه بى انصافى دچار تهوع مى شوند به ابن ادبيات توجه فرماييد ...
هيچ كارى نكرده، فقط عكس مى گيرد، هيچ مديرى را نمى تواند عوض كند، آقاى ... از او بيشتر مدير عوض كرده، در دفترش هيچ كس نيست، دفتر او توسط كسانى پر مى شود كه مى خواهند مدير شوند، از رييس غيربومى استفاده كند، مديرانى كه انتخاب مى كند خيلى جوان هستند، دور بعد رأى نمى آورد، كارهاى قاسمى او را نماينده كرد و غیره
پرسش ما از خوانندگان :
١ آيا سامانه بايگانى فعلى و قبلى او در دسترس نيست كه درمورد او قضاوت منصفانه اى صورت پذيرد
٢ آیا نشست هاى او با آن همه مردم و مسوول و آن همه تصميمات درسايت او (يا حضور در جلسات مذكور) دور از قضاوت عينى و عملى است كه اين قضاوت هاى ناشيانه داشته باشيم
٣ آيا بالاخره او بايد براى حفظ يا تغيير مديران كار كند يا هر كار او عيب دارد و تنها شما داراى يك وظيفه هستيد كه هر چه انجام مى شود را به عنوان عيب مطرح كنيد
٤ آيا مديرانى كه آمده اند از نظر تحصيلات و تجارب در دو شهرستان داراى عيوب آشكار هستند كه شما ديده و بقيه از آن غافل هستند ؟!
٥ در دفتر بايد چند نفر كار كنند كه الان كار نمى كنند؟ يك نفر، دونفر، ده نفر، صد نفر، هزارنفر، شما بفرماييد چند نفر ؟!
٦ كدام نفر از روسايي كه شما مدنظر داريد از نفرات فعلى برترند كه استفاده نمى شود لطفاً معرفى نماييد
٧ نيروى جوان ؟ شايد منظورتان آقاى ميراعلمى است (٣١ ساله) و گرنه اولاً جوانى عيب نيست و ثانياً كسانى كه با آقاى نديمى كار مى كنند با روش هاى او به تنهايي كار نمى كنند كه سن مساله اصلى آنان باشد.
٨ دوره بعد راى نمى آورد !!! بنظر شما عجله نداربد ؟ آيا از نظر شما آقاى نديمى بار اول در انتخابات شركت كرد كه قبلاً  آزمايش نشده باشد ؟ و سه بار نماينده شدن و يك با مرحله دوم  و غیره حتى راى خوانده شده دوره قبل و براى اثبات اين نكته كه با كامنت چند نفر ديالكتيك زده مردم عوض نخواهند شد
٩ آيا شما نمى دانيد كه آفاى نديمى (خود قربانى نامردى امثال شما شد و گرنه ايشان  مشكلى براى آوردن رأى نداشت) و اصلاً اين همه سر و صدا براى آن است كه مي دانند در خدمات، ارتباطات، جلسات و يا پارلمان و اجراء و مردمى بودن امثال شما با اين اخلاق و سواد رجحانى بر او نداريد و به اين جهت است كه يا به او غيابى ( و بزدلانه ) فحش مى دهيد و يا براى او پرونده درست مى كنيد و گرنه شما حتماً بايد به خوبي بدانيد كه آقاى نديمى آن قدر در دل هاى مردم نفوذ كرده كه با اين روش ها نمى توان او را كنار گذاشت.
- براى اثبات حسن نيت خود اولاً خود را با آدرس قابل دسترس براى خوانندگان معرفى كنيد و ثانياً از طريق ديگران به سراغ او نياييد او همه هفته ها در لاهيجان جلسه دارد (شما هم مى توانيد از طريق سايت ايشان آدرس را اخذ نماييد) در يك جلسه در حضور مردم (بدون هماهنگى قبلي) همه حرف هاى خود را بزنيد و از امثال خوش سيرت و ... او را نقد نكنيد چرا كه دامنه خدمات آقاى نديمى تنها امثال خوش سيرت را فرا نگرفته بلكه او افتخار اين را دارد كه براى همه ايرانيان و گيلانيان و لاهيجانيان و سياهكل اثرگذار باشد.
- كافى است در رابطه با خدمات اجرايي و قانون گذارى او  مطالعه فرماييد،تصيمات ايشان را در ترازوى سنجش قرار دهيد
البته نه مثل آن بنده خدايى كه حتى در مورد حوزه عمل وزارتخانه ها و شركت ها و ادارات و يا مجلس فكر و تحقيق نكرده در سايتى نوشته  بود كه ...
آري از آب و راه و گاز و دانشگاه و صد عنوان كارى امكان فرار نيست، و صدها تصميم ملى و استانى و شهرستانى كه ايشان به نحوى در آن اثر گذاشتند، نمى توان گريخت.
- در هر حال سر و وضع شما گواه آن است كه شما براى او رأى جمع نكرده ايد بلكه عليه ايشان كار هم كرده ايد بنابراين اطمينان داشته باشىد او اگر اراده حضور داشته باشد (كه شما در حال تحريك او در آمدن هستيد) در دوره هاى ديگر هم این توانايي را دارد كه قوي تر و چون هميشه با رأى اضافه ترى (حاصل زحمت و مردمدارى) رو برو گردد.
- در هر حال از اينكه موجبات طرح و رجوع را فراهم مىاوريد خود نعمتى است كه بايد شاكران بود وگرنه ايشان چون هميشه خود را وام دار مردم دانسته و نگران آن نيست كه يك روز بگوييد او در مجلس پايگاه ندارد و روز ديگر سكوت مرگبار بگيريد كه او هر روز پر فروغ تر  در بين المجالس و كميسيون تلفيق و فراكسيون هاى مختلف موجبات دگرديسى هاى ناخواسته شما را فراهم مى آورد.
********************************************************
264 .ارزش نفت خام وميعانات.                       (٩٠).                (٩١).                 (٩٢)
صادرات نفت خام وميعانات گازى                ٨٢/٤٥.               ٨٠/٩٨.              ٤٥/١٨
بيع متقابل نفتى وگازى.                                   ٣/٦.             ٣/٦.                    ٠/٦
صادرات نقدى نفت خام وميعانات گازى              ٧٧/٨٥.             ٧٧/٣٨.             ٤٤/٥٨
حداقل سهم صندوق توسعه ملى ( درصد ).        ١٥/٥٧.              ١٧/٨.               ١١/٧٤
سهم شركت نفت ١٤.٥ صادرات منهاى بيع.         ٧/٦٩.    ٧/٦=١١/٢٢_٤/٦.            ٦/٥٥
مانده وجوه حاصله ازصادرات نفدى نفت خام وميعان ٥٤/٥٩.       ٥١/٩٦.           ٢٦/٤٩
********************************************************
263. يك روز پركار
اولين روز پس از تعطيلات وبيش از ده مصاحبه خبرى باسايت هاى گوناگون و حضور دربحث هاى بودجه در كميسيون بودجه و عيد گردشى با نمايندگان و رييس مجلس ١٣٩٢/١/١٧ و اولين جلسه هيأت رييسه كميسىون تلفيق
********************************************************
262. نفت
كل سهم شركت ملى نفت ايران ازمحل ١٤/٥ برابر٧/٢٤ميليارد دلاركه٢/٩ ميليارد دلار آن براى هزينه هاى كارى و بقيه پس از كسر ماليات و سود سهام حدود ٤ ميليارد دلار در منابع براى مصارف باقى مى ماند
ذخيره استهلاك و اندوخته سرمايه اى شركت كه منابع داخلى شركت محسوب مى شود به ميزان ١٣٨،٤٣٧،٥٠٢ ميليون ريال برابر با ٥/٦ ميليارد دلار و مبلغ ٤٠،٥٩٧٠٩٥٥ ميليون ريال١/٧ ميليارد دلار براى سرمايه گذارى در بخش بالا ديتى نفت براى شركت باقى مى ماند يعنى ١/٧ ميليارد دلار كسرى
مجموع سرمايه گذارى از سه محل وام خارجى (فاينانس)  وام خارجى - بيع متقابل نفتى و گازى و اوراق مشاركت به ميزان ٤٥٦،٧٠٠ هزار ميليارد ١٨/٦ ميليارد دلار قابل تحقق نيست
ساليانه ٨/ افت توليد و جبران طرح هاى توسعه و نگه داشت نياز به ٤٠ ميليارد دلار
نرخ تسعير ارز ٢٤،٥٠٠ ريال حسب محاسبات
كل رقم سرمايه گذارى در طرح بالا دستى معادل  ٥٢٧ هزار ميليارد ريال ٢١/٥ ميليارد دلار
رقم باز پرداخت شركت بيع و اوراق مشاركت  جمعا٢٢٠/٠٠٠  هزار ميليارد و در لايحه فقط ٩٧ هزار ميليارد
منابع و مصارف شركت ملى نفت ايران
ذخيره استهلاك، اندوخته هاى سرمايه اى، وام خارجى (فاينانس) وام خارجى قرارداد بيع متقابل گازى و نفتى، اوراق مشاركت و ساير منابع، كاهش دارايى جارى
منابع مصارف: باز پرداخت طرح هاى بيع متقابل نفتى و گازى و بلوك هاى اكتشافى مهر و اناران، واصل وام هاى دريافتى از بانك مركزى در سالهاى قبل ، وام هاى دريافتى از حساب ذخيره ارزى و اعتبارات دريافتى از بانك ملت در فاينانس و اوراق مشاركت ريالى قبل از سر رسيد و پرداخت سود و اصل اوراق مشاركت ارزى و ريالى وام خارجى فاينانس و بيع متقابل و اوراق مشاركت و ذخاير و اندوخته ها ...

********************************************************
262. راهبردهاى مركز پژوهشها
مبانى قانونى ( براورد منابع ومصارف) تغييرهزينه ها( بخش هاى تخصصى) عدم قانونگذارى جديد،عدم ورود به اصلاح رديف هاى بودجه اى،موضوع اعمال اصلاحات بودجه اى  توسط دولت ،

********************************************************
261.نفت واسناد فرادستى
اصل ٤٥ قانون اساسي  ونسل هاى آتى، ماده ٢٤ قانون برنامه وبودجه مصوب١٣٥١  ، وصندوق  توسعه ملى  وسوابق قبلى  مثل حساب ذخيره ارزى  ومواد ٨٤ ،٨٥ قانون بنامه پنجم
،ماده ٢٢٩ برنامه درسال سوم واقدامات صيانتى  از٥٠/ ميدان هاى نفت وگاز وحذف مايعات ازبودجه پيشنهادى ومغايرت باماده ١٤  قانون اصلاح قانون نفت
سالانه بابد ٢٠ / ازمنابع حاصل ازصادرات  وارزش صادرات تهاترى  نفت خام ، ميعانات گازى ، گازطبيعي كه بايد در٩٢ به ٢٦/ برسد
منابع درنظرگرفته شده درلايحه بااهداف ماده ١٢٥ تناسب ندارد
بررسي تعهدات شركت ملى نفت در٩٢ نزديك ٢٢٠ هزارميليارد ريال بابت ديون  واوراق مشاركت ( جون طرحهاى  بيع متقابل پارس  وطرحهاى  حوزه مشترك به بهره بردارى نرسيده ) منابعى براى بازپرداخت وجود ندارد عدد را به ٩٠ هزارميليارد كاهش داد
نرخ كارمزد جايگاهها درهدفمندى تاكنون افزايش نيافته كه بايد افزايش يابد
درجدول ش ١٤ در٩٢ درمجموع  مبلغ ١٢/٥٠٠ ميليون يورو اوراق مشاركت ارزى يا صكوك اسلامى ،سهم شركت ملى نفت٥،٠٠٠ گاز ١٠٠٠ پالايش وپخش ١٠٠٠ پتروشيمى ٢٠٠٠ ميليون يورو
درمحاسبات صادرات روزانه ١/١ ولى درلايحه ١/٠٦ بشكه درروز
ميزان نفت خام تحويلى به پالايشگاههادرمحاسبات نفت (١،٧٥٠،٠٠٠) ودولت (١/٧٢٨،٤٩١) دربشكه درروز
پيش بينى نفت (٤٥٠،٠٠٠) ودولت(٢٤٣،٠٠٠) ميعانات گازى
بيش بينى نفت (٢/٨٥٠،٠٠٠) دولت (٢/٨٣٩،٠٠٠) بشكه درروزتوليد روزانه نفت خام
قيمت هربشكه نفت خام وميعانات گازى فروخته شده به پالايشگاهها مبلغ ٩٠/٢٥
جمع درامدهاصادرات نفت خام٢،٦٤٥،٥٢٧،٠٦٩ هزينه ها٤،٤٨٤،١٣٣،٣٩٨
درآمدهافروش نقدى نفت خام صادراتى،فروش نفت خام جهت بازپرداخت بيع متقابل نفتى ،فروش نفت خام  به شركت ملى پالايش وپخش فراورده هاى نفتى  ايران بالايشگاههاى نفتى ،فروش گازخام به شركت ملى گاز ايران ،فروش خوراك به صنايع پتروشيمى،درامدميعاناتگازى صادراتى ،درامدميعاناتگازى تحويلى به پتروشيمى وپالايشگاههاى نفتى ،گازمايع lpg فازهاى ٦،٧،٨، وگوكرد ،صادرات نفتاى مارون خامى،ساير درامدهاى متفرقه ،فروش گازخام به منطقه ازاد كيش وواحدكربن بلك وپالايشگاه لاوان

********************************************************
260.مميزى اراضى
تذكر به اسكندرى وزيرجهاد كشاورزى پيرامون اجراى طرح كامل مميزى اراضى وتعيين مرز كشاورزى وجنگلى ومرتعى وايجاد كمربند سبز دردوشهرستان (د/١٢/٦٢٥٢٢----٨٥/٤/١٨) جهت استفاده  ازموقعيت مساعد طبيعى ،گردشگرى

********************************************************
259.آب شرق
آقاى نديمى طى تذكر قانونى به اقاى خاتمى رياست جمهورى  ازايشان تقاضاى افزايش اعتبارات آبرسانى شرق گيلان مخصوصا دوشهرستان رادربودجه ١٣٨٤ نمود توضيح داد كه ٤٥٨ روستا بابيش از٨٥٠٠٠ نفرنياز به اين افزايش اعتبار دارند

********************************************************
258.مصاحبه،پانا و٠
دومصاحبه پيرامون گرانى علت وراهكارهاى توزيع وتوليد ودلالى وحماسه سياسي واقتصادى

********************************************************
257.اكونيوز
مصاحبه تفصيلى پيرامون دوشعارسال باتفصيل پيرامون  حقوق اساسي،آاثار داخلى وخارجى وبرنامه هاى كميسيون اقتصادى وتلفيق پيرامون اين مطالب باتاگيد بر سياستهاى كلان وكاهش بودجه واقتصاد به نفت

********************************************************
256.فارس ، باشكاه خبرنگاران و
آقاى نديمى درروز ٩٢/١/١٧ طى گفتگوهايي باسايت هاى مختلف پيرامون بودجه وتلفيق  اظهارنظرنمودند

********************************************************

255. تعاون روستايي

پيگيرى ٨١/١٢/٨  پيرو نامه ٧١١/٣٦٤٨ در خصوص پرداخت وام به اعضاء شركت مبلغ ١٤٥/٠٠٠/٠٠٠ و مبلغ اعتبار تكميلى ٦٠٠/٠٠٠/٠٠٠ جمعاً ٢/٠٥٠/٠٠٠/٠٠٠

********************************************************

254. ايستگاه پمپاژ

آگهى مناقصه دستگاه فيلتر شنى  و ٤٥٠ متر لوله فولادى از قطر ١٠٠ الى ٥٠٠ ميلى متر در مورخه ١٣٨٠/١٢/٢٨

********************************************************

253. پاسخ به يك سوال

درجلسه اي از آقاى نديمى پرسيدند كه آيا اگر شما در دوره قبل روى يك نفر دست مى گذاشتيد تا فرد قبلى انتخاب نشود بخصوص با بيست هزارى كه رأى خوانده شد، شما روى هر کس دست مى گذاشتيد آن فرد انتخاب مى شد و اين همه عقب ماندگى نصيب نمى شد اين جواب داده شد:
اولاً واقعاً ما تا ساعات آخر قرار نبود رد شويم بلكه با صحبت هاى انجام شده اعلان شد كار شما حل شد (هر چند كه يك ديدار نا خواسته و يك جمله نا خواسته در حياط شورا آنرا تحت تاثير قرار داد)

- ثانياً بر فرض كه چنين مطلبى نبود (و مردم هم حتى بدون حضور بنده آن همه رأى به بنده دادند) آيا با توجه به اينكه افراد با ارزش (به دليل وجود بنده در انتخابات و قطعيت رأى ما بر اثر حضور) در انتخابات شركت نكرده بودند و يا امكان رأى آوردن نداشتند، بنده بايد چه كسى را تأييد مى كردم تا همين وضعيت (بدتر يا در حد برابر از فرد قبلى) تكرار نشود ...

چرا كه اولاً بنده كه نمى توانستم به ضد ارزش قبلى يعنى قوميت (كه تلاش كرده بودم تا انتخابات را از آن حالت در آورم) انگشت گذارم و ثانياً ويژگى برتر افراد دیگر چه بود؟ آيا پرونده ساز نبودند؟ (كه بودند) آيا سوابق اجرايي مهمى داشتند؟ (كه نداشتند) آيا بر عليه خود من دروغ و تهمتى نگفته و يا نزده بودند؟ (كه گفته و زده بودند) و يا در همين انتخابات (هشتم) بر عليه بنده تا روز آخر (حتى پس از آن) جو سازى نكرده بودند و يا براى رسيدن به رأى از انجام امور خلاف اخلاق و دين پرهيز داشتند؟ (که نداشتند)

می بينيد كه بنده نمى توانستم اعتبار چهل ساله خود را پاي كسانى قربانى كنم كه خود من قربانى كردار هاى آنها بودم تا چه رسد به ديگران !!!؟؟؟

********************************************************

252. حمايت ، بهار

روز جمعه ٩٢/١/١٧ و مصاحبه با روزنامه هاى حمايت و بهار در مورد گردشگرى در سالجارى و افزايش ورودي هاى خارجى و افزايش گردشگر داخلى و علل آن و نيز توجه به دو نكته در فرمايشات نوروزى رهبرى و تأكيد به عدم توجه مسوولان به سياست هاى كلان و وابستگى بودجه به نفت ...

********************************************************

251. پروژه هاى مخابراتى

پروژه هاى تاسيسى در دو شهرستان جهت دهه فجر 1384 آماده بهره بردارى

سياهكل:
پيركوه ٥١٢ شماره اى. ديارجان(تى وى كليشم) -  فشتال  لاين و ماكس نورى - تازه آباد (لاين وماكس نورى) - خرارود (لاين ماكس نورى) - سياهكل (ورت ديتا) - ازبرم (ورت ريتا) - ايشكوه پايين (دفتر مخابراتى)

لاهيجان:
مركز ٤ ( لاين وماكس نورى) - پي سي لاهيجان (لاين وماكس نورى) - بازكياگوراب (لاين وماكس نوری) - سوستان (لاين وماكس نورى) - مركز پي سي (پورت ديتا) - مركز ٢ (پورت ديتا)  - مركز ٣ ( پورت ديتا)  - دزدك يو (دفتر مخابراتى)


مبالغ ٢٢/٧٧٩/٠٠٠/٠٠٠ + ٢/٢٠٥/٠٠٠/٠٠٠

********************************************************

250. پروژه هاى اولويت دار و پيشنهادى راه روستايي

لاهبجان:
گلرودبارقطعه ٣، كچلام، ايوان استخر، گورندان، جوبيش، بيجارباغ، چمندان، قاضى محله پهمدان، آهندان، چهلستون، على بيك سرا، پل پهمدان، شادهسر، كياسرا، گوکه، امامده پايين، بندبن مالچر، سراجار، بالامحله كچلام، مراد دهنده، سراش، گوگه به بالا پاشاكى، گورابسر، فشوپشته ...

سياهكل:
چوشل، عين شيخ، ازبرم، دوستلات، چالشم، جاده سنگر، ملومه، لور، راه و پل توشى، احداث پل رودخانه شن رود، احداث پل كمنى،قشلاق، اسيابر، شاه شهيدان، اشكجان پهلو، احداث راه تنگرود، بنه زمين، كلاک، ليسک جليسه، اروشكى، عاشور آباد، احداث راه هاى دزدرود، تاريك دره، وسمه جان

********************************************************

249. تفاوت

آقاى نديمى بر حفظ توان و سرمايه مردمى اصرار دارد كه تا مى توانيم نبايد از فرصت هایي كه براى مردم از جهت امكان و فرصت پديد مى آيد بنحوى عمل كنيم كه فرصت سوزى شود ...

اين بيان درست نقطه مقابل رفتار مخالفان ايشان است مثلاً آقاى نديمى در دور اول انتخاب استاندار گيلان در مجمع و نزد حجت الاسلام پور محمدى از كل افراد علاقمند و يا مطرح (حتى رقباى سياسي و انتخاباتى) حمايت كرد و اصرار ايشان و جلسات مكرر با وزير و معاونين و رئيس دفترايشان در رابطه با استاندار بومى تلاش كرد ...

********************************************************

248. تسهيلات بانكى

روزنامه آسيا (٨١/١٢/٦ص١٤)

٧٠ درصد تسهيلات بانكها به بخش هاى دولتى داده مى شود، در شرايطى كه بانك هاى تخصصى ضعيف عمل مى كنند و تسهيلات بانك هاى تجارى هم به راحتى به دلالان و واسطه گران پرداخت مى شود، اقتصاد جامعه خود به خود به سمت تورم سوق پيدا مى كند.

********************************************************

247. عوارض شهردارى

پيرو مكاتبه اداره آموزش و پرورش لاهيجان در مورد عوارض متعلقه بر ساخت ٩ واحد آموزشى از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبرى و معافيت از عوارض شهردارى به نماينده (٨٠٠/٣٤٩٤٤-٨٤/١٠/١٩) و پيگيرى آن ...

********************************************************

246. حق التدريسى ها و نهضتى ها

پاسخ معاون حقوقى و امورمجلس به تذكر نماينده پيرامون حق التدريسى ها و نهضتى هاى باقيمانده (٨٢٠/٢٧٦١٠/٧١٥---٨٤/١٢/١٤) مبنى بر اينكه طرحى تهيه گرديد تا ساليانه با سه سال سابقه تدريس و ... جذب شوند (ميرزاپور --- براتيان)

********************************************************

245. خبرگزارى

مسجد جامعى در پاسخ به تذكر ٨١/٩/١٩ نماينده پيرامون راه اندازى دفتر خبرگزارى شرق گيلان (١/٣١٢٧٢) تاريخ ٨١/١١/٢٩ نوشت:
- سياست سازمان گسترش شبكه  رابطين خبر ( خبرنگاران ازاد ) مى باشد
- ضرورت كوچك سازى  و عدم وجود امكانات و تجهيرات فنى و نيروى انسانى

********************************************************

244. شريك سياسى !

- در چند نامه و شبنامه اى كه در دوره طرح آقاى نديمى به عنوان معاون وزير و يا استاندار در پيش و پس از نمايندگى توسط عناصر محلى در سايت هاى استانى و غیره انتشار يافت براى آنكه نكند كه اولاً يك گيلانى در سطح ملى بدرخشد و يا ثانياً آقاى نديمى مسئوليت بگيرد و حرفها و فحش هاى آنان دروغ در بيايد و ثالثاً براى جلوگيرى از احتمال دوباره مطرح شدن در انتخابات چه حرفها كه بافته نشد و چه دروغها كه پرداخته نشد و از همه خنده دار تر و مضحک تر پارادوكس همكارى با دولت و شريک فتنه بود يعنى از يک سو مى گفتند كه ایشان در دولت است (و حتى دفاع افراطى از دولت مطرح شد و از سوى ديگر ...) و در همان وجيزه ها مطالب ديگرى را درست نقطه مقابل آن مطرح نمودند ...
- انديشه پيرامون اين آدم ها آدمى را دچار اين مطلب مى سازد كه قدرت پرستى چه بر سر آدم مى آورد ...
- آسمان ريسمان بافتن این گروه رخنه نموده (در بعضى از لايه هاى قدرت و نظارت) مى تواند خوف انگيز باشد، آنها براحتى دروغ مى گويند و تهمت مى زنند و براى حذف رقيب چه كارها كه نمى كنند.
- (جا دارد در اين گفته ياد كردى از امام جمعه پيشين لاهيجان داشته باشيم كه در زمان طرح استاندارى آقاى نديمى با ايشان تماس گرفت و از اين خبر اظهار مسرت كرد)
- آيا نبايد همه دوستان، هر چه از اين گروه منحط كه مثل خوره اى به جان سرمايه هاى انسانى مردم ايران و گيلان و لاهيجان و سياهكل افتاده اند، مى دانند را در همه جا بيان كنند تا شايد به خاطر ترس از افكار عمومى همين بلا را در انتخابات فرا روى سر ديگران نياورند؟

********************************************************

243. كشاورزى - دام

باتوجه به اشتغال بخشى از كشاورزان به امور دامى(از جمله ديلمان) بايد به اين نكات توجه شود

مشكلات بخش عبارت است از:

- واردات بى رويه ،خشكسالى

- بيمه كشاورز و محصول (دام ، طيور)

- عدم آموزش روشهاى جديد و روز آمد هاى علمى و عملى

- آغاز هدفمندى و كاهش تقاضا براى گوشت قرمز

- افزايش تقاضا براى گوشت سفيد

- نوسانات توليد و قيمت خوراك دام و فراورده هاى دامى

- تحريم ها

- نياز تامين پروتئين

- استانداردهاى غذايي

- قيمت علوفه به عنوان يك متغير اثر گذار در هزينه هاى توليد

- حجم نهاد هاى دامى

- جو به عنوان عامل تاثير گذار

- سنت و صنعت در دام و طيور

- ٦٦٧٥ هزارتن توليد شيرخام و ساليانه كشور

- مصرف ساليانه ٨٥ كيلو گرم لبنيات

- شيوع بيماريهاى تنفسي و درصد تلفات گوشت مرغ

هزينه هاى درمان

- معدوم كردن طيور

- محدويت تجارت و خدمات اضافى دارو و درمان ، قرنطينه  اين نوع مطالب در حقيقت سر فصل  مباحث دام و طيور است كه بايد با مطالعه همه جانبه در اين موارد آينده اين فعاليت با ارزش مورد مداقه قرار گيرد ...

********************************************************

242. میان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمین تا آسمان است

در اویل اسفند 91 به همت برخی دوستان، قسمت حضور در مجلس شورای اسلامی نصیبمان شد تا از نزدیک در این ساختمان سبز رنگ و شکیل و مجهز حضور پیدا کرده و بازدیدی کرده باشیم.

مجلسی که قرار بود در ان روز با حضور رئیس جمهور احیانا هیجانی تر شود، ولی در آخرین دقایق با خبر شدیم که رئیس جمهور آن روز نمی آید و تنها روند عادی یک روزه مجلس را شاهد بودیم.

مجلسی که با بحث ها و مذاکرات و تذکرها و نطق های مختلف مخالف و موافق پیش می رفت.

نمایندگانی که همگی مشغول بودند، یکی رایزنی می کرد، یکی مطالعه می کرد، یکی صحبت می کرد و…

اما نماینده شهر خودمان، درباره اش شنیده بودم که می گفتند خیلی فعال است، اما شنیدن کی بود مانند دیدن.

انصافا به شدت پیگیر و پرتلاش، از این میز به آن میز، از این جا به آنجا، شرکت در بحث ها و نظرات مختلفی که درباره موضوعات مورد بحث ارائه می داد، آنقدر جذاب و دیدنی بود که باعث غرورمان شد داشتن چنین نماینده ای درباره موضوعی که قرار بود چهار مخالف و چهار موافق ثبت نام شده صحبت کنند، بعد از صحبت مخالف اول، آنقدر قاطعانه و با دلیل و برهان دفاع کرد و موافقت خود را اعلام کرد که صدای تایید همه مجلس بلند شد و هیچ مخالف و موافقی حاضر به صحبت در ادامه بحث نشدند و طرح با رای بالا تصویب شد.

ناخودآگاه یاد روزهایی افتادم که به طنز بین همشهریان گفتگویی میشد درباره اینکه نماینده شهرمان در مجلس گم شده بود!!!

********************************************************

241.مى سوزند

روش جديد ارتباط با مردم برای بعضى ازمخالفان سنتى ياد آور و زجر دهنده شده به نحوى مى گويند اصلا اين جلسات برپا نشده و يا مى گويند فقط عكس است و يا مى گويند اين جلسات فايده اى ندارد
لطفا اين گراميان به ما بفرمايند كه براى اقاى نديمى چه پيشنهادى دارند؟
١ ايا به نظر شما نماينده حق دارد با مردم جلسه بگذارد ؟
٢ به نظر شما (دانشمندان) بدون مديران جلسه بگذارند ؟
٣ براًى ان كه مثل شمافردامنكراين جلسات نشوند عكس وفيلم تهيه نشود؟
٤ بهتر نيست كه اقدامات این جلسات اعم از تصميمات و هماهنگى ها گزارش بشود يا نشود ؟
واقعا چه رويى دارند اين ادمها كه مردم را باور ندارند و اثار وجودى ابن جلسات را بر نمى تابند و بجاى تشكر از نماينده اى كه براى مردم شب و روز ندارد اين قدر پررو و وقيح شده اند، از هر بي دينى ...

********************************************************

240. نرخ دلار بودجه ٨٥

مصاحبه با اقتصاد پويا مورخه٨٤/١٠/٢٤

تصميم در بودجه گرفته مى شود، بيشترين مصرف مربوط به دولت است، از دو ديدگاه واردات و صادرات اين نرخ قابل بررسى است با سه روش ثبات - ثبات توام با نوسان و يا رقابتى قابل بررسي است (ص٤)

********************************************************

239.عملگرايي

من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه كسي كه كردارش اورابه جايي نرساندً افتخارات خاندانش اورابه جايي نخواهدرساند  امام على (ع)

اقاى نديمى درتمام زندگى مخصوصانمايندگى اعتقاد داردكه باكاروبرنامه وپيگيرى مى توان موجبات رصايت خداوند وخدمت به مردم رافراهم ساخت

********************************************************

238.بانكها

سوال ازوزير اموراقتصادى ودارايي ٨٤/٨/٢٤(١١٠٣-١٦٣٤٦١) وعدم اقناع درباره وضعيت بانكهاى دولتى ونهادهاى اقتصادى موازى واعطاى تسهيلات بانكى وبازپرداخت ان  وميزان سپرده دولت دربانكها
١ ميزان سبرده ومنابع دولتى دربانكهادرطى ده سال اخيربه تفكيك درمقايسهباسبرده هاى مردمى
٢ ميزان تسهيلات تكليفى ووجوه اداره شده ونرخ يارانه سود دردهسال به تفكيك
٣ ميزان عدم بازگشت وجوه پرداختى به تفكيك بانكها
٥ فعاليتهاى موازى بابانكهاتوسط نهادهاى مختلف
٥ دلايل گرايش به تركيبهاى مديريتى ،دولتى بدون توجه به واقعيتهاى اقتصادى ،نقش مردم  وموسسات واعمال ضوابط عيرمتعارف

********************************************************

237.بازديدكميسيون صنايع

مورخه ٨٥/٣/٢٣ كميسيون صنايع ومعادن  از شهرك صنعتى لاهيجان وكارخانه چاى بازديدنمود وبيروان جلسه اى دراستاندارى باحضورمسوولين محلى ونمايندگان برقرار گردید

********************************************************

236.رفع بيكارى

رييس دفتر احمدى نژاد( الهام) مورخه٨٤/٧/٢٣(٤١٢٣١) ارجاع دستور ايشان مبنى بر درخواست مساعدت براى رفع مشكل بيكارى  دردوشهرستان راحسب درخواست (٣٠٣٧٠) مورخه ٨٤/٧/١٢ به معاون رييس جمهور دراموراجرايي رابادستور( جناب سعيدلو بررسي) ارسال نمودند

********************************************************

235. ساختمان اداره ارشاد لاهيجان

درخواست ساخت ازصفارهرندى بادستورايشان ( معاونت طرح وبرنامه ريرى + معاونت پشتيبانى ) باسلام براى ساخت اداره شهرستان بررسي وپي گيريهاى لازم  صورت گيرد
٨٥/٢/٢٥(٢٥٨٥٠-٨٥/٢/٢٤)

********************************************************

234.تفاهم نامه راهى

درتاريخ (٨٥/٣/١١) جلسه اى  درمحل فرماندارى لاهيجان  باحضور معاونت عمرانى استاندارى ً،مديركل راه و٠٠٠٠ تشكيل واين صورت جلسه امضاء گردید
١. تعيين تكليف كارخانه اسفالت  لاهيجان سياهكل
٢. احداث وراه اندازى كارخانه جديد اسفالت
٣. اعتبار جديد راه ديلمان سياهكل مازاد بر مبلغ ٢٦٠ ميليون فخلى
٤. مطالعه محورچاف  رودبنه
٥. تعريض راه بازكياگوراب سياهكل و تقاطع غيرهمسطح بازكياگوراب
٦. شانه سازى محورهاى رودبنه  به استانه وانبارسر وبازكياگوراب
٧. تغيير و تحول راه تازه اباد به سياهكل و دكوپاژ سياهكل به سنگر
٨. روشنايي محورهاى رودبنه لاهيجان- لاهيجان لنگرود- ديلمان سياهكل
٩. مطالعه محور بام سبز به نياول
10. پلهاى عابر پياده شيخانبر ليالستان
١١. بلهاى گرمابرود ليل سطلسر بالا پاشاكى - بالارودپشت  حاج سليم محله
١٢. ٤٠٠ ميليون اعتبار قير واعتبار ٣٠+ء١٥٠ اسفالت

********************************************************

233.ساخنار ورزش

ارسال تذكر اقاى نديمى ٨٥/٣/٣١--  د/١٢/٥٢٠٧٢ توسط معاون حقوقى وامور مجلس نهاد ( موسوى) درخصوص دستورانتخاب هيات ويژه براىرسيدگى دقيق وهمه جانبه مسايل ورزش ايران ازنظرساختارى ،مديريتى،مالى ،،صنعتى ،وسياسى  به على ابادى معاون رييس جمهورى  ورييس سازمان تربيت بدنى

********************************************************

232.گازرسانى به ليش و٠٠٠٠ درسياهكل

مورخه ٨٥/٢/٢٠ گازرسانى به كلاهدوزمحله ، ليش، نمك رودبار،كرف پشته گالشى
،كوجيل،سياهكل محله  شش روستا
روستاههاى دردستور مطالعه: ازبرم ،مالفجان،فشتال،بيدرون ،كرفستان ،روجورازبرم ،دهبنه اسيابرباباولي اسپيلي ، پله شاه ،قشلاق،خاك شور ،لورً
خط انتقال  جيرنده - بره سر  - ديلمان حجم ٢٣ كيلومتر براورده ١٢٨ ميليارد ريال
گاز رسانى به روستاهاى: هلستان ،سپردان ،مهربن ،لشكريان ،كلامسر،دردست اجراء٤٧٣٥ ميليون ريال

********************************************************

231.تعطيلات پركارى

اقاى ندبمى به جز اداى وظيفه اى كه هرساله به توفيق الهى درمشهد مقدس به رسم ادب درحلول سال نوحضور مىيابد درتمام مدت تعطيلات نوروزى درجلسات ومناطق مختلف حضوريافته وبا  هزاران شهروند لاهيجى وسياهكلى ديداركرد

********************************************************

230.انتصابات استانی

هرانتصابى بايد داراى معنى باشد به نظر شما ريشه انتصابات دوستى هاى قديم است؟ ايا انتصابات ريشه تصميم فردى دارد ؟ ايا اين انتصابات ازجاى خاصى درخواست شده است ؟ اياباتوجه به پايان عمردولت اين انتصابات براى ماندن است ؟ ايا اين انتصابات با اقبال عمومى روبرو مىشود؟ ايا دوستان انقلابى خوشحال  مى شوند  ؟ ايا منتقدين سعادتى خوشحال خواهنذشد؟

********************************************************

229.دلداد كى

ابا بنظر شما خيلى ازادمهايي كه به صاحبان قدرت در٠٠٠  ان همه مداهنه وتملق مى كويند ، به خاطر خدا اين همه ربامىكنند ؟
اياامروز به فردا ختم نمى شود ؟

ايا گرفتن پست و يا نگه داشتن (واجبى) به نام تملق نيازمنديم ؟خدا رحم به ملت كند با اين روش رسيدن به قدرت و حفظ ان!!!!؟

********************************************************

228.سوال ازوزير جهادكشا ورزي مورخه ٨٤/٢/١٣------١٠٠٣/١٢٥٩٤٨

خودكفايي برنج:
١ ميزان دقيق واردات طى دهسال اخير
٢ ميزان ارز و تعلق گرفته به واردات برنج طى دهسال اخير
٣ ميزان واردات  قاجاق برنج  وكسران ازميزان نياز به واردات
٤ ميزان يكپارچگى ونوسازى اراضى
٥ نوع برنامه ريزيهاى ان وزارتخانه جهت كاهش هزينه توليد
٦ ميزان افزايش توليد برنج دركشور
٧ حمايت ازتشكلهاى  توليد وصنعت وتجارت برنج
٨ سرمايه گذاريها جهت صنايع تبديلى  وكاهش ضايعات برنج

********************************************************

227.ديدار با نصرپور

روزبنج شنبه پانزدهم فروردين نودودواقاى نديمى طى ديداروگفتگوى باايشان وقايم مقام سازمان صداوسيماى كشورپيرامون بودجه وپوشش وشهرك سينمايي باانان مذاكره داشت واقاى نصر بر كوشندگى واثرگذارى ايشان تاكيد داشت

********************************************************

226.محور توسعه

اقاى نديمى درديداربارييس سازمان جهاد كشاورزى برمحوريت كشاورزى به عنوان ناچارى ياچاره حكومت  راهى بجزحمايت ازكشاورزى نداشته ومجبوراست براى امنيت غذايي وگران شدن واردات. وكاهش وابستگى به نفت ويامشكلات ناشى ازاورد ارزبه کشاورزى اقبال نمايد

********************************************************

225.متفاوت ولى محكم

ادامه گذشته وعدم تغييرات مطمينا اثارمثبتى به همراه نخواهدداشت ،بايد متفاوت شد وبامحكمى كاررفتارهاى متفاوت وتعريف شدهاى داشت چراكه تنوع ،ضرورتها ،تحولات محيط وادمها ايجاب مىكند كه استراتژى ثابت ولى تاكتيك متفاوت باشد

********************************************************

224.ضرورت و تناسب

شايد ازدلايل قابل اعتناى زندگى موفق ،مديريت موفق،وكالت موفق همين عنوان باشد كه بدانيم درچه زمانى وباجه كسانى وچه شرايطى روبرو هستبم وبايد چه شيوه اى انتخاب شودتا اميد مردم براورده واهداف تحقق يافته شود

********************************************************

223.استراتژى و تاكتيك

اگرراهبردها و ارمانها ثابت باشند هيچ ضرورتى بر تاكيد روشها و تاكتيك ها وجود ندارد، يعنى سلامت، قانونى بودن، كفايت مى كند و لازم نيست كه با يك روش، اهدف تعقيب گردد

********************************************************

222.دهها هزار كتاب

اقاى نديمى دريك ديدارگفتندكه هرچه دارد معلول چند كاراست ،مطالعه هزاران جلد كتاب ( بزركترين مصيبت اسباب كشى هاى ايشان و٠٠) مطالعه قران وتفاسير ، مطالعه احاديث ،داشتن روحيه تحقيق وپژوهش، استفاده از محضربزرگان دركلاسها وامكانات سمعى وبصرى ،استفاده از فرصتهاى اموزشى بصورت جامع

به نحوى كه هم اكنون نيز بزرگترين دارايي ايشان كتاب است وكتاب

********************************************************

221.مناظره

شايد ازتوانمندترين افرادكشور كه از اوايل انقلاب تاكنون  باحضور در محافل گوناگون و مناظره هاى خيابانى و تلويزيونى و مانندان به علت جامعيت دانشها و تجارب واستفاده ازدانشگاه  وحوزه وتجارب ممتد اجرايي از پس افراد بزرگى برامده اقاى نديمى باشد كه ٠٠٠٠٠

********************************************************

220.خدمات، جلسات ، ارتباطات

سه عامل اصلى موفقيت آقاى نديمى است كه رقباى او را كلافه كرده است و در دفتر و همه گروهها همين هدف تعقيب مى گردد

********************************************************

219.گوشى براى شنيدن

ازجمله مشخصات قابل اعتناى اقاى نديمى  اين است كه همواره ادمى رابه حرف مى اورد ودرهرجلسه اى مىپرسد ومىخواهد بداندكه مردم چه مىگويند وچه مى پرسند

********************************************************

218. راى هشتم

تحليل راى مردمى كه باوجود نبودن ان همه راى اورد ويانوشتند كه نماينده  انبود كه رفت درحقيقت بيانگراين است كه نديمى يك ادم ريشه داراست  و٠٠٠

********************************************************

217. ازان لحاظ

اقاى نديمى دربين مردم ومسوولان ودولت ومجلس بقول اقاى ابوترابى رايج شده وهركس براى نگفتن دليل  ويانداشتن دليل ازاين عنوان وتركيب وعبارت استفاده مىكند و میگوید به قول آقای ندیمی : از آن لحاظ٠٠٠٠٠

********************************************************

216.تفاوت نديمى

مديران بانكها و٠٠٠ مى گويند هر وقت همكارى ازشما ما را ديد، براى اين وان وام مى خواهد اما شما ادم راشوكه مىكنى مىكويى مابراى حل مشكل مردم گيلان چكار بايد انجام بدهيم

مثلا ازمديران برسيده مىشود كه در بودجه و يا اعتبارات و يا از وزارتخانه براى شما چه بگیريم و ...

********************************************************

215.افتخارگيلان

درديداربارييس كل دادگسترى ودادستان و٠٠٠٠ درمحل اداره كل دادگسترى گيلان گفته شد افاى نديمى از افتخارات گيلان وازنظرپيگيرى و٠٠٠ كم نظير است

********************************************************

214.مشاورهم عرض يابالاتر

يك تقاضا ى روشن ازهمه مسوولان ودفتر مىتواند اين نكته باشد كه مشاور بايد ازنظر فكرى ومديريتى درعرض يابالاتر ازفردى باسد كه مى خواهد از مشاوره اواستفاده شود

********************************************************

213.راديو گيلان

دربرنامه باقانونگذاران پاسخگوى مباحث مربوط به بودجه ٩٢ وحماسه  سياسى ،انتخابات وحماسه اقتصادى وپروژه سيمان وجاده ديلمان وراه اهن ومهرماندگارو٠٠٠٠٠ درروز پنج شنبه ساعت ١٢ مورخه ٩٢/١/١٥

********************************************************

212.يك خاطره گازى

بعداز مكاتبات ومذاكرات مختلف پيرامون گازرسانى به ديلمان كه درحدانتظاراقاى نديمى نبود ايشان عليرغم ارتباطاتى كه باوزير نفت( شيخ الوزراء باسوابق وزارت جهاد ونيرو ) داشت پس ازپاسخهايى مبنى برعدم توجيه فنى واقتصادى ويااينكه حاضريم مخزن گاز رابه ديلمان ببريم  و٠٠٠ درارتباط با اقاى زنگنه ( درحصورعبدالوند درود وازنا) بالحن تند و٠٠ به ايشان باتحكم ويژه اى خروشيد كه مسكل مردم ظاهرامشكل شما نيست اين همه پيگيرى وان جواب هاى بي سر و ته بايد مشكل مردم رابايد  حل كنيد. وگرنه٠٠٠٠

بعدازاين مطالب درطى دو هفته بيع متقابل وگاز ديلمان مصوبه گرفت واقاى نديمى ابرو ودوستي هاى خودرافداى مردم واينده انان كردتاميراث خواران پرادعا٠٠٠٠٠٠٠

********************************************************

211.سالن تختى وكيفيت پيگيرى

مقدس زاده مديرعامل شركت توسعه ونگهدارى اماكن ورزشى كشور ( مورخه ٨٣/١١/١١) ( ٢٩٠٧٥-٨٣/٧٤٤٩٠خطاب به اقاى درخشان معاون فرهنگى مجلس واموراستانهاى سازمان تربيت بدني درخصوص تامين هزينه تخريب وبازسازى سالن ورزشى تختى لاهيجان نوشت كه:

تخريب مستلزم اخذ نظريه كارشناسان وبراوردهزيوه هاى تخريب وبازسازى ودرج پيش بينى رديف هاى اعتبارى است

********************************************************

210.ياران

اقاى نديمى بدون ايجاد حساسيت اجتماعى تلاش دارد تا تمام يارانى را كه در طول ساليان و يا ادوار انتخاباتى همراهى نموده اند را بنحوي در امور مداخله دهد از جمله
دفتر ،مشاوران ، كميته هاى مختلف ،ياوران مديريت ، مسووليت هاى ادارى و آموزشى و٠٠٠٠٠

از نظر ايشان:
براى يافتن دوست ،يك چشم خود را ببنديد و براى نگه داشتنش هر دو چشم خود را(نورمن  داگلاس)

********************************************************

209.شوراى اقتصاد

اقاى نديمى در گفتگوى جهان اقتصاد (مورخه ٨٤/٨/١٠) روند بررسي بودجه از طريق شوراى اقتصاد عملا تباه كردن نظرات و نداشتن فرصت براى اظهار نظر و اصرار بر نوعى رفتار رياستى است

********************************************************

208.وام ازدواج

تذكر به وزير اقتصاد در جلسه (٤٧) مجلس ششم در خصوص مساعدت در پرداخت  وام هاى ازدواج به جوانان مزدوج توسط بانك ها

********************************************************

207.مسايل مردم

بند(١٥) نطق ( جلسه دهم) مجلس ششم :
درباب گرانى و تورم طبقات اسيب پذير و طرح شهيد رجايي، مجلس ششم قطعا چاره انديشى خواهد كرد و درازبين بردن عوامل ايجاد اعتياد و رواج مواد مخدر مى بايستى كه ازهمه قدرت  و توان قواى سه گانه بهره گيريم و در تعميم بيمه و تامين اجتماعى بهاى بيشترى قايل شويم

********************************************************

206.نگرانى مردم

در حل مشكلات حقوقى  و استخدامى كارمندان ، معلمان ،كارگران و آموزشياران بايد  با سرعت بيشترى عمل كرد و نگرانى هاى انان را ازبين برد(ص٣٩ جلداول زبان گويا مجلس ششم)

********************************************************

205.صنعت خودرو

در توسعه صنعت و خاصه صنعت قطعه سازى و خودروسازى كه بخش عظيمى از اشتغال مردم متوجه ان است بابد چاره انديشى نمود و درباب ايجاد صنعت بايد واحدهاى صنعتى تعطيل شده  و يا در مال تعطيل را برای ان مقدم دانست ( جلداول زبان گويا ص٣٩ مج ششم)

********************************************************

204.صنايع كوچك

در ايجاد صنايع كوچك و متوسط و توسعه صنايع دستى نبايد ازهيج عمل خردمندانه اى پرهيز كرد و درهمين راستا تشكل هاى مختلف توليد كنندگان ،تشكل هاى علمى ،سياسى و دانش اموزى ،دانشجويي،كارمندى و همه اصناف  و صنوف مى توانند كه يار و ياور دولت كريمه باشد

جلد اول زبان گوياى گيلان ص ٤٠مج ششم

********************************************************

203.هيجانات

برانيم كه اگربا هم باشيم و اگر بخواهيم كه اين كشور را ابادان كنيم و به جاى ايجاد تنش ها و هيجاناتى كه ريشه در اغراض و امراض دارد نه دلسوزى،بايد كه دست در دست يكديگر گذاشته و از اين كشور بزرگ و اين ملت سترگ حمايت كنيم (جلداول زبان گويا ص ٤٠ مج ششم  نطق جلسه دهم)

********************************************************

202. شوراها (٢)

مى گويند كه در سه سال  كه نماينده با هر شورايى لاجرم بايد همكارى كند قطعا ناهماهنگى به ضرر مردم است چرا كه اگر دهيار و شورا اگر به موقع با نماينده هماهنگى ننمايند و اطلاع رسانى ننمايند نمى توانند از توانمندى نماينده در بخش تقنينى و نظارتى استفاده كنند و يا در بخش ارتباطات با مدير شهرستانى و استانى و كشورى با رووساى ادارات و مديران كل و معاونين وزراء و وزيران و معاونين رييس جمهور و يا رووساى جمهور و ديگران هماهنگى به عمل نمى ايد و طبيعتا بخش عمده اى ازخواستهاى مردم با كم يا بى اعتنايي و يا فراموشى و يالااقل از دست دادن زمان روبرو مى شود

********************************************************

201. ليالمان

پس ازفينال کاپ محلات با حضور اقاى نديمى با حضور رووساى آموزش و پرورش ، ورزش وجوانان در مورد حل فنس زمين ليالمان مذاكره و هماهنگى نمودند

********************************************************

200. ليالستان

در پنجمين حضور اقاى نديمى در مركز دهستان (دو جلسه خانگى ،دو جلسه مسجد ، يك جلسه دانشگاه پيام نور) مسايل مختلفى چون برق دانشگاه،برق معابر ،بل عابر ،اينترنت، زمين ورزش و ... مورد پيگيرى قرار گرفت

********************************************************

199. آب و كشاورزى:

قسمتى از نطق اقاى نديمى ( نطق جلسه دهم مجلس جلد اول زبان گويا  ص٣٨)
مشكل اب و كشاورزى درگيلان برخلاف نظر كارشناسان ، اين استان را تهديد مى نمايد و نيز مشكلات مربوط به سد منجيل را وزارت نيرو بايد مورد بازنگرى قرار دهد

********************************************************

198. جوانان

اقاى نديمى هميشه در مورد جوانان و اينده انان حساس بوده و به زبانهاى مختلف ان را مورد توجه قرارداده اند، توجه به اين فراز از صحبت ايشان در مجلس سوراى اسلامى :
بايد جوانان خويش را درك كنيم و انان را به مشورت طلبيم و مدرسه و دانشگاه را در خدمت اشتغال و صنعت و توليد قرار دهيم و از ورود جوانان به عرصه سياست استقبال كنیم و براى شغل و همسر و مسكن انان چاره اي بيانديشيم و نيز پر كردن اوقات فراغت انان و توسعه فضاهاى ورزشي و هنرى  و سياسي را از نظر دور نداريم (جلسه دهم مجلس ششم  ص ٣٨ زبان گويا جلد اول )

********************************************************

197. توليد

همه تلاش قواى سه گانه مى بايستى در حمايت از توليد و كشاورزى، صنعتگران و كشاورزان متوقف گردد به نحوى كه هيچ برنجكار و چایكار و گندم كار و صنعتگرى در نگرانى نباشد و به فرداى بهتر اميد بندد و واردات بى رويه و سياست هاى مستمر و يارانه ها و حمايت هاى بانكى  و عوارض متعدد در راستاي خدمت به انان جهت گيرد و انان را مورد حمايت و احترام  همه جانبه خويش قرار دهيم
به نظر شما اين مطالب در زمان تحريم گفته شده و يا در زمان حمايت از توليد و كار و سرمايه ايرانى و يا سال ٧٩
ارى ابن مطالب اقاى نديمى در همان جلسه دهم مجلس ششم در بند سوم مى باشد
راستى اقاى نديمى كه با اين مواضع روشن در مورد توسعه سياسى و توليد و٠٠٠ مى باشد بايد توسط كدام فرد و گروه نقد شود كه بعضى به خود جرات مى دهند كه ...

********************************************************
196.از، با، در مردم
مهم ترين ويژگى ايشان  همين است كه هميشه به اين سه كلمه وفادارى و تعلق داشته است از مردم بودن ، بامردم بودن ، و براى مردم ماندن
ايشان در تمام زندگى خود سعى نموده تا تا وقتى مردم او را بخواهند براى انان كار كند و براى انان بجنگد و برای آنان بگويد و ...

********************************************************

195.دكترپيروز

اقاى جواد كريمى از اقاى نديمى پرسيد که قضيه  بيمارستان  اقاى دكتر پيروز چه شد و توضيح داد ايشان نگران بود البته وقتى شما انتخاب شديد اعلان كرد كه اميد زيادى دارم تا اين بيمارستان سريع تر تمام شود
اقاى نديمى اقاى جواد كريمى را به سايت ابوذر نيوز ارجاع داد تا داستان حل اين در خواست از طريق مهر ماندگار را مشاهده نمايد (اقاى علوى زميدانى "روابط عمومى فرودگاه رشت" انرا برايش كپى كرد) حل شده و اين درخواست در قبل از ان با درايت يا بقول اقاى صادقى (نفوذ و ارتباط سطح بالاى اقاى نديمى با تمام مسوولان كشورى ) كارسازى و حل شده است كه اسناد ان هم اكنون در اين سايت موجود است

********************************************************

194. بي جهت، بي جهت، بي جهت

اقاى ابوترابى در ديدار با اقاى قربانى درمورد رد شدن دوره قبل اقاى نديمى گفت: من از اول در جريان پرونده ايشان بودم و بي جهت ،بي جهت ،بي جهت ايشان رد شده بود

********************************************************

193. شهرستان مدارى
اقاى نديمى در يك جلسه مطرح كرد كه ما باید براى تمام شهرستان كاركنیم و درعين روستا گردى بايد در شهر برنامه داشته و تمام شهرستان جزء برنامه ما باشد نه انكه از نظر جغرافيايى و يا صنفى محدود گرديم

********************************************************

192.ميراعلمى

اقاى نديمى خطاب به اقاى مير اعلمى رييس جديد ورزش و جوانان گفتند كه:
اولا شما به عنوان مدير نماينده ما و دفتر هستید
ثانيا نقاطى را كه مخالفان شما مطرح مى سازند شناسايي و رفع كنيد
در مورد استفاده از كميته ياور مديريت و تركيبى از ديروز و امروز ورزش برنامه ريزى كنيد
تا مى توانيد مسابقات مختلف را پيگيرى كنيد
همه نيازها را شناسايي تا براى ان برنامه ريزى شود
من اماده حضور در اكثر اين جلسات، در صورت هماهنگى را دارم

********************************************************

191.سر زير آب

از ساده لوحى برسيدند كه چرا ماهى حرف نمى زند گفت كه اگر سر شما را زير اب مى كردند شما هم حرف نمى زدي ...
در دوره قبل با حذف اقاى نديمى خيلى ها حرف زدند و خيلى حرفها زده شد
يكى به طعنه از پدر مرحوم ايشان در ان زمان پرسيد مى گويند ابوذر زندان است
ديگرى گفت مى گويند به اسراييل فرار كرده
سومى گفت ديگر هيچ كارى به ايشان نمى دهند
چهارمى گفت ديگر هرگز تاييد نمى شود
و هزار حرف ديگر كه كم كم خواهيم گفت
اما چند نتيجه قابل تامل است اولا دروغ گويي ثانيا حياء نداشتن  ثالثا ادمهاى به ظاهر موجه هم در اين دام افتادند و انها هم اين دروغ هاى ساخته شده را باور و يا تكرار كردند  و ...

********************************************************

190.راه حل اشتغال

اقاى نديمى در اولين جلسات مجلس ششم راه حل هايي را به پيشگاه مردم و مسوولان ارايه داد كه امروز هم مى توان گفت اگر مسوولان ان زمان و هر زمان به حرفهاى ايشان توجه مى كردند خيلى از اين مشكلات ايجاد نمى كردد و يا نمى گشت
درص ٣٨ كتاب زبان گوياي گيلان جلد اول امده است كه:
درحل مشكل اشتغال مى بايستى با درك اهميت ان به جلب و حمايت سرمايه گذارى خارجى و اعزام نيروى كار به خارج از كشور و حل مشكل اتباع بيگانه  و جهت دادن نقدينگى به سمت توليد و شركت در مناقصه هاى بين المللى  و جلوگيرى از پديده فرار مغز و سرمايه ، طاعون بي كارى را به سامان و سلامتى مبدل سازيم و با صرفه جويي مشكل طبقات اسيب پذير را مرتفع سازيم
در امر سرمايه گذارى صنعتى كشاورزى در همه ايران ( بخصوص در گيلان ) و نيز حل مشكل اب اشاميدنى و توسعه صنايع تبديلى و صنعت توريسم و قطعه سازى  و نيز توسعه اتوبانها، فرودگاهها و راه اهن و همه فضاهاى ورزشى  و تفريحى و بازنگرى تقسيمات كشورى و منافع مردم و استانهاى عقب مانده را لحاظ كنيم

********************************************************

189.مواضع سياسى

اقاى نديمى در اولين جلسات مجلس ششم تمام اعتقادات فكرى و دينى و سياسى خود را مزيد اطلاع همگان در كشور اعلام كردند كه:
در سال امير مومنان بر اساس، اسلام ، امام، رهبرى ، انقلاب ،نظام ،عدالت، قانون اساسى ، مردم ، به عدالت علوى گرايش بيشترى نماييم
به نظر شما اقاى نديمى در ان روزگاران چگونه بايد از همه ارزشها و ... دفاع مى نمود كه نكرد؟

********************************************************

188.دعوت از رهبرى براى سفر به گيلان :

اقاى نديمى در مكاتبات و مذاكرات با مسوولان بيت مقام معظم رهبرى و استفاده از دوستان خويش در بيت (مخصوصا دوستان مجلسي و وزارتى) پيگيری درخواست سفر ايشان به گيلان را داشت كه با پيگيرى ويژه اقاى ناطق نورى و حجازى اين اتفاق را سبب شد و باسفر حضرت ايشان از جهات مختلف مردم گيلان (معنوى و عمرانى و رفاهى) را شاد ساختند
اقاى نديمى در نطق دهم خود اين نطق را داشتند :
در باب درخواستهاى مردم گيلان عرض مى كنم ،كه مردم گيلان مشتاق زیارت مقام معظم رهبرى (و رييس جمهور محترم )هستند كه حسب مذاكره هایی كه با ايشان داشته ايم قول داده اند (ديدار حضورى در بيت) كه در فصل پاييز به استان گيلان سفر نمايند كه با قدم پر بركت ايشان بتوانيم از فضاى معنوى حاصل استفاده كنيم
ايا در كاركرد يك نماينده كامل چه مطلبى مغفول مانده از اب و راه و٠٠٠٠ تا دعوت از بزرگان و از همه مهمتر نتيجه بخشى ان همه موارد ...

********************************************************

187.گردشگرى

ايشان در همان جلسه اول نطق خود در مجلس ششم  ( ١٠) گفت كه:

در امر توجه به گردشگرى و ايجاد هتل ها مهمانسراها و مهمانپذيرها كتابخانه ها و سينماها همه امكاناتى كه مى تواند در جهت پركردن اوقات فراغت  و يا پر بار كردن آن مفيد مى افتد مى بايستى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى قدم هاى بزرگترى را بردارد و در ايجاد صنايع كوچك و متوسط و توسعه صنايع دستى نبايد از هر عمل خردمندانه اى پرهيز كرد

********************************************************

186.همسنگر شهيد

اقاى ابوترابى در شرح حال زندگى شهيد كريمى از نظرات اين همسنگر قديمى شهيد در مورد تدين و تقوا و مبارزات و دعوت ايشان براى سخنرانى در مسجد جامع لاهيجان سخن گفت ...

********************************************************

185.بازديد از استخر

اقاى نديمى در روز سيزده فروردين با مردمى كه براى روز طبيعت به اطراف كوه و استخر لاهيجان امده بودند ديدار و مذاكره داشت

********************************************************

184.راديو
اقاى نديمى در دو نوبت با راديوى دور استخر پيرامون پروژه هاى در دست اقدام لاهيجان صحبت و با اقبال حاضرين روبرو شد

********************************************************
183.مصلا و ابوترابى

اقاى نديمى با جناب ابوترابى پيرامون مصلاى لاهيجان و نياز به حمايت از اين پروژه صحبت كرد

********************************************************

182.شوراى ادارى رودبنه

در رابطه با تقدير از اقاى نديمى كه در پايان سال توانسته بود با اخذ مبالغى  موجبات حل مشكلات چهار اداره را فراهم اورد و نيز اقداماتى كه در رابطه با ... متفاوت، كه با پيگیرى نماينده انجام شده بود جلسه هاى در محل ان اداره تشكيل شد

********************************************************

181.همسو شايسته

اقاى نديمى گفت: اين حق دوستان ماست كه در انتصابات دو صفت مد نظر باشد شايستگى و همسويي
چرا كه اگر مثلا شورا كه حق مردم است با انتخابي ناهماهنگ روبرو باشيم سه سال وقت مردم از بين مى رود يعنى نماينده با شوراى ناهماهنگ وقتى سازگار نباشد طبيعى است كه دودش توى چشم مردم مى رود و٠٠٠

********************************************************

180.رتبه اقتصادى

گيلان ،لاهيجان ،سياهكل از چرخه  توسعه ،عقب افتاده اند ( سال٧٩) و با وجود افراد با سواد و با فرهنگ هم اكنون در رتبه نوزدهم آستانه قرار گرفته است چرا كه ظاهر سبز طبيعت  ان مانع از ايجاد صنعت و توسعه كشاورزى ان به طريق علمى گشته است
اين موصعى كه اقاى نديمى در نطق جلسات اول مجلس ششم مطرح ساخته است عملا او را براى حل بسيارى از مشكلات تحريك نموده و او سال هاى بعد همواره در تصميم سازى از اين اهداف دفاع كرده است

********************************************************

179.باركوسرا ، شيرجو پشت

اقاى نديمى درنامه مورخه (٨٢/١٠/٢٤) از رييس جمهور وقت تقاضاى كمك پنچاه ميليونى جهت حل مشكلات ( راه و٠٠٠) به دستگاه اجرايي تخصيص دهد(٦٠١٤٦ دبيرخانه نهاد)

********************************************************

178.انتظار كانديداها

از مشكلات اين دوره رياست جمهورى  اين است كه همه يا اكثر كانديداها از اقاى نديمى تقاضاى حمايت داشته و مى گويند بايد در گيلان شما را همراه خود سازيم
اقاى فلاحيان كه خود وزير اطلاعات بوده و هم اكنون در مجلس خبرگان هستند در مراسم  شهيد كريمى اولا از افاى نديمى گله كرد كه ما را براى مراسم دعوت نكرده اى و ثانيا در ضمن سخنرانى كه اقاى نديمى اقايان تامينى و لاهوتى را به ايشان معرفى كرد جاى خود را عوض كرد و گفت كه من از شما درخواست دارم و بايد با من بيعت كنى كه از من حمايت نمايي ...

توجه فرماييد كه اكثر اين كانديداها به نحوى به اقاى نديمى  وابسته و يا با ايشان رفيق هستند و از ايشان انتظار دارند مثلا اقاى حداد عادل (رييس مجلس هفتم ، براى سخنرانى مراسم به دعوت اقاى نديمى به لاهيجان امده بود) اقاى جمران (براى مراسم به لاهيجان امده  و هم اكنون در ارتباط نزديك  با فراكسيون شهرى است) اقاى قاليباف (كه با اقاى نديمى كه از هيات رييسه فراكسيون مديريت شهرى و روستايي است) رابطه نزديكى با اقاى نديمى دارد اقاى ال اسحاق (در اتاف ايران و تهران ) اقاى باهنر و ...

********************************************************

177.آغازيك سخن

درجلسه ١٠( دهم ) مجلس ششم ، آقاى نديمى در اولين  نطق خويش ،سخن خود را اينگونه آغاز كرد:
بانام وياد وبراى خدا، بايادكردى ازامام راحل معمارحكومت اسلام دراين زمان وشهيد آن والاتبار چون بهشتى ،شريعتى وچمران  ومحمد منتظرى وديگر شهداء وايثارگران وآزادگان ،وبسيجيان وخانواده هاى معظم شهداء وارزوى دوام عمر وتوفيقات مقام معطم رهبرى و٠٠
آقاى نديمى بااين ادببات ضمن بيان ادب وسلام نسبت به امام وشهيدان تلاش كرد تابه همه مردم ونمايندگان مواضع خويش راعيان سازد
ايشان درآن فضا تلاش نمود تا بابيان اين موضع طمع احتمالى نسبت به خويش رامديريت نمايد

********************************************************

176.روى خوش

آيينه هامثل برخى آدمهانيستند كه به هرچهره اى روى خوش نشان دهند

آدمها نبايد انتظار داشته باشند كه خطاى افرادى كه باعث انحراف دراعتبارات وازدست رفتن فرصتها وضايع شدن بسيارى ازبرنامه ريزيها مى گردد بابي تفاوتى روبرو شود
طبيعى است كه خادم بايد تشويق شده وكم كار باغلاظ وشداد روبرو شود

********************************************************

175.توسعه اقتصادى يا سياسى كدام يك؟

آقاى نديمى درهمان جلسه دهم مجلس ششم موضع خويش رادرمورداين موضوع رابج معلوم ساخت ودرنطق خود اين چنين گفت:
میبايستى كه به روح وجسم ،معاش ومعاد ، دنيا و آخرت، ديروز و امروز،توسعه اقتصادى وسياسي،آنان و آزادى ،گفتمان وتحمل يكديگر وتضارب  وتعامل انديشه ها راپذيراباشيم وغم نان را ازسفره ذهن مردم بزداييم
اشتباه نكنيد اين حرف هاى سخنرانى چندروز اخير ايشان وياحتى مجلس هفتم ايشان ويا اواخر دوره مجلس ششم نيست ،اين حرفهاى آقاى نديمى درجلسه دهم مجلس ششم ايشان است كه معنى ان اين است كه ايشان پس ازجند جلسه ابتدايي كه صرف اعتبارنامه مىشود حرف ونظر وموضع خويش را ان هم دران فضاى غلبه توسعه سياسى مطرح ساخت

********************************************************

174.نشست درلفمجان

در روزهاى يازدهم و دوازدهم، طي سه نشست درلاحشر وبازارسر واسلامده عملا باتمام مردم اين دهستان ملاقات شد وپيرامون آب، گاز ٫راه ٫طرح هادى ،بهداشت ودرمان ٫جهادکشاورزى ،انتخابات ،مساجد،،و٠٠٠ چاره انديشى ، اطلاع  رسانى  و هماهنگى صورت پذيرفت(٩٢)

********************************************************

173.دانشگاه

نشست چندساعته با رييس جديد و كليه مديران دانشگاه باهدف ارتقاء ،تحصيلات تكميلى ،،آزمايشگاه مركزى ،،صندلى هاى خالى ،تعاملات شهرى ،تجاري سازى  و،،،، صحبت شد

********************************************************

172.دوازده فروردين

آقاى نديمى برخلاف بعضى از مسوولين كه به تعطيلات رفته اند باانرژى فوق العاده اى پس از برگشت ازمشهدمقدس( تحويل سال) تمام روزها دراماكن ومحلات وجلسات مختلف  باحصور مردم ومديران به حل مسكل مردم حوزه انتخابيه پرداخت

********************************************************

171.جلسات سال جديد

آقاى نديمى براى سال جديد تاكتيك مبتنى بربرنامه كاركردى خويش را اعلام كرد :
١ جلسات عمومى اعم از همايش ها ، يادواره ها، و٠٠٠
٢ جلسات ادارى باهدف نشست هاى ادارى درتمام ادارات دوسهرستان
٣ جلسات با ياران وشركت درتمام نشست هاى دوستانه
٤ بازديد از بروژه ها وشركت درتمام افتتاحات و٠٠
٥ جلسات كميته هاى زير نظر دفتر ونماينده
٦ جلسات رايج همانندسال قبل

********************************************************

170. رفاقت دیرینه

آقای قربانی ( نماینده ولی فقیه در گیلان ) در منزل خود در جمع ایثارگران و آقای ابوترابی گفت : من با آقای ندیمی رفاقت دیرینه ای از سال 1350 دارم

********************************************************

169. ندیمی یکی از بهترین های سه دوره مجلس

آقای ابوترابی فرد ، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ورود به گیلان در منزل آیت الله قربانی گفت : آقای ندیمی در 3 دوره ای که در مجلس حضور داشتند یکی از بهترین ها بودند و همیشه ما به وجود ایشان افتخار می کنیم

********************************************************

168.خريد برنج محلى

آقاى نديمى درجلسه ٤٤  مجلس ششم به وزير بازرگانى درخصوص پيگيرى امرخريد برنج محلى ازبرنج كاران شمال كشوربه خصوص شرق گيلان و لاهيجان وسياهكل  تذكرداد

ايشان درمورد اين خريد وحتى برنج پرمحصول بااين فضاسازى تلاش مىكرد تا عملا كشاورزان راازفروش ارزان به علافان ودلالان بازداشته ودولت رادرخريد اين محصولات ترغيب نمايد

********************************************************

167.كتاب ورايانه

آقاى نديمى درنامه (٤٥٣٣٧)(٨٢/٩/٧)ازطريق هيات امناي كتابخانه هاي عمومى كشور درخواست كتاب نمود وآن را دريافت نمود
اين نوع درخواست ثابت میكند كه ايشان درنوع نمايندگى توجه به همه امور داشته است
(١٠/٩٦٣١/١٠١//٨٠٩٩)(٨٢/١١/١٨)

********************************************************

166.دين نمايي،دين باورى

بى ايمان ترين افرادكسانى هستند كه همواره دين نمايي را بردين باورى ترجيح میدهند
هيچ گاه دربيان ايمان نياورده اند كه نمايش ، بلكه اورده اند باور ، اعتقاد ونگفته اند كه هركه مدعى تراست ،اتفاقا هزاران بار ريا راكوبيده اند واعلام كرده اندكه اخلاص
نمیدانيم كه چرااين مدعيان كه خلوت انان قابل دفاع نيست چراگذشته خودرادرياد نمى اورند

********************************************************

165.اعزام نیروى كار

درتذكربه وزير كاردرجلسه ٤٥ مجلس ششم ابن موضوع ،يعنى تدوين اببن نامه ماده ٥٣ قانون برنامه درخواست شد
ايشان معتقد بودندكه بايد ازدوجهت يك پاسخ مساعد به تقاضاى كاركارجويان ودوم ارزاورى وسوم اشنايي بادنياى خارج بايد شرايط اعزام كارجويان رافراهم ساخت

********************************************************

164.انتظارمردم

آن سه شبى كه مردم مثلا به ستاد آن آدم مدعى كشانده شدند چند نفر ازآدمهاى مدعى به آن آقاگفتند توبااين كار بايد دوره بعد ردصلاحيت شوي چرا كه درمقابل قانون وحكومت ايستاده اى ،اياگفتند كه اين نحوه  رفتار به معناى قبول نداشتن وزارت كشور شوراى نگهبان است
آياافرادى به آن یكى واين يكى گفتند كارشماغبرقانونى است وهمچنانكه ديروز ان سوء استفاده رابراى به كمك گرفتن حداكثرى امكانات دولت براى خود درانتخابات كرديد وعليرغم انكه فرمانداروقت اعلام كرد كه كانديداها به داخل  فرماندارى نيايند شما واعوان وانصارتان باآن وضعيت عجيب وارد فرماندارى وكوبيدن درفرماندار وان حكايات شگفت كه اگر هركدام از كانديداهااين عمل راانجام مى داد چه بلايي برسراو مي امد
انتظاراين است كه بااين ادمها برخورد قانوني شود وردصلاحيت شوند تا همه درمقابل قانون يكسان باشند

********************************************************

163.مشكلات چايكاران

نامه به رييس جمهوري:
باتوجه به زمان نزديك شدن خريد برگ سبز چاي ومشكلاتى كه به علل نارسايي طرح اصلاح ساختار جاى درسالعاى گذشته باآن مواجه بوديم  ونظر به ابهامات موجود دراعلام به موقع خريد برك سبز وچگونگى اعطاى تسهيلات  اقدامات لازم معمول گردد
(صبح اقتصاد ،ابراراقتصادى ،افرينش،جهان اقتصاد تاريخ ٨٣/١/٢٠)

********************************************************

162.دروغ ،حقيقت

مسيرى راكه دروغ درصد سال مى پيمايد ، حقيقت يك شبه طى مى،كند
دليل موفقيت آدمها دروغ نيست اگر بعضى كه كارايي ودانايي لازم را براى به عهده گرفتن مسووليت خطير شورا،ونمايندگى مردم دوشهرستان تاريخى وپردانشمند وپرمبارز رانبايد كارساده اي بپندارند
آنهانبايد گمان كنند كه نمايندگى كارساده اى است واين كشور واستان ولاهيجان وسياهكل آزمايشگاه است
نبايد بااحساسات مردم بازى كرد ووقت وزمان مردم را ازآنان كرفت

********************************************************

161. زندگى انديشه

آدمى بدون هوا براى چند دقيقه زنده میماند ولى بدون فكر وانديشه ، يك لحظه هم زندگى كردن محال است
چگونه عده اى به فكروكالت وشورا مى افتند درحاليكه عموما رفتارها ورفتارهاى آنان حكايت انديشه وتفكر نيست
مثلا نماينده اى كه اولويت اول اواتمام پروژه هاى كشور ،استان ، شهرستانها نباشد
يا به فكر اتمام پروژسياهكل  ديلمان نباشد
يا به فكراستفاده از فرصت مهر ماندگارنباشد
ياپروژه هايي چون تختى و٠٠٠ براى اومهم نباشد
ياعضوشورايى كه بفكرآبروي خود وشورانباشد وآن گندرابه باراورد

********************************************************
160.نشست با كاركنان  بهداشت ودرمان سياهكل

آقاى نديمى درنشست صميمانه چند ساعته باكاركنان اين مجموعه درمحل ادارى آنان بابيان كاركردهاى خود در موررد راه اندازى دوبيمارستان واورژانس ومشكلات سال جارى كشور ونتايج غفلت درسالهاى قبل ونيزپيگيرى مطالبات رفاهى ،ماموريت، اضافه كار وديگر مباحث وايجاد ارتباط تافني ازمعاونان  علوم پزشكى  و٠٠٠ درخواست هاى آنانرامورد پيگيرى قرارداد

********************************************************

159.تسلط بيگانگان

آقاى نديمى درمصاحبه باروزنامه رسالت(٨٢/١١/١٨) گفت: حذف تسلط بيگانگان بزرگترين  دستاورد اقتصادى انقلاب است
مديريت سنتى كشور نمى تواند درامدها وهزينه ها راپيش بينى كند ( صبا ص٣)
درصورت عدم تصويب بودجه ٨٣ كسور بابحران اقتصادى روبرو خواهدشد ( مردم سالارى)
پاسخگويي در پرتو پاسخگويي سياه نمايي ها رنگ مى بازد(افتاب ٨٢/١/٢٠)

********************************************************

158.چرا ندیمی مثل سابق نیست ؟

گفتند چرا آقاى ایرج نديمى مثل سابق نيست، اما نمي گویند آيا ايشان كدام وظيفه نمايندگى را انجام نمى دهد ...

آيا در كميسيون كه بار كارشناسى مجلس را به عهده دارد فعال نيست و يا در صحن علنى جز چهره هاى مطرح نيست و يا به منطقه نمى آيد و يا در فكر حل مشكلات مختلف نيست و حقيقت اين است كه آقاى نديمى عاقلانه تر و پخته تر و با هوش تر و پركار تر شده ولى تلاش دارد تا گزك دست دشمنان نامرد ندهد و گرنه تنها سايت او كافى است تا نشان دهد كه فاصله او با ديگران چه قدر شده است ...

********************************************************

157.هدف ندیمی از مستند سازی ؟

مى برسند آقاى نديمى از مستد سازى چه مقصودى دارد و چرا اين همه عكس و سند منتشر می کند ؟

براى چه ايشان تلاش مى كند کمترین زمان امكان دسترسى به همه كاركرد او ممكن و حتی بایگانی شود ؟

بايد گفت كه اين كار هزار فايده دارد از جمله دوست را خوشحال و دشمن را مأيوس مى كند و براى ادامه كار وی انگيزه ودستمایه فراهم مى سازد ...

********************************************************

156.هدف از سبک جدید دفتر چیست ؟

مى پرسند كه آقاى نديمى اين دوره چرا اين قدر به دفتر بهاء مى دهد ؟

مثلا اين اندازه آدم و اين اندازه اختيارات وجود دارد ؟  آوردن مديران شهرستانی به دفتر به چه دلیل است؟ راه اندازی دفتر مراجعات مردمی در خيابان اصلى با چه هدف بود؟

بايدگفت آقاى نديمى با اين روش، چند کار مهم صورت داد : بالا بردن شخصيت مردم و آموزش مديريت و تسهیل امور مردم و افزایش روحيه مشاركت و راندمان و كارايى که در دراز مدت اضافه اثرات خود را بر جای خواهد گذاشت ...

********************************************************

155.چرا این همه جلسه ؟

مى پرسند كه غرض آقاى نديمى از اين همه جلسه چيست؟ آيا ايشان خسته نشده؟ آيا اشتياق مردم كاهش نمى يابد؟ آيا در اين جلسات چيزى حل مى شود؟

بايد گفت كه اولا ديدار مردم فى نفسه خير است

ثانيا در هر نشستى مشاوره هم انديشى و پيگيری

مصاف دادن مديران با مردم و افزايش قدرت نقد و انتقاد و پاسخگويى مسئولان و برنامه ريزى صورت مى پذيرد.

********************************************************

154.چرا ادبیات انقلابی ؟

مى پرسند كه چرا آقاى نديمى ادبيات انقلابى را در اكثر صحبتهاى خويش مدنظر قرار مى دهد ؟

بايد گفت ايشان اولا از بازمانده هاى نسل انقلابى منطقه هستند

ثانیا هنوز معتقد است كه كشور به انقلابيون دوستدار اسلام، امام، رهبر، مردم، عدالت و قانون گرا نيازمند است.

********************************************************

153.ندیمی در روز استیضاح

آقاى نديمى در روز استيضاح وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعى همان كارى را انجام داد كه مردم دوست داشتند

يعنى بيش از پنج بار جلوى ديگر نماينده ها از رييس جمهور خواستند تا آن فيلم را نشان ندهند و به نمايندگان گفت كه امروز روز خوشحالى دشمن است و دولت و مجلس بازنده و از حركات بعضى از همكاران در صحن و متعجب كه براى چه شادمان از نتيجه آراء هستند ...

********************************************************

152.نقش فعال ندیمی در تدوين قوانين

آقاى نديمى در تدوين اكثر قوانين مجلس نهم مخصوصاً اصلاح قوانين در كميسيون چون مبارزه با قاچاق كالا و قانون اصناف و غیره بسيار فعال ظاهر شده و به اصطلاح ايشان از جهات مختلف براى اين قوانين وقت گذاشته و اثر بخش ظاهر گشته است ...

********************************************************

151.چرا ندیمی صبوری می کند؟

مى پرسند آقاى نديمى اين دوره سعى ندارد تا جواب سايتها و مجلات را بلافاصله بدهد كه بايد گفت:

اولاً از زمان دادن، كسى ضرر نكرده است

ثانيا مى شود با حوصله و صبورى جواب جامع تر و كوبنده ترى داد ...

********************************************************

150.ارث مجلس هشتم

واقعا با آن همه پول و ريال و دلار چرا هيچ كارى براى مردم لاهيجان وسياهكل نشد ؟

و آن همه پروژه ها در ادوار ششم و هفتم آقای ندیمی نه تنها ادامه يا اتمام نيافت و حتى يک پروژه مهم در مجلس هشتم با آن همه اعتبارات آغاز نگرديد و كارهاى مهمى چون سد ديلمان يا راه سياهكل به ديلمان و يا جاده بام سبز به دريا و صدها پروژه ديگر به دوران تحريم و كسرى بودجه كشانده شد ...

********************************************************

149.هر تقاضا از نماینده

آقاى نديمى تلاش دارد تا هر تقاضاى نشست جمعى را پاسخ دهد و مى گويد كه در اين جلسات محدوديتى براى حضور هيچكس نيست و به اصطلاح معيار علنى ، عام با حضور ذينفعان رعايت شود چرا كه مردم حق دارند مطالب خويش را با نماينده خود مطرح سازند و با همين نيت جلسات اطلاع رسانى مى شود در صفحه اول سايت مى توان تقاضاى جلسه كرد يا فهميد كه آقاى نديمى كجا جلسه دارد ...

********************************************************

148.چه مي گويند چه مي پرسند؟

آقاى نديمى در يك نطق مجلس اولا به دولت و مجلس گفت مردم از آنان چه توقعى دارند

ثانيا برنامه عملى جهت بودجه داد

ثالثا زبان گوياى مردم شد

رابعا جامع نگرانه مطالب مردم را يادآور شد

********************************************************

147.چرا ضعف تبلیغات ؟

مى پرسند آيا رفتار فعلى دفتر و كميته تبليغات و دوستداران و ادارات و افراد علاقمند به آقاى نديمى و پروژه ها ضعف به حساب نمى آيد؟

چرا كه دوره قبل دو شهر براى هيچ پرده باران مى شد ولى الان اين همه كار و زحمت به اطلاع عامه مردم رسانيده نمى شود ...

********************************************************

146.نخبگان و طبقه متوسط و عامه مردم

از روشهاى تحسين بر انگيز این است كه اين گروه های اجتماعى و اقتصادى و علم و سياست را از هم جدا نموده و در رفتارها و جلسات و برنامه رىزي ها با توجه به شاخصه ها نيازها و در خواست ها عمل گردد ...

********************************************************

145.كامنت سازان و شايعه پردازان

مى پرسند چرا آقاى نديمى عليه كامنت سازان و شايعه پردازان، وارد مجامع قضايى و امنيتى نمى شود ؟

آيا براى اين كار در حال جمع بندى و مستند سازى بيشتر است؟ در حالى كه با توجه به شناخته بودن و شاهد داشتن و دیگر مطالب، در هر دادگاهى امكان محكوم كردن اين افراد وجود دارد ...

********************************************************

144.سايت مبلغ دیگران

مى پرسند چطور سايتى بنام دو شهرستان لاهيجان و سياهكل باشد اما مبلغ شهرستان های ديگر و يا نماينده شهرستان رقيب تعریف شود ؟

و می پرسند چرا بايد مردم اين دو شهرستان، كه در اين چهار سال نبودن آقاى نديمى به حقوق مردم تجاوز شد و يا هم اكنون چشم ديدن لاهيجانى و سياهكلى ندارند را در پاى نمايندگان آنان قربانى كنيم ...

********************************************************

143.حضور ضرغامی در لاهیجان

مى پرسند چرا بعضى آدمهاى ادارى و يا عده اى مساله دار اين همه از آوردن عزت الله ضرغامى برآشفتند ؟

جواب این است که آيا اولين جلسه برگزارى مراسم شهدا بود؟ آيا اولين شخصيت مطرحى بود كه به اين مجلس يادبود شهدا آمد؟ و آيا اولين بار بود كه اين افراد دست به اينكارها زده يا خواهند زد و جز بى آبرويى چه نصيبى خواهند داشت ؟

********************************************************
142.انتخابات شوراها

مى گويند اين دوره انتخابات شوراهای دو شهرستان از اهميت بيشترى برخوردار شده است ؟
چرا كه شكست خوردگان انتخابات گوناگون شوراها و مجالس میخواهند به قدرت پول و بعضى از روساى وفادار به ديگران صندوقها و مخصوصاً چهار شهر را براى خود آماده كنند و از الان به فكر آماده سازى مالى و سياسى هستند ...

********************************************************

141.رؤسای ادارات

مى گويند بعضى از روساى ادارات از فرصتى كه آقاى نديمى به آنها داده سوء استفاده نموده و دركارها و گفتارها و سهم ها، هواى افراد خاصى را داشته و در حال برنامه ريزی هستند ...

********************************************************

140.کادر دفتر مراجعات

مي گويند با بعضى از دوستان سرگروه، که ليست مشاوران و يا رابطان روستاها و شهر و يا انتخابات داخلى را تحویل نداده اند چه بايد كرد؟

********************************************************

139.نماينده قزوين

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی چندی پیش به آقاى نديمى گفت: نصف نمايندگان مى آيند و از شما خط و اطلاعات مى گيرند ...

********************************************************

138.فرق دو شورای بخش

مى گويند آقاى نديمى از دو فرماندار خواست تا در كنار دو شوراى مركزى، براى شوراهاى رودبنه و ديلمان هم در فرماندارى جايى مشخص کنند ولى هنوز عملى نشده است ...

********************************************************

137.پیمانکاران

يكى از همكاران استانى نماینده براى سرعت بخشىدن به كار يك پيمانكار درخواست امضاء از ايشان كرد ولى آقاى نديمى گفت اين امضاء براى مخالفان ما معنى ديگرى دارد و آنرا امضاء نكرد ...

********************************************************

136.کارکنان ادارات

آقاى نديمى مى گويد از اشكالات دوره هاى قبل نمايندگى ايشان اين بود كه وقت كمترى را با كاركنان ادارات گذاشته و در نتيجه مديران ضعيف باعث شدند تا از ظرفيت اين عزيزان بهره لازم برده نشود ...

********************************************************

135.روحانیت

چند نشستى كه نماينده با روحانيون لاهيجان و سياهكل برقرار كرد در حقيقت بيانگر اين نكات است كه اولا ايشان نقش پيشتازى روحانيت و ثانيا اهميت ارتباط با جوامع اثر گذار ، در برنامه هاى كارى ايشان قرار دارد ...

********************************************************

134مجموعه مكاتبات

بعضى از مخالفان مى خواهند سامانه بايگانى سایت يعنى تلاش هاى آقاى نديمى براى آينده ايران و گيلان و لاهيجان و سياهكل شناخته نشود و از اينرو مى خواهند اين مطالب پخش نشود و تبديل به كتاب و سى دى نگردد چرا كه كتابهاى زرد و آبى انتخابات و اثر بخشى آنرا درك كرده اند ...

********************************************************

133.پيامك هاى قلابى

مشاهده شده که اخيراً بعضى به خيال خام خود از طريق ايرانسل تلاش دارند تا با فرستادن پيامكهاى قلابى جو سازى عليه نماينده يا اعضاى دفتر يا دوستان نمايند ...

********************************************************

132.اخلاق و قانون

مصاحبه آقاى نديمى با نشريه يالثارات الحسين در مورد روابط اجتماعى و ضرورت رعايت توامان اين دو به عنوان مشخصه نظام دينى با نظامهاى غير دينى در رفتار مردم و مديران و اهالى اجراء و نظارت و دورى از هر رفتار غير اخلاقى و قانونى بود ...

********************************************************

131.امضاء براى ادارات كل

تاكنون چندين  بار از آقاى نديمى براى حفظ يا تغيير مديران كل درخواست امضاء شد ولى ايشان به علت عدم قبول روش آنرا نپذيرفت ...

********************************************************

130.جلسات استان تهران

آقاى نديمى با هدف پاسخگويى به درخواست مردمى جلسات و سخنرانیهايى را در نقاط مختلف قبول كرده تا براى عامه مردم مخصوصا شمالى ها اثر آفرين باشد ...

********************************************************

129.آخر چرا ؟

در يك جلسه آقاى نديمى از چند كانديدايى كه براى بردن انتخابات البته بدون حضور نديمى آن همه دروغ بافته و شب نامه پخش كرده ناليده و اين چند نفر رسوا را كه بقول رهبر معظم بدون اسناد ثابت شده آبروى افراد را مى برند لعنت كرده و گفته خدا نيامرزد كسانى را كه با دروغ و تهمت، از دست رفتن چهار سال آن هم فرصت طلايى با آن همه دلار و ريال را سبب گشته، بخدا واگذار كرده تا پيش خدا و مردم رسوا گردند چرا كه بايد بجاى نامردى رفابت مى كردند و بجاى آن همه جعل سند و سوء استفاده بايد با خدمت جلب رأى مى كردند ...

********************************************************

128.گزارش كار دفتر

آقاى نماينده براين اساس كه دفتر قوى يعنى بجاى نماينده مراجعان را راهنمايى و کمك كردن و پيگيرى در رابطه با پروژه ها و به كمك مشاوران اتاق فكر داشتن و از وجود مديران در دفتر براى حل مشكل مردم كمك گرفتن و ارائه گزارش كار و تبلىغات دستاورد ها و ...

********************************************************

127.رسانه هاى بين المللى

در اين دوره شاهد مصاحبه هاى بين المللى زيادى از طرف نماينده هستيم كه در نوع خود كم نظير است چرا كه كاراكتر اجرايى و علمى و كميسيونى آقاى نديمى اقتصادى مى باشد ولى درخواست هاى تحليلى ازمسايل جهانى و منطقه اى و مسووليت جهانى ايشان به عنوان رييس بين المجالس و حضور پراثر در مجمع جهانى و نشست هاى مختلف به عنوان نماينده جمهورى اسلامى براى كشور و استان و دو شهرستان داراى ابعاد قابل اعتنايى مى باشد ...

********************************************************

126.تجارب اثر بخش

در يكى از جلسات اتاق اصناف آقاى فراهانى به آقاى نديمى گفت همه اميد اصناف ايران به شما و نظرات كارشناسى شماست و در جلسه ديگرى آقايان سعيدیان از قوه قضاييه و آقاى مژدهى رييس تعزيرات حکومتی ايران به آقاى نديمى گفتند شما با اينكه قاضى نبوديد ولى قوي تر از حقوقدان ها بحث كارشناسى مى كنيد ...

********************************************************

125.وزیر کشور

آقاى نديمى در جلسات نشست با وزير كشور و معاونان ايشان به شدت از طرف ايشان حمايت شده و باصطلاح انها مى گويند اينه اهمه قبول يك مقدارى با هم هم انديشى كنيم ....

********************************************************

124.نخبه و اعجوبه

خانم دكتر دستجردى چند بار جلوى معاونان و مديران در پاسخ به درخواستهاى آقاى نديمى خطاب به معاونان گفتند: من خودم مجلس بودم ولى آقاى نديمى يك اعجوبه است و بايد از فرصت ايشان در مجلس استفاده كنيم چرا كه اين گونه نخبه كم داريم ...

********************************************************

123.رودربايستى

آقاى نيكزاد ( وزیر راه ) درجلوى چندی از معاونان خود گفت: اين آقاى نديمى تمام واقعيت خود را هنوز بروز نداده شاید چون تازه از ميان ما به مجلس رفته كمى رودربايستى دارد، از سال بعد باید او را تماشا كرد ...

********************************************************

122.آن روز ...

وزير اقتصاد و دارايى تاكنون چند بار پيش معاونان گفتند: هيچ وقت خاطره راى اعتماد آقاى اشعرى كه آقاى نديمى مخالف بود از يادم نمى رود، و آن نقد بياد ماندنى از جانب ايشان كه باعث شد هم او رأى نياورد و هم روى ديگر وزرايى كه راى نياوردند اثر گذاشت ...

********************************************************

121.تعجب

چندی از معاونان وزراء كه در جريان رفتارهاى غيراخلاقى نماينده سابق در حق آقاى نديمى بودند، به او گفتند ما ميدانىم كه او چه نامه نگاري ها و گفتگوها بر عليه شما در مجلس هشتم به رييس جمهور و معاون اول و وزراء داشت اما شما با يك اشاره مي توانى او را گرفتار كنى و اين درحالى است كه وزير اقتصاد براى پس گرفتن دو سوال شما متوسل به همه مديران ارشد نظام و نمايندگان و غیره شد و آن نماينده نيز از هيچ فروگذار نكرد ...

********************************************************

120.کشف

آقاى نامجو ( وزیر نیرو ) خطاب به چند تن از معاونان و مديران در جلسات وزارتخانه و سفر به استان گیلان گفتند: آقاى نديمى هر چه بخواهد برايش انجام دهيد ما او را كشف كرديم و به وجود او براى حل مشكلات وزارت نیرو نيازمنديم ...

********************************************************

119.هر برنامه

مهندس ضرغامى در نشست يك ساعته اى كه با آقاى نديمى داشت به ايشان گفت: شما از جمله آدمهايى هستيد كه در هر برنامه ميتوان از شما استفاده كرد چرا كه از جهت كارشناسى و انصاف و اعتدال و رعايت خطوط قرمز قابل اطمينان هستيد.

********************************************************

118.ديجيتال و دفتر خبرى

طى دو نشست با آقاى تقدس معاون سازمان صدا و سيما و چهار تماس با مديركل گيلان و فرماندار پيرامون پوشش ديجيتال دو شهرستان و فرستنده پرقدرت زيباكنار براى كل استان گیلان و خريد خارجى و دفترخبرى از طريق خريد يا ساخت به توافق كلى رسيده شد ...

********************************************************

117.شیلات

در نشست آقاى نديمى با مدير عامل و مديركل شیلات اين مباحث مطرح شد : جايگاه آبزيان در ايران و جهان، مصرف و سرانه، مشكلات و ترويج ساختار بازار، تقاضاى روبه، افزايش بهره ورى، مشاركت صيادان، دانش روز و ...

********************************************************

116.مجلس ترحیم

پرسيده ميشود كه افرادى با حضور در مجالس ترحيم كار انتخاباتى مي كنند، گفته شد كه كرايى افراد در همين جا ها معلوم مي شود چرا كه مردم نياز دارند تا افراد براى آنها تدبير نموده و رافع مشكلات آنها باشند نه اينكه به جاى استفاده از فرصت و ارتباطات و اثرگذارى در حال حاضر تا چهار سال مثل غسال كه حسب شغل به دنبال متوفيات مى باشد اين افراد هم بدنبال آگهى ترحيم باشند ...

********************************************************

115.دسترسى

تمام تلاش نماينده بايد مصروف افزايش دسترسى شهروندان شود، چرا كه اگر مردم از جهت برابری و عدالت، نيازمند آن هستند كه در هر جا اعم از شهر و روستا بايد امروزى از جهت امكانات مثل آب و برق و غیره زندگى نمايند ...

********************************************************

114.رهنمود براى كانديداهاى رياست جمهورى

به آقاى نيمى ميگويند شما با اين نطق  "مردم مى گويند و مى پرسند" به همه كانديداهاى رياست جمهورى خط و راه رانشان داده اى و آنها كافى است اين مطالب را خوانده و براى آن برنامه بنويسند ...

********************************************************

113.فرمانداري ويژه

در چند ديداری که با رياست جمهورى ، معاون اول ، دبير هيات دولت ، وزير كشور و معاون سياسى پيگيرى اين مطلب توسط نماينده انجام شد كه در يكى از این جلسات درمورد حكم معاونت عمرانى فرمانداری لاهيجان با وزير و سه معاون ايشان درمورد تعجيل دراين دو مورد و سرعت بخشى آنها صحبت شد .

********************************************************
112.همايش

تمام تلاش نماینده براى تشكيل جلسات و همايش های هر گروه كه موظف به انجام آن هستند براى آن است كه بيشتر بدانيم و بشناسيم و معارفه و ارتباط و همانديشى بيشترى صورت پذيرد که در آينده  با تغييرات مديريتى سياسى وادارى در شهرستان هر چه بيشتر خواهد شد.

********************************************************
111.برنامه و كارنامه

آقاى نماينده همچنان باور دارد كه بايد بر اين دو عنوان تاكيد داشت که به طور مثال مديران يا گروههاى دفترمراجعات بايد روزانه ، هفتگى، ماهانه و سالانه داراى برنامه و كارنامه باشند وگرنه چرا بايد ادامه خدمت بدهند.

********************************************************

110.مردمدارى و هدفدارى

آقای نماينده معتقد است كه تمام دوستان و مديران در تعرفه مديران بايد دو هدف را مدنظر داشته باشند: 1.هدفدارى يعنى براى عدالت و پيشرفت منطقه تلاش كردن / 2.تلاش براى كسب رضايت مردم

*********************************************************
109.چهار كاره

گفت بايد خداوند به آدمى از فضل خود بدهد كه آدم ضمن رانندگى، مصاحبه هم بنمايد و ياضمن گوش دادن، بنويسد و يا نوشتن وگفتن و شنيدن از يكى ديگرى را مخاطب سازد ...

براستی که نماینده لاهیجان و سیاهکل انسانی چهار کاره است

********************************************************

108.صداى بلند يا فرياد

تلاش آقاى نديمى براى به نتيجه رساندن قوانين مورد نظر مندرج در طرحها و لوايح همواره تحسين همكاران ايشان را به همراه دارد، چرا كه او نيز مى تواند، عادى بدون دعوت همكاران منتظر اعلان آراء باشد ولى ايشان به صورتهاى مختلف براى راى دادن يا مخالفت كردن تلاش مى كند و با روشهاى مختلفى مثل مسلمانان راى بدهيد و يا اهل كتاب مسلمانان راى بدهيد و مانند آن حواس نمايندگان را معطوف به راى میكند و بقول آقاى توكلى: صدا كه بلند است، فرياد هم مى كند ...

********************************************************

107.كميته ياور مديريت

پرسيده اند كه آيا آقاى نديمى با تشكيل اين كميته مى خواهد اختيارات خود را تفويض كند يا اينكه نوعى كميته تخصص در رابطه با ادارات جهت ورود تخصصى را سامان داده است تا به اين واسطه سه گانه مراجعات و پروژه ها و اتاق فكر راه افتاده و بخشى از رايزنى و ارتباطات و اخذ اطلاعات صورت پذيرد.

********************************************************

106.طرح شبنم

آقاى نديمى در بازديد از طرح شبنم كه وزارت اطلاعات برپا نموده بود، شركت نمود و با ابعاد اين طرح آشنا گرديد در اين طرح براى مبارزه اساسى با قاچاق برنامه ريزى گرديده كه نگرانى تمام اصحاب توليد است كه با اختصاص كد يكتا براى تك تك كالاهاى كشور اعم از وارداتى و صادراتى در توزيع و مصرف اطلاعات كل كف بازار شامل مشخصات كالا،خريد ،فروش و جابجايى كالا اعم ازجابجايى مالكيتى يا جابجايى فيزيكى و بدون انتقال مالكيت در سامانه مركزى قابل استعلام باشد.

********************************************************

105.كتاب نمايندگى

برادرى از آقاى نديمى پرسيد: آيا حتى يك نماينده در ايران هست كه هشت جلد كتاب از دو دوره نمايندگى اش را منتشر كرده باشد آن هم بدون سانسور حتى يك كلمه چرا كه غير معصوم هميشه حرفهايى براى نگفتن و پنهان كردن دارد اما شما اگر بخواهى تمام مستندات اعم از مكاتبات و مصاحبه ها را منتشر كنى شايد بايد پنجاه جلد ديگر را بايد چاپ كنى ...

********************************************************

104.ارزش معلمى

آقاى نديمى مكرر در هر جا با ياد كرد دانش آموزان يا هنرجويان و دانشجويان و يا بستگان آنان مورد نوازش قرار مى گيرد

مثلا معاون وزير ورزش و جوانان، استاندار فعلى اصفهان و همسر صفار هرندى و كثيرى از مسوولان ديگر كه خود آنان از ايام خوش تدريس پر ماجرا و اثر گذار ايشان كه با حرارت و سخت گيرى و پركارى بود، ياد مى كنند ...

********************************************************

103.سيمان ديلمان

با هدف راه اندازى يك صنعت اشتغالزا آقاى نماينده از فرصت مسووليت و ارتباطات در وزارت صنايع بهره گرفت و با اينكه از جهات مختلف براى اين پروژه چه توجيه و اقتصادى بودن يا محل اجراء و يا آماده نبودن زير ساخت ها بمانند راه، آب، گاز، برق و حتى مخابرات و ديگر امور و يا حتى مشكلات جوى و جذب نيروى كار متخصص نسبت به پروژه هاى ديگر كشور و يا استان از جمله طالش و مباحث ديگر مزيتى نداشت، اما آقاى نماينده آن را با هدف اشتغالزايى و آثار اقتصادى ديگر عملى ساخت كه امروز براى همه امور سياهكل و ديلمان و پيركوه اثر گذار شده كه در منطقه هر روز بيشتر از قبل خود را نشان خواهد داد ...

********************************************************

102.كنكور ،فرهنگيان
درجلسه ٢٣ به وزراى علوم واموزش وپرورشدرموردجلوگيرى ازحذف سهميه دبيرى متوسطه  ومراكز تربيت معلم ازكنكور سرايرى تذكر داده شد
اقاى نديمى درهمه ادوارمجلس به چند دليل  وروش نسبت به جامعه فرهنگيان توجه ويژه داشت
١ اولا ايشان خود ازمعلمان مدارس تهران درراهنمايي،دبيرستان، هنرستان، تربيت معلم ،دانشگاه  هاى دولتى وازادومراكز خدمت ٠٠٠  بودند
٢ ايشان ازبنيانگذاران فراكسيون فرهنگيان وهيات رييسه ان بودند
٣ ايشان درموقعيت كارشناسى وكارشناس مسوول ومشاورت وزير دراموزش وبرورش واداره كل وگزينش دانشجوومشاورت پارلمانى دروزارت علوم وعضويت درفراكسيون دانشگاهيان  سوابق داشت
٤ ايشان بامحموعه فرهنگيان دردوشهرستان روابط تعريف شده اى داشت
اين نوع پيگيريهاجزء وظايف دايمى نماينده بود كه دراينده ابعاد ديگرى از انراشاهد خواهيد بود


********************************************************

101.مقصر ،بي گناه
اگريك مقصرتبرىه شود بهترازاين است كه يك بي گناه محكوم شود
واقعا جراافرادى به خود حق مى دهند كه افراد خدمتگزاررابه دم توپ بى انصافى خود ببندندجراانهابه جاى تشكر ويا لااقل ايجاد انگيزيش براى افرادزحمتكش انهاوياافراد حامى انها جورى مىگويند ومىنويسند وانتشارمىدهندكه نامردانه تر ازان قابل تصورنيست
به اين حرف توجه فرماييد :
كاغذدرمانى
واقعا درايران حتى بك نفر حاضر است چنين صفتى رابه يك مجرى شناخته شده كشورى ويك نماينده تعريف شده ايران نسبت دهد
واقعا مگر ادم ازنظرظاهر وباطن كر وكور باشدكه ابن همه خدمات وكاركردهاى ادمى مثل افاى نديمى رانديده باشد
مثلا نماينده باشى حتى درگولك كارخانه سيمان رادرده مترى خانه پدرى( البته خانه شخصي ايشان دورتراست) نديده باشى( شايد ايشان اورده اند ) ( البته درخريد وفروش زمين ها حتما مداخله كارساز داشته اند)
وياكانديدا ونماينده باشي وگازديلمان راندانسته ودرك نكرده باشى
ويااين همه اثار بردروديواردوشهرواستان وكشورازثمرات نمايندگى ومسووليت هاى نمايندگى ( كه گفته ويا اورده خواهد شد ) راندانى ونشناسي ونخوانده ونشنيده باشى !؟!؟
واقعا ازنظرشماعجيب نيست ؟
********************************************************
100.اتوبان قروين
درجلسه ١٤  مجلس ششم اقاى نديمى  تذكرى درمورد راه قزوين  - رشت داد كه توجه به سه تذكر اول اقاىنديمى معلوم مىكند كه مسايل اصلى اقاى نديمى مباحث استان مثل راه اهن- سد- اتوبان مىباشد
البته اقاى نديمى براى هرمنظور خود راهى مى يافت مثلاايشان باانتخاب مجلس ششم به عنوان نماينده ناظر درشوراى پول واعتبار انتخاب شد ودران جاچند مطلب راپيگيرى كرد وبه نتيجه رسانيد كه ازجمله ان موارد موضوع ازاد راهرشت قزوين بود كه بارفاقت وجدال باوزراء ازجمله وزير بازرگانى وقت ( رييس مجامع بانكهاى تجارى كه به دليل عدم بازدهى پروزه ازاد راه مشاركتى بانك ملى  جون چندنفرديگر باسرمايه گذارى بانكها دراين پروزه  مخالف بودند) ونيز مذاكرات باهمكاران قبلى دروزارت كشاورزى كه دران زمان يكى رييس سازمان حمل ونقل ( خوانسارى) وديگرى مدير عامل بانك تجارت( ميلانى) بود انرا به نتيجه رسانيد ووظيفه خود درمورد دودرخواست مردم گيلان رابه انجام رسانيدواسناد ان درسامانه بايگانى موجوداست
خوب است اقايان مدعى حتى يك ادرس ازخدمات خود به مردم ايران گيلان ولاهيجان سياهكل راارايه كنند وابن قدرعليه فرزندان خلف مردم جوسازى وپرونده سازى نكنند


********************************************************

99.آفتاب- سايه
هميشه كسي كه در افتاب زحمت كشيده حق دارد ازسايه استفاده كند
اقاى نديمى دررموز موفقيت هاى خداداى خويش مىكويد كه ازسال ١٣٥٠ تاكنون خوانده وانديشيده وكاركرده واموخته ام وان همه تنوع شغلى وارتباط باهزاران دانشجوواستاد وكارمند ومدير ووزير ووكيل
مطالعه هزاران جلد كتاب  وفيش بردارى هزاران جلد كتاب توسط دانشجويان وارايه صدها سمينار
شركت درصدها همايش ودرك دروس دانشگاهى وحوزوى
بهره كيرى ازهزاران بازديد وحضوردروزارتخانه ها وادارات وشركتها وداشتن مسووليتهاى گوناگون
حضوردرچنددوره نمايندگى وچنددوره پارلمانى
حضورتعيين كننده درپيروزى انقلاب  وجنگ
حضوردرجمع سربازان گمنام
استفاده ازنظرمشورتى افراد بدون درنظر كرفتن موقعيت شغلى افراد
احساس مسووليت مثال زدنى وپركارى  وپيگيرى ويژه
ودههاوصدها ويژگى ديگر ازايشان نماينده اى ساخته كه دوست ودشمن برتوانمندى وارزشمندى حصوراو واثرگذاريش اعتراف دارند

********************************************************

 

98.ماهى ، قلاب
هميشه ماهى ها به سمت قلاب كسي مايند كه بيشترصبرمىكنند
صبربصير نام كتابى است كه درقبل ازانقلاب نوشته شد وهركسي  ازعقل وعلم وبرنامه ريزي استفاده كنند ،حتما ازپيرورى نصيب مى برند كه اين نتيجه داد وفرياد نكردن واستوارى انان دراهداف درست ورويكردهاى مثبت انان است
اقاى نديمى درتمام پيگيريهاى كارمردم ازچنين خصوصيتى بهره مىگيرند
اين مطلب پاسخ كسانى است كه مىكويند اقاى نديمى يك  موضوع رابه هزارصورت دنباله گيرى مىكند


********************************************************

97.پايين دستى
گفت خبرهاى درست راهميشه ازپايين دستى هابگيريد چراكه كفش ها زودترازادمها ازپاره بودن  جورابها باخبرمى  شوند
راى مردم (راى واقعى نه٠٠) حكايت ازكاركردهادارد
اقايان ان همه داستان سرايي كردند وان همه ادم سر صندوقهاچيدند
ان همه شبنامه منتشر كردند
ان همه امكانات محلى واستانى وكشورى رابه كارگرفتند
ان همه ازدولتى ها استفاده كردند
ان همه جو ساختند كه نديمى نمى ايد
گفتند نديمى رشت يا تهران كانديدا مىشود  واين فاميل وان يكى ديگر ازطرف ايشان كانديدا مىشود
گفتند نديمى درهيات اجرايي ردشده است
گفتند درروزهاى  اينده ردمى شود
كفتند درروز انتخابات ردمى شود
وديگرًحرفها( توبخوان دروغ ها)  كه راست نبود ولى گوينده بقول معروف توى چشم وچال ادم نگاه مىكرد ودروغ خودراراست مىپنداشت
امانمى دانستند كه: خدايى هست
نمىدانستند كه مردم عقل وهوش دارند ورفتارانان راتعقيب مىكنند
نمىدانستند كه اولاحداكثر انهاچندكتاب بيشترخوانده باشند( البته اين مطلب درست نيست چراكه حتما بسيارى ازمردم ازنظر علم ازاين گروه باسواد ترند)اياحتى اگربيشترخوانده باشند به اين معنا نيست كه ازانان باسوادتروعافل ترند
انتخابات نهم نشان داد كه مردم فرق زيادى بين انها باادمهاى صادق وخدمتگزارقايل هستند


********************************************************

96.خوب وبد
افرادى كه بانگرش منفى هستند عموماچند مشكل دارند
١ سعى دارند نفاط مثبت اغراد مطرح نشود مثلا افاى نديمى هزاركارمثبت انجام داده نبايد مردم بفهمند ويا نمىگويند تامردم متوجه شوند ولى
٢ اين دسته افراد اگرضعغى رادريكديكر نبينند براى اومىسازند
٣ اگرازنظرالهى ممنوع درشناخت وانتشارعيوب  هستنداين عمل رابكرات انجام داده واين گناه رارامشروع مىدانندوخودشان فتوامىدهند كه بايد ابروبردوبه مردم نسبت دروغ داد چراكه ازنظر ان حلال وحرام درنفع وضررانان شناسايي مىشود
٤ اين گروه ازاولين  دستورات اسلامى مثل دورى ازدروغ تاتهمت تاابروريزى   و٠٠٠ رابراى اهداف خود مباح وحلال ميدانند


********************************************************

95.سدسفيدرود
اقاى نديمى به جهت اينده مردم كشاورز درهمان تذكر اول مجلس ششم دولت ووزير نيرو رامتوجه بازسازى سد سفيدرود وسدهاى ديكر كرد تادرجلسه سيزدهم ان مجلس كه پس ازبحث هاى اعتبارنامه ها وتشكيل كميسيون ها برپاشد اهميت چنين رخدادى راازجهت  پيش بينى  وبرنامه ريزى هشداردهد


********************************************************

94.احداث راه اهن قزوين گيلان لاهيجان
درجلسه ١٣ مجلس ششم اقاى نديمى براين نكته كه گيلان راه اهن مىخواهد اصرارورزيد ،ه شايد ان موقع باتوجه به ميزان اعتبارات عمرانى  (ومصايب اعاز پروژه ها يك خيالبافى به شمارمى رفت  به نحوى كه سازمان برنامه ان زمان واقعا براى قبول بك پروژه خود سدسكندرى بود) اساسا شروع ان ازابتدامنتفى بود ، واى همين اقاى نديمى بااوردن رييس مجلس براى سخنرانى شهداى لاهيجان دربرگشت به تهران ازايشان خواست تابااقاى ستارى فررييس وقت سازمان گفتگو كند وهفته بعد درروزسه شنبه صبح اين اتفاق افتاد وهمان سال دربودجه كشور رديفى براى راه اهن قزوين - رشت اورده شد واين هديه تويط اقاى نديمى به مردم گيلان داده شد


********************************************************

93.يك دروغ
بااينكه درمورد انتخابات دوره هفتم لاهيجان وسياهكل باراى گيرى درونى شورا انتخابات تاييد شد ولى دايما اطلاع رساني توامان راجورى مطرح مىسازند توگويى اصلا دراين مورد صرفا حكم حكومتى عمل شده ،هرچندكه حتى برفرض صورت دوم كه نبايد حرفى باشد وكسانى كه انرامطرح مىسازند درحقيقت ظاهرااداره حكومت رابا تشخيص مصاحت فبول ندارند البته متاسفانه اينها ادعاى اصولگرايى هم دارند ،مگر مىشود كه   جمهور ى اسلامى راقبول داشته باشى  ونظام ولايت راقبول نداشته باشى وياقانون اساسى راباورداشته باشى ولى حكم حكومتى راقبول نداشته باشى
راستى اگرصدانقلاب بگويد كم من حكم حكومتى راقبول ندارم همين چند نفركانديدا وطرفدارانشان جند پرونده براى انها درست كرده وبه چند جا فاكس مىكنند
راستى دم خروس راباوركنيم  ياقيم حضرت عباس را
شما نظام ولايت فقيه راقبول نداريد اگر داشتبد انهمه دروغ پردازى نداشتيد ،راست نمى كوييد وفقط بدنبال قدرت هستيد
دروغ كه شاخ ودم ندارد
مطيع ولايت فقيه كه به حكم ولى فقيه ايرادنمى گيرد  ،اقادروغ مى گوييد  وبياييد به مردم اعلان كنيد همه حرفهاى شما دروغ است


********************************************************

92.يك واقعيت
بعضى ازافراد به گونه اى  ازخود وخط وخطوط صحبت مىفرمايند توگويي نعوذ بالله انان معيار حق هستندوبايد باانان افرادراشناسايي كرد درحاليكه اگرانانرا ازاول انقلاب تااكنون مورد ارزيابى قرار دهيم ،فطعا همه انان ازديد اسلام ،انقلاب ،امام ورهبرداراى مسايل ومشكلاتى هستند وبقول يكى ماكه مى گوييم چهارده معصوم ،معنايش ان است كه بقيه امكان داشتن گناه وخطا رادارند ونبايد خودرامعصوم دانست ويابقول كسى اگراجازه خلاف نداريم ولى امكان ان راكه داريم
افرادى درانتخابات وتبليغ ممكن است تحت تاثيرافكار واشخاصً قرارگرفته باشيم ويابخاطر تفس خود باانكه اصلح بوده مخافت كرده باشبم ويا


********************************************************

91.خستگى خسته شد
گفتند ابوذر خستگى را خسته مىكند  اووقتى شروع مى كند پايانى نمى شناسد گفتن ،نوشتن جلسه گذاشتن ،، پيگيرى وباز هم پيگيرى
بقول خودش بعدارتشخيص بايد تصميم گرفت وبعدازان بايد عمل كرد وبعد هم بايد فقط به فكر نتيجه بود
ازنظراومايوس شدن دليل نداردبايد جنگيد تا نتيجه گرفت ،درهمين قضاياى مهر ماندگار همين گند پروژه اول مثلاگفتند ديگر وقت تعيين پروژه نيست ،بعد گفتند بايد اين قدر پيشرفت داشته باشد ،بعدا گفتند كه كه بايد وزارتخانه معرفى كند ، بعدترگفتنداگربيمارستان لاهيجان وراه سياهكل - ديلمان معرفى شوند نرديك ( حداقل) بيش از صد ميلياردتومان خرج دارد وبااين وضعيت بولى دولت كارپيش نمى رود،ولى اوبالاخره توانست فاضلاب لاهيجان وبيمارستان پيروز لاهيجان، وراه سياهكل - ديلمان وبيمارستان سياهكل را درمهر ماندگار قرار دهدتابعد كه چه اتفاق جديدى راسبب شود


********************************************************

 

90.دوره پنجم


دوستي میگفت حق آقاى نديمى از اولين  دوره شركت بايد راى مى آورد تا لاهيجان وسياهكل ورودبنه وديلمان  امروز میتوانست الگويى براى كشورباشد
دردوره پنجم وقتى به مرحله دوم رسيد داستانهايى  بيش آمد كه خيلى ازمدعيان قادربه انجام آن نيستد وباگفتن آن درضمن مباحث گوناگون بعضى از زشتكاران كه درهمين دوره نهم آن كردارخيابانى، راطراحى كردند رسوامى شوند
همانها كه خود را اصولگرا میخوانند اما متاسفانه شباهتى به اصولگرايان واقعى نداشته ودرحقيقت كاسبكارانى هستند كه بنام اصولگرايى بدنبال قدرت هستند( اميد كه مردم گرفتار اين سوداگران نشوند)
آري دراين دوره كه رقابت فشرده اي وجودداشت رقيب ازموضوع مقابله با امام جمعه  وچند سخنرانى كه عليه. ايشان داشت حداكثر استفاده رابرد وابوذر كه میتوانست نفراول باشد درفرماندارى بود كه اواخرشب فرماندار وقت ( متكى ) به سراغ ايشان آمد كه سه صندوق توسط طرفداران شما مانع آوردن آن هستند ، آقاى نديمى گفتند شما كه قبل ازساعت چهار صندوقهاى روستاها راكه ما راى داشتيم وروستاييان كه در حال كشاورزى ( مرحله دوم انتخابات درارديبهشت ماه) بودند فرصت نيافتند تا ازمزرعه به سرصندوق  بيايند وشما چطور صندوقهاى شهر رابراى بعضى كارها هنوز نگهداشتيد
دوباديگر فرماندارناتوانى  خودرادركنترل اوضاع  اعلام كرد ولى آقاى نديمى عليرغم مخافت دوستان شفيق به چند دليل خودش ازمساجد پردسر وشعربافان بيرون آورده وداخل لندرور گذاشت اول آنكه رفقا شديدا ناراحت بودند  وابن خطراحساس میشدكه درگيرى بين آنان وپليس ايجاد شود كه خداى ناكرده خونى ريخته شودوبقيه ماجرا وثانيا ازنظرآقاى نديمى حق را از راه حق بايد گرفت و عليرغم تواصى بزرگان شهر ايشان راه قانون رابرگزيدو جالب آنكه درشبنامه اى كه درايام انتخابات دررودبنه توزيع شدتمام ماجراوارونه نشان داده شدودرپايان نتيجه كرفت كه به ايشان راى ندهيد كه طرفداران ايشان باكفش وارد مسجد شدند واقعا پررويى وبى حيايي شبنامه نويسانى كه الروى مسلمانان كه احترامش ازخانه كعبه گرانسنگ تراست وانها براحتى هرچه مى خواهند عليه افراد مىگويند ومى نويسند ولى به ادعاى اثبات نشده اى ( كه حتى اگر يك نفر چنين خطايي كرده باشد از سر بى احترامى به مسجد نبود بلكه براى مبارزه باافرادى بود كه تعرفه مشتى ، به صندوق مى ريختند) بجاى انكه پگويند ان كس كه به توظلم میشود داراى شرابطى دبگراست اين فليل رامكررمیكويندولى خداجاى حق نشسته

 

********************************************************


89.رويكرد جديد

 

آقاى نديمى درعيدامسال روىكردهاى جديدى راتدارك ديد كه يك نمونه آن دیدو بازديد ازكل صنوف ومغازه داران درلاهيجان وسياهكل بود وايشان درديدارگرم وصميمى بامردم ضمن تبريك ازنظرات اين عزيزان مطلع شد كه درسال اول انتخابات مردم بسيار جلوه نمود ومردم ازاينكه مسوولان رادربين خود مى بينند بسيار خوشحال بودند


********************************************************

88.پرونده


ازيك نفركانديداى دايمى پرسيدند حالا كه آقاى نديمى آمده شما ديگر زحمت  فعاليت انتخابات رابه خود ندهيد وايشان گفت ما به دنبال آن هستيم كه براى آقاى نديمى پرونده بسازبم
اين آقايان به جاي آنكه دل مردم را با خدمت به دست بياورند عموما ازاين راه كه افراد صاحب راى رابا تخريب  وپرونده سازي ازميدان به درمیكنند اين درحالى است كه آيا میتوان اين روش راانسانى واخلاقى دانست وآيا مردم نبايد اين افراد راشناسايي وآنان راازاين طريق مايوس وموجبات حذف آنان رافراهم ساخت

 

********************************************************

87.تقاضاى عجيب
اقاى نديمى دريك مورد ازمخالفان و  سنتي خويش تقاضاكرد كه ما به سكما كارى نداريم اما اگر وارد ميدان بشويد وعليه ما جوسازى كنيد حتما ما ازاين فرصت استفاده كرده وباتمام قدرت جلوى شما میايستیم واين جايى وآن جايى و آقازاده ومانند آن مانع اعلان نطر وبيان مشكلات شمانخواهد بودوعليرغم ميل مجبور مى شويم ازخود دفاع نموده و٠٠٠ ازاينرواگر بقول روستايها جانتان مى خارد اين گوى واين ميدان

********************************************************

86.لبخندواشك

 

ديدن لبخند آن هايى كه رنج مى کشند از ديدن اشكشان دردناك تر است
ارزش مسووليت در جمهورى اسلامى همين است كه ادم بتواند لبخند واقعى نه تصنعى را بر لب مرد وزن و پسر و دختر و كودك و نوجوان و جوان و پيرى بنشاند
وقتى جاده اى اسفالت مى شود ( همين تشكر مردم فشوپشته و٠٠) و يا محلى گاز دار مى شود( همين چوشل و٠٠٠ ) و يا آبى به محلى مي رسد ( همين محلات رودبنه و٠٠٠ )  و يا كارخانه اى راه اندازى و اشتغالى در آن (مثل همين سيمان) و ديگر امور خدمات نماينده كه موجبات شادى مردم مى گردد. شايد از زيباترين خاطرات يك نماينده اوقاتى است كه با كلامى و سلامى و پيامكى و زنگى از او كه باعث خيرى شده تشكر مى شود و بدترين لحظات وقتى است كه مثل موضوع چايكاران پيش آيد كه كشاورزان حقوق و حق خود را نگرفته باشند


********************************************************

 

85.سوال ازوزير كشور،،خشكسالي


مشكل خشكسالى موضوع يوال مشترك داوود حسن زادكان واقاى نديمى واخوان كه درمورخه ٧٩/١٠/٢١ درمورد خشكسالي لاهيجان،سياهكل،املش،رودسر،رامسر،،تنكابن  وفومنات
گلايه ازعدم همكازى  وتوجه به ابعاد اقتصادى ،سياسى ، امنيتى ،
توجه به ًابعاد تنكناهاى اقتصادى ،، مشكلات اجتماعى ،سياسى وامنيتى  درموضوع خسارات خشكسالى چايكاراان
ياداورى جلسات باكميسيون كشاورزى  وجلسه ديگر با بامعاونت عمرانى وزارت كشور درمورد جبران اين خسارات وتخصيص مبلغ چهل ميليارد ريال براى تسهيلات ابيارى باحضورنمايندگان  طراح سوال  وتخصيص مبلغ  پنج ميليارد ريال بلاعوض براى  چايكاران  ويكصدميلياردتومان براورد وسيصد ميليارد تومان تسهيلات
آقاى نديمى ادامه دادكه:
1- وزير بيشتر به مجلس بيايندتانمايدگان دسترسى بيشترى به ايشان داشته باشند
2- تعهد وزاء به قول وقرارهاي قبلى ازجمله مورد جاى
3- عمل درزمان وعدم تاخير ان ازجمله مو ضوع چاى كم مال سال قبل بود
4- استفاده ازمنابع ملى وعدم تحميل به استانها
5- انتقاد ازطرح غير كارشناسانه ازاد سازى چاىدرمجلس پنجم
6- نظر مخالف درمورد ازاد سازى چاى
7- انتقاد ازاجراى طرح پنج ساله درهمان سال اول ( پيش ازتشكيل مجلس ششم )
8- اجراى بافشار طرح مصوب مجلس پنجم بع صزب زور وچماق
9- عدم خريد به قيمت وعدم پرداخت وجه قيمت درزمان
10- عدم توجه به حفظ اشتغال موجوددرچايكارى
11- قراردادن نمايندگان چايكار درمقابل مردم  بخاطر ندانم كاري هاى مسوولان
12- كم توجهى به مطالبات مردم ان هم در زمان فرارسيدن فصل كاراينده
13- تمهيد رفتارى كه مردم را به حرام نزول دهى دچار مى سازد
14- كم توجهى به واردات وارزبرى وكمك به اقتصاد بيگانه
15- تهديد به شرايط خاص كشور براى نپرسيدن وعدم انجام وظايف نمايندگى ازترس سرايط كشور
16- توجه به وضعيت خاص جايكاران  وتلاش براى حفظ روابط انان با حاكميت
17- مشكلات اخذ وام توسط كشاورزان  ازجهات همكار بانكها ووثايق وضامن
18- وظيفه ملى درافزايش كيفيت ،جلو گيرى ازواردات،، دلگرم كردن كشاورز
19- ناچيز بودن كمك به كشاورزان
20- توجه به موضوع بيمه كشاورزان  جايكار
21- قانع نشدن نمايندگان ازپايخ وزير
ازبعضى بى انصافها مى شود پرسيدكه ؛
اولاآيااين مطالب راازطرق مختلف شنيده ياخوانده بوديد مثلادركتاب زبان گوياى گيلان جلد چهارم ( ص٥٤ به بعد) كه اين نوع پرسش ها درآن چاپ شده رايك بار مطالعه بفرماييد
ثانيامطلع شديد كه مشنلات چاى ازكى شروع شد جه كسانى آنرا درست كردند  ونظر اقاى نديمى درمورد اين طرح ويرانگرچه بود
ثالثا افرادى كه مثل ( آقاى محرر دران برنامه سيما ) ان سخنران نماز جمعه اى كه غافلانه جوري صحبت كرد توگويي آقاى نديمى اين طرح لعنتى راقانون كرده وياآن نماينده اى كه اصلا نه جيزى ازمسايل چاى مى دانست ( ونه مى داند) وهمه جا مثل فلاسفه و اقتصاددانان( نه اقتصادخوانان) صحبت میكرد وآن اتهامات را به ديگران وارد میكرد( كه به خود اوبيشتر میچسبد تا امثال  آقاى نديمى )  واصلا براى چاى هـيج كارى نكرد واصلا بلد نبود واگر هم كارى شد ثمره مصوبه سفر اول بود كه رييس جمهور درجواب آقاى نديمى درجلسه هيات دولت باتقاضاى تشكيل كار گروه ويژه چاى وبرنج وابريشم وگردشگرى موافقت كرد ودرزمانى كه خود اقاي نديمى درنهاد مشاوره ميداد. موضوعات چاى وسازمان انجام شد
رابعا آقاى نماينده يك نامه ،يايك تذكر ،ويايك سوال ، ويك استيضاح درمورد چاى آدرس بدهد البته ايشان يك بارنامه خود را جلوى وزيرفعلى جهاد  پاره كرد ولى براى چايكاران نبود درمورد يكى ازدوستانش بود كه قصد جابجايى اوراداشت  وو زير موافقت نمى كرد وان فضاحت به بارامد وقضاياى كه حتى به دولت رسيد وابروريزى براى مجلس ونمايندگان گيلانى
اصلا مدعيان ازنماينده وكانديدا وبقيه ادرس بدهند كه كدامشان چه كارى براى جاى كرده اند كه ديكران  ازجمله آقاى نديمى بهتر وبرتر ان راانجام نداده اند
آقاى نديمى تصميم كرفته تاتمام اطلاعات خودرا باهمين حرفهاى نامربوط كه زده مى شود دراختيا ر بگذارد تامردم قضاوت كنند كه چه كسانى موج سوارى كرده ويا مىكنند
آقاى نديمى گاهى بايد ازچند جهت تحت فشار قرارمىگرفت ازسوي چايكار كه با ان تصميم مجلس پنجم گرفتار شدند واصلا مردم ازآقاى نديمى  میخواستند كه ان طرح باطل شود( كه آقاى نديمى باكمك همكاران  انرا درمجلس هفتم باطل كرد وبااحياى خريد تضمينى  عملا موجبات  ابطال طرح ودرمجلس ششم باعدم تنفيذ ماده ٢٩ قانون مجلس پنجم)كه هرتصميمى نيزبايد بااين دوكاركرد تحليل شود يعنى كاراصلى را آفاى نديمى كرد شماكجابوديد كه ببنيد اوباچه جان كردنى اين دوكاربزرك يعنى دوباره تكرارنشدن دربرنامه چهارم واحياى مجددخريد تصمينى راانجام داد واگر به جاى اودرتمام صندل هاى مجلس مىجرخيديد وازهمه خواهش مىكرديد شايد حق داشتيد ولى وقتى هيچ كارى نكرديد لااقل ازاده باسيد وازايشان كه تاكنون سكوت كرده تاانجام وظيفه موجبات منت گذارى نشود ولى ان قدرنامردى شد ومى شودكه مجبوراست بگويد تاقضاوت مردم آسانتر شود وافرادى كه هـيج كاه براىمردم نجنگيده اند بدانند كه اين مرد شجاع مثل شما اهل ملاحظه نبود كه چون من رييس ستاد انتخابات بودم وياانكه چون نوكر دولت هستم ساكت باشد وپيگيرى نكندوفرياد نكند وهزارمصاحبه وتذكر وسوال رابراى فصاسازى وتغييرتصميم دولت انجام ندهد.

 

********************************************************


84.طرح سوالى براى بيمارستان سياهكل

 

آيا مدعيان مىدانندكه آقاى نديمى براى انكه حق مردم رابگيرد ازهزارراه  وارد مىشد مثلا براى همين كار بيمارستان سياهكل آقاى نديمى ان همه تذكر داد وان همه مكاتبه. وملاقات راانجام داد  حتى وزير وقت( پزشكيان ) رابه سياهكل اورد وحتى دراستيصاح اوسركت كرد وازاوسوال كرد وسرانجام خود آقاى نديمى انرا به وزارت بهداشت ازراه بودجه تحميل كرد
درمتن سوالى كه اقاى نديمى  ازآاقاى پزشكيان به بهانه مسايل بيمارستانى داشته ودركتاب  زبا ن گوياى گيلان ( ص ٧٣ جلد جهارم ) امده اين مباحث مطرح است؛ :
1- طرح سوال مربوط به  آذز ٨٠ درچهاربند
2- طرح خود گردانى  ونارضايتى از اجراى ان
3- تلاشهاى وزارتخانه براى رفع  مشكلات  حقوقى  وشغلى  كارمندان ، پرستاران ،بزشكان ، ،مجموعه درمانى وادارى
4- رفع كمبودهاى بيمارستانى  كشور
5- كنكور سرايرى  درتعامل دووزارتخانه علوم وبهداشت٥
6- انتقادازخصوصى سازى بيمارستانى  مشكلات  اجراى ان درزندگى مردم
7- ايرادبه روشهاى خصوصى سازى مانند طرح چاى
8- مشكلات بيمه روستاييان
9- عدم رضايت بيمار  ومدير وكارمند
10- درگيرى بيماران  بابيمارستان
11- كسري ميلياردى بيمارستانها ازجهات تامين غذايي، دارويي، دارويي،،تجهيزاتى ،وروحى
12-  قانون گريزى دررابطه بابيمه همگانى
13-  نقش كاهش هزينه هاى درمانى دركاهش درخواست افزايش حقوق ودستمزد
امرش دانشكاهى بدون توجه به بازاركار
14- رابطه توسعه ومنابع
15- مشكل واگذارى  بيمارستان هاى مناطق محروم
16- مشكل حاشيه نشين هاى شهرى ازجهت پرداخت هاى فرانشيز و٠
17- پزشك خانواده رادرسه استان اذر ،چهارمحال٫ وبوشهر درحال اجراء هستيم
18- درعصرشفافيت بايد اطلاعات رادراختيار مردم گذاشت
19- چراهمه ( مسوولين ، ومردم ) بايد يك طور حرف بزنند( ازنظر انشاء الله وماشاء الله) شما بايد تدبيركنيد
20- همه نفاد ومنتقد يعنى همه اپوزيسيون  كه مشكل راحل نمى كنند
21- تاكيد بركمبودهاى پزسكى اسنان گيلان مثل  سوانح وسوختگى وm r i
22- بيان موانع ومشكلات جهت حل امور ومصلحت سنج نبودن
توجه فرموديد كه آقاى نديمى دريك سوال اين همه مباحث را ازجهات مختلف مطرح كردند
خوب است آقايان در هركجا بودند اندازه جايى كه بودند اين جامعيت وجسارت واثرگذارى خودرامطرح فرمايند


********************************************************

 

83.تريبونى كه٠٠


يكى ازافرادمى گفت گاهى تريبون نمازجمعه وسخنرانى ازكنارمحراب  مداوما به طرف مردم كشيده مى شود، به ابن معنا كه جمعيت كمترشده اند وحكايتگر انكه بايد يك اتفاقى افتاده باشد
بايد مداوما مواظب بود كه چرا

 

********************************************************


82.ديداربايك كانديدا ى شورا

 

آقاى تدبمى دراين مذاكره گفت اگربه دروديوارشهر نگاه كنى ازان راى مىبارد مثلا مىپرسي كه چرا؟
نبايد ديوارهاى اين شهر مثل تهران نقاشى دبوارى داشته باشد
چرااين كارخوب كه امسال درمورد عدم نصب چادر درزير كوه انجام شد قبلا نشده بود
شهركردشگرى بايد به اندازه كافى درهرجاى سهر سرويس بهداشتى داشته باشد
بايد بين شهردارى ودانشگاه ها رابطه تعريف شده اى وجودداشته باشد تا دوباره كارى نشود
چرابابد نخاله و٠٠٠ درشهر ريخته شده باشد
آبا نمى شود درجلسات شورا به تناسل موضوع ازمشاوران استانى وكشورى وشهرستانى دعوت گرددتاتصميمات عاقلانه ترى گرفته شود
آيا برنامه تعريف شده اى  وجوددارد يا بارى  به هرجهت شهر اداره مىشود
آيا حقوق وباداش اعضاى شوراى شهرقابل انتشاراست. تامردم بفهمند انها بصورت قانونى چقدردريافتى ازمردم ودولت ذاشته اند
آياتعامل لازم راباديگران ازجمله نماينده شهر جهت استفاده حداكثرى ازقدرت نماينده وجودداشته يا اولاانتخاب مردم وقدرت قانونى نادبده گرفته شده وثانيابانماينده آشكار ونهان مخالفت شده ودرحقبقت فرصت سوزى شده
آيادرزمان شوراسوء استفاده فردى وخانوادگى نشده است
آيا بهترازانان وجوددارد
آياعاقل وعالم ترازانان وجودندارد
آيا فقط به محلتولد وزندگى خود بهاء داده اند
آيا بستگى به بك مركز ونهاد وافراد خاص موجب راى اوردن انها مىشود
آيا وامدارافرادخاصى هستند
آيامتناسب بادوره تحريم مىتوانندكارساز باشند ًياانكه درحد ابن دوره خاص نيستند
آياكرايش خاص به يك كانديداى خاص رياست جمهورى دارند
آيا دريك رشته از وظايف شورايى تبحر دارد ياازهـيج تخصص وتجربه مفيد براى شورا  برخوردارنيست
آياايشان ازشهروشهرسازى وشورا ووظايف ان باخبراست
آياكارنداردومىخواهددوران بيكارى ويابازنشستگى راهم فال وهم تماشاكند يعنى درامد و٠٠٠٠
آيادرمورد ورزش ازنظر اعتبارى ونوع رشته وورزش محلات ودرخشش استانى اين رشته ها وورزش اموزشى جه برنامه اى دارد
باتوجه به اينكه لااقل بايد سه سال ازعمر اين شورا بانماينده وتبم كارى اوسپرى شود جه برنامه وتعاملى باايشان. وهمكارانش دارد
آياباتيم دفتر وادارات نماينده  كه نزذيك  به هزارنفرنغر مىباشد درتعامل لازم وهمسويى مىباشد يااينكه مردم بايد شاهد ازبين رفتن فرصتها باشند
آيا مداخله كانديداهاى اينده راشاهد خواهيم بود كه به قول خودشان مردم راقربانى مثلا اينده خودسازند
آيا حسب تحريم انها قدرت توليد درامد راباتوجه به ركود احتمالى ساخت وساز دارند
آيااعتقاد به نسبت بندى  بودجه ازجهت انواع فعاليتها دارد مثلا عمرانى ،اموزشى ،ورزشى ،
آياتعهد خاصى نسبت به فردخاصى جهت شهردارى ( يا دهيارى ) دارد


********************************************************

 

81.مدير بومى


افرادى درحال ادادراوردن هستند كه مثلا ما طرفدار بومى هستيم ولى اقاى نديمى اين كار رادر جلسه ٢١٦ مجلس ششم ازوزير كشور يعنى موسوى لارى درمورد انتصاب اقاى سلطانى فر مطرح كردكه مرورى بر ان كه دركتاب چهارم زبان گوياى گيلان  ص(٨٨) موجوداست
1- زمان طرح شهريور ١٣٨٠
2- اصل سوال، علل جابجايي هاى سوال برانگيز  وبى توجهى  به مشكلات  ومسايل  وتوقعات  ودرخواست ها وصلاحيت علمى  وعملى  وتجربى منتخبين
3- مجلس ضربه گير دولت؟
4- وزارت كشور به عنوان جريان ادارى ،مديريتى ،سياسى
5- تعريف سيستم ارتقاء دروزارت كشور
6- انتظارشيخوخيت سياسى  و رانت سياسى
7- نياز به ارتباط وگفتار، گفتمان
8- اشنايي استانداران  باشرايط مهم منطقه ،فرهنگى ،سياسى ،اجتماعى ،اقليمى
9- عناصر تاثير گذلرمنطقه ، تصميم گيرى دررابطه باايمه جمعه ،احزاب ،تشكل ها
10- مقامات پروازى
11- استانداربومى نياز استانها
آقاى نديمى دراين بحث (كه بعدا هم درجلسه معارفه استانداروقت نيامدند ) تلاش كرد تادرمورد علت  نصب استاندارغير بومى مطالب مردم رامطرح سازد
ايشان درقضيه معرفى وزير ازگيلان بيشترين اثرراگذاشت وحتى دراين مورد با نايب ريس وقت مجلس ششم درجلسه جدال كرد كه شماها نمى گذاريد كه گيلان وزير داشته باشد وكارخويش راهم پيش برد
بنا براين ايشان مثل نماينده سابق عمل نكرد كه وقتى از ايشان پرسيدند كه چراسعادتى ،يك نفر گيلانى راببريد گفت همكارماست همين افراد بهترند
البته ايشان درمورد روش برخورد باسعادتى براى باج گيريهاى مرسوم هم موافق نبود كما اينكه باطرح هاشم نيا هم باخود اودرمورد حمايت ( قبل ازانتصاب) هماهنگ بود

 

********************************************************


80.سوال درمورد برنج

آقاى نديمى علاوه برهزاران جلسه وتذكر ومصاحبه درموردبرنج ازباب وظيفه ، پرسشى نبز درموردبرنج رامطرح كرد كه با توجه به ان مى توان  به این نكته توجه داشت كه ايشان ازباب اطلاع رسانى تمام مديران كشور وتمام نمايندگان ورسانه ازواقعيات توليد وتجارت و واردات باخبر شوند
1- طرح مسايل توليد،توزيع ،واردات برنج ،اچاق ،خريد داخل ، كيفيت محاسبه سرانه مصرف وهماهنگى با وزارتخانه ها ونهادها
2- آفات توليد درمورد برنج، چاى ،،ابريشم ،
3- آفات درونى توليد
4- مشكل تعيين سرانه مصرف
5- تفاوت معنى دارافزايش سرانه  باهدف توجيه ميزان واردات
6- علل عدم كاهش ميزان واردات  قاچاق  ازنياز داخل ( حهت كاهش واردات قانونى)
7- قرارگرفتن  تجارت درخدمت توليد
8- موصوع تجهيز ونوسازى درامر توليد
9- رانت قاچاق
10- ضايعات كارخانجات شاليكوبى
11- تعيين ميزان سرانه ازميزان توليد ،باضافه ميزان واردات ،منهاى صادرات ،تقسيم برتعداد جمعيت
12- نقش تعيين قيمت خريد داخل درحمايت ازتوليد
13- موضوع حمايت از مصرف كننده
14 ميزان واردات٧/٥ ميليون نفربراى هرنفرپنجاه كيلو
ازاين رو آقاى نديمى تلاش داشته تا باواكاوى اين موضوعات وظيفه خودراانجام دهد

********************************************************

79. جهنم، بهشت

فكرمیتواند جهنمى ازبهشت و يا بهشتى ازجهنم درست كند
اينكه آقاى نديمى ازهر پديده اى بانگاه درست میتواند موجبات ترقى وتكامل وپيشرفت مردم راپي ريزى كند ولى چندتن از رقباى ديروز وامروز ايشان درهرزمان درفكر تخريب و تباهى و نابودكردن وضايع ساختن هستند موجبات اين بحث رافراهم كرد كه چرابچه هاى لاهيجان وسياهكل درجايگاه كشورى موقعيت درحد تاريخ واستعداد خودرابدست نمى آورند بلكه ازاين جهت لااقل پس ازانقلاب باكمبودهاى قابل اعتنايى روبرو هستند
آيا مشكل تحصيلات دارند
آيا مشكل حامى دارند
آيابرونده سازى مانع رشد آنهاست
آيا رجال اين وضعيت راپديد آورده اند
آيا اگركسي ازآنها رشد كرد دست بقيه رانمیگيرد
باوجود بيش از ٦٥٠ شهيد لاهيجان وبيش ازدويست شهيد سياهكل جايگاه انها درحدآنها نيست
چرا آدمهاى معمولى ازآنان درانتخابات شورا ومجلس كانديدامیشوند
چراباوجود نقش محورى درمبارزات چايگاه ملى واستانى آنان درحد اين زحمات نيست
چرادربين قضات و ورزشكاران، هنرمندان ،رجال سياست  و٠٠٠٠درهرحال اين مطلب مهمى است كه بايد درمورد انديشه كرد كه چرا ما درتاريخ امروز ( طبيعتا فردا) نقش برجسته اى نداريم  ،وزير ،معاون وزير، مدير عامل ،مدير كل ، و٠٠٠ حتى درموقعيت استانى استاندار،معاون  استاندار،مديركل ، حتى درشهرستانهافرماندارو٠٠٠٠٠ نداريم
جه بلايى سر نيروها واستعدادها ى این دوشهرستان آمد( يا آوردند) كه شهرستانهاى دیگر درايران وگيلان ده تا ده تا ميووليت داشته ودارند ولى ٠٠٠٠٠٠
چرا روحانيت شهرستانهاى ديگر ويا استانهاى ديگر اين همه از نيروهاى خودحمايت میكنند اما٠٠٠
چراشهرستانهاى ديكر آدمهاى ضعيفشان حتى درحد وزير معرفى شدند اما٠٠٠٠
چرادررابطه باگزينش ها درشهرستانهاى ديگر ان همه با اغماض روبرو هستيم  اما٠٠٠٠
چرا ؟!؟

********************************************************

78. مسكن ، عبدالعلى زاده

 

درجلسه ١٤٣ مجلس ششم آقاى نديمى باطرح سوالى ازوزير مسكن وشهرسازى اين مباحث را در مورد فوق الذكر مطرح ساخت
1- مسكن درارتباط باتوليد واشتغال
2- منازل استيجارى
3- وزارت مسكن وساخت پروژه هاى دولتى
4- نفش سرمايه گذاران بخش خصوصى  درامر ساخت مسكن
5- نقش رونق سكه وارز  وموبايل و٠٠ درركود يا رونق مسكن
6- نقش انگيزشى درساخت مسكن شهرى وروستايي
7- اجاره به شرط تمليك
8- نقش زمين درمسكن
9- نقش شهرسازى وغفلت از آن دروظايف وزارتخانه درقياس بامسكن
10- الكوى ساخت مسكن دركشور
11- عدم نظارت برساخت ازجهات افقى ،عمودى ،برج و٠٠٠
12- نقش مسكن درصنايع گوناگون
13- تعداد ازدواج ساليانه وتقاضاى مسكن ساليانه
14- مساكن فرسوده
15- مستاجرين
16- تعديل قيمت اجاره
17- تكنولوي هاى نوين ساخت
18- زلزله وساخت
19- عوامل ركود اين صنعت
20- نقش سياستهاى اقتصادى وتوليد مسكن
21- آمارهاى  مركز امار وبانك مركزى دررابطه مسكن
22- پرونده هاى شهردارى ازجهت توليد مسكن
23- هماهنكى وزارت،بانك ،بنياد مسكن
24- صندوق هاى مسكن  جوانان،كارگران،فرهنگيان،سلحشوران،
25- نقش فروش زمين به قيمت روز دركاهش تقاضا
26- زمين براى ساخت مسكن محرومين
27- كيفيت ساخت
28- عوامل رشد نرخ مسكن
خوب است توجه بفرماييد،كه چگونه يك سوال ودامنه ان میتواند ازجهات مختلف كالبد شكافى گرددتا درفرصت يك سوال اثرگذارشود

********************************************************

77.بازديد ازدرمان بستر


به اتفاق آقايان زمانى ، حاجتى ،مهدوى و٠٠٠ بازديد صورت گرفت كه چند صدميليون  باقيمانده ازطريقى  تامين گردد
اين پروژه توسط آقاى  نديمى درسفراول دولت. درجلسه مسترك دولت ونمايندگان اخذ شد وآقاى نديمى كه قبلا مجوز پروژه بيمارستان سياهكل را اخذ و آن پروه شروع شده بود اين بار از آقاى باقري لنكرانى درخواست نماید كه درمان بسترى براى ديلمان مصوب نمايد ولى آقاى لنكرانى مخالفت مى كرد ( هنوز جلسه تشكيل نشده بود) ولى از آقاى لنكرانى انكار و از آقاى نديمى اصرار،كه آقاى نديمى با ياد كردن از اعتباراتى كه براى وزارتخاته اخذ كرده بود خطاب به آقاى باقرى، لنكرلنى گفت اگر شما مخالفت كنيد دیگر روى ما در مجلس حساب نكنيد
درزمان بحث بهداشت  آقاى رييس جمهور از آقاى نديمى پرسش نمود و آقاى نديمى پيشنهاد درمان بستر رامطرح نمود وآقاى لنكرانى نيز درموافقت صحبت كرد وپروژه مصوب شد

********************************************************


76.شوراودهيارى

 

آيا اعتبارات كافى است آيادرست توزيع مى گردد آياجهتجلوگيرى ازبي عدالتى نبايد كارى كرد
آيادهيارى هاتوانسته انداهداف رابرآورد نمايند
آيامیتوان باتغييراتى در قوانين امكان استفاده آنها را از تسهيلات فراهم كرد مثلا شيلات وبانكها مجبورگردند تا بواسطه الزاماتى در رابطه بادرآمدزا كردن  اين دهياريها فرصت خدمات رافراهم كنند وباهمين منابع موجود نيز تدبيرى كنند تادرمقابل پرداخت  آنها نيز آوردى داشته باشند
چه كاري نيازاست تا بواسطه آن قانون شوراها از جهت كارايى مودد بازنگرى اساسى قرار گيرد تاببينيم كه آيا توزيع  عادلانه  صورت میگيرد
آياهم اكنون جا دارد تابپرسيم كه اگردريك نقطه ازيك استان بهر دليل يك صنعتى راه افتاد مال آن نقطه است يامال همه مردم آن استان
چرانبايد درموردشهرهايي كه ازجهت درآمد شهرى ضعيف هستند ازحهت توزيع منابع فكرجامعى داشته باشيم

********************************************************

 

75.خرماوسنگ


گفت اگردرخت خرماهستى  بايدسنگ هابى راكه به طرف توانداخته میشود تحمل كنى
آدم اگر مطرح نباشد و يا كارنكرده باشد و يا محبوب نباشد و يا راى نداشته باشد طبعا هيچ كس با او كار يا دعوا ندارد
اما اگر زحمت كشيده باشى و پايگاه داشته باشى. باتومخالفت میكنند
ريشه شبنامه نويسى وپيامك هاى آن چنانى درمورد افراد ديگر چرا تكرار نمیشد ،چون آقايان زمان شمارى میكردند كه دوره تمام بشودتا رفيقشان وكيل شود ولى نديمىآ مد وبزمشان رابه هم ريخت الان هم به آن دليل وهم به این دليل كه آقاى نديمى آينده راهم از آنان خواهد گرفت  شروع كردند به سنگ اندازى

********************************************************

74.عيدانه ديلمان

 

باتفاق فرماندار ومديركل روستايي وعشايرى واكثرمديران سياهكل درروز هشتم فروردين در دو منطقه ديلمان و يرشلمان سه جلسه برقرارشد، يك ديداربامردم ودهياران  درمسجد ديلمان كه همه مديران وفرماندارومقام استانى صحبت كردند
آقاى نديمى طى صحبتهايى درمورد اين مسايل به تفصيل صحبت داشت كه :
1- تمام تلاش من اين است كه دراين زمان بتوانم كم كاري چهارساله راجبران كنم
2- همين اقدام اخير ودرج پروژه راه سياهكل- ديلمان يعنى سى تا هفتادميليارد تومان پروژه  كه به نرخ امروز يعنى هفت براپر بودجه شهرستان ( البته اگرصددرصد تخصيص يابد)
3- تمام تلاش مااين است كه  حسب دوانتخاب مجلس يعنى  شوراها( انتخاب سياسي كه تمام انتخابات شوراها رابه اتفاق دونماينده ديگر مديريت نمايم ) وحسب انتخاب ديگر مجلس يعنى پنجاه نفرى كه بايد بودجه سال ٩٢ كشوررابررسي كنند وانتخاب ويژه تلفيق به عنوان  هيات  رييسه اين كميسيون يعنى پنج نفرى كه ازطرف بقيه ، بتوانيم حقوق كشور ومردم راحفاظت كنيم  ودرسال حماسه سياسى ( انتخابات درعرصه شورا و٠٠) ودرحماسه اقتصادى( بودجه وتصميمات اقتصادى) نقش آفرينى كنم
4- كسانى كه كم كارى كردند از مردم عذرخواهى كنند ،بنده نيز ازتمام فرصت هامثل همين چندموردكه دوستان درمورد راهدارى درديلمان ،امدادهلال احمر براى چهارصد حادثه ديده وآبرسانى ،راهسازى وتامين دندانپزشك و٠٠٠ درهمين راستاست
5- مراتب گله مندى ازمسوولان ومديران بومى كه نتوانستد حتى يك ريال براى سدديلمان اعتبار بگيرند
6- اهميت پروژه هايى كه مثل سيمان ديلمان نزديك دويست ميلياردتومان سالهاى پيش درآن هزينه شده كه به اندازه يك شهرك صنعتى اشتغال ایجاد میكند
7- مردم به دليل مسووليت شناسى و وظيفه شناسي آقاى نديمى به او محبت دارند
- ايشان درجلسه طرح هجرت بادانشجویان ومردم يرشلمان شركت كرد
1- درباره بسيج سازندگى ودفاع از آن درصحن علنى  به خواست ازدست ،يزدى ،خراسانى و٠٠ وآنان درسازندگى صحبت كرد
2- درمورد حل مشكلات آن توسط مقامات شهرستانى رهنمود دادند
3- درمورد حل مشكل اجتماعى جاده يرشلمان وآب توضيح داد
4- درمورد حل مشكل آب يسن ومسايل ديگر وتشكيل دهيارى توضيح داد

********************************************************

 

73.اولين مخالفت


آقاى نديمى براى انكه بين لاهيجان،سياهكل ونيز بين رودبنه ،وديلمان فرق قايل نشود همواره درعموم مكاتبات ازجمله ازابن امور را بایكديگر پيگيرى مى كرد مثلادرنامه٧٩/١٠/١٩باشماره گ/١١٠٧ شركت ملى گاز با امضاء حمداله محمدنژاد معاون وزير نفت درامور گازخطاب به آقاى آستانه معاون امورحقوقى ومجلس وزارت نفت درمورد درخواستهاى آقاى نديمى اين پاسخ داده شدكه:
نه روستاى كوه بيجار ، كوه بنه ،  آهندان ، ليالمان ، سوستان بالا و پايين ، يوسف آباد ، حاج سلبم محله وسياهكل محله و روستاهاى بازكياگوراب ، بالامحله و ميان و پايين محله بيجاربنه ، سپه پشت ، ليالستان ، گازرسانى رودبنه، گازرسانى نوبيجار،كوشال،نخجيركلايه،شيخان بر مجموعا بادرصدهاى ده تاپنجاه درصد مورد موافقت شركت گاز قرارگرفته است( البته بعدا آقاى نديمى در پيشنهادات بودجه اى درچندمرحله اين درصدهاراتقليل ياحذف كرده است)
ولى درمورد ديلمان نوشت براساس مطالعات اوليه گازرسانى به ديلمان وپيركوه فاقد توجيه فنى واقتصادى است
آقاى نديمى آن قدر وزارت نفت راتحت فشارقرار دادكه بالاخره آنرادربيع متقابل قرارداد

********************************************************
72.درخواست ازاحمدي نژاد
آقاى نديمى در  نامه شماره٣٧٠٦ مورخ ٨٥/٣/٥ درهشت عنوان كارى تحت عنوان  تقسيمات كشورى ،رسانه ها،ورزش،،گردشگرى،گازرسانى ،راه وترابرى،تجارى ،صنعت درخواستهايى رامطرح كرد كه درسفراستانى ايشان مورد توجه قرارگرفته ومصوب شدوالبته بعدامورد مصادره كسانى قرارگرفت كه اصلا قرارنبودبيايد واى امد ام که آمدنى وچه ادعاهايى !؟

********************************************************

71.خوشبختى،بدبختى


گفت آن قدردرگوش ماگفتندخوشبخت هستيد كه دلمان براى بدبختى تنگ شده است
بعضى ازمسوولين ووكلا واهالى  شورا ازخوسبختى كه خود را درافرينش آن ( به زعم ياگفتارخودشان) ذيسهم میدانند باتكرار و روشهاى متفاوت از آن سخن میگويند كه مافكركنبم خوشبخت هستيم
برادرعزيز خوشبختى راباچه اندازه گرفتى ؟!
آياازشما قويتر پيدا نمیشدكه بتوانند ماراخوشبخت ترنمايد
آياشمادرقياس باهمتايان ( خوددررمان واحد اگرمقايسه شود ) قويتروموثرتربوده ايد
آياشماازقبلى هاى خود موفقتر بوده ايد
اگرشماازقبلى ها وفعلى ها ضعيف ترهستيد  ماچرابايدخوشحال باشيم
اگرشما بابودجه وامكانات بسبارزياد كاركم كرده ايد( اصلا خيلى ازكارهاراهم كه به نام خودميزنيد ربطى به شمانداشته وياندارديعنى حتى اگرشما نبوديد انجام میشد)! پي ماچرابايدخوسحال باشيم ،شماثابت فرما كه كدام كارراشماشروع كرديد واگرشمانبوديددولت ان كار را انجام نمى داد وشماباعلم وعقل وسماجت ان را مطرح وبه نتيجه رسانديد وباثابت كن اين پروژه هاى نماينده قبلى نبود وشما از بدو تاختم آنرا يعنى آغاز وانجام  آنرابعهده داشتد وگرنه اگر آقاى نديمى آنراشروع كردوبدون شما نيز به انجام مى رسيد كه لازم به تبليغ شمانیست واگرشمانبوديد دولت آنرا انجام میداد كه فخرفروشى ندارد
خوب آيت صادقانه بگوييد مال ديگران بود ياهست ماقصد مصادره آنراداشتيم كه صاحبش آمد اما ما خجالت نكشبدبم

********************************************************

70.داورى مردم

 

گفتند داورى مردم ، راست میگويند مانياز به داورى مردم داريم ،البته به سرطى كه بپذيربم ودراين گفته صادق باشيم ،وازهمه مهم تر دراين داورى مداخله معنادارنكنيم
وقتى پرونده سازي مى شود ، وقتى اطلاعات دروغ به مردم میدهيم وسعى میشود كه باجوسازى افكارمردم رابه نفع مردم تغيير داده مى شودو آنهاراتحت تاثير مسايلى مثل احزابى كه شناخته شده نيستند وانان راباشعارهاى خوب ولى بدون تضمين  قرار میدهيم وادعاهيى كه اگر انجام ندهيم هـيچ كس حق نداشته باشد ازما پرسش كند وياطرفداران ما( البته ذينفعان) فصايي ايجاد مىكنند كه نگو ونپرس ، آيامیشود گفت كه افكار سازان ونظريه پردازان بلكه نظريه سازان كه مشخصاتى ندارند و آدرس وجايگاهى تعريف شده براى پاسخگويى آنها تعريف نشده چگونه پاسخگوى كدارشماخواهند بود
راستى ادعا ادله لازم داردشما براى اين كارها چند بار در مناطره ها  درطول تاريخ زندگى خود شركت نموده ويا به ابن درخواست پاسخ مثبت داده ايد
چه كسى توانست دردوران كانديداتورى شما وياوكالت شما وياعضويت امثال شما جرات كند ازشما سوال كند
آقاى نديمى درهزاران مناطره شركت كرده والان هم هرجامى رود اول مى پرسد اقايان جه سوالى داريد وبا آرامش به حرفها وانتقادات آنان گوش داده وباحوصله مثال زدنى به ابعاد مختلف پرسش آنان مى پردازد تا آن حدكه مى گويند ماقبول كرديم لطفا شما هم بپذيربد
يكى ازهمين مدعيان ادعاى مناطره كرد ولى  هرجه پيغام فرستاده شد نيامد كه نيامد وديگرى درايام انتخابات دعوت شد نپذيرفتند اصلا شماراخسته نكنيم بهتراست درحدبلوف ادعاكنيد كه خسارت مناظره شمارا بيچاره  میكند،علاوه آقاى محترمى كه غايبانه برايت مینويسند و از روى متن نمیتوانستى بخوانى وادعاى فوق ليسانس داشتى يادت هست كه وقتى براى جلوگيرى ازورود ديگران  به مجلس قانون تصويب كرده بوديد كه شرط ورود به مجلس ارشدداشتن است بعدچند نفرازشما گيلانيها جزء همان پنجاه نفرى بوديد كه به دست وپاى دیگرنمايندگان افتاديد كه مشكل نداشتن دوره اى ازنمايندگى رابراى شما حل كنند وادعاى فقه وحقوق لاهيجان يكباره به تدريس درامام حسين (ع)  رسيدالان همان آقايى  كه آن گاف هاى دردناك رادرصحبت هاى ازپيش تعيين شده شبكه باران داشت بلبل شد
واقعا شما اندازه نگه داركه به سرنوشت دیگرانى دچارنشوى كه

********************************************************

69.تكليف يااغراض شخصى ياسياسى
يك موضوع مهم جهت ارزيابى عملكرد مسوولان اين است كه ايا درچهارسال دوره خدمت خويش دربرخورد بامردم ومديران دنبال تصفيه حساب بوده يا
مثلا آقاى نماينده اى كه بقول خودش هفتاد كار نكرده تنها وقت خودرامصروف بركناراين وان كرده انتظارداشت مردم او را براى هميشه كنارنزنند
آياانتظارداشت كه مردم به اومدال بدهند كه چهارسال  درشورايا مجلس بجاى آنكه فكر كند ،برنامه ريزى كند  وگره اى از مشكلات مردم را حل كند خودش يا بزرگترهايش براى اوتصميم گرفتند كه اين رابردار وان رابگذار بدون كه براى برداشتن ان وگذاشتن ان ازجهات مختلف توجيه لازم راداشته باشد
مثلا برداشتن مديران دراندازه ملى وسناخته شده وگذاشتن افرادبسيا ر معمولى
اين آقايان فكرمیكردند كه مدير میتواند راى سازى كند درحاليكه خدمت میماند ومديرى دیگر بتواند خدمت كند ماندگاراست

********************************************************

 

68.شوراى اينده
افرادى براى شوراى  آينده دندان تیز كرده اند مامیتوانيم ازآنان بپرسيم كه :
1- چه برنامه ( غيرشعارى) دارندومتن برنامه انان آياخواندنیاست ،يااينكه علاوه برخواندن امكان عملى هم دارد
2- آياشناخت دقيقى ازقانون واختيارات شورادارندومیدانندكه حد اختيار شوراچيست ،ياانكه بصورت رسانه اى ازاين سايت وآن نشريه جمع كرده ومیخواهندحرفهاى غيرعملى وخيالى بزنند
3- ازوظايف ديگر مسوولان چون نماينده مجلس ،فرماندار،وروساي ادارات جه اطلاعى دارند
4- آيا ازسرنوشت خطاكاران ومجرمين ازشوراكه گرفتارقانون شده اند باخبرهستند
5- منابع پولى ومالى آنان چفدراست وازكجاتامين میشود
6- حدمورد نياز راى انان چقدراست وازنظركف وسقف میتواند ازنظررقابت روى خود حساب كند
7- آيا درخدمت مردم كوچه وبازاراست يا اينكه پيش فروش شده وازالان وامدارديگران است
8- آياشرايط   ويژه درامد ،هزينه شهردارى ها ودهياري ها رامى داند
9- اگردر چند دوره اخيردرشوراى روستا باشهر عضو بوده  تاثیرى براى مردم داشته است
10- آيااين برادران وخواهران كانديداازنظرتخصص هاى موردنيازوتجارب درحدمحدوده مورد نظرجهت شركت   سنخيت لازم رادارند
11- آيافردى شركت مى كنند ياجمعى ( چراكه شورامثل رياست جمهورى،يا انتخابات مجلس نيست بلكه جند نفرمورد نياز بايد بایكديگر هماهنك باشند )
12- براى درامد دهيارى ياشهردارى ( مازاد بردرآمدهاى تعريف شده قانونى برنامه اي دارند)
13- آيا پيشنهادى جهت بازتعريف  قانون شوراهادارند كه به نمايندگان بيشنهاد نمايند
14- آيا براى اشتغال وسازندگى درمحدوده فعاليت شوراى خودبرنامه قابل ارايه واجراء دارند
15-  آيا به شوراى فعلى ( شهرياروستا) انتقادى دارند كه قابل ارايه به مردم باشد
16- روش تبليغى مورد نظر انان چه گروهى ازمردم راتحت پوشش قرار مِدهد
17- ازتاييد صلاحيت خود اطمينان دارند
18- بانماينده(  ياكانديداهاى قبلى يا فعلى ) رابطه تعريف شده اى دارند
19- آياشورابراى ايشان پله شركت درانتخابات بعدى است
20- اولويتهاى دهگانه انتخابات شورايى ايشان كه قابل ارايه باشد

********************************************************

67.هرمحل ويادگارى
آقاى نديمى بسختى اعتقاددارندكه براي هرصنف وهرمحلى بايد تدبيرى كردوباشناخت مسايل ومشكلات آنان يك ياچند ياهمه مشكلات آنان راحل كرد ونبايد نسبت به مباحث قانونى واجرايى  ونظارتى آنان بى تفاوت بود
شايد رمز اينكه دردفتر و كميته ها اعلان كرد كه بايد ازجهات تركيب دفتر از هرمحل وهرتشكلى فرد ويا افرادى انتخاب شوند ازهمين جنس است
ايشان میگويند كه نماينده براى همه گروهها واصناف فكرى( قانونى)  واجتماعى وسياسى واقتصادى و٠٠٠ بوده ونبايدبين مردم فرق بگذارديعنى ريز ودرشت نكند وهمه رادرمقابل قانون يكسان ببيند وباجوسازى وشانتاژهيچ كس نبايد ازحقوق خودمحروم شود
آياافرادى كه براى كسب ويا حفظ راى بين مردم اختلاف ايجاد میكنند وگروهى رابرديگرى بدون شايستگى ترجيح داده وبه اين ترتيب خواسته ياناخواسته بين مردم اختلاف وتفاوت ياتبعيض ايجادمیكنند ايا نمیدانندكه ابن كارشرعا ،اخلاقا وقانوناجايز است

********************************************************
66.دانايى ورنج
آورده اندهرچه بيشتردانا  باشى رنج بيشتر ى خواهى برد
آقاى نديمى گفت : الان فلانى ممكن است چون حضورنداردمانبايد وقت خودرا بااومصرف كرده وخودرامشغول كنيم ولى چون آمار وارقام ديده میشودبيشتردلمان میسوزد كه چرابايد ان چهارسالى  میشد اين مشكلات راحل كنيم وازان همه اعتبارات وامكانات استفاده كنيم ان چندنفررقيب دست به يكى كنندمارااز فرصت خدمت محروم كنند بنحوى كه دراين  چهارسال
آن همه شهرهاى ديگر بهره بردند واينجا محروم ماند

********************************************************

65.اخرين جلسه
درپايان سال ٩١ درمحل وزارت جهاد كشاورزى جلسه اى باحضوراقايان ممبينى ،ملكوتى خواه، ( مديريت ) خليليان(، وزير) ماهيكار ،شاهوردى( بانك ) مخررو٠ (چاى ) صادقى (نهاد) و٠٠٠ ونيز نمايندگان  ( نديمى ، رهبرى ، لاهوتى ، قربانى ) و٠٠دروزارت جهاد كشاورزى تشكيل شد
دراين جلسه بااصراراقاى نديمى اين موارد مورد تاييدقرارگرفت
1- برداخت تمام مطالبات چايكاران ازمحل طلب دولت ،كارخانجات، وخريد سال بعد
2- افزايش قيمت خريدتضمينى ( سال بعد)
3- بازنگرى درمورد بخش خصوصى
4- مديريت مطلوب  حواله هاى چاى
5- توجه به تبانى بازرگانان درموضوع حواله جات
6.انتظار وحسرت
گفته اند زندگى آدمها مانند فيلم دوسانس دارددرسانس اولدرانتظارسانس دوم ودرسانس دوم درحسرت سانس اول
ازاينرو براى انكه دچار ان انتظار واين حسرت نشويم بايد برنامه داشت وهرچه پيش امد غصه ديروز را نداشته باشيم

********************************************************

64.توسعه بندرانزلى وچمخاله
آقاى نديمى درمكاتبه با آقاى احمدى نژاد درتاريخ ٨٤/٧/١٢به شماره ٣٠٣١٩ دودرخواست رامطرح كرد،امكانت گردشگرى درمناطق جنگلى وطرحهاى توسعه دردرشهرستان انزلى وچمخاله چراكه آقاى نديمى معتقداست كه گيلان درحديك كلانشهراست واتفاقات مثبت درهرنقطه به تحولات ديگر مناطق كمك میكند
مهاون اجرايى رباست جمهورى اين درخواست رادر٨٤/٨/٢١.  به وزراى ذيربط چون وزير زابل شماره  ٤٩٥٤٠ ارجاع داد وطى شماره ٤٩٥٣٨ درهمان تاريخ به وزير جهادكشاورزى درخواست بخش جنگل  ومشكلات صيادان دام گستر راارجاع داد

********************************************************

63. چيستى، چرايى، چگونگى
اين سخن ماندگارى است كه درهركار پرسيده شود كه چيست ،چرا٫ چگونه
اگرمردم ومديران مثلا بپرسند كه حماسه سياسى واقتصاد ى چه معنايى دارند وعلت آن وكيفيت تحقق آن چه مى باشدحتما موفق تراز از بقيه خواهند بود
اگر پرسيده شود كه تحريم چيست وچه آثارى براقتصاد ايران گذاشته وجه بايد كرد وطيفه ماچيست
نماينده  ومدير موفق درهمين رابطه چگونه شناخته میشود وانتخاب میگردد و به كارگرفته میشوند حتما آثار مثبت ترى رابه همراه خواهد داشت
اگر بدانيم خدمت ماندگار چيست وچرايى و چگونگى آن رابشناسيم حتما موفقيت بيشرى خواهيم داشت
وكيلى كه ازجمله موفقيت هاى خود را عوض كردن هفتاد مدير بداند حتما ازجهات مختلف شكست را درهمين گفتار اعتراف كرده چراكه مدير تنها يك شاخص درموفقيت است نه همه آن و

********************************************************

62. آبفار سياهكل
در جلسه اداره آبفار سياهكل ، آقاى نديمى گفت :
حماسه يعنى اوج مبارزه و امسال بايد در اوج با دشمن بجنگيم و اقتصاد تحريم زده را از دست دشمن جهانى نجات ببخشيم ...
ميزان بودجه عمرانى و مشكلات ثبات شغلى و مطالبات مردم  و بازسازى لوله هاى سى و چهارساله و سي درصد برداشت آب از آب شرق و كم توجهى گذشتگان به محور سياهكل ديلمان و كمربندى دور شهر و همه نيازهاى شهرستان مى تواند دليل ناكارآمدى و ضايع ساختن فرصت ها باشد ...

********************************************************

61. اشد حب
در دیدار با خانواده شهدا به مناسبت عید نوروز، در منزل شهید اخوان، آقاى نديمى گفت :
انسان بايد از نظر باور ربوبيت تسلیم خدا باشد و گله اى نداشته و هرچه آن محبوب خواست را رضايت دهد و هيچ كس و چيز را بيشتر از خداوند دوست نداشته باشد و صبر كه رأس ايمان است را پيشه سازد و در راه خداوند، قبول كند كه امانت را به صاحبى برگردانده كه عالم و توانا و رحمان و رحيم و از همه دلسوزتر است و هيچ كس نمى تواند از او مهربان تر باشد ...

********************************************************

60. عسل

در دیدار با خانواده شهدا به مناسبت عید نوروز، در منزل شهید احدی، آقاى نديمى گفت :
انسان عصاره خلقت و علت فتبارك الله و احسن تقويم و شهيد نيز گل انسانها و گل گلهايى در باغ هستى
همچنان كه بشر در خوردن عسل نمى داند كه اين عصاره چند گل خوب است و آدم ها هميشه مديون آنان و شلمچه گل عمليات جنگ ...
خاك ارزشمندترينى كه ما آدم ها چون آب شورى كه خداوند آن را با باران شيرين مى سازد و در اختيار ما قرار داد ولى به علت بى درايتى، خاك و آب شيرين  را راهى آب شور مى سازيم
پيشروى آب دريا نيز ثمره بي تدبيرى ماست كه آنقدر آب شيرين باران را وارد درياى بسته مى سازيم كه گنجايش آنرا ندارد و تبديل به پيشروى مى شود كه آن سرپرست فرماندارى مى گويد ما نمى توانيم پول بيت المال را به دريا بريزبم در حالى كه خاك گران قيمت را مى ريزد و آن استاندار مى گويد كه شما بيايید مسكن مهر و ما شهيدان شما را هم مى آوريم آنجا !!!؟

********************************************************

59. شش درخواست
نامه ٨٤/٧/١٢ آقاى نيمى به رييس جمهور وقت، شش درخواست را ارائه شد :
١ شروع راه آهن گيلان
٢ اتمام آزادراه گيلان
٣ تعريض راه زيبا كنار چمخاله
٤ مشكلات محيط زيست براى صنعت
٥ پرداخت خسارات برف
٦ موضوع پيشروى آب خزر
كه باشماره ٤١٢٢٧ در تاريخ ٨٤/٧/١٨ در دبيرخانه رياست جمهورى ثبت شد
سه پروژه اول با ابتكار و پيگيرى خود آقاى نديمى كد دار و رديف دار شده بود و سه موضوع آخر مشكلات و حوادثى بود كه بايد مديريت مى شد ...

********************************************************

58. حرف
در مقام حرف، بر لب مهر خاموشى زدن - تيغ را زير سر در جنگ پنهان كردن است
مى گويند بنده خدايي گفت من چون طرفدار دولت هستم هر چه دولت بياورد امضاء مى كنم و همين آقا از طرح سوال و استيضاح و ... چشم پوشيد
واقعاً ايشان رفته بود كه در مجلس چه كند؟
اگر نماينده به وقت فرياد نكند، به چه درد مى خورد ؟
57. حسن رود - زيبا كنار - كياشهر - چمخاله - رودسر
مطالعه نامه ٨٢/٦/١٥ به شماره ٤١/٩٨٧٤ وزارت راه به امضاى امين بيانك كه نظر به پيگيرى آقاى نديمى پاسخ داده بود كه : موضوع درجلسه شصت و سوم كميته برنامه ريزى راه ها با توجه به مطالعه محور در حد راه اصلى ، با بهسازى  و تبديل محور از فرعى به اصلى موافقت شده است، اين مطالب را به همراه دارد :
١ آقاى نديمى براى چهار محل كنار درياى لاهيجان براى چهار شهرستان تعريف خدمت كى كند كه در جاى خود محل تأمل است و همين كار را در مورد آب انجام داد كه با تلاش خود براى آب شهرى باعث شد تا لاهيجان ، سياهكل  آستانه و لنگرود با هم از آب برخودار شود و يا در مورد مخزن كيسم با پيگيرى خود باعث شد تا لاهيجان، آستانه و لنگرود از آب روستايي برخودار شوند و يا در مورد فاضلاب با اصرار در مورد سياهكل باعث شد تا فومن و لنگرود كه مطالعه نشده بودند با سياهكل مطرح شوند و ...
٢ سوال اين است كه در نبود نديمى ديگران پل چمخاله را از همين اعتبار ساختند پس چرا نماينده وقت لاهيجان و سياهكل تكان نخورد تا محلات كنار دريا هم بهره اى ببرند ؟!؟!

********************************************************

56. انحلال سازمان چاى
- على ابر مهرفرد معاون توسعه منابع انسانى  وامورمجلس وزارت جهادكشاورزى درتاريخ ٨٢/١٠/٣ درپاسخ به نامه شماره ١٢/٧١١٢٥ هيات رييسه مجلس درخصوص تدكراقاى نديمى( مبنى بربررسي علل بدهي چند صدميليارد تومانى سازمان چاى  ازجهات مديريتى ،وادارى ،پخش شايعات بى اساس انحلال سازمان  ونگران نمودن قاطبه كاركنان شريف سازمان چاى )
پاسخ رادكه علت بدهى ،سياستهاى بانك مركزى دراعمال محدوديت هاى ارزى  وعدم خريد چاى خارجى  وتوقف عرضه چاى مخلوط وانباشت جاى داخلى درانبارها ووجودچاى قاچاق مىباشد وانحلال سازمان چاى راهم ساخته وپرداخته رسانه ها دانست
- ازاين دست مدارك مستند دراينده نيز صرفا جهت روشن ساختن اين حقيقت كه:!
1- آقاى نديمى هيچ گاه طرفدارانحلال سازمان نبوده واين حرف دروغ راعده اى كاسبكار سياسى. بااهداف انتخاباتى آن قدرگفته اند كه شايد از كثرت تكرارخودشان باور كنند
2- اقايان نه تنها درسى براى دروغ خودندارند بلكه استدلال خود را اين طور بيان مى كنند كه درزمان شماسازمان منحل شد ،واقعا خنده آورنيست
- يعنى چه ؟ درزمان شما چه جوراستدلالى است
- درهردوره اى ممكن است اتفاقاتى بيافتد چه ربطى به ادمهاى ان دوره !؟
درست مثل اين است كه بكوييم دراين دوره دزدى اتفاق افتاد پس ٠٠٠؟! خدا به مردم رحم كند با ابن نوع دروغگويان ودروغ ها

********************************************************

55. داشت هاى ملى
- چرابعضى تلاش دارندتاداستان هاى ملى رابدجلوه بدهند بالاخره افرادى كه سى وچندسال در این مملكت آن هم درسطوح بالا خدمت كرده وسه دوره هم نماينده اين دوشهرستان بوده باصلاح مفت و رايگان بدست نيامده اند كه بارفتارهاى غيرقابل دفاع آنها را از مردم و مخصوصا نسل جوان بگيريم
- نمیتوان تاريخ را از زندگى مردم حذف كرد وپارلمان وانتخابات و ريشه هاى تحولات اساسى عمرانى واجرايى واقتصادى. آن هم درحدكارهايى كه آقاى نديمى انجام داده چيزى نيست كه دررديف مشاهير ورجال اين دوشهرستان بلكه استان بتوانيم به خاطراهداف سياسى آنرا ناديده بگيريم

********************************************************

54. آنچه داريم

- از شوپن هاور نقل شده كه مابندرت درباره آنچه داريم فكرمیكنيم ،اما هميشه به آنچه نداريم میانديشيم
- شايد اين حرف رابهانه سازيم كه چرادردوران معاصر لاهيجان وسياهكل دراستان وكشوررجال زيادى ازجمله استاندار و وزير ومعاون وزير و٠٠٠ نداريم تا ازطريق آنان خدمات فردى وجمعى بيشترى نصيب مردمان اين ديار گردد
حتمادرست نيست كه بگوييم جوانان اين دوشهرستان ازنظرعلمى ودينى وانقلابي ضعيف ترازشهرهاى اطراف میباشند
شايد بگوييد ازنظرحمايت حاميان قابل اعتناى زيادى ندارند
شايدهم بگوييد درشهرهاى ديگر كمتر براى اين جوانان پرونده سازى میكنند
نمیدانم ولى هرچه هست بايد دراين مطلب بايد انديشه كردكه چرا؟!

********************************************************

53. پاسگاه بازكياگوراب و ليالستان

تلاش نماينده براى راه اندازى دو پاسگاه در مرحله اول با راه اندازى پاسگاه بازكياگوراب در تاريخ ٨٢/٧/٥ با استفاده از ساختمان دهدارى جواب داده و از طريق استاندارى ٨٢/٨/٧ به آقاى نديمى اعلام شد، كه ساختمان دهدارى ليالستان نيز در شرف افتتاح خواهد بود ...

آقاى نديمى به جز امور عمرانى و اقتصادى و ... براى امنيت ارزش زيادى قايل بوده و معتقد بود كه توسعه و رشد بايد امنيت، در رأس برنامه قرار داد ...

********************************************************

52. سر بريده

- روزى بهلول سر خواجه اى را مى تراشيد كه ناگاه تيغ او سر خواجه را بريد، خواجه فرياد زد: آهاى سر ما را بريدى! بهلول جواب داد: سر بريده كه حرف نمى زند
- ادعاهاى عجيب و انتقادات بى پايه  و تلاش براى نسيان و فراموش نمودن ديروز و با فرياد بى پايه
- اصرار بر تضعيف دیگرى بدون برنامه ريزى براى رفع عيوب ختم به خير نخواهد شد ...

********************************************************

51. ساختمان نظام پزشكى

آقاى نديمى در سال٨٢ براى اينكه پزشكان بتوانند ساختمانى مستقل داشته و از اين راه جهت هم انديشى و اجتماعات ساختمان ديگرى را احداث نمايند از طريق وزارت بهداشت و استاندارى اقدامات موثر داشتند و مى گفتند براى ارتقاى شهرستان بايد همه بسته هاى علمى و سياسى و آموزشى و گردشگرى و ... را فراهم كنيم چرا كه تنها در اين صورت مى توان جذب سرمايه گذارى نمود و افراد را علاقمند به حضور و كارافرينى كرد و بخش عمده اى از اشتغال كه ناشى از خدمات است را در اين منطقه ساماندهى كرد ...

********************************************************

50. خيالبافى
اولى كجاكارمى كنى،دومى بافندگى ،- اولى كدام بافندگى؟ درمى خيالبافى
افرادى ظاهرابسرعت دچارتوهم میشوندوگمان مى كنند كه دريوم الست خداوندازمردم براى آنان پيمان گرفته!!! ويامردم مثلا چون آنهادر يك جا به دنيا امده اند  ( گيرم كه اين حرف تازنجان قابل توسعه باشد) وياچندصباحى ازآنان مسووليتى رابه عاريت گرفته اند ،مردم نيز نبايدبه كاركرد آنان توجهى كنند بلكه بايد بدنبال تاج وتخت من وتوباشد
خوب برادرمن عاريه پس دادنى است. يكى ازعنوان ستاد كسى ،ديگرى ازعنوان نهادمقدسى ، سومى از٠٠٠٠٠٠
برادرمن مشك ان است كه خودببويد نه انكه عطاربگويد همه ما بااعمال واخلاق واثرگذارى درزندگى مردم ارزيابى مى شويم
مردم اگر يقين كنند كه ماخاصيتى داريم  ومیتوانيم گره اى  ازآنان راباز كنيم خودشان بدنبال ادمهاى مثبت مايند اين دروان درزدن ندارد
بشينيد درس بخوانيد يا لااقل كارمهمى براى مردم انجام بدهيد تاقلوب مردم راجذب كنيد وگرنه ازبه مجلس ترحيم  رفتن چيزى  درنمیايد مگر حديث  پيامبر (ص) رانخوانده اى كه ادمى  كه بدنبال لغزش برادر مومن باشد خداوند ابروى اورادرخانه  خودش خواهدبرد
آقاى محترمى كه فقط براى امثال آقاى نديمى ان همه دروغ بافتى وان همه اين جا وان جافاكس كردى وبرخلاف  دين واخلاق وقانون رفتاركردى واقعا خداوپيامبر (ص) وايمه ازشما خواسته اند ابروى مردم راببرى تابتوانى مثلا به مردم خدمت كنى
آيامامسلمانان نگفته ايم كه هدف وسيله راتوجيه نمیكند وشمابراى رسيدن به قدرت جه هاكردى ومیكنى، خدابه مردم رحم كند

********************************************************

49. تداوم وتدبير

آقاى نديمى در يك هشدار مديريتى اعلام كرد كه آقايان مديران، كارها باتدبير و تداوم حل مى شود وگرنه اگر درست انتخاب نكنيم و بر سر آن اصرار نداشته باشيم موفقيتى در كار نيست، دليل مشكلات اكثر مسئولان و نمايندگان اين است كه، يا كاربلد نيستند يا برش اجرايى ندارند يا پيگير نيستند ...
* در هر حال خدا نكند آنچه خوبان همه دارند وكيلى گرفتاران باشد، مثلاً اتوبان يك طرفه باشد، يعنى مسئولان از او خاصيتى نبينند و يا اين وكيل از جهات علمى و عملى و تقنينى، چنگى به دل نزند و آهسته روى را پيشه سازد ...

********************************************************

 

48. هزارروستا
آقاى نديمى درگزارش به مردم كه براى تشكر ازجهت طرح هادى جمع شده بودند گفت : بعضي كه اطلاعات درستى نداشته وندارند دراين چهار سال جورى وانمود كردند توگويى آقاى نديمى نمى خواستند كه به مردم خوب بخش رودبنه آب برسد ولى مردم بدانند كه:
1- تفاوت آبرسانى چشمه اى با آبرسانى هزارروستا :؟ يعنى يك چشمه ويك لوله وآب رسانى سريع وخطرات قطع آن
2- ابرسانى هزارروستا ، سه سال قبل ازنمايدگى ماشروع شد ،محاسنى داشت ومعايبى كه میتوان به حسن ( دايمى بودن ، استفاده دايمى ازآب سفيدرود، داشتن تصفيه خانه ،و٠٠٠) وعيب ( وابستگى استانى  ، كمى بودجه ، طولانى بودن اجرا) اشاره كرد
بنده باهزار گرفتارى توانستم بالا خره مشكل تصفيه خانه راحل كنم ولى مشكل گذر لوله انتقال آب ازجنب ترمينال فعلى وشهرداري ومعاونت عمرانى استاندارى  ومسايل تفاهم بامالكان اجازه نداد بخش راحت كاريعنى آبرسانى از طريق لوله گذارى به مابرسد اما بي عرضگى باعث شد تا دراين چهارسال طلايى اين كارمعطل شود ودوباره ما آمديم و اجبار به آب موقت تا آب هميشگى برسد

********************************************************

47. اصلى ، وابسته

نديمى به آقاى عابدينى (رئیس بنیاد مسکن لاهیجان) گفت ما موظفيم اول به محلاتى كه آسفالت نشده اولويت بدهيم و در چوف آن مشكل محلاتى كه طرح نيمه كاره دارند كمك شود، مثلاً جير باغ آسفالت نشده ولى در كناران مى توان چند ماشين آسفالت مورد نياز را به اين محل هم آورد چرا كه اگر آنها نيستد خداى آنها كه هست ، اگر آنها نيستد نماينده آنها كه هست  اگر آنها نيستد وجدان و عدالت كه هست ...

********************************************************

46. امروز عادى ، ديروز عجيب

- در ميان تذكرات و ... آقاى نديمى در مورد مخابرات دو شهرستان در سال هاى مجلس ششم مكرراً مشاهده مى شود كه شايد براى مردمان در امروز عجيب باشد ولي اگر به ساليانى برگرديم كه براى يك شماره تلفن خانگى يا تجارى بايد چقدر پول مى دادى و چند سال در نوبت بمانى شايد عمق ماجرا معلوم شود، البته اين داستان شهرها بود و روستاها كه حكايت ديگرى داشت.
- افتخار روستا مى توانست اين باشد كه يك دفتر داشته باشد كه همه محل  از آن به تناوب استفاده كنند و ساعات كارى و كيفيت اطلاع رسانى و ... را خودتان حدس بزنيد ...
در ميان مكاتبات، كيفيت، اخذ BTS و آوردن فيبر نورى و غیره را در آينده توصيح خواهيم داد ...

********************************************************

45. سرودم

اولى گفت: به يك شیر جنگل رسيدم و دمش را بريدم ، دومى گفت چرا سرش را نبريدى؟ اولى جواب داد: چون قبل از رسيدنم يك نفر سر او را بريده بود ...
- مثل نمايندگانى كه كار تمام شده نماينده قبلي را بنام خود مى كنند و يا در موقع افتتاح دچار توهم مى شوند از همين قرار است، خوب بنده خدا هر كه سر شير را بريده مى توانست از تو سريع تر و كامل تر آن پروژه (تو بخوان داروخانه هلال احمر، بيمارستان سياهكل و ديلمان و لاهيجان، تقاطع بازكياگوراب و ...) را به اتمام رساند حالا شما ها نگذاشتيد او بيايد، دو قورت و نيم شما باقى است ؟
- اگر او مى آمد، واقعاً لاهيجان و سياهكل با اين عقب گرد روبرو مى شد كه مردم حسرت نماينده اينجا و آنجا را بخورند و يا اين پروژه ها طى چهار سال (طلايى و آن همه اعتبارات) به اتمام نرسد و گرفتار اين دوران بى پولى (كه همه جا سخن از اين است كه ٩٠ درصد پروژه هاى عمرانى كشور انجام نشده و حتى خود دولت مى گويد من قدرت اتمام پروژه ها را ندارم و مهر ماندگار يعنى از ميان همه پروژه ها بعضى را انتخاب مى كنم) كرديد و مدعى هستيد كه چرا تمام نشده واقعاً بايد بر اين واقعه گريست ...

********************************************************

44. آگهى مناقصه
- درتاريخ ٨٢/١٢/٩ اكهى مناقصه اى درمورد كازرسانى سه نقطه ازلاهيجان درروزنامه هامنتشر شد كه مى توانست ازنظرپاسخگويى وبرنامه ريزى قابل اعتنا باشد
شيخان بر : ازاين منظركه يك نقطه گردشگرى لاهيجان وازنظر ميراثى به جهت مقبره شيخ زاهد ازارزشمندى ويژه اى دربين مشاهير ورجال تصوف وعرفان وتاريخ صفويه برخورداراست ،علاوه ازجهت توسعه شهرى وورزشى وتفريحگاهى مى توانست تعيين كنندگى خاصى براى لاهيجان اينده داشته باشد
لاشيدان حكومتى:
- باتوجه به پيكيريهاى ويژه مرحوم اسماعيل توتكار  ( ازهنرمندان فقيد شهرستان ) وواقع شدن شهرك صنعتى لاهيجان وپايين بودن سطح درامدمردم منطقه وداشتن امامزاده اى دران سامان وجندشهيد مدفون دران محل وكامل شدن بسته هاى خدمتى اين گزينه معرفى شد ودرعين حال ازنظر جهات جغرافيايى نيز دركنار ديگرمناطق خاصيت عدالت درتقسيم راازجهت شرقى - غربى تعقيب مىكرد
شادهسر:
- درجهت شمال شهرستان  لاهيجان ، باهدف تسريع دراجابت خواسته مردم وكامل شدن خدمات ونيز توسعه شهرى لاهيجان وداشتن مزارشهداء وامامزادگان  وپيگيرى توزيع عادلانه جغرافيايى  البته اقاى نديمى براى انكه دردوران نمايندگى شايعاتى بافته نشود ازطريق دوستان نماينده اش قبل ازاينكه نماينده شود براى روستاى حاج سليم محله گأزاورده بودند

********************************************************

43. يك نامه آموزشى

- آقاى نديمى حتما آدم خيال بافى نيست وهيچ گاه باقصد فريب افكارعمومى درخواست هاى خودرابامردم ومسوولين درميان نمیگذارد ،ازباب نمونه دردوازده خرداد١٣٨١ ايشان ازوزير وقت آموزش وپرورش  درخواست خويش مبنى برتشكيل ادارات رودبنه ،ديلمان ،خانه معلم لاهيجان،مدارس شبانه روزى ديلمان وپيركوه،كمك به دانش امزان بى بضاعت ،كمك به كتابخانه ها وازمايشگاههاو٠٠٠٠٠ ونيز درخواست سفر وزير به دو شهرستان رانمود
- درهمان زمان مخالفان انتخاباتى ان راكاغذ درمانى خواندند اما آيا بعد از تحقق آنها خجالت  كشيدند كه اين نوع درخواستهاكه  آقاى نديمى شروع مى كرد ومیكند دير يازود عملى واجرايى میشود ولى باورنمى كنيد درشب نامه ديگرى گفتند آقاى نديمى ازوزراء باج میگيرد
- اين نكات مى تواند مارا به خبث باطن افرادى كه فقط بلد هستند مخالفت كنند براى انهاارزش كارمهم نيست ،فقط دنبال اين هستند كه كارخوب رابد يا بى ارزش كنندوبه جاى انكه بگويند خداپدرش رابيامرزد كه براى منطقه امكانات مىاورد اين طورمى گويند ومى نويسند
به نظر شما چه بايد كرد ؟
بايد نماينده ضعيفى بود كه بگويند بى عرضه است؟!
بايدحق مردم راگرفت وياانكه منتظربود كه عده اى تريبون پيداكنندكه گيلان ،لاهيجان،سياهكل محروم است وبه اين طريق مجالس سخنرانى اقايان گرم بشود؟!
- اگرنديمى سه دوره باتدبير وتوانمندى زندگى مردم راباافزايش درهمه ابعاد روبرومى كند ازاوتنيس ومجسمه درست مىكنند ياانكه بنامردى براى اوشبنامه نشرمىدهند
راستى چرانبايد بااعتراض مردم ونخبگان ، اين حسودان ( كه خدافرمودازشرانان به من پناه بياوريد ) راازاريكه سخن بزير كشيد

********************************************************

42. تغييرات زمانه
-بايد باوركرد كه دهه اخير تغييرات عجيبى دردنياازجمله درعرصه ارتباطات واطلاع رسانى صورت گرفته كه نمايندگان نيز بايد حداكثراستفاده را از آن بنمايند
شايد به همين دليل آقاى نديمى تلاش داردتاارتباطات خودبامردم رابصورت امروزى سامان دهد اين كار هرچند درابتداممكن است بامقاومت ( مثل هرامرجديد ) روبروشودولى درصورت جاافتادن آثاربسيارمثبتى به همراه خواهدداشت
سايت وخبررسانى،،. ،سايت ودرخواست جلسات،،،،، ،سايت و،،،
حذف نامه نگاريهادرشهرستان به مقامات ادارى
مسووليت جمعى دردفتربه جاى محدودشدن  به اشخاص
اصراربرحدوظيفه بجاى مداخلات بى پايان
استقلال نماينده
-نماينده اى كه باتعهد به اين وان نماينده شود ازهمان اول خودرابه افرادى فروخته ونمى تواند از منافع ومصالح وحقوق مردم دفاع كند
نمايندگان وامداراحزاب واشخاص قطعا درمجلس نمیتوانند دربسيارى ازامور وي الااقل دربزنگاهها به اصطلاح كم مى آورند ومجبورمیشونددرمورد راى مورد نظر حزب ويااشخاص تبليغ وعمل كنند
-آقاى نديمى درهرسه دوره نمايندگٍى اين دنباله روي هارامخل انجام وظايف وازهمه مهم ترسوگند نمايندگى دانسته ومیداند
- ايشان اجازه افراد داخل شهرى و استانى وحزبى راذلت نماينده دانسته وبرخلاف بعضى ازنمايندگان كه به اصطلاح براى آب خوردن نيز هماهنگ میشوند وحتى آدم مشاهده میكند كه براى اطلاع رسانى تلفن راروشن میكنند تا افراد ذيربط باوركنند كه آقاى وكيل به وظيفه عمل كرده ويارسوامیگويند كه  فلان آقادرفلان جا منتظرند تا نتيجه رابه اطلاع ايشان برسانم كه آدمى به حال مردم آن سامان تاسف میخورد كه چنين وكیلى رابرگزيده اندكه بيش ازانكه درخدمت آنان باشد خدمتگزاراين وان هستند
- آن دسته ازافرادى كه ازابتدا قول میدهند كه اگرمن راى بياورم مثل انكه فلانى راى آورده است درحقيقت محشرى هستند كه ازهمان اول بوق وابسته نبودن به مردم رافريادمیكنند
جالب است بعضى ازافرادبااينكه ازروحيات آقاى نديمى باخبرهستند ولى ياخودشان جورى رفتارمیكنند  (مثل اينكه آقاى نديمى گوش به فرمان حضرت ايشان) ويا ديگران از روى حدس وگمان چنين پندارى راترويج میكنند والبته دشمنانى نيز از روى عناد مروج چنين دروغى میشوند
-اين درحالى است كه آقاى نديمى لفظا وعملا ازاين نوع رفتاروگفتارى اعلان بيزارى جسته وحتى درمجلس اعلان كرده كه ماقسم خورده ايم كه دوله و٠٠ نباشيم وبيش ازانكه به احزاب وافراد تعهدداشته و وامدارانان باشيم بايد فكركنيم مردم ازماچه میخواهند ونيازانهاچيست

********************************************************

41. راى آمپولى
- بعضى ازافراد بجاى افزايش خلوص كارى ،مردم و مشاغل ودسترسى به امكانات دولتى رارابهانه اى براى خريد راى باپول وقدرت بيت المال میسازند ودراين راستا همواره بااداى خدمت ازاين امكانات درحقيقت سوء استفاده میكنندچراكه اولادررفتارخود صادق نيستند وثانيا برخلاف شرع وقانون عليه افراد جوسازى میكنند وازهمه بدترانكه ازاعتماد مردم وحكومت سوء استفاده مىكنند
- بايد تدبيرى  انديشيد كه اين هدفداران كه به جاى جيب خود ازفرصت ويزيت دولتى( آن هم باانحصار) بهره گرفته وبه جاى استفاده ازعلم ،دانايى ،مديريت،وخدمتگزارى مشاغلى راانتخاب مىكنند كه بااستفاده( شما بخوانيد سوء استفاده ) ازان پست فرداى خود( نه مردم ) رابسازند
اين افراد درصمن حضورخود درحقيقت برنامه هاى تبليغى خودرابه اجراميگذلرند واوقات زيادى ازآن رادرمجالس ترحيم افرادى كه حتى يك بارانها رانديده اندسپرى مینمايند وعموما باپول بيت المال اگهى همدردى صادر میفرمايند والبته درمراسم هاى مهم همافتخارحضور وعكس يادگارى( چون كارشان اهميت ندارد جاى ديگر وقتشان راپرمیفرمايند) گرفته وخود رابه مسوولان معرفى میفرمايند

********************************************************

40. راز يك قصه

- گفته اند رازاين قصه چيست كه ؛ يك پدربه بنج فرزند نان مىدهد،ولي پنج  فرزندبه يك پدرنان نمى دهند
همه ادمهايك وظيفه ندارند ، وهمه ادمها نمى توانند به يك اندازه درزندگى يكديگر اثرنمیگذارند ونمیشود ازهمه افراد ( چون  نمايندگان، وكانديداها انتظارداشت به يك اندازه ) درزندگى دوشهرستان ويك استان ويك كشور اثربگذارند
بايدقبول كرد كه ممكن است ادمى براساس يك اتفاق به يك  موقعيت فوق العاده چون رياست جمهورى ،نمايندگى،استاندارى ،شورا،دهيارى وشهردارى ومانندان دست يابند ولى احتمال موفقيت وكارنامه درخشان براى همه به يك اندازه متصور نيست
چراكه امكان موفقيت متفاوت ازمشاغل است ازاينرو هيج شغلى بى مسوول نخواهد بود ولى آيا همه شاغلان و مسوولان بهره مند ازموفقيت هستند
اگرهمه اين افرادبه چنين كامى میرسيدند  قطعا وضع دنيا وايران بهترازاين میشدكه هست
شايد انتظارماازمثلا وكلا وموفقيت وكسب رضايت مردم كمى خوشبينانه وخيالى است
مثلا اگر دردور قبلى حضورداشت امكان نماينده شدن براى كانديداها چقدربودويااگر افرادقويترى كه میتوانستند كانديداشوند( ولى چون نمى دانستند كه نديمى نيست) ايااين اتفاق براى افرادى كه با بيست هزار راى ( باداستانهايش) امكان نماينده شدن بيداكردند جه بختى باز میشد
باهمين نگاه بايد قبول كرد كه افرادى دريك دورممكن است ازيك شرايط نهايت بهره راببرند ولى براى تداوم ان بايد دلايل وبراهين واثار وكارنامه قابل دفاع ترى داشته باشند،چراكه براى دوردوم نفد عملكرد وكاركرد توسط رقبا قطعى است وهمه افراد براى رضايت به جمعبندى كاركرد اومىپردازند
ديگر ان عنوان هاى جذاب كه يك بارازان استفاده شده كارايى قبلى رانخواهدداشت جراكه انگيزه هاى راى متفاوت است
انگيزه هايي چون ارزشمندى فردى ،كارايى اجتماعى،كارنامه پارلمانى،نقش رسانه اى،،هنرمردمدارى،چينش هاى مسووليتى ، قدرت اقناع اجتماعى ،حمايت مردمى و٠٠٠
ازاين روبايدقبول كرد كه طمع كسانى كه به شعارهى زنگ زده اى چون مسووليت ستاد( به اصطلاح) وتحريك هاى مقطعى  وپروپاكانداى تبليغاتى و مانند آن تكيه دارند ازخاصيت میافتد و آنان درخيالاتى گرفتار مىگردند

********************************************************


39. فراكسيون علمى كاربردى

- آقاى نديمى با پذيرش نايب رييسى اين فراكسيون در دوره بلنديان در حقيقت بدنبال اين بود كه هر متقاضى تحصيلات دانشگاهى در ايران، راه آن را در داخل بيابد تا اولاً سرمايه گذارى آموزشى شكل گيرد و ثانياً عقده دانشگاه نرفتن موجب آزار اين گروه نگردد و ثالثاً ايران فردا توسط دانشگاه رفتگان ساخته شود و در مجموع جامعه از نظر علمى و سطح سواد و دسترسي هاى علمى كارآمد تر شود ...
- در طى جلسات داخل و خارج مجلس عموماً اين انديشه تعقيب می شد و ايشان به چند جهت در اين فراكسيون نقش ويژه اى داشت، از جمله مسئوليت هاى دانشگاهى، سوابق مسئوليتى در وزارت علوم و سازمان سنجش و كاركرد هاى پژوهشى ...

********************************************************

38. آب ، تشنگى

- چرا بعضى آب و آبرو را نمى جويند و گمان مى كنند كه مردم بايد از آنان حمايت كنند و به آنان رأي دهند و خود را نخبه فكرى دانسته و مردم را حداكثر نخبه ابزارى مى پندارند ...
- آیا انسان جز نتيجه سعى و تلاش را نصيب مى برد، آيا بايد منتظر موفقيت بود يا براى آن تلاش كرد ؟
- چرا انسان هدف هاى كوچك را دستمايه برنامه ريزى قراردهد، مثلاً از نديمى در دوران مجلس ششم توسط روزنامه هاى محلى پرسيده شد كه حد نمايندگى و الگوى آن را برشمارد و ايشان گفت در حد چند نماينده اول ايران، نماينده گيلانى مجلس ششم به او گفت اين كه گفتى نماينده گيلانى بايد در ويترين باشد به چه معناست ؟ ندیمی گفت: نماينده بايد ديده شود، مردم به او افتخار كنند و مسئولين از او حساب برند به نحوى كه نامه او دست و پا داشته باشد و مسئولين آن را بر چشمان خود گذارند نه آنكه به ارباب رجوع توهين شود ولی بگويند از اين نامه ها بسيار است و يا براى خواسته نماينده (كه در حقيقت خواسته مردم است) ارزش قائل باشند ...
در همين دوره آقاى نديمى اعلان كرد به ادارات شهرستان از جانب نماينده نامه ننويسيد بلكه اولاً با تماس و مذاكره مشكل مردم را حل نماييد و ثانياً مديران غير از وقت تعيين شده براى ملاقات مردمى، در هفته وقتى را جهت حضور در دفتر معلوم كنند تا مردم با احترام و قدرت نماينده در دفتر او (همان دفتر مردم) مباحث خود را با مديران در ميان بگذارند ...

********************************************************


37. هيأت تحقيق و تفحص از مناطق آزاد

- انتخاب آقاى نديمى بعنوان رييس تحقيق و تفحص از مناطق آزاد فرصتى بود تا ايشان اولاً وقت قابل اعتايي را در مجلس هفتم براى مطالعه پيرامون دلايل ناكامى اين مناطق در ايران و موفقيت آن در مناطق ديگر جهان گذاشته و بقول آقاى انصارى دبير فعلى كميسيون بهداشت مجلس (و دبير هيأت در آن زمان) اخذ هزاران برگ تحقيق و كتاب و نشست هاى مداوم كارشناسى آقاى نديمى كم نظير بود ...
- در هر حال از دستاوردهاى اين هيأت، آشنا كردن تصميم سازان و تصميم گيران با اين نكته بود كه كشور پهناور ايران با اقوام و جمعيت ها و مذاهب و درآمدهای سرشار كم زحمت (چون نفت) و برنامه هاى ترجيح واردات و عدم محوريت توليد و فقدان زير ساخت هاى اساسى و بستگى توسعه مناطق به درآمدهاى وارداتى و تغييرات مداوم مديران و انتخاب مديرانى از جنس سياست و دخالتهاى عناصر متفاوت و نداشتن متولى وظيفه مند ملى و فقدان استراتژى با تداوم و فقدان نظارت هوشمند از آن جمله بود ...

********************************************************

36. دوچرخه،حركت

آورده اند زندگى مثل دوچرخه سوارى است، براى اينكه تعادل خودرا حفظ كنى ، بايدهميشه در حركت باشى
بعضى گمان مى كنند مى توانند با طرح آموزى (كه خود آنان را بيشتر از ديگران راضى می كند) مانع حركت و برنامه هاى جديد نماينده شوند در حاليكه هر كسى با ايشان آشنا باشد مى داند كه او اساساً جز حركت و برنامه ريزى هاى جديد تر و انديشيدن به فردا خود را معطل اين و آن نمى سازد و همواه مى گويد كدام كار و برنامه و پيشنهاد وجود دارد و همه همت او سازندگى و ايجاد شرايط مطلوب تر است كه از نظر ايشان بايد فهميد كه ديگران چه مى گويند اما نه براى ترديد و توقف بلكه براى رفتن و پيش رفتن ...
از اين رو با هر كه مى نشيند در فكر آن است كه از او چه دستاوردى براى مردم و مسئوليت هايش حاصل مى گردد
بنابراين عده اى گمان نكنند كه با نامه و ... او معطل مى شود بلكه او عادت كرده از تهديد فرصت بسازد ...

 

********************************************************

35. خنده و گريه
- آورده انسان هايى كه با انسان خنديده اند ممكن است روزى او را فراموش كنند، اما آنهايي كه با آدم گريه كرده اند، هرگز او را فراموش نخواهند كرد ...
- ابوذر نديمى در سالهاى پيش و پس از انقلاب با مردم زيسته و براى آنان آن همه حرارت و عشق و تحرك و برنامه ريزى كرده و دستگيرى و تعقيب و چماق و باتوم در پيش از انقلاب در دانشگاه و شهر و روستا و قبول شهادت عزيزان و  سخنرانى هاى مهيج و خطرساز و خطير داشته و باغم مردم گريسته و با شادي آنان شاد بوده و چندين دوره مردمان در غم نتيجه انتخابات او گريسته و غصه رد صلاحيت او تا بدان حد دوستان و مردمان را آزرده كه در پاى صندوق رأى - نوشتند كه نماينده آن بود كه رفت و در همین زمان نبود نام او در فهرست كانديداهاى دوره هشتم، هزاران رأى به نام او در صندوف ها ريخته شد و در دوره نهم با آن همه داستان هاى ضد رأى براى او باز هم رأى نازنين خود را بنام او در صندوق ها ريختند و آن تفاوت رأى كه فرصت دبه را از فرصت طلبان گرفتند ...
- آيا چنين مردمان نازنينى و آن دوستى ها و عشق هاى اثبات شده (آن هم نه يك بار بلكه از دوره سوم تاكنون، بلكه از سال پنجاه تاكنون) از دوره جوانى تاكنون كه از وراى روابط دينى و انقلابى و اجرايى و آموزشى و خدمات گوناگون ، آيا با يك اتهام و يك شبنامه و ... مى تواند از دل هل و زبانها برود در حاليكه همچنان آن روابط توسعه مى يابد و خدمات گسترده مى گردد و به يكديگر ارادت عملى مى ورزند ...
- آيا بهتر نيست با مردمان باشيم و رأى قبلى و قلبى آنان را پذيرا گرديم ؟

********************************************************
34. عقاب و كلاغ
- گفت سختى شرايط روزگار، عقاب ها را وادار میكند كه با كلاغ ها هم سفره شوند ...
- واقعاً بسيار سخت است كه آدمهاى با پيشينه و سابقه خوب و انقلابي و زحمات سي و چند ساله اجرايى مجبور باشند پاسخگوى افراد و افكارى باشند كه از جهت اجتماعى و خدمات براى مردم كارنامه درخشانى نداشته و برعكس تا توانستند عليه مردم و فرزندان انقلابى آنان جو ساخته و يا خداى ناكرده پرونده ساخته (مثل خود نديمى در دوره قبل كه بايد پاسخگوى پرونده هاى ساخته شده اى مى شد كه از نظر اين پرونده سازان محلى اعجاب آور و تاسف برانگيز بود) و بجاى آنكه در انتخابات با او رقابت كنند، تلاش كردند كه او در انتخابات نباشد.
به اين موارد توجه فرماييد :
1- گفتند آقاى نديمى سه پسر دارد كه در انگلستان با عناصر ضد انقلاب همكارى می كنند ؟
- واقعا كدام قسمت اين حرف درست بود ؟ آيا آقاى نديمى سه پسر دارد!؟
- آيا يك پسر آقای نديمى تاكنون به اروپا (در آن زمان جز مكه و كربلا) سفر داشته است ؟
- آيا مى توان در كل خانواده آقاى نديمى حتى يك نفر پيدا كرد كه ضد انقلاب بوده و يا با آنان همكار باشد ؟
- آيا جز شهيد و ايثارگر و خط امامى و با انقلاب  میتوان اشارتى داشت ؟
- آيا پسر آقاى نديمى جز سوابق بسيج و اسلام و انقلاب آدرس ديگرى دارد؟
2- نوشتند آقاى نديمى در دادگاه رشت پرونده داشته و جرم ايشان اين است كه يك متهم را فرارى داده است ...
- واقعاً آقاى نديمى در مقابل اين اتهام چه بگويد درحالى كه ايشان با دادگاه رابطه اى نداشته و جناب حشمتى(مدیرکل دادگستری گیلان) نيز وقتى استعلام شد، آن را به كلى تكذيب كرد ...
- اين در حالى بود كه در برگ كپى مثلاً دادگاه آورده بودند كه ايرج نديمى لاهيجانى با جرم فرارى دادن يك متهم در دادگاه رشت توسط قاضى فومنى تحت تعقيب قرارگرفته، بنظر شما برگ کپى، قاضى فومنى و پسوند لاهيجانى (كه در شناسنامه نباشد) و حكمى كه هـيچ گاه به متهم صورى ابلاغ نگرديد (در حالى كه آدرس معلوم داشت) و ديگر امور به اين معنا نخواهد بود كه اين افراد از دين و حيا دست برداشته و براى رسيدن به قدرت و حذف رقيب دست به هركارى می زنند ؟
3- در اين دوره هيأت اجرايى نوشت كه آقاى نديمى صلاحيت ندارد، چرا كه محكوميت مواد مخدر دارد !
- بنظر شما آيا رأى دهندگان نبايد از خدا می ترسيدند و تشابه اسمى را بهانه رد كردن ايشان قرار نمى دادند؟
- آيا كسانى كه اين رأى را میدادند، فقط میخواستند موجبات ترديد در مردم را فراهم كنند كه آقاى نديمى اين دوره هم رد میشود پس به دنبال افراد ديگرى غير از آقاى نديمى  براى انتخابات پيش رو باشيد؟
- اصلاً اگر بدبخت ديگرى غير از آقای نديمى با اين اتهام روبرو میشد میتوانست فرداى اعلان از طريق دادستان كل، تاييديه راگرفته و به مردم برساند كه اولاً ايرج نديمى مورد نظر فرد ديگرى بوده كه در سال مورد نظر كه نام پدرش احمد بود نه على(نام پدر نماينده) و در آن زمان نديمى نماينده بود نه زندانى !
- آيا افرادى كه آن رأى را دادند متن استعلام را ديدند كه اولاً، چند نفر هم اسم آقاى نديمى بودند، ثانياً در ذيل آن برگ استعلام آورده بودند كه نياز به تحقيقات بيشتر دارد؟ آيا چنين تحقيقى صورت گرفته بود ؟
- آيا هيأت اجرايى (با اكثريت فرهنگيان تعيين شده) اين صفت را براى آقاى نديمى كه تازه از معاونت وزير (جهت انتخابات) استعفاء داده و طبيعتاً جهت تصدى آن شغل قبلا از فيلتر هاى گوناگون گذشته را می توانستند مجرم سال ٧٩ بدانند و ... ؟
- نوشتند كه آقاى نديمى تا ٧٠٠ ميليون تومان از فلان مجرم زندانى براى امور مردمى گرفته و براى خود برداشته ...
- آقاى نديمى گفت اولاً اين نامه كه شما با دستخط خود آنرا نوشته و امضاء كرده ايد در اصل نامه اي است كه من براى رييس جمهور وقت نوشته ام كه شماره و تاريخ ورود به دبيرخانه دارد و چون كپي آنرا هر هفته جهت اطلاع رسانى به منطقه مى آوردم و يا در تابلوى شهرى نصب میكردم شما يكى ازاين كپى ها را برداشته و دستكارى و جعل امضاء كرده ايد (آن هم با امضاي سالهاى بعد كه عوض كرده بودم)
- ضمناً مگر اين مجرم پرونده ندارد، برويد و ببينيد چنين نامه و درخواست و چنين ادبياتى و چنين اخذ پولى ( آن هم نه چند ميليون بلكه دهها ميلیون، كه البته گاهى نوشتند صد، گاهى دويست و تا هفتصد ميليون) از طرف چه كسى  صورت پذيرفته ...
- علاوه آقاى نديمى كه به مساجد و مدارس و نهادها از طرق مختلف (آن هم با چك و حساب معلوم كمك می كرده، چرا بايد براى آب و برق و ... از ايشان كمك بگيرد، آن هم با نامه تايپى و امضاء) در طول ادوار كمك مى كرده چه نيازى داشته كه از اين روش استفاده كند و اين صفات كه به عنوان خير كمك بگيريم بيش از اتهام به آقاى نديمى (از طرف جعل كنندگان نامه و امضاء) نيات منفى جاعلين را مشخص نمی دارد ...
- می بينيد كه چگونه جعل می كنند در حاليكه يك استعلام معمولى مى توانست دروغ هاى آنان را افشاء كند ولى نوشتند و در شهر و روستا شب نامه كردند و دروغهاى خود را به نام راست به خورد مردم دادند ...
- از اين نوع مطالب بسيار است كه در آينده آنها را بيان و شرح خواهيم داد ...


********************************************************

33. تندى وگرد وخاك
- بعضى در رفتارهاى خود به اين نكته توجه ندارند كه تندى گفتار و رفتار و مواضع آنان فقط موجب گرد و خاك میشود و نتيجه نهايى از آن كسانى است كه از فكر ، عقل ،اخلاق و اعتدال استفاده كنند.
- در مورد دو شهرستان هم با آدمها و مسئولينى روبرو هستيم كه در طول اين سي و چهار سال آدمهاى عجول ، خودخواه ، و بى اخلاقى كه به طور مثال راحت دروغ میگويند ، يكى از اين كوتوله ها مى گفت آقاى نديمى براى اخذ صلاحيت رفت شوراى نگهبان و غیره و اين كرد و آن كرد ولى آقاى نديمى در يك سخنرانى گفت قصه صلاحيت من مربوط است به يك ديدار پاى پله مسجد با آيت الله جنتى و ايشان فرمودند كار شما را واگذار به آقاى دكتر كدخدايى كرده ام ايشان با شما قرار می گذارند.
- آقاى دكتر كدخدايى نيز محبت نموده و در يك قرار صبحانه با من گفت و قال و مقال كوتاهى داشت و فرمود شما مشكلى نداريد و ديگر هيچ ...
- ولى بعضى آدمهاى بيخود ، تا روز انتخابات تبليغ می كردند ايشان به هيچ وجه تاييد نمى شود  و بعد از اثبات دروغشان  باز دروغ هاى ديگرى از جمله مطالب منقول را در پيش گرفتند.
- درست مثل بعضى از نمايندگان ادوار كه ملا بنويس آنها كسان ديگرى هستند و نمیدانند چه مینويسند و بازتاب آن چه خواهد بود ، میتواند در اين سالهاى آتى چقدر براى آنان هزينه داشته باشد و چقدر چشم و گوش ها را براى آنان باز كند و ...
- آقايان مقدارى مشورت از آدمهاى عاقل و منصف بگيريد كه به شما بگويند اندازه شما در قياس با وكيلى نيست كه با مردم صادق است و هرچه میتواند براى آينده  آنان تلاش  كرده و خواهد كرد ...


********************************************************

32. وظيفه نظارتى

- هر نماينده بايد آدرسهايى براى روز و هفته و ماه و ايام نمايندگى ارايه نمايد كه بيان گر يكى از دو وظيفه (تقنين و نظارت) اصلى باشد. نماينده بايد معلوم كند كه اگر امين مردم و چشم و گوش آنان شده، در انجام اين وظيفه آيا داراى ويژگي هاى لازم و كارنامه مورد نياز هست يا نه مردم از او قطع امید كنند.
- نماينده اى كه در چهار سال حتى چهار سوال نداشته باشد يا اهل معامله است يا سر در نمى آورد یا مشكلات مردم برايش مهم نيست يا سرگرم امور شخصى است و یا غیره ، چگونه ممكن است همه حوايج مردم را بتوان از راههايى غير از سوال حل کند.
- دومين مورد براى نظارت تذكر است، اگر نماينده اى با اين همه مشكلات از راه تذكر حقوق قانونى مردم را پيگيرى ننمايد واقعاً آيا مى شود تصور كرد كه مردم زمان يك نماينده آنچنان بي مشكل هستند كه آقاى نماينده هيچ احساس مسئوليتى نداشته باشد و يا مردم كاملاً از دستگاه اجرايى عريض و طويل با اين همه ضعف مديريت و پارتي بازي ها و ناكارآمدي و قانون گريزي ها هـيچ گله اي نداشته و يا نماينده آن قدر كارآمد باشد كه نه به سوال نيازمند باشد و نه تذكر.
- موضوع استيضاح هم از همين سنخ امور است، چرا كه بالاخره در شرايطى بايد از اهرم استيضاح استفاده كرد.
- خوب است از بعضى افراد نماينده ادوار سوال شود، چگونه وظايف نظارتى خود را انجام داده اند ؟
- ممكن است بگويند ما نيازى به اين اهرم هاى نظارتى نداريم (اصلاً نبايد در قانون هم از نظر ايشان باشد) ولى بر فرض محال (چرا كه چند دانه تذكر دارند اما براى نابود كردن قهرمانان و ... )كه از راه تسلط علمى و عملى كار مردم را حل مى كردند لااقل مثل نديمى مستندات آنرا چاپ و تكثيركنند (البته اگر بود مثل برگى از ... چاپ مى كردند)
********************************************************
31. ارزش نماينده

 

در نظام جمهورى اسلامى از جهت حضور ملى نمايندگان نقش بى بديلى دارند چرا كه نوع حضور، ويژگى و نقش و ابعاد و تعيين كنندگى هيچ كس حتى روساى قوان مى توانند چنين جايگاهى را داشته باشد.

به اين موارد عنايت شود :

١ نماينده  (بخصوص نماينده شهرستانها) از جهت شناختگى و روش انتخاب پيوستگى ويژه اى به مردم دارد و چه كسانى كه به او رأى داده اند و يا نداده اند او را مى شناسند و به نحوى با او تماس مى گيرند و به علت داشتن دفتر و وظايف ترددى تنها مقام ملى است كه در دسترس مردم است، مثلاً آقاى نديمى در همين مدت كمتر از يك سال بيش از سه هزار جلسه با مردم و براى آنان داشته كه شرح اكثر اين جلسات و كاركردها در سايت ابوذر نيوز آمد و قابليت جستجو دارد ...

سوال: چند نماينده در ايران از اول نظام پارلمانى مى شناسيد كه اين ميزان كاركرد براى كمتر از يك سال داشته و اين كاركرد را مستند كرده به نحوى كه قابل انكار نباشد ؟

٢ نمايندگان به دلايل مختلف بايستى دفتر داشته باشند تا در زمان عدم حضور او، دفتر پاسخگوى مردم باشد ...
هم اكنون آقاى نديمى دو دفتر در بهترين شرايط اجاره كرده و با توجه به روش خاص و نو درآمدى با اين ويژگي ها دفتر او اداره مى شود اولا بجاى يك نفر، در سيزده فرصت صبح و عصر بايد نزديك صد و پنجاه نفر (البته با وظايف مشخص كه در اساسنامه مندرج در سايت قابل شناسايي است) و سيزده گروه مشاور (هر گروه پنجاه نفر كه نبايد در گروه ديگرى مشاوره بدهند ،نوع مشاوره و خصوصيات آنان مندرج در سايت است) و به اندازه هر اداره كميته ياور مديريت (براى تصميم سازى و تصميم گيرى به كمك مسئول اداره براى حمايت نماينده در ايفاى وظايف نظارتى) حداقل پانزده نفر از ميان شاغلان و بازنشستگان و صاحب نظران اداره و كميته هاى تخصصى بمانند تبليغات، ورزش و ... به تعداد نامحدود و رابطين محلات شهرى و روستايي كه با هرگروه از دفتر (كه نبايد در گروه ديگر عضو باشند) اعضاى دفتر نماينده را تشكيل مى دهند و تنها در وظايف و مسئوليت ها از يكديگر جدا هستند و هيج فردى بر ديگرى مزيت ندارد.

سوال: بنظر شما چنين دفترى و چنين كاركردى را در تمام دوران دموكراسى در ايران، در كجا مى توان يافت ؟

٣ آقاى نديمى به تمام مسايل عمومى كه پيامك شود بصورت آنى و لحظه اى بصورت نظام ارجاع عمل مى كند، يعنى حتى يك پيامك كه مربوط به خواسته عمومى نخواهيد يافت كه به تناسب موضوع به اين مسئولين ارجاع داده نشود.
- فرماندار، رييس ذيربط، حسب ضرورت به مدير استانى و معاونين وزراء و استاندار و معاونين ذيربط ايشان از جمله افرادی هستند که پیامک های عمومی برایشان ارسال می گردد ...

سوال: در همه ادوار نمايندگى ايران كدام نماينده را مى شناسيد كه چنين روشهايى را ابداع و اجرا نموده باشد ؟

 

٤ آقاى نديمى تمام واسطه هاى بين خود و مردم را كنار گذاشته به نحوى كه هر فردى مى تواند با يك پيامك  هر چه مى خواهد بنويسد و هر جلسه اى را كه مى خواهد تقاضا كند
البته در مواردى كه افرادى بخواهند با پيامك افراد را تخريب كنند و يا مطالبى مطرح كنند، آقاى نماینده بلافاصله راست ازمايي مىكند مثلا بدون ارايه اسم منبع درابتدابراى خودان فردى كه مورد سوال قرارگرفته ارسال مىكندوبس ازدريافت جواب انرامديريت مىكند واقدامات بعدى راانجام مىدهد

سوال: كدام نماينده با چنين روش هايی، پايش مديريتى نموده و يا مى نمايد ؟

٥ آقاى نديمى سايتى را بنيان گذاشته كه همه مردم و حاميان و اعضاى دفتر بوسيله آن از تمام كاركردهاى دفتر و نماينده و اخبار ايران وگيلان و دو شهرستان و مجلس و غیره  باخبرمی شوند به نحوى كه بعضى از نمايندگان از آن در حال تقليد مى باشند و مردم حتى روزانه از طريق این سايت مى فهمند كه آقاى نديمى كجا جلسه دارد و به اين روش مى توانند خودشان در آن جا حضور يابند و يا در صورت ضرورت پيام و پيامك خويش را ارسال نمايند

سوال: دركجاى ايران ودرچه دورانى ازنمايندگى اين روشهارايج بوده است

٥ آقاى نديمى در اولين فرصت نوار سخنان خويش را براى استفاده (احيانا نقد و نظر) در سايت قرار مى دهد،به نحوى كه تمام افراد اين امكان را دارند كه نماينده را راهنماي نمايند.
- مطالب بسيار را مى توان ذكر كرد كه علاقمندان كافى است به اين مطالب عنايت نمايند سايت (با تمام مطالب و فايل ها و سامانه ها) و دفتر (با توجه به اساسنامه و افراد با كيفيت توزيع محلى و صنفى ) كميته ها و گزارشات گوناگون نماينده و غیره
********************************************************
30. راه ميانه

- آقاى نديمى در يك سخنرانى گفت: راه اسلام راه ميانه است و نبايد از دو سوى افتاد، يعنى افراط و تفريط و يمين و شمال در اسلام مردود است، چپ روى و راست روى چون مطلق نگرى مفهومى ندارد ...

- اگر اين موضوع مفهوم شود، دليل رفتارها قابل توجيه مى شود كه راز موفقيت اسلام و مسلمانان چه بود، مثلاً چرا اسلام در همه قاره ها طرفدار پيدا كرد و اگر افكار مترقى نبود، اين همه پيشرفت با آن همه دشمنى ها توجيه نمى يافت.

- نديمى به علت مطالعه هزاران كتاب دينى از دهه پنجاه تاكنون اين همه اقبال حكومتى و مردمى داشته چرا كه سعى مى كند رفتار دينى داشته باشد، به اين مطالب توجه فرماييد :

١ راى ایشان در سياهكل، هر دوره بيشتر از دوره قبل شد، چرا كه ايشان شعارى را كه كانديداها علم مى كردند، شناخت !
- ايشان ثابت كرد اصل حرف كانديداهاى بومى عقب ماندگى و محروميت است از اين نظر هر كسى كه بتواند پروژه هاى مورد درخواست مردم سياهكل و ديلمان را عملى كند مى تواند در قلب مردم جاى گيرد.
- ايشان در ادوار نمايندگى همه خواسته هاى مردم بلكه فراتر را پيگيرى كرد، حتى امور و پروژه هایی را كه مردم نخواسته بودند، طرح و پيگيرى و اجرايي كرد و نگاهى نه چندان عميق به عناوين در سامانه هاى بايگانى نه ساله ايشان كاملا اين مطلب را اثبات مى كند كه در آينده در مورد آنها به تفصيل طرح بحث مى گردد ...
٢ ايشان به جاى درگيري هاى بى حاصل، هميشه به برنامه و كارنامه توجه دارد، كه امروز و هر روز و هر فصل و هرسال و هر دوره چه فايده اى براى ملت ايران ، گيلان ، لاهيجان و سياهكل و شهر و روستا حاصل مى گردد ؟
- از اين رو چپ و راست براى ايشان وسيله خدمت مى باشد تا سايبان ادعاهاى روشنفكرى و قلمبه گويى و فخرفروشى و تنها در دوره طاغوت به علت ظالمانه دانستن نظام پهلوى بود كه با رفتار انقلابى براندازى را هدف مى دانستيم ولى الان در عين قبول تفاوت ها و گرايش به افكار و اشخاص رفتار معقول و اصل حمايت براى توسعه خدمت را هدف قرار مى دهيم.
- الان هر منطقه اى در دو شهرستان و يا استان و حتى كشور مى دانند كه نديمى از حق مى گويد و از منافع و مصالح و حقوق ملت دفاع مى كند ولى نه با هدف هاى حزبى و شخص گرايانه و بى قانونى، بلکه ايشان تلاش دارد تا از راه انسانى و اخلاقى و قانونى مشكلات مردم را حل كند نه با تهمت و شايعه و حرف غير مستند، بلكه راهى كه اسلام به ما آموخته است ...

٣ ايشان مثل بعضى از نمايندگان نبود كه برود به رئيس جمهور يا معاون اولش بگويد: نديمى تمام مشاركتى ها (مثل آنان كه در يادداشت ذيل اين مطالب نامشان آورده شده) و بعد ده دقيقه از اين بدگويى در حاليكه نديمى با نماينده رودبار در حال صحبت بود به دروغ از نديمى تعريف كند، بعد همان مسئولانى كه اين آقاى نماينده پیش آنها در حال زدن زیر آب ندیمی بود، به نديمى بگويند: اين الان داشت اين حرف ها را در مورد تو مى زد !!؟

- ابوذر نديمى به قول مهندس ضرغامى (در ديدار خصوصى با ايشان در سازمان صدا و سيما) به جهت اين روش و سلوک و چهره و وجهه كارشناسى، همه جا داراى موقعيت است تا بدان حد كه مقام عظماى ولايت در مجلس ششم در بين نمايندگان حاضر، از آفاى نديمى به عنوان كارشناس دلسوز و متفكر نام برد و از ايشان خواسته بود كه تحرك بيشترى از ايشان انتظار است و يا مشاور عالی مقام معظم رهبری، سردار رحيم صفوى در نشست اخير با نديمى ، ايشان را از چهره هاى شاخص مجلس نام برد و يا آقاى حسين شريعتمداری به ايشان گفت ما در مورد شما دغدغه نداريم و آقاى خاتمى در زمين تختى لاهيجان در بین اقشار مختلف مردم از ندیمی بعنوان برادر متفكر و دانشمند نام برد و صدها شخصيت اجرايي و مجلسى و روحانى و كارمندان اداراتى كه ايشان در آنجا مسئوليت داشته اند، چون دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاه های علامه و آزاد و انقلابيون و غیره، همه از جهات فكرى و اخلاقى از ايشان و مرام و اخلاق ايشان به نیكويى ياد مى كنند و بقول افرادى محبوبيت ايشان در خارج از حوزه انتخابيه كمتر از دو شهرستان نيست ...
********************************************************
29. چرا افزايش مسئوليت؟

- از آقاى نديمى پرسيدند كه چرا در اين دوران از كشور، شما سعى داريد علاوه بر پيگيرى در اتمام پروژه ها امور جديدى را بر آن بيفزاييد و ايشان در پاسخ گفتند: امكانى كه مردم با رأى خود براى خدمت بنده فراهم كردند را مى توان با كم مسئوليتى روبرو ساخت اما بنده عادت به كم فروشى ندارم چرا از همه توان و ظرفيت خود استفاده نكنم تا مشمول خدمتگزار صادق و ساعى باشم.

- طبيعى است كه تا اين دولت عوض نشده كارها را پيگيرى كنم حتماً بهتر از آغاز به كار دولت جديد خواهد بود كه معلوم نيست چه برنامه داشته باشند.

- البته اتهام دائمى چند خرده مخالف كه حتماً بايد از آنها اجازه بگيريم كه آيا بايد با دولت منتخب بعدى همكارى بكنم يا نه ؟

- چون بعضى ظاهراً فتوايشان اين است كه ما بايد براى خدمت به مردم ايران و يا انجام وظائف انقلابى و اعتقاد به كليت نظام مقدس عمل نكنيم بلكه چون اسلاف آنان يا اسلحه برداریم و با نظام بجنگيم و يا اگر اين كار را نمى كنيم با انقلاب قهر كنيم و يا فقط با يك گروه سياسى كار كنیم و اگر آنان رأى نياوردند برويم و نق بزنيم.

- واقعاً اين آدمها آيا انقلاب را قبول دارند ، چون كسى كه اين انقلاب و نظام را دوست داشته باشد حق قهر كردن ندارد و بايد تلاش كند اين انقلاب شكست نخورد از اين رو هرچه مى تواند به آن كمك كرد و اگر همه خواسته ها و آرزو هايش محقق نشود نمى تواند به او مجوز درگير شدن و كناره گيرى كردن را نخواهد داد.

- ديگر آنكه آيا اين ها دموكراسى را باور دارند چون اقتضاى مردم سالارى اين نيست كه اگر فكر تو و يا فرد مورد نظر تو برنده نشد تو بايد چهار سال منتظر بمانى و يا اينكه با برنده بجنگى، بلكه دينى كه ما مى شناسيم انسان را مسئول مى شناسد و اين نحوه عمل غربى و آمريكايى را قبول نداريم (هر چند كه آنها هم تا حدى با هم رقابت مى كنند و در امورى با هم همكارى مى كنند) خوب معلوم است كه بنده اگر كانديدا شدم ميل دارم خودم يا كانديداى مورد نظرم برنده شوند ولى اگر فرد ديگرى برنده شد بايد ياد بگيريم به او تبريك بگوييم و از او حمايت كنيم (كارى كه خود آفاى نديمى در مورد آقاى کامل خيرخواه در مجلس پنجم و نماينده دوره قبلى انجام داد و به آن يكى گفت انتخابات تمام شده اگر من مى توانم كمكى براى توسعه منطقه انجام دهم به سهم خود در خدمتم و به دومى گفت من در انتخابات نبودم و شما مى توانى حداكثر استفاده كارى و فكرى را از من براى منطقه و كشور داشته باشى و حتى در رابطه با امكان استفاده نماينده دوره در مسئوليت استانى تلاش خود را انجام داد و يا با آقاى صاحبدل روابط دوستانه اى بر قرار كرد و ...)

- بنابراين اصلاً نگاه دينى، اخلاقى ما با جماعت كينه ورز فرق دارد، درست مثل مربيانى كه پايان مسابقه با يكدبگر دست داده و در عين برنامه ريزى براى آينده حرمت يكديگر را نگاه دارند.

- نكته ديگر آنكه آيا در ايران احزاب تعريف شده اى وجود دارد و احزاب با يكديگر رقابت مى كنند يا اشخاص جاى احزاب را گرفته اند كه عموماً تيم ندارند و به امثال نديمى مراجعه مى كنند.


به اين چند مورد نیز باید توجه شود :

 

١ در انتخابات مجلس پنجم آن هم در مرحله دوم، آن هم با آن داستان، مقاماتى از آقاى نديمى خواستند (شورش خيابانى) مقاومت كند و حتى نامه نگارى به شورا و غیره داشتند اما آقاى نديمى گفت ما در انتخاباتى شركت كرديم كه داور و ناظر دارد و نمى توان با غوغا و جنگ پيگير حق خود بود ...


٢ در انتخابات رياست جمهورى (نهم) آقاى نديمى تنها در مرحله دوم اظهار نظر كرد و بسيارى از مطالبى كه الان آنرا مشاهده مى كنيم بصورت مقايسه اى پيش بينى و اعلان كرد اما مردم به آقاى احمدى نژاد رأى دادند و همين آقاى رييس جمهور در سال پايانى مجلس هفتم در حضور آقاى ابوترابى فرد، ايشان را به عنوان كارشناس دعوت كرد كه با دولت كار كند و پس از پايان دوره نمايندگى همكارى داشته باشد و عيد همان سال هم يكى از معاونين را سراغ ايشان فرستاد كه بايد با دولت همكارى كنى و سه تن از نمايدگان (رسولى نژاد، همتى، تمدن) هم مكرر به آقاى نديمى اذعان كردند كه رييس جمهور روى جذب چند نفر حساس است که يک نفر از آنها شما هستيد.

 

- با اين همه باز آقاى نديمى اعتنا نكرد و بفكر بازنشستگى بود و يكى دو ماه آفتابى نشد تا اينكه معاون رييس جمهور در يک شب به ايشان زنگ زد كه تحت فشار رييس جمهور هستيم كه چرا آقاى نديمى جذب نشده و در همان شب با استخاره اى كه از يک عالم به صورت تلفنى انجام شد و عالى اعلام شد، همكارى ايشان با نهاد ریاست جمهوری شروع شد و بقيه ماجرا ...

- قصه هاى از اين دست معلوم مى دارد كه ابوذر با تمام وجود اصل نظام و انقلاب و امام و رهبر و وفادارى به خون شهيدان را باور دارد، از اين رو هم عقيده افرادى نيست كه بايد مطلق انگار باشى و يا اگر خودت نبودى بايد با آن درگير شوى، بلكه ايشان مى گويند: قبول كنيم كه همه اعضاى يک خانواده هستيم و اختلافات ما بيشتر در روشهاست و اشتراكات ما حداكثرى است و ما بجاى بزرگ كردن اختلافات مى توانيم با يكديگر همكارى كنيم و در عين حال پيگير حقوق مردم باشيم ...
********************************************************
28. رأى افزايشى

- آيا مخالفان سنتى نديمى هرگز از خود پرسيده اند كه چگونه این شخص هر دور از دوره پيش، رأى بيشترى مى آورد ؟

- يا اينكه از دوره اول شركت تاكنون همواره از دوره قبل حضور خود، رأی بيشترى مى آورد، چه معنايى خواهد داشت ؟ جز :

١ با مردم صادق است
٢ ضعف هاى دوره قبل خود را شناسايى و آن ضعف ها را رفع مى كند
٣ دوست و دشمن خويش را شناسايى نموده و آن را مديريت مى نمايد
٤ هر گروه از مردم را با شناخت درخواست راضى مى نمايد، مثلاً كار هاى عمومى ، خصوصى ، رسانه اى ، پارلمانى و غیره
٥ هر چند دشمنانش (كه بيش از اينكه دشمن او باشند چاره ديگرى ندارند، چرا كه لاهيجان و سياهكل فقط يك نماينده مى خواهد و گرنه از او مجسمه خدمت مى ساختند) تلاش كند ولى او در پرتو سلامت، صداقت، خدمت و مردم بودن آنها را راضى مى سازد كما اينكه چند نفر دچار اين شبهه شده بودند كه اگر ما نباشيم ايشان رأى نمى آورد و با پيوستن به ديگران خود را ضايع ساختند چرا كه در همين دوره ايشان بدون آن چند رفيق ديروز، بحمدالله موفق تر ظاهر شد و درسى به بقيه داد كه جدا شدن از ايشان تنها براى آنها خسارت دارد.
- از اين رو اگر كسى بخاطر اينكه رييس نشد از نديمى جدا شود از عبرت بهره گيرد، چرا كه هر چند دشمن شاد مى شود ولى براى او فايده اى نخواهد بود.
- اينكه آقايى در گوكه گفت فلانى از نديمى جدا شده درست از اوضاع باخبر نيست و خوشحال نشود كه وقت بسيار است.
********************************************************
27. ذكر عنوان ادارى در شب نامه


- راستى حراست، بازرسى، دفتر وزير مى دانند كه آقاى نماينده پيشين یک حوزه انتخابیه در نامه به اشخاص آن هم با هدف عقده گشايى، ذيل مطالب خود را با عنوان ادارى ذكر مى فرمايند، احتمالا چون هيج سابقه ادارى فراتر از آستانه نداشته اند و نمی دانند كه اين كار خلاف است و با پيگيرى ادارى اين نوع نامه نگاري ها و استفاده از اين عنوان باد آورده بر ايشان هزينه دارد و اي بسا دوباره باز نشست شوند و به ايشان گفته شود اين براى نامه نوشتن به خاله و عمه نيست بلكه عناوين ادارى براى كارهاى ادارى است البته شاید چون تاكنون حتى يك بار ازان (جز حقوقى كه نمى دانيم چگونه با كار نداشتن حلال مى شود) استفاده ادارى نداشته اند مى خواهند به خود تسلا دهند كه بابا ما هم بدون صلاحيت و كارايى (فقط به خاطر توصيه یك فرد خاص) در كنار ده ها مشاور بي كار روزنامه مى خوانيم و پول بيت المال (بي زبان) را مى خوريم.
- در هر حال ايشان بدانند كه دوران پرونده سازی، براى ديگران گذشته و اكنون ديگران مى توانند ايشان را شكار نمايند.
********************************************************
26. ديالوگ

- از جمله مطالبى كه بعضى از آقايان را ناراحت كرده و آن را در جلسه اى (در بخش مركزى) بيان كرده اند، اين مطلب است كه اين نديمى آن قدر با مردم جلسه مى گذارد و آن ها را وادار به حرف زدن مى كند و مسئولين را مجبور به پاسخگويى مى نمايد كه براى ما ميدانى نمى ماند و يا نبايد اين جلسات تشكيل شود و يا اگر تشكيل شد ما ديگر آينده نداريم ...
- حقيقت است كه اين جلسات اين فوايد را به همراه داشته است :
١ ديگر نم ىشود گفت كه آقاى نماينده رفته و پشت سرش را نگاه نكرده است.
٢ مردم مشكلات خود را بيان مى كنند و با چاره انديشى براى مخالفان محل تنازع و انتقاد بسته مى شود.
٣ مسئولين مجبور به پاسخگويى و پيداكردن راه حل مى شوند.
٤ ارتباطات عاطفى تقويت مى شود.
٥ مستند سازى اعم از صورت جلسات و تصاوير نيز در آينده قدرت تبليغ منفى مخالفان را مى گيرد.
٦ كار دفاتر نماينده كم مى شود.
٧ به مردم احترام مى شود و هزينه هاى گوناگون از جهت وقت ، حمل و نقل پو پشت دفاتر مسئولين ماندن را مديريت مى نمايد.
********************************************************

25. شما قضاوت فرماييد ...

1. مى گويند فلانى پرده را در لاهيجان مد كرد ! واقعا از اين حرف، بیهوده تر مى شود زد؟ برادر من موضوع پرده به هر دليل براى سفر زيارتى، مسابقات ورزشى، مجالس ترحيم و تسليت به افراد و ده ها دليل در اين استان رايج است و عموماً چند پرده نويس با يك خط و يك متن اين مطالب را نوشته و مى نويسند.
- مى گويند نبايد از پرده استفاده كرد ولى آدرس علم و دانش جديد را نمى دهند كه آيا پرده نويسى حرام است يا براى شخص خاص و كارهاى خاصي حرام مى گردد ؟
- مى گويند از طريق روزنامه اين كار صورت پذيرد، ولى نمى فرمايند كه كدام روزنامه و با چه تيراژى؟ چراكه همه مى دانند تعداد روزنامه خوان معدود است تازه آنها هم كه روزنامه خوان هستند، هميشه نمى خوانند و يا روزنامه هميشه چاپ نمى گردد و يا با مشكل توزيع روبروست.
- اصلا شايد اين مخالفان فكر مى كنند هزاران طرفدار آنان منتظر فتواى آنان نشسته اند.
- عزيز منتقدان عالم و آدم لطفاً به جاى اين حرفها يك كار مثبت از خود براى عامه مردم نشان بدهيد و ثابت فرماييد كه شما به درد مردم مى خوريد.

2. مى فرمايند نديمى به فكر دوستان خود نيست، البته همين بزرگواران در جاى ديگرى مى فرمايند صحبت شايسته سالارى نيست بلكه دوست سالارى است.
قضاوت بفرماييد : اولاً كدام درست است و ثانياً چه بايد كرد ؟
- اگر نديمى در كمتر از يك سال سه هزار جلسه گذاشت و همين حرفها را شنيد و يا پيگير خواسته هاى خرد و كلان ، عمومى و خصوصى مردم شد و يا با دوست و دشمن از در نمايندگى گفتگو كرد و با تنى چند از شما خلوت نكرد مجرم است يا آنكه شفاف با مردم حرف مى زند و تمام مطالب آنان را اگر حل شدنى است با مكاتبات و مذاكرات و با حضور مسئولان با پاسخ روبرو مى سازد كار خطايى را انجام داده است.
- آيا خواسته دوستان از انتخاب نديمى اين بود كه تك تك آنان مدير شوند و يا بسته اى از خواسته ها مطرح بود مثل اينكه، نام در شهرستان بلند آوازه شود، در مجلس سخنگو داشته باشند، پیگير خواسته هاى عمومى آنان باشد و يا نگذارد حقوق مردم ضايع شود و ...
- واقعاً چه دانشمندان منتقدى در يكى دو جا مى نويسند و تازه فكر مى كنند فقط آنها مى فهمند و ...

3. اگر در دفتر از اشخاص مختلف استفاده شود به اين شبنامه نويسان بر مى خورد كه چرا اين همه آدم و البته منظورشان ظاهراً اين است كه همه اين آدم ها بد بوده و فقط ايشان عليه سلام هستند، خوب برادر من تنوع شهر و روستا، جوامع مختلف توانسته، بيش از هزار نفر را درگير كار مردم كند اين كه تشكر دارد ...

4. اگر افرادى با نماينده در حل مشكلات مردم كمك كنند از طرف اين مدعيان متهم به چسبيدن به نماينده مى شوند، ظاهراً مى خواهند مردم از دور و بر نماينده پراكنده شوند تا آنان بفرمايند نماينده تنهاست، عجب آدم هاى دغلى !!

5. مى گويند نماينده از يكى دو نفر خط مى گيرد، واقعاً اين آدم ها نديمى را مى شناسند يا فقط از او شنيده و او را نديده و با او ننشسته اند ؟
زیرا هر كه با نديمى فقط يك روز باشد مى فهمد كه او مى شنود و مى نويسد و مى فهمد و شور مى كند اما اجازه تصميم گيرى را همواره براى خود محفوظ مى دارد و زيرك تر از آن است كه قصد گوينده را تشخيص ندهد و ...

6. مى فرمايند نديمى با چند چهره ها رابطه دارد البته نفرموده اند كه برنامه هاى جلسات او را مى بينند و يا حداقل يك جلسه با او در ميان مردم رفته تا بفهمد كه چگونه مو از ماست كشيده مى شود و هر مدير و فردي با ده ها روش در حال كنترل مردم و نماينده است. از پيامك هايى كه دريافت مى كند تا نامه ها تا اعتراضات حضورى و همه روشهاى ديگر كه جلوى بسيارى از مفاسد را مى گيرد و ...
********************************************************
24. چه كسي طلبكار است ؟

 

- آيا مى شود از افرادى كه ادبيات و گفتار آنان معلوم مى كند كه براى هر رفتارى نقدى دارند، پرسيد كه شما دنبال چه هستيد؟
- اگر كار كنى به حساب نمى آورند و يا مى گويند خودش انجام شد، فلانى هيج نقشى ندارد !
- اگر كار نكنى مى گويند فلانى فعال نيست و برنامه ندارد !؟
- اگر مدير عوض شود مى گويند اتوبوسى است و اگر عوض نشود مى گويند قدرت ندارد !
- اگر براى اين همه كار كه در سامانه ( كارهاى امسال و هشت سال قبلى ) تبليغ نشود مى گويند كارى نشده و اگر تبليغ بشود،مى گويند خسته شديم ازبس پرده و ... ديديم.
- واقعاً اين آدم ها از نظر فكرى، سياسى و مكتبى داراى چه مرامى هستند ؟!
- آيا نماينده بايد به اطلاع مردم برساند كه مردم، چه اتفاقى افتاده و يا مى خواهد بي افتد؟
- راستى اگر بخواهيم از انواع روش هاى رايج مثل سايت، پيامك، cd، برده استفاده كنيم تا مردم خوشحال شوند و يا مطلع گردند و يا شايعات خاتمه يابد عمل اشتباهى انجام شده كه اعوان و انصار يكى دو كانديداى ور شكسته مى خواهند جوى ايجادكنند كه كسى جرأت نكند تشكر كند و از اينكه نماينده حوصله مى كند، سوء استفاده مى كنند. اما در هميشه به يك پاشنه نخواهد چرخيد و سكوت دايمى نخواهد بود و شايد ما دوستداران آقای نديمى مجبور شويم اسرار هويدا كنيم از صاحبان اين دكان ها نام برده و اين معركه گيرى افرادى كه براى گرم كردن بازار خود از دروغ راست مى سازند و پيشينه و پسيينه فكرى و شغلى و گزينشى و ... بگوييم چرا كه پاى آبروى افراد در ميان است و حفظ آبروى خود و ديگران واجب ولى مشروط به آن كه بعضى از سكوت و كرامت گذر معانى ديگر نكنند ...
********************************************************
23. حداقل انتظار

آيا واقعا مردم دو شهرستان اشتباه كردند كه اين افراد را با آن وضع كنار زدند، مثلاً اين افراد چهار سال از همه توان خود و حاميان و مسئولان استفاده كرده بودند كه:

١ مردم رودبنه را نسبت به نديمى تحريك كنند ولى آيا توانستند ؟
- اين در حالى بود كه حتى در رودبنه اصرار به استفاده از نيروهاى گماشته و غيربومى داشتند
- مثلا نگفتند كه نمى شود نديمى حتما غمخوار همه ملت ايران، گيلان، لاهيجان، سياهكل، رودبنه و ديلمان مى باشد، اما همان مردم ديدند كه حل مشكل آب رسانى يا در اراده نديمى براى انجام اين كار بود يا عناوين ديگر
- به عنوان مثال آبرسانى غير چشمه اى كه در جاهاى ديگر موجب سهولت آب رسانى مى شد و يا مشكل تصفيه خانه كيسم كه وقت زيادى از جهت اجراء به خود اختصاص داد و يا مشكل گذر از خيابان جنب ترمينال كه براى رضايت ساكنين آن همه وقت و انرژى و درگيرى اختصاص داد.
- ولى ديديم كه حتى آن چند رأى چگونه و در كجاها و توسط چه كسانى براى ايشان اخذ شد در حاليكه از ده هزار راى صحبت مى شد و يا آن يكى كه همه افتخارش يك باصطلاح ستاد و استفاده از فرصت غصبى هلال احمر و کمیته امداد و آموزش و پرورش و شركت در مجالس ترحيم بود و بعد اين افراد مى خواستند مثلاً با ميتينگ خيابانى (تو بخوان شورش) و يا طومار و احزاب تهران نشين (با حضور مثلاً يك نفر از آنان) آن انتخابات ارزشمند را زير سوال برند.
- همان ها كه مى گفتند كار نديمى تمام است زیرا اولاً تاييد نمى شود (از بس ما نامه و تومار و شبنامه و ... فرستاديم)  / ثانياً آن قدر برايش جو ساختيم / ثالثاً باصطلاح دوستانش را كنار زده و تحت عنوان اينكه افراد مساله دار مالى و اخلاقى و سياسى نبايد در ستاد ما باشند خودش به نفع ما كار كرده و يا در جاهايى كه رأى داشته افرادى را كانديدا كرديم از اين رو مابرنده ايم و هزاران داستان دیگر ...

٢ مردم سياهكل را نمى شناختند و فكر مى كردند كه قدر شناسي آنان را مى توانند با تحريك فومى و يا تهديد و تطميع تحت تأثير قرار دهند ولى مردم سياهكل سلامت و حق شناسي خود را به آنها تحميل كردند و به آنها فهماندند كه اصلاً در شناخت اين مردم با فرهنگ و نجيب و با شعور در اشتباه مطلق هستند و آنها به اين افراد فهماندند كه خدمت و خادم را مى شناسند و خدمات نديمى را فراموش نخواهند كرد و آن رأى و آن استقبال، هرگز از خاطر هيج بيننده و شنونده اى نخواهد رفت ...

٣ شكست عجيب در انتخابات بايد آنان را به اين عبرت و درس مى رساند كه :
- اولاً نديمى، مردم را دوست داشته و مردم نيز خدمتگزار خود را دوست مى دارند.
- ثانياً ريشه نديمى انتخاباتى نيست و او بيش از چهل سال با اين مردم و براى آنان زيسته و در چنين حالتى معلوم است كه ايشان اگر در انتخابات هشتم بود اين افراد محل طرح نبودند و دچار توهم نمى شدند و آن همه زحمت و خرج كردن و آبرو ريختن و زحمت اطرافيان را سبب نمى شدند ...
********************************************************
22. در خط ولايت يا ؟!

اين آدم هايى كه بلبل شده اند، همانهايى هستند كه سالها در انتخابات لاهيجان و سياهكل رفتارهايى داشتند كه اگر با فرمايشات رهبر بزرگوار مقايسه نماييد، متوجه مى شويد كه چقدر رهبر ما مظلوم است و چگونه اين مدعيان خود را قاطى ناب ترين افكار و اشخاص نموده اند.

- رهبر ما می فرمايند انقلاب مال همه كسانى است كه اين انقلاب و قوانينش را قبول دارند، ولى به ياد بياوريد اتهامات به كانديداها و طرفدارانشان توسط اين افراد را ...
- رهبر ما مى فرمايند بهم زدن اجتماعات هـيچگاه مورد تاييد حضرت ايشان نيست بياد بياوريد حركات و رفتارهاى دوران انتخابات و ديگر دوران هاى انان را ...
- رهبر ما مى فرمايند حماسه اقتصادى و آنان در حال تحريك تقاضاى مردم هستند، در حاليكه همه مى دانند وضع اقتصادى كشور چگونه است.
- آنها به نحوى كامنت و مراسله را نوشته و پخش مى كنند كه مردم فكر كنند، خبرى نيست و به آنها دروغ مى گويند كه به عنوان مثال، وزارت بهداشت حتى حقوق كارمندان را ندارد، بنابراين چرا چند ميليارد تومان خرج راه اندازى بيمارستان نمى كند؟
- آيا اين افراد واقعا راست مى گويند و بايد هر چه بيشتر تقاضا ايجاد كرد ؟
- براستى اين راه كه انتخاب كرده اند، راه امام و رهبر است و يا آنها مايل هستند كه مردم را نسبت به نظام و مسئولين بد بين كنند ؟
- خوب برادر من اگر تو كم كارى كردى، آدم عاقل آنرا مى فهمد و به تو رأى نمى دهد و آنرا افشاء مى كند.
- چه مشاور با دانشى كه حتى نمى داند كه چقدر بودجه داشتيم و داريم و با اين بودجه نمى توان كار آن چهار سال طلايى را انجام داد
- وا مصيبتا بر اين كشوركه چنين افرادى بشوند مشاور فلان وزير ( البته به توصيه ی ... )
********************************************************
21. فرق دو فكر و دو وكيل

نماينده محترم پيشين تمام تلاش خود را معطوف به حذف چهره هاى مطرح گيلانى و لاهيجانى و سياهكلى مى كرد، مثلاً مكاتبات و مذاكرات ايشان در مورد آقایان ابراهيم مهربان و تیمور پورحيدرى و ... واقعاً عنوان افتخار نمى يابد و حتى مكاتبات و مذاكرات ايشان ( هرچند بي فايده ) عليه نماينده دو دوره لاهيجان و سياهكل به آقايان احمدى نژاد و رحيمى و ... درخور توجه است و حتى امضاء بعضى از افراد همكار مجلس هشتمى را اخذ مى نمود تا اين افراد بيكار شوند و ايشان بتوانند اساساً اين افراد را (بدلیل نمك بر زخم بودن و فعال بودن) حذف نمايد و در محافل خصوصى و عمومى هر چه مىتوانست عليه اين افراد سم پاشى و جو سازى كرد و حالت فعلى ايشان آنقدر تأسف برانگيز است كه حتى حفظ مديران خود، توسط نديمى را نشانه ضعف نماینده فعلی مى داند (نه مردانگى ، فرصت دادن) و حتى متأسفانه سعى مى كند رابطه خود با باقيمانده آن دوران اسفناك و مديران منصوب را به نفع خود حفظ كند (يادتان باشد كه اين همان اقايى است كه وقتى نديمى براى بازديد مورد درخواست پروژه مسكن به سياهكل آمد، همان شب ( در شبکه گیلان - باران ) زبان به اعتراض گشود و به استاندار وقت گيلان تذكر داد.

- اين تازه بخشى از ماجراهاى ايشان است كه انشاء الله در همين گفتارها و در آينده بيشتر بدان خواهیم پرداخت.

- اين همان آقاى محترمى است كه هر چه مى توانست عليه دوستداران نديمى نقشه كشيد و ...
********************************************************
20. راستى چرا ؟

بنظر شما چرا نماينده پيشين در مورد اتمام پروژه هاى ادوار ششم و هفتم و يا مصوبات سفر اول دولت كه با پيگيرى نماینده فعلی، مسئوليت نشان نمى داد ؟

كدام يك از گزينه هاى زير را مى توان برای پاسخ به سوال فوق انتخاب كرد :
١ چون پاى نديمى درميان بود مى خواست ادامه دهنده راه او نباشد تا مردم نگويند اين كارهاى نديمى است
٢  مى خواست كارهاى مهم تر و پروژه هاى بزرگترى را شروع و بنام خود ثبت كند
٣ اطلاعات و دانايى و كارشناسى و توانايى انجام و پيگيرى وجود نداشت
٤ مشاوران مانع انجام اين امور مى شدند
٥ ايشان كارهاى فردى و شخصى خود و اطرافيان را بر كارهاى عمومى و اثر گذار ترجيح مى داد

به عنوان مثال اگر سوال شود :
- چرا تنها مجتمع مورد انتظار جوانان و هنرمندان لاهيجان در خیابان قيام فراموش شد ؟
- چرا سالن پر خاطره مردم لاهيجان (تختی) كلاً از خاطر ايشان رفت ؟
- چرا راه مهم حمل سيمان ديلمان - سياهكل از خاطر ايشان رفت ؟ اكنون اين معضل، همه مسئولان را مى آزارد، چرا كه اگر از راه ديگر حمل ونقل صورت پذيرد، دین معنی است که اقتصاد خدماتى واحد توليدى نصيب ديگران می گردد.

* چرا هاى بسيارى وجود دارد كه هر كدام مى تواند ما را به اين ايراد نديمى نزديك سازد كه لاهيجان و سياهكل  مى بايست نماينده اى داشته باشد كه در کشور و بين مردم وم سوولان داراى جايگاه و پايگاه بوده و تنگ نظر و ناتوان و بي عرضه نباشد و با اتهام زنى و شبنامه نويسى و سندسازى ديگران را تخريب نكند تامثلاً نماينده شود و آن شود كه پشيمانى بي فايده باشد ...
********************************************************
19. طلبكاران پر مدعا

- در دنياى عجيبى هستيم آدم هاى پرمدعايى كه مثلاً در وقت معرفى پروژه هاى مهر ماندگار آن قدر كم حواس بودند كه وقتى خرداد 91، نديمى خواست نمايندگى را شروع كند متوجه شد كه بيمارستان لنگرود با نصف درصد پيشرفت (بيمارستان جديد لاهيجان) به عنوان پروژه معرفى شده و با وجود كيفيت انتخاب اين نوع پروژه ها(معيارهايى چون اتمام تا پايان دولت) معرفى اين بيمارستان انجام نشد.

- يا پروژه راه سياهكل - ديلمان نيز براى استفاده از فرصت شارژ مالى مهر ماندگار در ليست قرار داده نشد كه نديمى مجبور شد تا با مصيبت اين پروژه ها را ضميمه مهر ماندگار كند كه اسناد آن چون گاز ديلمان، فاضلاب لاهيجان و ... را در سايت عرضه نموده است.
********************************************************
18. نظريه پردازى يا دنباله روى

- مردم فرق افرادى كه در دوران عمر خود نظريه پرداز بوده را با افرادى كه دنباله رو باشند، مى دانند.
- مردم فرق نديمى را كه از سال (١٣٥٠) تاكنون در ابعاد فراخوانى به دين و انقلاب و امام و رهبرى فعال است را با ديگران مى دانند و باور دارند جايى كه وی باشد از جهت موج آفرينى و راهبرى چقدر با جاي ديگر متفاوت مى شود و يا وزارتخانه و مجلس و نهاد بي و يا با نديمى چقدر متفاوت مى شود.
- الان واقعاً مردم گيلان و لاهيجان و سياهكل بدون نويسنده آن وجيزه ها در رنج و عذاب است و نبودن حضرت اين و يا آنهاى ديگر مدعى از نظر امكانات و اعتبارات و نمايندگى ضرر مى بيند. ممكن است اين و يا آنها بفرمايند در اين سی و چند سال بي يا با نمايندگى چكاره بوده اند و چه اثري براى ايران و گيلان و لاهيجان و سياهكل داشته اند و اگرنبود احمدى نژاد و يا اگر آن انتخابات با نديمى برقرار مى شد چکاره بوده اند و يا پس از دولت احمدى نژاد چكاره از نظر شغلى و يا عملى خواهند بود.
- آيا باز هم مى توانند يكى بگويد من رئيس فلان بوده و ديگرى بگويد من داراى صلاحيت علمى و مديريتى و اجرايى مى باشم.
- آيا مردم مى دانند حتى نمايندگان هم دوره بعضى ها مثل بعضي، مدعيان را همكاران و هم حزبان نمى شناخته و يا نمى شناسند.
- بنابراين افرادى كه با موجى آمده و يا مى روند بهتر است در همان حد شاكر خدا باشند و بيش از اين مردم را متوجه دوران خود نسازند.
- درست مثل افرادى كه نديمى به انان شخصيت داد و مثلاً براى آنان شغل گرفت و يا مشكلات گزينشى آنان را حل كرد و يا بنام او به آنان شغل و مسووليت داده شد و يا نديمى از آنان به اشكال مختلف حمايت كرد و آنان در پاسخ اظهار منيت كرده و علم استقلال برافراشتند و يا براى نديمى به نام هاى گوناگون كامنت مى نويسند (كه او در جاى خود همه مسايل آنان را عندال ضروره باز خواهد گفت)
- روزگار بى رحم است خوب است آقايان از اتفاقات درس بگيرند و بخصوص با فرمايشات اخير رهبرى عبرت آموزند و گرنه ممكن است سِر هاى مگو، گفته شود ...
********************************************************
17. بي يا باخبرى

خوب است آقايان چگونگى رأى مردم به نماينده سه دوره ايران، گيلان، لاهيجان و سياهكل را كه با آن همه مصايق و با رأى بالاى مردم حاصل شده است را با توجه به فرمايشات رهبر بزرگوار در همين سخنرانى اخير مشهد مقدس و احترام به رأى مردم و تنفيذ وزارت كشور و شوراى محترم نگهبان گرامى بدانند و براى خود عنوان مشاور وزير قرار ندهند و براى نماينده محترم ( مجلس شوراى اسلامى ) را بكار برند چرا كه عنوان مثلاً فعلى ايشان را مى توان با رد يابى از طريق مجمع فراكسيون نمايندگان شمال ايران مورد تحقيق قرار داد و به اطلاع مردم رساند كه حضرت ايشان چگونه و يا مثل چه كسانى و با توصيه چه كسانى و در چه مسئوليتى توسط وزير تنكابنى بكار گرفته شده اند و الان در چه اتاقى شاغل است و در ماه چند نامه براى بررسى به ايشان مى دهند و فرق او با ديگر مشاوران در چيست ؟ (برای نمونه بهمن محمديارى نماينده قبلى تالش)  و اصلاً چرا بعد از چند ماه به اين مكان فراخوانده شده اند و با توجه به مشاغل گذشته چگونه اين توانايى را داشته اند و الان در ماه چند بار مشاوره مى دهند و چگونه پس از بازنشسته شدن دوباره بكاريرى شده اند و كدام عنصر شناخته شده دولتى و به چه دليل ايشان را جذب نموده و براى كدام انتخابات و براى چه كسى در رياست جمهورى فعال خواهند شد و ...
********************************************************
16. پوششى براى گمراه سازى اذهان ...

 

- آقاى محترمى گفت همه اين قيل و قال ها براى آن است كه ضعف عمده اين افزاد گم شود، مثلاً نمى گويند وظيفه اصلى نماينده در خود مجلس است كه اگر نماينده قوى باشد، ادارات كار او را حل مى كنند.
- اگر نماينده سخن ور و كارشناس و اثر گذار باشد امور او حل مى گردد ولى اگر غير كارشناس و كم اثر وب دون حرف باشد بهتر است كه كانديدا نشود و جاى يك نماينده موثر را نگيرد و به فعل حرام، گرفتن جاى اصلح گرفتار نشود.
- حقىقت را بخواهيد نماينده برتر، بايد داراى اطلاعات اجرايى باشد و در امور مختلف از نظر درك و اعلان نظر لااقل نسبت به كارشناسان آن موضوع، می بایست توانمندتر باشد، در غير اين صورت موجب مضحكه ناس مى شود.


در يك آمار گيرى ابتدايى مى توان تفاوت نمايندگان را به اطلاع مردم رساند ...
********************************************************
15. چرا نمى گويند ؟!؟!

 

- چرا بعضى دوست ندارند ياداورى شود كه نديمى آرزوى ديرين مردم سياهكل در داشتن راه مستقل سياهكل به رشت را عملى كرد به نحوى كه هم اكنون تا پاشاكى، از جانب راه و افزايش قيمت زمين و ... بهره مى برند ؟
- چرا نمى خواهند بگويند كه كمربندى راكد لاهيجان را چه كسي و با چه روشى به اتمام رساند و شهر را وسعت داد و كار و كاسبى را در آنجا رونق داد و ترافيك مرگ آور لاهيجان را بهبود بخشيد ؟
- چرا حاضر نيستند بگويند چه كسي پیگير آرزوى ساليان دراز حاشيه دريا و بخش رودبنه در اجراى طرح د-5 شد و غصه مردم در غرقابى و كم آبى را بهبود بخشيد ؟
- چرا نمى خواهند گفته شود كه آرزوى شهر شدن رودبنه و ديلمان چگونه و چه زمان و با دست چه كسي حل شد ؟
- چرا نمى خواهند آرزوى برآورده شده راه آهن و آزادراه در چه زمانى و بدست چه كسى حل شد ؟
- چرا نمى گويند چگونه منطقه ويژه انزلى در كميسيون اقتصادی مجلس تبديل به منطقه آزاد گيلان شد ؟
- چرا نمى خواهند بگويند صنعت سيمان، كه خود به اندازه چند شهرك است را چه كسى به مردم هديه كرد ؟
- چرا نمى گويند چه كسى شهرك صنعتی لاهيجان را راه اندازى كرد ؟
- چرا نمى گويند چه كسى به نقاط دور افتاده و فراموش شده آب، راه، برق، گاز، مدرسه شبانه روزى، خانه بهداشت برد و مساجد زيادى آن هم زمانی كه هنوز مقام معظم رهبری دستور هزينه كرد از محل درآمد قرارگاه خاتم الانبياء و قرب كوثر و بودجه سرشار دولت را صادر نفرموده بودند ؟
- چرا نمى گويند نديمى چه نقشى در تصويب بودجه مناطق محروم در مجلس هفتم داشت و با تصويب پيشنهاد ايشان چه محروميت زدايى قابل اعتنايي شد ؟
- چرا نمى گويند اصرار نديمى در تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه گذارى خارجى چقدر به ايرانيان كمك كرد ؟
- چرا نمى گويند نديمى با آن همه درگيري ها، بالاخره چاى را از ماده 29 قانون 5ساله سوم مصوب مجلس پنجم نجات داد و در مجلس ششم نگذاشت كه مجدداً در برنامه تاكيد و تنفيذ شود و در مجلس هفتم مجدداً خريد تضمينى را راه اندازى كرد ؟
- چرا نمى گويند نقش نديمى از طريق مظاهرى و هراتى نيك و بانك توسعه صادرات در راه اندازى تله كابين احرار لاهيجان چيست ؟
- چرا نمى گويند نقش نديمى در حل مشكل آب رسانى به شهرستان هاى لاهيجان، سياهكل، آستانه، لنگرود و ... چيست ؟
- چرا از نقش نديمى در مطالعه و خريد زمين و آغاز به كار فاضلاب سياهكل كه كمك كار لنگرود و فومن شد، نمى گويند ؟
- چرا از نقش بى بديل نديمى در سرعت بخشى به اجراى تصفيه خانه لاهيجان نمى گويند ؟
- چرا از راه اندازى تاكسي بي سيم دو شهرستان لاهیجان و سیاهکل از مجوز تا وام و ... را نمى گويند ؟
- چرا از آن همه فعاليت هاى مخابراتى شهرها و روستاها و حتى فيبر نورى استان نمى گويند ؟
- چرا از ايجاد آن همه خانه بهداشت و كمك به دياليز و سي تي اسکن و آي سي یو و ... نمى گويند ؟
- چرا از اقدامات حمايت از صيادان نمى گويند ؟
- چرا از آن همه حمايت هاى ورزشى و ساخت ورزشگاه هاى لاهيجان و سياهكل و بخش ها و روستاها نمى گويند ؟
- چرا از آوردن آن همه مسئول به دو شهرستان ها و شناساندن ضعف ها و چاره يابى جهت رفع آن نمى گويند ؟
- چرا از برندسازى براى دو شهرستان بجهت حضور پر تداوم رسانه اى نمى گويند ؟
- چرا از آن همه مصوباتى كه نديمى اخذ كرد و اگر چهار سال قبل بود مى توانست تاثير فوق العاده اى را در زندگى مردم به جاى بگذارد، نمى گويند ؟
- چرا از ساخت ده ها پل، مثل پل بتونى پردسر نمى گويند ؟
- چرا از آن همه اعتباراتى كه براى كميته امداد، ورزش، دانشگاه ها، ادارات و ... اخذ كرد چيزى نمى گويند ؟
- چرا از آن همه اعتبارات براى شهرداري ها و ساخت مسجد جامع سياهكل و بازگشايى خيابان درون شهرى و استخر و ... سخن نمى گويند ؟
********************************************************
14. روستاى فاقد آب و برق و گاز


ممكن كسى بپرسد كه نديمى در 185 روستاى لاهيجان و 225 روستاى سیاهکل به چند محل آب رسانده و چند محل برق دار شده و چند محل گاز دار شده و يا بپرسد كجا مخزن و كجا تصفيه خانه احداث شده و يا چه توافقى صورت گرفته است ؟

- به عنوان مثال با آقايان سميع و ظهيرى و عرب مقصودى براى آن كه بتوانیم يكباره با ايجاد ايستگاه ها مثل زمان كنونى كه دهستان ليل و خرارود و پاشاكى و يا از چند محور لنگرود و كياشهر و رودبنه اقدام به گاز رسانى شود، اقدام شده ، مى بينيد كه از اين راه هم مى توان دروغ گفت.
- گفته نمى شود كه چند جا آب و برق و گاز دار شده و يا چه صورت جلساتى امضاء شده بود كه متأسفانه پيگيرى نشد، فقط به دلیل اینکه به نام نديمى تمام نشود ...
- گفته نمى شود نديمى چگونه از راه بودجه ساليانه، اعتبارات گاز و آسفالت و آب و برق را چندين برابر يا چند هزار برابر كرد !
- گفته نمى شود براى گاز رسانی، در ابتدا 50% توسط روستاييان می بایست پرداخته می شد که ندیمی آن را به 10% كاهش داد و سال بعد پيشنهاد 5 برابر و سپس بیان نمود اصلاً چرا روستايي پول بدهد ؟
- گفته نمى شود که ندیمی عنوان نمود، می بایست ساليانه 9000 روستا گاز رسانى شود.
- گفته نمى شود که ندیمی اظهار داشت: از محل بنزين می بایست، براى گاز رسانى كمك شود.
- گفته نمى شود که ندیمی بیان کرد: از راه سرمايه گذارى خارجى بايد گاز رسانى روستايي صورت گیرد.
- گفته نمى شود که ندیمی تصويب كرد كه شركت گاز از محل منابع داخلى به گاز رسانى کمک نماید.
- گفته نمى شود كه چند روستا به آب و برق و آسفالت رسيد ( که البته از ترس نام نمی برند )
********************************************************
13. آيا نمى دانيم كه مردم با چشم باز نه گفتند و آن همه اذيت و آزار پيش و پس از انتخابات را باآگاهى پذيرفتند ؟


چه اشكالى دارد كه عملکردها با اين شاخص ها اندازه گيرى شود :
- نسبت زمان و بودجه هاى كشورى و استانى
- نسبت به قوانين باز دارنده براى كارهاى عمرانى
- آغاز پروژه هاى شروع شده
- ادارات تازه تأسيس در دوران ها
- ميزان اعتبارات هر پروژه
- سهم هر شهرستان و هر بخش
- استفاده از فرصت و زمان

به عنوان مثال :

- معلوم می شود در دوران آقاى بهبهانى ( وزیر راه وقت ) چقدر راه روستايى در ايران و گيلان توزيع اعتبار شد و سهم دو شهرستان چقدر شد ؟
- معلوم شود كه آب رسانى به رودبنه از مخزن كيسم چه اعتبارى مى خواست و پس از آن چه اندازه بايد لوله گذارى بايد با سرعت انجام می شد، كه نشد ؟
- معلوم می شود که سهم آب رسانى از سد سنگر براى دو شهرستان و جمعيت 4 شهر چه اندازه بود و توسط كسي انجام گرفت ؟
- معلوم می شود سهم ديگر روستاها براى آب رسانى چقدر بود و در زمان نديمى چه کارهايى در مورد آب رسانى صورت گرفت ؟
و حاميان نديمى بسيار خوشحال خواهند اگر مورد به مورد كارهاى افراد با هم سنجيده شود

مثلا در امورى مثل قانون گذارى ايشان پاسخ دهند كه :

1. در پارلمان و كميسىون به تفكيك چه كرده اند ؟

2. براى آب و راه و مدرسه سازى و ادارات و ورزشگاه سازى و راه اندازى دانشگاه چه کرده اند ؟

لازم به ذکر است که ما منتظر نداشته ديگران نمى مانيم و همه پروژه هاى انجام شده را به چند صورت تشريح و تبيين خواهيم كرد تا لااقل به اين روش هم از نديمى ( ازباب من لم يشكر المخلوق من لم يشكر الخالق ) تشكرى نموده باشيم و هم دوستان براى اجتماعات و نيز مردم اطلاع بيشترى يافته و در تاريخ بماند و الگويى براى اشخاص باشد ...
********************************************************
12. داروخانه هلال احمر

گفت: در هر كه حيا نباشد (به استناد كتاب قيم اصول كافى) به دين و عقل نتوان شناخت ، چرا كه آدم خايف از خدا دروغ نمى گويد ...

- به عنوان مثال در مورد پروژه در حال تحويل 440 نفر كه به علت عدم پرداخت حق السهم گروهى و يا مسايل مربوط به خلع پيمانكار اوليه و يا معارضين و يا محدوديت هاى ديگر، چون ساعت كارى از ده شب به بعد و يا خاكبردارى و ده ها دليل ديگر وقتى آن گونه سخن بگويي، وای به حال داروخانه اى كه نديمى از دوران دكتر نوربالا و مديران استانى و زحمات آقاى جعفرى آن را پيگيرى كرد، معلوم است كه قيچى را بنام خوانند، واقعاً روزگار عجيبى است كه آن سيلى را از مردم خورده اند، بعد مى نشينند و مى گويند فلان رفيق نماينده سرپست دلخوراست و اين كنيم و آن گوييم ...

- نديمى نيازى ندارد تا ثابت كند يك اداره را به سياهكل آورده است، بلكه او تقريباً همه ادارات را به سياهكل آورده و می آورد مثل همين دوره كه اداره تأمين اجتماعی، اوقاف، تبلیغات اسلامی و ... را خواهد آورد و يا وقتى خواست داروخانه و سي تي اسكن را بياورد، گفتند شما دانشكده پزشكى نداريد ولى آنها و بقيه را هم خواهد آورد چرا كه معتقد است تنها آدمهاى بي عرضه پشت ديوارهايى چون قوم گرايى و ... خواهد ماند، در غیر اینصورت آدم توانمند تا مى تواند می سازد، مثل همين كارخانه سيمان كه نزديك 200 ميليارد سالهاى پيش (كه الان حدود سه برابر است) و يا گاز ديلمان (كه به تنهايى برابر اعتبار چند سال كل استان است) را خواهد آورد و هیچ منتى هم بر مردم ندارد.

- براى همين بيمارستان جديد لاهيجان كه اخذ مجوز شده بود و در زمين وقفى و يا داخل دو بيمارستان جانمايى شده بود و يا سه دانشگاهى كه (تا زمان ايشان اصلاً سياهكل دانشگاه و دانشجوى در حال تحصيل در آن نداشت) ادعاى افزايش رشته آن وجود دارد، ايشان پاسخ دهد كه آستانه، لنگرود، رودسر و املش چه كردند و اينجا چه شد ؟؟؟
********************************************************
11. تقاطع غیر همسطح بازکیاگوراب

روزى روزگارى در استان گيلان آقايي بنام صدرالسادات (كه حال در نظام وظيفه مسئول است) به مناسبت عيد تصميم گرفت تا در جاده (پر ترافيك و پرحادثه) لاهيجان - رشت، با اعمال مهندسى ترافيكى از خطرات بكاهد و در گذرگاه سياهكل - بازكياگوراب خط مستقيم (دور برگران) را بست و اين كار هر چند از نظر دوستان راهنمايى مقيد بود، ولى براى مسافران بُعد مسافت و افزايش كرايه ايجاد كرد (طبق معمول بد خواهان این کار را به نماينده وقت (ندیمی) كه  طبق توفيق سنواتى در مشهد بود و از جريان بي خبر بود ، نسبت دادند)

نديمى از اين فرصت استفاده كرد و بنه ام زيرگذر و يا روگذر آن را با (خرم) وزير وقت در ميان گذاشت و بالاخره این پروزه را به مناقصه گذاشتند و همين آقاى پرستار (شرکت گیل پوشش) برنده مناقصه شد که در زمان مدیرکل آقای صادقی نیز بود و در حال حل مشكل استملاك بودند كه چند نفر رقيب لاهيجانى و سياهكلى مانع حضور نديمى شدند و وی در اين زمان فقط براى حل مشكل طلب قبلي، مجبور شد تا براى آنكه پيمانكار كار را ادامه دهد، مزاحم معاونين وزراء راه و شهرسازی شود.
********************************************************
10. بیمارستان سیاهکل

- واقعا جاى نگرانى است كه آدمى هيچ تلاشی براى پروژه هايى كه نديمى زحمت طرح و تصويب آن را كشيد انجام نداده باشد و اگر نديمى در اين چهار سال همه آنها را به اتمام مى رسيد و آن همه پول و از همه مهم تر ميل و اعتبار دولت با آن باشد ولى كم كاري را بجاى عذر خواهى با رفتار طلبكارانه از مردمى كه به ايشان راى نداده ( و آن يكبار هم كه راى اورد علاوه بر دلايل ديگر  نديمى هم حضور نداشت ) و نماينده قانونى آنان را مورد سوال، كار نكرده خود قرار دهد ؟!

- خوب است مردم بدانند كه پروژه بيمارستان ديلمان صرفا بخاطر روابط ويژه نديمى با رياست محترم جمهورى اسلامی ایران و دكتر باقرى لنكرانى (وزیر بهداشت وقت) آن هم در جلسه هيات وزيران در رشت مورد تصويب قرار گرفت و قضيه به اين قرار بود كه آقاى نماينده بعد از خاطر جمعى از بيمارستان سياهكل (كه به نام فاصله نزديك با بيمارستان بازكياگوراب و ... قبلا با آن مخالفت می شد، ولى بالاخره به كمك مجيد انصارى، اميدوار رضايي، پيرموذن ،كردبچه و ... آن را در بودجه گنجانده بود) با روش منحصر به فردى مجوز گرفت، جالب اینکه، آقاى لنكرانى در ابتدا با اين عنوان كه "اجازه بدهيد اول بيمارستان سياهكل تمام بشود" با آن مخالفت مى كرد ...

- نديمى می گويد: این آدم ها آدم ها هنوز زنده اند، واقعا خجالت دارد كه آدمى در چشم كسى نگاه كند و زحمت او را انكار كند و باصطلاح خود را مشاور وزیر (در جاى خود بايد اين داستان مشاورت را از قول وزير شمالى باز گوييم كه چگونه .... ) بداند ولى چون گذشته از بودجه و اعداد و ارقام وكسرى بودجه و از اين وزارتخانه به آن وزارتخانه قرض دادن مطلع نباشد، مثلاً نداند كه وزارتخانه بهداشت فقط ( 1200 ميليارد تومان مطالبه دارد )  !!!!

- ايكاش آدم هايى كه وقتى به ضعف خويش معترفند ديگران را متهم ندارند و باصطلاح عرض خود و زحمت ديگران را در خاطر آورند ....
********************************************************
9. نمى دانم

ايكاش بعضى ظرفيت نمی دانم را داشتند مثلاً آدمى كه نمى داند چگونه نديمى سد ديلمان، بيمارستان سياهكل، بيمارستان ديلمان، دانشگاه كشاورزى، بيمارستان جديد لاهيجان، تقاطع غيرهمسطح بازکیاگوراب و ... چگونه اخذ شد، همان به كه بقول مرحوم سعدى: "زبان بريده به كنجى نشسته صم و بكم" بهتر است حال از قول نديمى، در حد مختصرى با تاريخ اين پروژه ها آشنا شوند ...
********************************************************
8. تخريب ديگران

مهم ترين خصيصه افرادى كه دستشان خالى است اين نكته مى باشد كه بجاى ارائه آمار و ارقام سعى بر تخريب افراد مورد اعتماد مردم مى پردازند

مثلا اگر سوال شود كه در دو دوره سفر دولت به گيلان نقش نماينده وقت براى ايران، گيلان، لاهيجان، سياهكل چه بوده و چه پروژه هايى دراين سفرها از طرف ايشان به مردم هديه شده است و يا در مقايسه با رودسر و املش و آستانه و لنگرود و يا ديگر شهرستان هاى استان و يا نمايندگان استان، ايشان چه مزيتى داشته اند و از كتاب مصوبات دولت كد آورده و يا نقش ويژه خود را حتى در ادعاهايى كه می كنند مثل همين قضييه سازمان چاى اثبات فرمايند كه اگر من نبودم اين تصميمی گرفته نمی شد و يا ديگر مطالب

- ولى چون دست خالى است به نحوى كه حتى مردم با رأى ندادن (عليرغم آن داستانها) آن را اعلام كردند (و تنها كسانى كه از حضرت ايشان استفاده شخصى برده اند) آن را هرگز باور نمى كنند كه ايشان پايگاه مردمى دارد و حتى آن جشن هاى كذا (با آن تبليغات و آن جوايز) جواب نداد  و آن تلاش موهوم (تحريك ناجوانمردانه قومى) جواب عكس داد و آن همه استفاده از مسوولينى كه آقاى نديمى (متاسفانه هنوز آن ها را براى اثبات نكاتى حفظ كرده است) بارها در چينش انتخاباتى (لاهيجان حداكثرى براى يكى و سياهكل حداکثرى براى اين يكى ) آن را افشاء كرده و هزار نكته ديگر كه در مجال اتى گفته خواهد شد ...

- شما نتوانستيد حتى به اندازه خرج خود، رأى به دست آوريد، حال بقول عبيد زاكانى كه حتى به شهروندان خود رحم نمى كرديد شده ايد : "زاهد و مسلمان"

عجب ؟!؟!
********************************************************

7. مرد پُر كار مجلس

برادرى نوشت كه نديمى نياز به تبليغات ندارد، چرا كه اولا در قياس با مدعيانى كه چهار سالشان ( 4 * 365 روز ) حتى به اندازه كمتر از يك سال ايشان اين موفقيت ها را نداشتند :
١ حضور حتى بدون يك روز غيبت كميسیون ( برخلاف ديگران كه ماهى يك جلسه شايد بودند )
٢ حضور بسيار موثر صحن علنى ( برخلاف بعضى كه اصلا در صحن به حساب نمى آمدند )
٣ حضور بسيار موثر رسانه اى ( خلاف افرادى كه فقط در حد تعيين شده، مى شد سيماى آنان را مشاهده كرد )
٤ حضور موثر جهانى بعنوان رئيس بين المجالس پارلمان ایران و درخشش جهانى به مانند اجلاس كانادا ( عكس افراد كه در داخل قابل رويت نبودند، چه رسد .... )
٥ حضور موثر در تصميم سازي هاى محلى بمانند چای كه وزير جهاد كشاورزى از قبل انتخاب تا الان هميشه تحت تاثير پيگيري ها قرار دارد.
٦ حضور موثر در بين مردم حوزه انتخابيه در حد هزاران جلسه شهر و روستا و اصناف و جوامع گوناگون (برخلاف بعضى كه بيشتر ميهمانى می رفتند و گاهى افتتاح پروژه هاى زحمت کشیده نديمى و قيچى زدن توسط حضرت ايشان )
٧ استفاده حداکثرى از دوستان و ياران (به عنوان نمونه مقايسه كنيد تعداد و شكل دفتر نمایند